HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1725
 
Rekening van de Meurse pandschap in het land van Kessel  1497/1500  [Toelichting]
 

  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]
     
  [Blad 1 voorzijde]  

 

 
L Dyt is rekeninghe, bewijsinghe ind opbueren mijns Wyllms
van Kessel, als ick van wegen ind bevel mijns genegigen
lieven joncheren greve ypt Morsse etcetera van sijnre gnaden
renten in den Lande van Kessel ontfangen ind opgebiert heb
van twe jaeren angaende op Sinte Kathrinendach anno
xcvii, xcviii gesloten xcix, die tijt is twe jaer
daer en bynnen opgebuert ut sequentur.
 
Item totten opbueren van den tijns is to weten dat eynen tijns groten is eynen alden
Vlems facit xviii morken ind eynen penninck is eyn qyatyr van eynen groten
ind eynen schillinck is dry alde Vlems ind vier virlinck sijn eynen
penninck ind dry sijn eynen penninck.
Item loupt die tijns tot Zevenem van diesen twe jaeren viic lxx d. vi groten
xxx vrl. xxvi
Item die tijns tot Brey iiic xxvi d. xvi virl. iiii
Item die tijns tot Helden viic xxviii d. viii st. xxii groten xiiii ii morken
Item die tijns tot Kessel vc xii d.
Item die tijns tot Baerlo iiii st. xxi d.
Item die tijns tot Blerick lii d.
Item die tijns tot Zwolgen lxix groten
 
Summa xxiiiic d. xcvii groten xii st. xlvi virl. xlvi ii morken
 

 

  [Blad 1 rugzijde]

 

 
 
Hyr sal wederomb affgaen in restant dat verbisser is
in die luyde verstorven sijn ind nyet achtergelaten en hebben
ende ouch men egeyn onderpend off onderscheydt daervan
vernemen en kan ind ouch dels die Mase die onderpend aff-
gedreven hefft; dat beloept na inhalt dess restantz hier-
nae ingevonden vc lxxi d. iii st. xiiii virl. xii .
Dat restant dan affgetagen blijfft daer opgebuert
                     xviiic xxix d. xcvii groten vii st. xxxii virl.
                     xxxiiii iii morkens
 
Facit t'samen       xxxvi gulden ix alben xxi morken current geltz
 
 

 

  [Blad 2 voorzijde]

 

 
 
Item loupt die bede tot Zevenem van diesen twe jaeren         
                                                                                         
Item die bede tot Brede
Item die bede tot Helden
Item die bede tot Kessel
Item die bede tot Blerick

 

xxiiii st. iic
ind ii d. vi morken ii
lxvii st. iic xlvi d. xviii groten
lxxx st. ic xiii d.
xxxiiij st. ic xlij d.
xlv st.
Summa van alder beden beloept t'samen vurschreven viiic
xcix d. iic st. xviii groten vi morken ii
Hyr sal wederomb affgaen in restant nae inhalt dess restanss herachter
ingevonden so die luyde verstorven syn ind heer verbystert ass dat beloept
jc lxvij d. xxij st. Dat restant dan affgetagen, blijfft daer opgebuert
                                                viic xxxij d. ijc xxviij st. xviij
                                                groten vij morken ij .  
Facit t'samen                    lviii gulden vi alb. xxvii morken
 
Item tot Blerick gylt men jarlix malder roggen, mackt van diesen twe jaeren
eyn malder roggen vercofft voer                                                     xviii stuver
 
Item gylt men jarlix tot Zevenem ii libri was, mackt van twe jaeren
iiii libri dat libra ad v stuver                                        facit i gulden
 
Item heff die wyntmolen tot Rynckesforst gewonnen xxvii malder roggen
iii malder boeckweytz
Item van de vurschreven korn hefft Gerit van Merwick eynen monber gesat
doe daer affhendich gemackt hefft van de vurschreven korn xii malder roggen
iii malder boeckweytz, blijfft daer opgebuert in behoeff mijns geneden joncheren
xv malder roggen 't malder vercofft voer                                            xxi stuver
facit                                                                                     xv gulden xv stuver
Summa lateris lxxi gulden xviii stuver xxvii morken

 

 

  [Blad 2 rugzijde]

 

 
 
Item gylt men jarlix tot Zevenem ix malder haveren, mackt van diesen
                                                            twe jaeren xviii malder haveren
Item tot Brey                                      xxvi malder x vaet haveren
Item tot Helden                                   xxvi malder vii vaet haveren
Item tot Kessel                                   xiiii malder iiii vaet haveren
Item tot Blerick                                  xiiii malder x vaet haveren
 
                Summa ic ii malder haveren vii vaet
 
Hyr sal wederomb affgaen in restant van diesen twe jaeren v malder haveren
ind den baeden Kessel, Helden, Brey ind Zevenem, die die gebaede doen
unde die renten uytpenden nae der alder gewoenten elck des jaers
i malder haveren, beloept den affganck ----------- van den twe
vurschreven t'samen mytten baedenhaveren xiii malder, blijfft daer opgebuert
lxxxix malder iiii vaet haveren der vercofft ende den luyden laeten lossen
't malder voer        x stuver, facit t'samen                 xliiii gulden xx alben
 
Item gylt men tot Zevenem van diesen twe jaeren           ic lxvi honre
Item tot Brey                                                                   xcii honre
Item tot Helden                                                                xc honre
Item tot Kessel                                                                 iic xxvi honre
Item tot Blerick                                                               xiiii honre
Item tot Zwolgen                                                            xxxiiii honre
                                      Summa vic xxii honre
Hyr sal wederomb affgaen in restant hyrnae ingevonden ic xvi honre,
blijff daer opgebaert vc vi honre, dese honre vercofft stuck voer
vii morken facit                                          xii gulden xv alben
 
Summa sommarum van allen opbueren van diesen twe jaeren vurschreven
mack t'samen                                                          hondert ind lxvi gulden
 

 

  [Blad 3 voorzijde]

 

 
 
Dyt is wederomb alsulken uytgeven
als ick Willem van Kessel van wegen
mijns gnedigen lieven joncheren uitgegeven
heb
Item in den irsten her Peter, mijns gnedigen joncheren cappellaen,
gedaen op die ander reyss in Vranckrick in bijwesen
Thijs van Merwick                                   xxxi gulden
 
Item tot Venlo gegolden eynen steyn voer                   x stuver
 
Item mijn loen dess jaers                                           xii gulden
mackt van diesen twe jaeren vurschreven                  xxiiii gulden
Item ende dess jaers xv malder haveren                   facit vii gulden

Item tsamen myn loen van den twe jaeren xxxix gulden.

Item van mijnen hondert enckelen gulden dess jaers v enckelen gulden
mackt van diesen twe jaeren                                  xviii gulden current
 
Item reken ick mijnen gnedigen joncheren voer twe cledonghe
                                                                                 ix gulden
Item gegolden eynhondert latten aen die molen tot heckscheyden
voer gegeven                                                             ii gulden
Summa summarum van allen uitgeven vurschreven tsamen
                                              hondert gulden myn x stuver

 

  [Blad 3 rugzijde]  

 

 
Dyt is dat restant dat in mennighen jaeren nyet geboert en
is gewest dat verbystert is ind die luyde verstorven sijn ind
nyet achtergelaten en hebben unde dels die Mase die onderpend
affgedreven hefft gelijck hiernae bescreven volget.
Restant in Zevenem van thijns
Cyl van den guede Ter Scueren
dieselve Cyl noch
Kathrijn van den Bercken
die kerck
Jenken Duvel
Henrick Coppen
Hack van Dijck
Herman tSalen
Jacop Snelkens
Pouwels van Dellen
Gaert van Merlo
Peter van Merlo
Jan Gebelen
Claes van Merlo
Henne die Heyter
Fiken van den Vorst
Put van Tongerlo
Gaert Westerinck
Henne Sterre
Henne Verheze
Heer Gerit Moller
Aleyt Godden
Heynken Moller
Claes van Ulfft
Lenart Daniels
Jenken Daniels
Onsser Vrouwen Altaer
 ii d i
 i d
 ii d
 v d
 i d
 iii
 iiii d
 i d
 iii d
 ii d
 vi d
 iiii d
 iiii d
 ii d
 ii d
 i d
 i d
 iiii d
 i d
  d
 iiii d
 i d
 i d
 ii d
 i d
 i d
 i d
 

 

  [Blad 4 voorzijde]

 

 
 
Willem van Broeck                             i d
Joffer Lisbet van Brey                        ix d
Coenraet Hack                                   ii d
Peperraeren                                        xi d i
Gobbel van den Sondert                     iii d
Truy van Byerynghe                           iii d
Her Gijsbert                                        i d
God van den Molenstat                       i d
  Summum xcii d iii
Restant van precaria in Zevenem
Heyn Ketel                                     xii d
Jan Borwater                                  xviii d
Gobbel Scramonts                          xviii xii d
Derick Greffken                              iiii d
Gijss die Wever                              iiii d
Wynken van Cronenborch              xii d
Neess van Aeken                            iii d
Summum lxxxiii d
Restant van thijns in Helden
Gaert Verlaeren                                    iii d
Willem Grietesoen                                iii d
Engel Welters                                       i
Jan Heynensoen                                   x d
Lambert van Goer                                xv d
Tijss Willemssoen                                 ix d
Plucksack                                              vi d
Jan Bleten                                             xv d
       Summum lxi d i
Restant precaria in Helden
Peter van den Scaffelt              iii st.
Summum iii st.

 

  [Blad 4 rugzijde]

 

   
 
Restant van thijns in Brey
Gijsken Wevers
Kathrijn Weynkens
Heynken van Heyden
Mathijs van End
Lisbet van Have
Heyn Maessoen
Jan Spe
Willem Smyt
die custer
Heyn Ruebken
Alart Scroten
Peter van
Thijs van Herstraten
Gerit van Haefacker
Gerit Krekel
Willem Muysken
Gerit van Bamerlo
pastor van Kessel
Willem Smet van Helden
Arnt van Ulfft
Ludyncksguet
Rutger van Brey
sijn suster
Dynen kinderen Verhastat
Onsser Vrouwen Altaer tot Blerick
Wolter aen ghen End
Summum lxxvi d v vul.
Restant van thijns in Kessel
Jacop Metsen
Siken Mynsen
Tijs Wever
Helwich Noeyen
Reyn van Kessel
Heyn Vynen
't guet Zweren
Summum xxxix d
Restanten precaria in Kessel
Thijs van Ymlo        i st.
 
 
 
 ii d
 ii d
 iii d
 ii d
 i d
 i d
 ii d
 i d
 i d
 v vul.
 i d
 ii d
 viii d
 iiii d
 iiii d
 ii d
 iiii d
 i d
 ii d
 ii d
 ii d
 i d
 i d
 iiii d
 i d
 xviii d
 
 
 
 
 ii d
 vi d
 ii d
 vi d
 xii d
 iii d

 

  [Blad 5 voorzijde]

 

 
 
Restant in Baerlo
Mertensguet in den Daer                                                    ii st.
dieselve noch                                                                      iii d
Jacop Wagemeker                                                               iii d
Copken Piper                                                                      iii d
Summum x d ii st.
Restant van thijns in Blerick
Jan Meys                                                                            ii d
Heer Jan Wynck                                                                 i d
Willem van den Buecken                                                   i d
Andries Maess                                                                    v d
die heren van Sint Pantaloen                                             vi st.
Summum ix d vi st.
Summumsommarum van allen restant van thijns van eynen jaer
beloept tsamen                               iim lcccv d ii st. vii vul. vi
 
Summum sommarum van allen restand van beden van eynen jaer belopt
tsamen                                                                           lxxxiii d xi st.
 
 

 

  [Blad 5 rugzijde]

 

   
 
Restant van honre
Zevenem
Lisbet Zwertz Hennekens
Gerit die Man
Gerit Scramonts
Neess Scramonts
Aleyt van Elsen
Lang Heyn
Jan van Cronenborch
Gerit van Cronenborch
Derick van der Heze
Willem Aleyden
Merten Knyp
Arnt Moller
Driess Lynenwever
Willem Lisen
tBrede
Stoeter
Bluetkensguet
In ghen Ray
Claes Noeyen i hoen
Hen van Doedbrock
Gryet Noien
Helden
Gaert van Kessel
Arnt van den Broeck
Gerit Metten
Gerit Verloerens
Canekenguet i hoen
Erken van den Veld
Syl van Laick
Henneguet van Byrynghe
Jacop Breytwoet
 
 
 
 
}
}
}
}
}
} i hoen
}
}
}
}
}
}
}
}
 
 
 
}
}
} i hoen
}
}
}
 
 
 
}
}
} i hoen
}
}
}
}
}
}
 

 

  [Blad 6 voorzijde]

 

   
 
Kessel
 
Gaert Wyndelen
Lutgart Herman Bruwers
Elsken Huyben
Gryet Sweren
Tijs Meus
Coppertzguet
Wagemekersguet
Petenguet
Gaert van de Merckt
Ledegenguet
Gaetsenguet
Heyn die Baes
Gerit Wijnensoen
Jut Petenguet
Tijss van Ymlo
Knabbenguet
 
Summum sommarum van allen restandt van honre van eynen jaer
belopt tsamen                                                             lviii honre
Restant van den haveren
Gaert Gerkens to Zevenem
Crouwel tot Zevenem
Peter van den Scaffelt tot Helden
Gertruyd Dusynck tot Brey
Gerken Vysser tot Kessel
Thijs van Ymlo tot Kessel
 
Summum ii malder iiii vaet haveren
 
}
}
}
}
}
}
}
} i hoen
}
}
}
}
}
}
}
 
 
 
 
 
 
malder haveren
 i vaet
  malder
 ii vaet
 iiii vaet
  malder

 

  [Blad 6 rugzijde]

 

 
 
Restant van Thijs van Kessel
 
Anno xxcviii Item Thijs van Kessel           lxxx schyld
                                                                 xv Vlems gulden
                                                                 vi malder roggen
                                                                  ii malder maltz
                                                                     xii libra was
 
Anno xcix Item Thijs van Kessel               lxxx schyld
                                                                xv Vlems gulden
                                                                vi malder roggen
                                                                  ii malder maltz
                                                                    xii libra was
 
Anno xvc Item Thijs van Kessel                 lxxx schyld
                                                                  xv Vlems gulden
                                                                  vi malder roggen
                                                                    ii malder maltz
                                                                     xii libra was
Restant in Wanssem
Anno xcviii Item Wanssem die renten dess jaers    vi gulde
Anno xxcix Item Wanssem                                      vi gulde
Anno xvc Item Wanssem                                         vi gulde
 

 

  [Blad 7 voorzijde]

 

 
 
Dyt is rekeninghe, bewijsonghe ind opbuer
mijns Willems van Kessel, als ick van
wegen ind bevel mijns gnedigen joncheren greve
tot Morsse etcetera, van sijnre gnaden renten
in den Lande van Kessel ontfangen ind opgebuert
heb aengaende op Sinte Kathrinen anno xcix
ind gesloten xvc, die tijt is eyn jaer daer
ende bynnen opgebuert ut sequit.
 
Item totten opbueren van den thijns als vurschreven steyt.
 
Item loupt die tijns tot Zevenem            }  iiic lxxxv d iii groten
                                                               }  xv vul. xiii i morken
Item die tijns tot Brey                                ic lxiii d viii vul ii
Item die tijns tot Helden                        }  iiic lxviiii d iiii st. xi groten ii
                                                               }  i morken
Item die tijns tot Kessel                            iic   d
Item die tijns tot Baerlo                            ii st. x d
Item die tijns tot Blerick                           xxvi d
Item die tijns tot Zwolgen                         xxxiiii groten
 

            Summum xiic d xlviii groten vi st. xxiii vul xxiii i morken

 

  [Blad 7 rugzijde]

 

 
 
Hyr sal wederomb affgaen in restant dat verbystert is
in die luyde verstorven sijn inde nyet achtergelaten en hebben
ende ouch men egeyn onderscheydt van de onderpenden
buerren en kan dels die Mase die onderpend affgedreven
hefft, dat beloept nae inhalt dess restans herin gevonden
iic lxxxv d ii st. vii vul. vi , dat restant dan
affgetagen blijfft daer opgebuert ixc xiiii d xlviii groten
iiii st xvi vul. xvii i morken
 
Facit tsamen                       xviii gulden iiii alb. xvi morken
 

 

  [Blad 8 voorzijde]

 

 
 
Item loupt die bede tot Zevenem       xii st. iic 1 d iii morken i
Item die bede tot Brede         xxxiii st. ic xx d ix groten
Item die bede tot Helden                   xl st. lvii d
Item die bede tot Kessel                   xvii st. lxxi d
Item die bede tot Blerick                   xxvi st.
Summum van alder beden beloept tsamen iiiic xlviiii d
ic xxv st. ix groten iii morken i
Hyr sal wederomb affgaen in restant nae inhaldt dess restantz her
in gevonden so die luyde verstorven sijn ind zeer verbysters is dat
beloept lxxxiiii d xi st. dat restant dan affgetagen blijfft daer
opgebuert iiic lxvi d ic ind xiiii st. ix groten iii morken i
 
Facit tsamen xxvii gulden iiii alb. i morken
 
Item tot Blerick gylt men jarlix malder roggen vercofft voer ix stuver
 
Item gylt men jaerlix tot Zevenem                              ii libra was
vercofft voer                                                              xii alb.
 

 

  [Blad 8 rugzijde]

 

 
 
Item gylt men jaerlix tot Zevenem                                        ix malder haveren
Item tot gylt men tot Brey                                                     xiii malder v vaet
Item tot Helden                                                                   xiii malder iii vaet
Item tot Kessel                                                                       vii malder ii vaet
Item tot Blerick                                                                      vii malder v vaet
Summum li malder haveren iii vaet
Hyr sal wederomb affgaen in restant ii malder iiii vaet haveren
in den baeden Kessel, Helden, Brey inde Zevenem elck eyn malder die die
gebaede doen unde die renten vytpenden nae der alder gewoenten
unde voer mijn loen xv malder haveren, blijfft daer opgebuert xxix
malder v vaet haveren, dese haver vercofft inden luyden laeten loessen
dry malder voer eynen gulden so sij seer licht is
facit tsamen                                                    ix gulden xxii alb. iii morken
 
Item ontfangen van der viesserij in der Steyl                                       vii gulden
Item die ander vii gulden sal Merten der rentmeyster van Lobbrock bewijss aff doen
 
Item gylt men jarlix tot Zevenem                                                           lxxxiii honre
Item gylt men tot Brede                                                                          xlvi honre
Item gylt men tot Helden                                                                        xlv honre
Item gylt men tot Kessel                                                                        ic xiii honre
Item gylt men tot Blerick                                                                        vii honre
Item gylt men tot Zwolgen                                                                      xvii honre
Summum iiic ind xi honre
Hyr sal wederomb affgaen in restant hernae ingevonden lviii
honre, blijfft daer opgebuert iic liii honre dat stuck vercofft voer
vii morken, facit                               vi gulden vii alb. ix morken
 
Summum sommarum van allen opbueren vurschreven beloept tsamen
                                                                                 lxviiii gulden x st.
 

 

  [Blad 9 voorzijde]

 

 
 
Dyt is wederomb alsulcken vytgeven als ick
Willem van Kessel vanwegen ind bevel mijns
gnedigen lieven joncheren vitgegeven heb
 
Item dess vridachs nae Sinte Mertensdach tot Remund Rabet
van Dorsdael betaelt avermytz sijne quitancy dat mijn
gnedigen joncheren in sijnen huyss vertert hefft die somma van
                                                                      xii gulden iiii stuver
 
Item tot Venlo betaelt avermytz Heer Nyclaes hantschryfft in Venraet
Scivers huyss, dat mijn gnedigen joncheren daer vertert hefft
                                                                 viii gulden ii stuver
Item in Peter Lommen huyss, doe mijn gnedigen joncheren Bellen huysfrou
to gaest had, betaelt                                                     v gulden
Item in den Eynhoeren, daer mijns gnedigen joncheren perdt stonden
betaelt                                                            ii gulden xvii stuver
Item noch tot Venlo betaelt aen Derick Kemerlynch van
doeck dat mijns gnedigen joncheren dynre daer gehaeldt
hebben, daer is voer mych selver ingerekent nyet meer
dan dry ellen Engels grauwes ende dry ellen voer doecks
facit                                                     xvii gulden
Item reken ick mijnen gnedigen joncheren voer waemboess inde
haesen                                                          iii gulden xvii stuver
Item tot Remund betaelt doer bevel betaelt In den Witten Lev xvii gulden
Item den baede gegeven die die peperkoeken bracht tot Moers
                                                                                   v stuver
Summum lateris lxvi gulden stuver

 

  [Blad 9 rugzijde]

 

 
 
Item noch doer bevel uter mijns geneden joncheren gereden tot Neer
unde heb gehuydt dat perdt dat opten Vrijthoff stond,
dat mijn Here van Luydick mijnen geneden jocheren geschynckt had
unde dat perdt voert tot Remund bracht in Rabet huijss
van Doersdael, vertert dat perdt tot Neer           iii gulden xvi stuiver
 
Item den knecht die dat perdt gewaerdt hefft gegeven       iiii stuiver
 
Item op dieselve tijt tot Boggenom vergeldt gegeven
aver ende weder aver                                                 ii stuiver i ort
 
Item op saterdach nae Sinte Severinsdach screff mych mijn
gnedigen joncheren tot Remund myt mijnre reckenscap ende
daer verbleven bys dess dynxdach, vertert In de Roess
                                                                                           xxi stuver
 
Item doer muntlicken bevel mijns gnedigen joncheren op Alreheligen-
dach sijnre gnaden naegereden tot Remund verbleven byss
dess goensdach vertert                                                       xxiii stuver
 
Item ter Horst in Thonis huyss van Reyssenbeck dat mijn gnedigen
joncheren daer noch sculdich bleeff doe sijn gnaden irst nae
Moers reden mytten ruytteren ind voetknechten betaelt
viter bevel mijns joncheren                                                  xvi stuver
 
Item op dieselve tijt hebben sijn gnaden eynen jonghen
van der Horst mytgenomen die cruydt ende pill vurden
den jonghen gegeven viter mijns joncheren bevel                xiiii stuver
Summum lateris vii gulden xvi stuver i ort

 

  [Blad 10 voorzijde]

 

 
 
Item tot Remund betaelt in 't wijnhuyss Gerit Cremer ind Mercelis
van Wessum aen wijn die mijn gnedigen joncheren daer verdroncken
had, facit                                                                       xv gulden
 
Item tot Remund in die reyss(?) eer mijn genedigen joncheren toech
nae Moers in 't belech so aen vley ind vyss ende anders
in sijnre genaden boecken verdaen vitgegeven        viii gulden
 
Item hefft Alart van Kessel tot Helden gebuerdt aen haver, honre
indt geldt, dat he noch nyet betaelt en hefft             xii gulden
 
Item mijn loen                                                            xii gulden
 
Item van mijnen hondert enckel gulden nae inhalt mijns amptz-
brieff                v enckel gulden facit               ix gulden current
 
Item aen den feren van Kessel, doe mijn genedigen joncheren daer
oever foer myt xxii perden doe sijn genaden quamen
van Remund en reden mytten ruytteren voert nae Mors
vitgegeven viter bevel mijns joncheren                 x stuver
 
Item Mercken van Cleff tot Kessel is gecordt oeren thijns
avermytz dat sij verbrant is gewest ende vold dat onderpandt
laeten liggen doer bevel mijnre joncheren gedenckt ende gecordt
avermytz Jan ind Kaerle Spe, Her Peter van Ercklentz
ende Merten van Lobbrock                       iii gulden iiii stuver
Summum lateris lviiii gulden xiiii stuver

 

  [Blad 10 rugzijde]

 

 
 
Summumsommarum van allen opbueren van diesen dry rekeninghe
vurscreven beloept tsamen                   iic xxxvi gulden viii stuver
 
Summum sommarum van allen vytgeven vurscreven beloept tsamen
                                                              iic xxxiii gulden i stuver i ort
 
Ind als dat opbueren ind dat vitgeven tegen den anderen
geslaegen is so blive ick mijnen genedigen joncheren sculdich
van diesen dry rekeninghen                         iii gulden vii stuver i ort
 

 

  [Blad 11 voorzijde]

 

 
 
Recessus Wilhelms van Kessel rentmeister ind verwerer mijns
genedigen joncheren greve zo Morse etcetera renten in den Lande van Kessel
gelegen van sijnre reckenscaff derselver renten diewelcke dry
syndt gewest aengaende die irste op Sinte Kathrinendach anno
xcvii ind die leste gesloissen opten selven dach anno xvc
 
Item inhaldt deser dryer rechenonghe blijfft Thijs van Kessel alle jaer
as nemlich ad Cathedram Petri ind Sent Johansmisse zo Mydsomer
in den jaeren xcviii ind xvc jaerlix sculdich lxxx schyld ind
xv Vlems gulden ind daerzo vi malder roggen ii malder maltz
ind op dat verstat zo Kessel xii libra was
 
Item zo gedencken dat Thijs van Kessel den jaerlixze pacht van lxxx
schylde xv Vlems gulden vi malder roggen ii malder maltz xii libra was
in restande noch sculdich bleven is van iiii jaeren nemlich anno xciiii,
xcv, xcvi ind xcvii erschenen ind daerzo ouch li gulden current
xx alb. viii hall. dat Willem vurscreven sulchs allet an Thijs
vurscreven inforderen sal
 
Item zo wissen so Willem rechent wie Gerhart van Merwick overmitz
sijnen momber van der molen zo Rynckenfort affhendich gemaicht
hait xii malder roggen iii malder boeckweytz so dan in tzijden mijns genedigen
joncheren seligen Willem vurscreven vanwegen sijnen genaden overmitz dat lantrecht
as van versessenen pacht aen dieselve moelen gerichticht ind gerfft
is ind nymant anders daereynich recht en hait zo besehen wat
orsache Gerit hait gehadt etcetera
 
Item noch zo gedencken so Alart van Kesel hait sich mijns genedigen joncheren
renten zo Helden underwonden ind daer van xii gulden current vpgebuert
inhalt Willems rechenongh so dan Alart vurscreven mijnen genedigen joncheren
daervan gheyn bewijss gedaen hait dieselve xii gulden van yme weder
zo forderen
 
 

 

  [Blad 11 rugzijde]

 

 
 
Item noch zo wyssen so Wilhem in den jaere van xvc rechent wie he
van der fiesscherijen in der Steyl ontfangen hait vii gulden current
ind Merten van Lobbrock dergelichen ouch vii gulden current
machenden zosamen xiiii gulden current, so dan dieselve fisserije
zo den renten in den Lande van Kessel zogehorich is sal Willem
vurschreven voirt in sijnen zokomende reckenschaff van den vurschreven fisscherien
rechenen ind bewij doen.
 
Item noch zo gedencken, dat in den vurschreven jaere van xvc is mijn gnedige joncheren
irst komen zo upboeronge dess vurschreven geltz van den obgemelten fisserien
dan in vurleden jaeen do mijn gnedigen joncheren zelige sijn lande
over had gegeven an handen dess greven van Wede ind ouch zeder
die tzijt bysdat vurschreven jaere van xvc hait der rentmeister van Bruggen
dat gelt opgebuert etcetera(?) ind mijn gnedigen joncheren seliger noch nyemant
van sijns gnaden wegen hait daervan yet kregen.
 
Item zo gedencken so die molen van Rynckenfort verdorven ind
stille blijfft staen ind mijn gnedigen joncheren etzlicher veheden orsaichen-
halve dieselve nyet weder wildt laessen bouwen, dat man ymant
krijgen muchte der dieselve wederomb bouwich halden ind mijnen
gnedigen joncheren sijnen pacht jaerlix daervan lieveren suelde ind
so dieselve moelen eyn duanckmoelen sijn sulde daervan die alde
erven nemlich Brant van Brey etcetera(?) bescheyt sulde haven, dat man myt
denselven erven overkomen muchte, dat die moelen bij yeren alden
rechten ind herkomen gehalden wurde.
 
Item zo wyssen dat alle scholdt ind wederscholdt mijns gnedigen
joncheren myt Willem vurschreven overslagh, so blijfft Willem inhaldt
der vurschreven drir rechenongh sculdich iii gulden current vii stuyver i ort
ind alsdan mijn gneden Rabet van Doerdael den alden sculdich
ind zo doers(?) is x inckel gulden, die hem aen Heyrick Voegels,
scholtz in Maeslant, bewisen sijnt, der dan suymich is zo
bezalen nyet ansehende die schryfften yme van mijnen
gnedigen joncheren ind anders dickmaels daervan geschiet, so sullen
 
 

 

  [Blad 12 voorzijde]

 

 
 
die vurschreven iii gulden vii stuyver i ort Rabeth dienen in Willem sal verschaffen
uy(?) mijns gnedigen joncheren renten, dat die x inckele gulden Rabeth
vermueght(?) werden.
Item noch zo wissen dat mijn gnedigen joncheren sculdich blijfft Wilhelm
op die verschrijvongh die Wilhelms vader van mijnen gnedigen joncheren
seliger hait gehadt hondert overlentsche gulden van gelende gelde inhaldt
sijnre verscrivonghe.
 
Geschiet up saterdach na On Liever Vrouwendach Purificationis anno
xvc ind eyn in bijwesen Ryferscheit ind Pouwels van Elfeldt, secretaris,
ind mijns Peters, cappellaen mijns gnedigen joncheren vurschreven.
 
 

 

  [Blad 12 rugzijde]

 

 
   

 

  [Blad 13 voorzijde]

 

   
 
Census in Zwolgen
 
Item Zeger van den goet ter Legert
Item Heinrick van den goet ten Vein
Item Zeger van Scelberch van Campertsbongart
Item Peter van Megen van den goey Tapelter
Item Rut Verberendonck van den goey thot Vorst
Item Heynrick van Middelt uter Legart
Pulli in Zwolgen
Item Peter van den Kerchoeffs goet
Item Her Thonis uter Gaerts goey van Schelbergh
Item Staels camp
Item Erken Coesters uter Alleiden goet van den Cruis
Item Peter van Ravensacker van Geret Tummermans guet
Item Jan dye Ver van den goey te gen Broeck
Item Her Thonis uter Dericks Gaerts goey
Item Griet Remskens goet
Item Jacop Jans van Winne(?) goet van den Coellen
Item Zeger van Schelberch uter Campertsbongart
Item Geret van Goer van Meet Scroerkens goet
Item Heynrick van den goey t'gen Veyn
 
 
 vi alden Vlems
 eyn halff bede
 eyn halff bede
 eyn halff bede
 iiii groten
 i alde Vlems

 

 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 

 

  [Blad 13 rugzijde]

 

   
 
Item 't goet t'ger Vergert
Item Her Thonis van den goey t'gen Ristelberch
Item This Smets ut Trijnen Loettems goet
Item Ruit dy Bruer van Jans goet van den Berch
Item Dirick dy Ramecker van Tummermans goet
 
             Census in Wansem
 
Item Jan van Burick van Shueren(?) hoeff
van Heynricks goede van Boedberch
Item Beltken Schillinck
Item Gaert Moeren ut Gijs Moren goet
Item Claes van den Staede Gaertsoen
Item Gryet van den Haettert
Item Becker
Item Coenraet van den Bergh van Boenincks goet
Item Vretsken
Item This Bulten
Item Jacop Nabben
Item Heynrick Reynners van Jacops goet van den Camp
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 i hoen
 
 
 
 
 iii st. i
 ii d.
 i d.
 xii d.
 v st. iii d.
 iii d.
 iii d.
 iii d.
 i d.
 i d.
 i
 

 

  [Blad 14 voorzijde)

 

 
 
Item Jacop Heynen soen van den On(?)                    ii
Vrowengoet van den Gerken
Item Her Floris van der Hoerst
pastor van den alden wedoem                                     i
Item dye vyssers gesetten to Weell, die optrecken aen desse
sijde onder Waenssem sijn ellick dess jars sculdich eyn
haelff alt butgen
Item Jan van den Haettert Janssoen                     ii st. iii d.
Item teentgen onder Wert
Item den toll opten jarmercht
Item dye visserije in den beeck
Item van ehnen werde in den Mae                             v st.
 

 

  [Blad 14 rugzijde]

 

   
 
Census in Sevenhem
Item Jan dy Hoege
Item dye gylmeisters van Jans Hoegen goet
Item Dirick Ververwert
Item Gertruit Jacops v(=w)ijff van den Stert
Item Jan dye Groet ut Gerets Groten goey
Item dye pater in gen Saent
Item Jan van Bammerlo Smetssoen
Item Dris Verheien Gartssoen
Item Dris Verheiden van Dryn Mergen lants
Item Gijs Verheyen
Item Geret Goeris van Hisselberch
Item Aert van den Bergs
Item Aert noch van eynen mergen baents
Item Aert van den Voerst
Item Jan Allert Scroten soen
Item Syl van den goede t'ger Scurzen
Item dyeselve Syl van Lysbetten goey van Eygen
Item Catthrijn van den Bercken
Item Sunter Claesaltaer
Item dye keerck
Item Goeris van Hysselberch van Lemmen Gerkens goey
 
 
 
 xiiii d. i libra was
 iii d.
 v virl.
 xi d.
 v d.
 iii d.
 iiii d.
 i d.
 iiii d.
 iiii d.
 v d.
 v d.
 i d.
 xii d.
 i d.
 ii d. i .
 i d.
 i d.
 xx d.
 v d.
  d.
 

 

  [Blad 15 voorzijde]

 

   
 
Item Heynrick Croewels of Rutgen Alverart soen
Item Jenken Duvels
Item Heynrick Coeppen
Item Jan dye Groet van Gaert Voerwaters landt
Item Beyl Jan Neyers dochter
Item Gaert Kuyp
Item Haeck van Dijck
Item Powels Wynckens van Coermuten goede
Item Jacop Keettelbueter Nijsoen
Item Gijs van Hoelt van Lem Bystervels goedt
Item Wylm van Bammerlo van Tijs Bistervels goedt
Item Merry van den Hellen
Item Geret van Dael van Merrikens goet Verhellen
Item Jacop van den Vergaert
Item Jacop Kettelbuter Nijsoen
Item Fasken van den Voert
Item Gerets Scraemenssoen
Item Heynrick Geret Scraemens soen
Item Jan van Kroenenboerch
Item Gijs van den Ertbruggen tot Ulfft
Item Gijs van den Ertbruggen
 x d.
 i virl.
 iii .
 iiii d. i .
 i virl.
 i d. i .
 iiii d.
 i virl.
 ii d.
 viii d.
 ii d.
 iiii d.
 iiii d.
 viii d.
 i .
 i d.
 iiii d.
 i d.
 ii d.
 iiii d.
 ii d.
 

 

  [Blad 15 rugzijde]

 

   
 
Item Gijs noch van den geer bij Allerts Groeten
Item Gijs van den Ertbruggen noch
Item Kuyn van den Westerynghe to Breey
Item Heynrick Smeet van Goerts vegen van Bers
Item Harman Salen
Item Jacop Stuelkens van des Herden lant
Item Jan van Eyngen (?)
Item Jacop van Tongerlo Jacops swager in gen Harrick
Item Aert van den Bergh Allertssoen
Item Derick van Horrick
Item Gobbel van den Broeck
Item Gijsken Weffers
Item Jan Vrancken soen van der Hoerst
Item Effert van Holtmollen
Item Jan Verstegen
Item Gaert van Merlo
Item Peter van Merlo
Item Jan Gebelen op Kroenenborck
Item Claes van Merlo
Item Henne dey Heyder
Item Teus van der vollmollen
Item Keerstgen van Kuypbenraey
 ii d.
 i d.
 ii d.
 ii d.
 i d.
 iii d.
 i d. i virl.
 i d. i virl.
 i d.
 ii d.
 iii groten
 iiii d.
 ii d.
 xiiii d.
 vi d. i virl.
 vi d.
 iiii d.
 iiii d.
 iiii d.
 ii d.
 iii d.
 i d.
 

 

  [Blad 16 voorzijde]

 

   
 
Item Fiken van den Voerts
Item Jan Weffers
Item Rut vano ut Gijs Weffers goet
Item Jan ter Haettert Heynnensoen i libra was
Item Gaert Westrinck
Item Derick van den Stert
Item Hoen Scerze
Item Her Gijsbert van Geret van den Coellen
Item Lenart Reyncken Rats huysfrow
Item Teeus Wolterssoen Vergaert
Item Wylm van Eyndt
Item Heen Verhees
Item Her Geret Moller van Wolter Mollers goet
Item Leem van Tongerlo
Item Geret van den Cullen
Item Hennes Munts
Item Allet Goedden
Item Veestgen Raets van Gerets goet van Kroennenborck
Otem Veestgen noch van dry morgen lants
Item Jan van Kroennenborch Wynkenssoen
Item Gaert Gerkens
 i d.
 ii d.
 i d.
 ii d. i .
 iiii d.
 i d. virl.
 i d.
 i d.
 xiii d.
 iiii d.
 vi d.
  d.
 iiii d.
 iiii d.
 i d.
 i d.
 i d.
 x d.
 iiii d.
 xii d.
 iii d.
 

 

  [Blad 16 rugzijde]

 

   
 
Item Gerken Bystervelt van Rijckenscamp
Item Geret Reynskens van Rijckenscamp
Item Art Rijkerts van den beynden in Geylst
Item Jan dye Groet van Gebelen goet van Gelre
Item Claes van Elfft
Item Lenart Duvels van Zeger Eyngemans goet
Item Jenken Duvels
Item Lysbet Scepper Hennekens
Item Her Jan van den Heyeen van Hennen goet ter Scurzen
Item On Vrowen Altaer
Item Wylm van den Broeck
Item Jacop van Rueel
Item Geret van Rijebbrock
Item Gryet Neeffeler van Lenarts goey van Merle
Item Gryet Neeffeler van den Stergen dat Gerets
van Kroennenborch was
Item Jan dye Groet Janssoen
Item Jan van den Wynckel van Gerets goedt
van den Ertbruggen
Item Jan van den Wynckel van Scoettersgoet
Item Jan van den Wynckel van Jenskens-
goet van Bergem van den Alden Beynden
   iii d.
   iii d.
   i d.
   ii d.
   i d.
   i d.
   i virl.
   iii
   ii d.
   i d.
   i d.
   vi d.
   i virl.
   vi d.
}
} ii d.
   i d.
}
} ii d.
   ii d.
}
} viii d.
 

 

  [Blad 17 voorzijde]

 

   
 
          Restant tot Zevenem
 
Item Joncfer Lysbet van Brey
Item Coenraet Haeck
Item Pepperkoren
Item Goebbel van den Sundert
Item Trijen van Byringe
Item Heyn Heymmerick
Item Jans goet van Wlfft
Item Heer Gijsbart
Item Goedde van den mollenstaet
 
           Precaria in Zevenem
 
ItemJan dy Groet van Jans Groeten goedt
Item Geret van Dael Jacops swaeger van den Stert
Item Jan dye Groet Allettensoen
Item Jan Allerts Groeten soen
Item Heyn Kettel
Item Jan Peterssoen van Bammerlo
Item Gijs van Zevenem
Item Jan Borwater
Item Goebbel Scramontz
 
 
 
 ix d.
 ii d.
 xi d  i .
 iii d.
 iiii d.
 ii d.
 iii d.
 i d.
 i d.
 
 
 
 i st.
 xii d.
 iiii d.
 iiii d.
 xii d.
 iii st.
 viii d.
 xviii d.
 xviii xii d.
 

 

  [Blad 17 rugzijde]

 

   
 
Item Herman van der Cullen
Item Jan van den Hees
Item Aert van der Broeck
Item Jan van den Stegen
Item pater in gen Saent
Item Geret Poet van Hehn Heyackers goet
Item Derick Greffken
Item Gijs dye Weffer
Item Mechtelt Gart Neffen wijff
Item Catthrijn Geretz husfrow van Bammerlo
Item Wylm van Eynde van Wylm Alletten goet
Item Her Gijsbert van den Coellen
Item Nees van Acken
Item Jan van den Haettert Heynensoen
Item Jan van den Hees van Gerets van den Water
Item Gerken Truyeen van Trijnen wegen van den Heess
 
 
Item Kroweel drie haester even van eyn stuck lants gelegen
in den Heese welde bij den Heyackers grave dat Katthryn
ther Stegen plach te sijn ende is verdonckert.
 
 i d.
  st. i morken
 xviii xii d.
 v d.
 xvii d.
 xii d.
 iiii d.
 iiii d.
 xii d.
 ii st.
 iii st.
 vi d. i .
 iii d.
 iii d.
 i st. un(?) morken
 i st.

 

  [Blad 18 voorzijde]

 

   
 
Havena in Zevenem
Item Jacop van den Vergert
Item Katthrin van Bamerlo Geretz wijff
Item Wylm van Eynde(?)
Item Mechtelt Geret Neffen dochter
Item Jan Peterssoen van Bammerlo
Item Jan van den Hees
Item Jan dye Groet Heynckenssoen
Item Jan Allertz Groeten soen
Item Gaert Gerkens
Item Jan Verstegen Dirrickssoen
Item Gijs van Zevenem Janssoen
Item Geret Poet
Item Heer Gijsbert van den Cullen
 
 
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
 i summeren haveren
 i summeren haveren
 i summeren haveren
 iii haster(?) haveren
 

 

  [Blad 18 rugzijde]

 

   
 
Pulli in Zevenem
Item Jan in gen Wynckel
Item Jan van den mollenstaet
Item Lysbet Swerts Henkens
Item Gartgen Pelsers
Item Haeck van Dijck
Item Coemen Jan
Item Gijsken van Aert
Item Leen Scramans
Item Heilken van Dijck
Item Derick van Dijck
Item Meet Russen
Item Letgen Rulkens
Item Geret Decker
Item Jan van Drys
Item Geret Verryet
Item Heer Art Scramans
Item Geret Scramans
Item Geret Smeet
Item Geret van den Cullen
Item Jan Duvels
Item Herman van den Cullen
Item Nees Scramans
Item Peter Naegel
Item Letgen Verryet
Item Powels Wynkens
Item Aert van Elssen
 

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
} elck i hoen
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

 

 

  [Blad 19 voorzijde]

 

   
 
Item Jan dy Hoeg
Item Jan Verstegen
Item Gryet Neffeler
Item dye pater in gen Saent
Item Fynan Verhees
Item Wylm van gen Eynde
Item Lenart Reynken Ratz husfrow
Item Teus Borwater
Item Jan Verheess
Item Wylmken Wolters
Item Gijssen van den Ertbruggen
Item Metgen in gen Eyggen
Item Geret Heynrick Scramans soen
Item Merten Kuyp
Item Jan Verportten
Item Derick Scerris
Item Gijs van Hoelt
Item Gerit in gen Harrick
Item Met Neffen
Item Geret van Camp
Item Jan Heynskens
Item Geret Poet
Item Gijs van Zevenem
Item Jan dye Hoeg
Item Heynkens van Tongerlo
Item Gijs Scramans
Item Jan van Eyggen

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
} elck i hoen
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

 

 

  [Blad 19 rugzijde]

 

   
 
Item Gijsken Weffers
Item Claes Art Heynders soen
Item Jan dy Groet den jongh
Item Jan Peterssoen van Bammerlo
Item Katthrin van Bammerlo
Item Ruys Decker
Item Jenken van Hysselberch
Item Aert Moller
Item Gijsken van den Heiden
Item Drys van Gelre
Item Merken Verhellen
Item Ryck Wijn van den Stegen
Item Heyn Rutten goet
Item Beel Neyers
Item Peter van den Stert
Item Aert van den Broeck
Item Jacop Ververgaert
Item Wylm van Stets(?)
Item Allet Pijpers
Item Veestgen Raetz
Item Gerit Hillen
Item Hennen goet van Merlo
Item Fredzee van den Haettert
Item Kerstgen van den Blackt
Item Jan dye Coester
Item Wylm Lyssen
Lem ende Gijss van den Gon Tewessoen
Langh Hennen goet
Her Gerit Moller
Gerit Reynkens
Gaert Gerkens
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}  elck i hoen
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
    ii honre
}
}  onder hon dry eyn hoen
}
 

 

  [Blad 20 voorzijde]

 

   
 
Census in Brede
Item Fie Peter Lemmens dochter
Item Gijsken Gijsen Wevers soen.
Item Peter Kupenbinder
Item Gerit Verheesse van Herman Peilssers guyt
Item Wylm Hermans guet van Pelssers guet
Item Hennes van Rinxkensvort
Item Trin R(?)enkens
Item Peter Salden
Item Jacop van Dijck Henkenssoen
Item Herman Coppertz van des Heydengoet
Item Jan Zibken Hennensoen
Item Brant van Brede unde joncffrow Eva onder
beiden van Zetsen goey van Brey
Item Drisken Drys
Item Jacop Lynssoen
Item Merken van Nyeenhuyss van Wylms
goet van den Broeck
Item Henken van den Heiden
Item Jan Duyssinck van Gaert Kuyppen wegen
Item Wylm Mollers
Item Kun van den Westrinck van Jans goet van Dijck
Item Tyl van Eyndt Wolterssoen
Item Gertruyt Verhaestaert Lemmendochter
Item Meetgen van Eggelbant
Item Wylmken Oetgens
 
 
  i d.
  ii d
  vii d. i morken
  vii d. i morken
  vii d. i morken
  ii d.
  ii d.
  i d.
  ii d.
  i d.
  iiii d. i .
}
} xvi d.
   ii d.
   i d.
}
} ii d.
  iii d.
  ii d.
  ii d.
  i d.
  ii d.
  i d.
  iiii d.
  ii d.
 

 

  [Blad 20 rugzijde]

 

   
 
Item Wylmken Peter Achten
Item Lyffelt van Haeff Masdochter
Item Evert Sunter Claes Henken
Item Heyn Massoen
Item Derick Ververvort
Item Her Heynrick van Tongerlo
Item Jan dye Wefer Gijsssoen
Item Lysbet Wylm Halffjonckers wijff
Item Jan Spee Janssoen
Item Herman Syb Hermanssoen
Item Wylm Smeet
Item dy coster
Item Braent van Brey van Heer Jans Roeffers wegen
Item Liffelt Maes huysfrow
Item Jan Coppertz van Derrick Jannes wegen
Item Aeb van Weggen baent
Item Heen Rubken
Item Geret van Loem van Zeverins dochter wegen
Item Geret van Loem van Gaertz wegen van Gesteren
Item Jacop Geret Duyssinck soen
Item Drys Heer Peterz
Item Allertz Groten
Item Peter van Brey
Item Sybken Hennen van den Westerynck
 ii d. i virl.
 i d.
 i virl.
 i d.
 i d.
 ii d.
 i d.
 i d.
 ii d.
 iii d.
  d.
 i d.
 xvii d.
 i d.
 i virl.
 i d
 v virl.
 iii d.
 iii d.
 i d.
 ii d.
 i d.
 ii d.
 i d.
 

 

  [Blad 21 voorzijde]

 

   
 
Restant
 
Item Tijs van den Herstraten
Item Geret van Haeffacker
Item Geret Krekell
Item Wylm Muysken
Item Gerit van Bammerloe
Item pastor van Kessel
Item Wolter Smeet van Helden
Item Arnt van Ulfft
Item Ludincks guyt
Item Rutger van Brey
Item sijn suster
Item dynnen kynder ter Haeffstaet
Item On Vrowen Altaer to Blerick
 
Precaria in Brede
 
Item Hennes Spee van Scoettersgoet
Item Peters Smyetz van den Velssecamp
Item Heyncken Hannen van Jacops wegen van den Heyden
Item Lynssken Batssen.
Item Peter Haelffjoncker
Item Sybken Hennen van Dryskyen van den Veldt
Item Heynken Tormans
Item Steven Genen van bedrijfswegen
 
 
 vii d.
 iiii d.
 iiii d.
 ii d.
 iiii d.
 i d.
 ii d.
 ii d.
 v d.
 i d.
 i d.
 iiii d.
 i d.
 
 
 
 ii st.
 i st.
 iii st. x d. (?) tijns
 ii st. vi d
 vi d.
 xviii d.
 xviii d. ii d.
 xviii d.
 

 

  [Blad 21 rugzijde]

 

   
 
Item Jaen Jacop Halffjonckers dachter
Item Lysbet Jacop Haelffjonckers dochter
Item joncffrow Eva van Brey van Tygnagelshoef
Item Wylmken Oetgens
Item Heer Jan dy Roeffer.
Item Gaert dy Verwer van Peters
wegen van Merloe
Item Jan van Zevenem
Item Allert van der Haefstaet
Item Kattryn Jan Tummermans wijff unde Drys
Her Peterz van Heret Bytzen wegen
Item Wylm Heyn Scillen soen
Item Wolter aen gen Eydt
Item Geret van Loem van Zeverins dochter wegen
Item Geret van Loem van Gaertz wegen van Gesteren
Item Peter Cupper van Gerssoen goet
Item Geret Nassen van Sunter Claes Henken
Item Geret Gartz soen van den Heess
Item Zyeger Wysmans van Wylm
Rubben(?) wegen
  i st.
  i st.
  iii st.
  iii st.
  iii st
}
}iii st.
  iii st.
  xviii d.
}
}xii d.
  iii st.
  xviii d.
  i st.
  i st.
  i st.
  i st.
  i st.
}
}i st.
 

 

  [Blad 22 voorzijde]

 

   
 
Havena in Brede
 
Item Wylm Heyn Scillen soen
Item Jan Jacop Halffjoncker ende Lisken Halfjoncker
Item Heer Jan dye Roeffer
Item Geret Gaertz soen Verheess
Item Seger Wysman
Item Wylm Jan Oetgens soen
Item Jan van Zevenem
Item Gaert dy Verwer
Item Heynken Hannen
Item Hennes Spee van Stoettersgoet
Item Peter Smyetz van den Velsschencamp
Item Drys kynder van den Velde
Item Allert van den Haestaet
Item Steven Genen
Item Gerit Heynricks van Sunter Claes Henken
Item Heynken Tor(?)man
Item Buysken
Item Peter Cuppenluyden(?) van Gerssengoedt
Item Lynsken Batssen
Item Trijn Jan Tummermans wijf
Item Drys Heer Peters
Item Gertruyt Dusinck
 
 
 
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 ii summeren haveren
 i summeren haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
 ii summeren haveren
 i vaet haveren
 i vaet haveren
 i summeren haveren
 

 

  [Blad 22 rugzijde]

 

 
 
Pulli in Brede
 
Item Heer Heynrick van Tongerloe
Item Stoettersgoet
Item Heynken Hannen
Item Heynken Torman
Item Derick Ververvort van Gensken wegen Verbeck
Item Gaert dy Verwer
Item Jacop van Loem
Item Wylm Jan Otgens soen
Item Wylm Heyn Scills soen
Item Seger Wysmans
Item Hyl Panen goet
Item Gaert van den goet ter Mollen
Item Heer Jan dy Roffer van den goedt van gen Eyndt
Item Geret Woefkens van Allet Kettelbuter goet
Item Claes Kettelbuter van Claes Noeyen wegen
Item Erken van den Veldt
Item Lisbet Dyricks des alden dochter
Item Wylm Jan Oetgens soen
Item Gerit Naes
Item Geret ban den Heess van Pelssoen goet
Item Sibken Hennen van den Westrinck
Item Geret du Wolff dy jang
Item Hennes van Rinckensvort
Item Jan Woeffkens van Muyssijserensgoet
Item Lyns Buskens
Item Jan Smyetz van Powels goet
 
 

 

  [Blad 23 voorzijde]

 

 
 
Item Jan Gijskens soen van den Veldt
Item Geret Dusincks
Item Kon Lysken Dusinck
Item Lisken van den Herstraten
Item Teus van den Herstraten
Item Heynrick Spee naturlick van Len(?)ken Weffers goet
Item Jacop Leist van Kremers goet
Item Allert van den Haestat
Item Geret Noeyeen
Item Steven Genen van Mas goet van Haeff
Item Heyn Dusincks van Griten wegen van Orlo
Item Heyn Dusincks van Heren(?) Kas wegen
Item Herman Coppertz
Item Steven Genen van Betrijfs wegen
Item Gryt Jans van Jan Gritgens wegen
Item Jensken Heer Artz van Boeven goet
Item Lenart Leisten van Wylms wegen van den Westerinck
Item Meus Screres van Claessen goet in Raey
Item Goebbel van den Veldt
Item Bluetgensgoet
 
 

 

  [Blad 23 rugzijde]

 

   
 
Census in Helden
 
Item Lenart Sibben
Item Jacop Sibben van wegen Gaert Demeden
Item Sylly Gaertz husfrow van Huys
Item Heynken Goedmans van Scnidersgoet
Item Coennen Heyn van Gaertz wegen van Stocht
Item Wylm Griten soen
Item Evert van Eynde
Item dat goet t'genen Buycken
Item Jan Gartz soen van den Sondert
Item Geret Verloerren van den Verloren erf
Item Baets husfrow Jans van Byringen
Item Gaert Dyricks soen van Wert
Item Jan Noetgens van Teus goet van Wlickhaffen
Item Peter van den Boedinck Teus goet van Wlichaven
Item Ruyt Heynnen soen Verhaegh
Item Syl van Laek Yden swacher van Laeck
Item Jenken Stralmans
Item Silken Wylm Sillen soen
Item Sunt Thonis van Hillen baent
Item Joest Heyemans soens
Item Jan Kosduncks
Item Jan Vervort van Derrick Artz goey
Item Gerken Hannen
Item Jenken Hannen
Item Metgen Blutzers van Peter Noetmans goey
 
 
 
vi d.
 i d.
 xvii d.
 iiii d.
 v d.
 iii d.
 x d.
 xv d.
 ii d.
 iii d.
 ix d.
 i d.
 ii d.
 ii d.
 ix d.
 vi d.
 xii d.
 vi d.
 ii d.
 iii .
 iii groten
 v d.
 xv d.
 ix d.
 vi d. i morken
 

 

  [Blad 24 voorzijde]

 

   
 
Item Symon Peter Symons soen
Item Geretz Mans van Wylm Groetvoetz goet
Item Tijs van der Linden
Otem dy regelirs van Jans Wolfs goet
Item Merken van den Bucken
Item Jacop van Eynde
Item Heynrick Claes soen van Byringe
Item Hyl Geret Goemans dochter
Item Kattryn Mereel van Jan Milters wegen
Item dieselve van Holthuserbaent
Item Engel Welters
Item Jan van den Wynckel van Nesen goy Verlinden
Item Willem van Everloe
Item Jan Heynen soen
Item Jacop Claes van Willem Bijnss wegen
Item die cartuser van Remund van den hoff t'Loen
Item Peter Kermans van Postgoet
Item Heyn Kerman van Cyl Scroders wegen
Item Baetz Derick Beckers dochter
Item Vynken Cremer
Item Jan van Ker ter Scaeten(?)
Item Jan Straelmans van Deckenshorst, Jan Snider/Smed(?) ende Derick
Koeck ende Jan van Achell
 
 iiii d.
 iii d.
 iiii d.
 vi d.
 xv d.
 xx d.
 x d.
 x d.
 xii d.
 vi d.
 vi d.
 ii st.
 i d.
 x d.
 iii d.
 iii d.
 ii st. i .
 x d. i . xii d.
 iii groten
 ii d.
 iiii groten
}
} vii d.
 

 

  [Blad 24 rugzijde]

 

   
 
Item Jacop Smetz van dess jonghen Babels wegen
Item Jan Gobbels van Jan Straelmans wegen
Item Aerken Scroeder van Heynken Willems wegen
Item Willem Bitter van Heyn Pelmans wegen
Restant
Item Lambert van Goer
Item Tijss Willems soen
Item Plucksack
Item Jan Blerick
Precaria in Helden
Item Lisbet Gijsen dochter van Tongerlo
Item Willem van Everlo
Item Jan Gerit(?) Cuppertz soen uit Gaertz goy van Everlo
Item Engel Peter Byntgens soen
Item Peter van den Scaeffelt van den goy t'genen Valderen
Item Neess Jenken Brenxken(?) uxor
Item Maes Willem Tijs soen
Item Geen Gijskens van dess t'salffens (?) goy
Item Jan Coesdonck soen ende Willem Vervort van der Vortcamp
Item Symon van Inckenfort van den goy Toezen/Toeyen(?)
 ii d.
 iii d.
 iii d.
 iii d.

 

 xv d.
 ix d.
 vi d.
 xv d.

 

 i st.
 ii st. iiii d.
 i st.
 i st.
 i st.
 vi d.
 i st.
 iii st.
 i st.
 iii st. ii d.
 

 

  [Blad 25 voorzijde]

 

   
 
Item Tijss van den Linden van Derick wegen Verlinden
Item Gaertken Bollens
Item Henrick Lambertz soen van Huyss
Otem Peter Cillen soen van Loey
Item Willem van den Heyden
Item Jan van den Wynckel van Nesen wegen Verlinden
Item Cill Letz van Leden wegen van Stockt
Item Cyl noch van langh Cillen wegen
Item Griet Meister Rutgers uxor van
Kathrynen wegen van Eyck
Item Dryss Vervort van Erken Hermans goet
Item Jacop Raymans soen
Item Thomas van Deckenshorst
van Jan Manthius(?) wegen
 
 i st.
 iii st.
 i st. v d.
 iii st. xiii d.
 i st. ii d.
 iiii st.
 ix d.
 i st.
}iii st. vii d.
}
 iii st.
 vi d.
}
} iii d.
 

 

  [Blad 25 rugzijde]

 

   
 
Havena in Helden
 
Item Dryess Vervort van Erken Hermans guet
Item Willem van Everlo
Item Geen Gijskens van t'Saffenis(?) goy
Item Peter Cillens van Loey
Item Jan van den Wynckel van Heynken wegen van Stockt
Item Gaertken Bollens
Item Henrick Schynck van den hoff t'Oeyen
Item Lenart Sijben van Willem Groetvoetz wegen
Item Willem Claes van Thijs Claess wegen
Item Engel Peter Byntgens soen
Item Peter van den Scaffelt van den goy t'genen Valderen
Item Willem van den Voert van Heyn Cosdoncks wegen
Ithem Thijs van den Lynden van Derick wegen Verlinden
Item Henrick Lamberts soen van Huyss
Item Willems van den Heyden can Cillen wegen Verheyden
Item Baetz Derick Beckers dochter
Item Jan Straelman
Item Cyl Letz
Item Cyl noch van lang Cillen wegen
Item Jacop Raymans soen
Item Agnes Jenken Blenxkens uxor
Item Derick Maes soen van Deckenshorst
Item Griet Meister Rutgers huysfrou
 
 
 
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
  malder haveren
 i vaet haveren
 i vaet haveren
 i vaet haveren
  malder haveren
 i vat haveren
 i vaet haveren
  t haveren
  vaet haveren
 

 

  [Blad 26 voorzijde]

 

   
 
Pulli in Helden
 
Item Jacop van End
Item Evert van End
Item Jacop Siben
Item Kerman van Silken Scroers wegen
Item Engel Peter Byntgen soen
Item Jenken Versundert van Heynken Costerz goey
Item Allet van den Broeck
Item Derick van Stoecht van Erken Scroers goey
Item Peter Kerman van Peter Rosten goey
Item Gryet Meister Rutts huysfrow
Item Jacop Roemans goet
Item Derick Yeen van Pellmans goet
Item Wynken van Kremers goet
Item Heyn van Lack van Heynken Goeyen wegen
Item Wylm Stegmans
Item Geret Metten van Claes Smetz goey
Item Henken van Hoeffel
Item Gartgen Bollens
Item Jan van den Wyckel van Heynken Heynnen goet
Item Peter Silkens soen van Loen
Item Baets Derick Beckers dochter
Item Geret Verlaren van den Verloren erf
Item Dytgen Kosdunck van Erken s'Woelfs wegen
Item Jenken Genen van Syllen wegen van den Hereen
Item Caffelijengoet(?)
Item Dris Vervoert
Item Erken van den Veldt
 
 
 
 viii honre
 iiii  honre
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
} ellick i hoen
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
 

 

  [Blad 26 rugzijde]

 

   
 
Item Sil van den goey te Laeck
Item Trijn Wehkens
Item Jenken van Huys van Wylms wegen van den Broeck
Item Gijs Vossen
Item Gijs van gen Eydt van Peter Pijpers kynder wegen
Item Heynkens goet van Biringen
Item Tijs van Stocht van Metten Wylms goet
Item Sylken Gelden van Jacops wegen van Wtwick
Census in Kessel
Item Jacop Metssen
Item Ot van Holtmollen
Item Goey Poetten van den Perrick
Item Jut Vaerlemans van den goy aen den bij Sunter Kathrynehoff
Item Wylm van den Staey
Item Gaert van Helden
Item Brant van Brey van iiii mergen lants gelegen in den hoeff
then Hergrawe achter in kaemp(?)
Item Allert Weynkens van Scoeppertsgoet
Item Fyken Mynscen(?)
Item Tijs Weffer
 
Item dat verstat zo Kessel
 
Restant Item Alart van Goer
 
}
}
}  elck i hoen
}
}
}
}
}
 
 
 
 ii d.
 iiii d.
 iii d.
 ii d.
 i d.
 ii d.
}
}xxxii d.
 i d.
 vi d.
 ii d.
 
 xii libra was
 
 xii libra was
 

 

  [Blad 27 voorzijde]

 

   
 
Precaria in Kessell
Item Gyl Uphaven van Gaert Wyndels
Item Jan Peyninck van Luynkens goet
Item Wylm Coellys
Item Seger Janssoen van den Staey
Item Jenken Rutten van Metten wegen Verheyeen
Item Jan Ruter(?) van Beren goey.
Item Jan van Loem van gen goey t'gen Vleyn/Uleyn(?)
Item Meet Verheyeen
Item Ot van Holtmollen
Item Ot Hoernen(?) van Dirrick goet van den Wijer
Item Egbert van Holtmollen van Geretz goet van den Staey
Item Wylm van den Staey
R[estant?]Item Tijs van Ymlo
 
Census domor..(?) in Kessel
 
Item Beel Gaertz uxor van Kessel van Willem Pastoers guyt
Item Gaert van Kessel van Willem Kermans wegen
Item Goy Poeten van Struvers huyss
Item Gijsken van den Lynden van Stijnen Koesters guyt
Item Jut Dris van Merten Siberts husfrowen goet
Item Heilwich Noeyen
Item Bily Berten van Bert Sibertz wegen
Item Tijsken Canelyen(?) van Heyn Wevers guyt
Item Dyrick Soets soen van Heer Loedewich wegen
Item Reyn van Kessel van Geret Bocken wegen
 
 
 i st.
 ii st.
 vi st.
 iiii d.
 iii st.
 ii st
 xvi d.
 iiii st.
 iii st.
 xxxvi d.
 vi d.
 ii d.
 i st.
 
 
 
 iii d.
 vi d.
 vi d.
 ix d.
 vi d.
 vi d.
 iii d.
 iii d.
 vi d.
 vi d.
 

 

  [Blad 27 rugzijde]

 

   
 
Item Wyn Boecken van den goey ther Wyden
Item Geret Jan Bolten soen van Ermgart Baerlemans wegen
Item Merken Wylms van den Huys
Item Geret Reinen
Item Meus dy Smyet
Item Theus Spaer van Dirick Bonten goey
Item Jan Bonten van Dris Bonten wegen
Item Reyn van Kessel van den Cortguede
Item Heylken Meus van Peten guede
Item Bout Wisser
Item Heyn Wijnen soen
Item Wijn Bucken Peterssoen
Item Erken Arts ende Merken sijn husfrow
van Geretz goey van den Staey
Item Henken Molner van Arnts Wissers guet
Item Reyn van Kessel van Helwychs wegen van Brae
Item Jan van Kessel Zegerssoen vanwegen Wylm Pastors
Item Mych Decker van Dirick wegen van den Massen
Item 't guet Sveren
Item Kerstgen van Helden Letgen Scoemeckers soen
Item Jenken Scoemecker van den Werden
Item Bont Visser van Neerken Vos goet
Item Tijs Barlemans van Heer Tis wegen
Item Jan Ducker
 
  vi d.
  vi d.
  iiii d.
  ix d.
  vi d.
  vi d.
  vi d.
  iii d.
  xv d.
  ix d.
  iii d.
  iii d.
}
} xxi d.
  vi d.
  iii d.
  vi d.
  vi d.
  iii d.
  vi d.
  iii d.
  iii d.
  vi d.
  v d.
 

 

  [Blad 28 voorzijde]

 

   
 
Havena in Kessel
Item Ot van Holtmollen
Item Egbert van Holtmollen
Item Jenken Rutten
Item Meet Verheyen
Item Gerken Wiffer
Item Jan Rutter(?) van Eyck
Item Sthiken(?) Peynnincks
Item Jan van Loem van den hoef tgen Ulyn
Item Otgen Honnen van der Ricks wegen van den Wijer
Item Wylm Camps van Letgen Yden wegen
Item Gyl van Goer van Gaert Wyndelen goet
Item Seger van den Staey
Item Wylm van den Staey
Item Tijs van Ymlo
 
 
 i malder haveren
 i vaet haveren
 i malder haveren
 i malder haveren
 ii summeren haveren
 v vaet haveren
 iiii vaet haveren
 x coep haveren
 ix coep haveren
 iiii cop haveren
 iiii cop haveren
 iii cop haveren
 iii cop haveren
  malder haveren
 

 

  [Blad 28 rugzijde]

 

   
 
Pulli in Kessel
Item Wylm van den Staey
Item Kerstgen van Helden van Ermken Barlemans wegen
Item Brant van Brey van Tyngnagelsgoet
Item Erken Arretz
Item Heilken Meus
Item Gijsken van den Lynden
Item Jan van Kessel Zegerssoen van Bily Jans goet
Item Reyn van Kessel van Caexgoet
Item Jan Ruter van Berre goey van Eyck
Item Gaert Wyndelen goet
Item Meet Verheien
Item Reyn van Kessel van Luyt Bucken wegen
Item Stynken Drys Wolters soen van Drys guede
Item Luyt Drys Harman Browers wijff
van Merten Sibertz guede
Item Theus Spaer van Dirick Bonten goy
Item Bont Wysser van Mariken Voss guede
Item Thijsken Canelys van Meet Heynen goet
Item Bert Sibert
Item Dirick Goetskens van Gosken van Browers wegen
Item noch Dirick Goetskens van Stynken Thomas wegen
Item Jenken Scoenmeckers
Item Henne Molner van Art Vissers guet
Item Michel Decker vanwegen Tilmans van den Massen
Item Kerstgen van Helden Ketgen Scoenmeckers soen
 
 
  i honre
  ii honre
  xvi honre
  vii honre
  iii honre
  iii honre
  ii  honre
  i   hoen
  i   hoen
  i   hoen
  iii honre
  ii honre
  ii honre
}
} ii honre
  ii honre
  i hon
  i hoen
  i hoen
  ii honre
  ii honre
  i hoen
  ii honre
  ii honre
  i honre
 

 

  [Blad 29 voorzijde]

 

   
 
Item Gerit Reinen(?)
Item Bolt Visser
Item Wyn Bucken van Nael Bucken wegen
Item Zeger Janssoen van den Stay
Item Jan van Bracht zwager Vrancken van Oeyen
vanwegen Vrancken kynder
Item Erken van Holt vanwegen Stunkens ter Hout
Item Elsken Huben guet
Item Grietgen Sweren
Item Wylm Calys van Letgen Yden guet
Item Gaert van Kessel van Gaert Poeten
huysse van Wylm Bormans wegen
Item Koen Meus suster
Item Reynken van Kessel
Item Wylm Pastors guet
Item Goey Poeten
Item Coppers goet van Oeyen
Item Wyndel Schoubaerts van Nesken Scroders guet
Item Wagenmeckersguet
Otem Potenguet
Item Gaert van den Merckt
Item Ledigenguet
Item Gaetsenguet
Item Heyn dye Baede
Item Gerit Wynnen soen
Item Jutta Poten guet
  iii honre
  iii honre
  iii honre
  iiii honre
 
  i hoen
  i hoen
  i hoen
  i hoen
  i hoen
}
}ii honre
  ii honre
  i hoen
  i hoen
  ii honre
  i hoen
  i hoen
  ii honre
  vi honre
  iii honre
  i hoen
  i hoen
  i hoen
  ii honre
  ii honre
 

 

  [Blad 29 rugzijde]

 

   
 
Item Jenken Rutten van den guede to Keysbosch
Item Knabbenguet
Census in Blederick
Item Peter Bytsen van Jacop Nallen wegen
Item Jan Meys
Item Tijs van den Bochorst
Item Seger van den Smytsen
Item Seger noch
Item Heer Jan Wynck van Heyn Rutten soen wegen
Item Wylm van den Bucken van Heynken Molers wegen
Item Jacop van den Boechweit van Onsser Vrowenaltar
Item Andris Mas ende Heynrick in dye Appeteck
van Heynken Berchmans wegen
  i hoen
  i hoen

 

  iiii d.
  ii d.
  vi d.
  ii d.
  malder roggen
  i d.
  i d.
  v d.
}
} v d.
 
 
  [Blad 30 voorzijde]

 

   
 
 
              Precaria in Blerick
 
Item Lenart Jan Yllias soen van Calfsguet
Item Griet Ylias uxor van den Lynden van
Meet Goetskens wegen
Item Peter Heynen Bytsen soem cum uxore
Item Jacop van den Vort
Item dye heren van Sunt Pantthelyoen
van Grusenguet
Item Jan van Loem van Scoettelkenshoeff
 
              Pulli in Blerick
 
Item Ylias van den Linden van Trijn Pastors guet
Item Jan van den Linden
Item Peter Heyn Bytsen soen
Item Ffaes
Item Gaert Versaelstaet
Item Nesken Heer Jans

 

 
 
 
  iii st.
}
} iii st.
   iii st.
   iii st.
}
} vi st.
   iiii st.
 
 
 
  ii honre
  i hoen
  i hoen
  i hoen
  i hoen
  i hoen

 

 
[Blad 30 rugzijde]
 
 
 
 
 
           Havena in Blerick
 
Item Jan van Loem van Scoettelkenshaeff
Item Grit uxor van Lynden van Met Goeskens wegen
Item Peter Bytsen van Gossen Gobbels soen wegen
Item Lenart van den Lynden Janssoen van Calffsguet
Item Meery van Peter Scuets wegen
Item Derrick van den Boechorst van Jacop Pijppers wegen
Item Drys Lynen Gertruyt Linen Allertz
dochter van Luyt Lynen guet
Item Stijn Wagemecker
 
             Census in Baerlo
 
Item Mertens goet in den Dael
Item van twee stucken lants gelegen tussen
der Mer en tussen der Maessen
Item Jacop Wagenmecker
Item Copken Pijpper
 
 
 
  i malder haveren
  i malder haveren
  i malder haveren
  i malder haveren
  iiii summeren haveren
  ii summeren haveren
}ii summeren haveren
}
  ii summeren haveren
 
 
 
  ii st. ii summeren
}
} iiii d.
  iii d.
  iii d.
 
 
[Blad 31 voorzijde]
 
 
 
 
Census in Lotthem
Item mijnvrow van Nuyss                                  vi             st.
ii summeren roggen i malder even
Item Jan van Bruchussen van Oeyen van              }
Jans wegen van Wyckraey                                     }      iii st.
ii summeren roggen i malder even                         }
Item Peter dy Rwe ii summeren roggen i malder even
Item Wylm Gart soen haelff ende Hubert Jan
Scroers soen dye ander helfft van den halffer
 
Scoereen                             iii st. ii summeren roggen i malder even
Item Andris van Cleeff haelff ende Wylm van Cleeff dye
ander helfft                          iii st. ii summeren roggen i malder even
 
Item Reyner van Holthussen iiii st. i summeren roggen i malder even
Item Gaert van Pol                                                  iii st.
Item dye Wert                                                         i d.
Item Aert dye Gyr                                                   ii d.
Item Sander Vynck                                                  iii .
Item Jan dy Rwe van Frwen(?) erff                         iii st.
 
 
 
 
[Blad 31 rugzijde]