Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door M.Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1352 juli 9  
       
  Regest:  
   

Reinald, hertog van Gelre, graaf van Zutphen ontslaat Johan van Broekhuizen, Willemsz zijn ambtman in het land van Kessel van de eed aan hem gedaan, en voorts belevende zijnn broer Edward en de heer van Blaarsvelt te huldigen.

 
  Foto oorkonde:  
    Foto: Ron Berghs te Helden  
   
  Tekst:  
   
 
1.         Wi Reynaut bi der genaden Goeds hertoge van Gelren, Greve van Zutphen bidden
ende gebeden u
2.         heren Johan van Bruechusen, heren Willams soen, onsen amptman inden lande
van Kessel, dat gij onsen
3.         lieven ende gemijnden bule Edwart van Gelren ende heren heer van Blaersvelt
huldinghe duet ende hult van den
4.         schouttet Ampt van den lande van Kessell in alder vogen als die notel in helt ende
begript een drie jaer
5.         nae datum der notelen behulpich gehorich geredich ende gevolgich te wesen ende
schelden u quijt van alre hul-
6.         dinghen die gij ins gedaen hebt van uwijs amptswegen in desen apenen brieve in
            allen vorwaerden
7.         als vorscreven is in orcunde ende stedicheit alre vorscr punten soe hebben wi desen
brief mit onsen rechter
8.         weittenheit apen mit onsen segel doen besegelen. Gegeven int jaer ons heren dusent
            drihundert twe ende
9.         vijftich des manendages nae andages Sunte Peters ende Sunte Pauwels der helige
            apostolen.
 
  Bron:  
    Gelders Archief te Arnhem, 0243 Charterverzameling, inv.nr. 648.  
  Literatuur:  
   

Volledige tekst bij:

I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, Deel 2, Arnhem (1833), Nr. 55

 
  Opmerkingen:  
     6Zegel vrij gaaf