Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1423 april 23  
       
  Regest:  
       
  Foto oorkonde:  
     
       
     
  Tekst:  
   

Copije

Wij Reynalt vander genaden goids hertoge van Gulich ende van Gelre ende Greve van Zutphen, voer ons onse erven ende nakoemelinge, doen kont luden dat ende also als twist ende schelinge geweist is, tusschen ons ende den van Venrade, omme alsulckes thijnsswille als sij ons jairlichs schuldich sijn te betalen, so bekenne wij oevermits desen apenen brieff.

dat sij mit ons dair van op huden datum dis briefs guetlich ende waele geslicht ende gescheijden sijn. Also dat wij onse erven ende naekoemelinge, voirtan allewege die van Venrade halden ende laeten soelen , bij hoeren alden gewoenten ende herkomen vander betalingen, des thijnss vurscreven, ende sij soelen ons voirtaen jaerlichs geve ende betalen acht hollantsche placken, als op datum dis brieffs genge ende geve sijn voer seven thijnss groet, off ander guijt payment daer voer, als op tijt der betalinge genge ende geve is. Ende wij soelen die van Rade vurg. och bij hoeren rechten ende gewoenten laten, die meijbede, herestbede (herfst-), gewijn ende gewerff te betalen, mit sulcken payment als sij voertijds bis op datum dis brieff toe betailt hebben, sonder argelist, ende des to orkonde gantzer vaster stedicheijt so hebben wij voer ons , onse erven ende naekoemelinge, onsen segell van onser gerechter wetenheijt, an desen brieff doen hangen. Gegeven inden jaeren onss heren dusent vierhondert drie ende twintich op Sente Georgius dach martiris.

 Op de plijcque staet: P. dm ducem presentibus de silo Reynaro Spijess de Bulleshem, marschalco curie et Arnolde de Blitterswijck armger. Ende is onder aenghangende de segel in rooden wasse, daerin gefigueert staen twee schilten in ijedere schilt, eenen opgerichten leeuw.

Gecollationeert tegen sijnen origineel in pergament geschreven, is bij mij Mathijs Alarts vicesecretaris te Venrade bevonden te accorderen.

M.Alartss, vicesecretaris te Venrade 1622.

 

 
  Bron:  
   
GA-Venray, Archief Schepenbank, inv.nr. 3900
 
     
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: