Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1430 augustus 20  
       
  Regest:  
       
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   

Copia 

Wij Arnoldt van der genaden Godts hertoge van Gelre ende van Gulich ende Grave van Zutphen doen kondt allen luijden, voor ons onsen erven ende nacomelingen ende bekennen dat wij omme sonderlinghe geanden edne gonsten wille, ons daertoe bewegende: Alle die gene die Wilm van Stijnen des Hoogen ende Berten Bloemen komen sijn ende tot eeuwigen daghe toe komen sollen ende mogen ter onse diesntluijden genomen ende ontfangen hebben, nemen ende ontfangen sij mit desen briefve. Alsoo dat zij van datum disselfven briefs voor-taen tot eeuwigen dagen toe, ende alle wege hebben, gebruijcken ende genieten sollen, alle alsukcken rechten, vrijheden ende gewoonten, ende sollen zij verantwerden gelijck andere onse dienstluijden, sijne ende binnen onse landen van Gelreende Graefschap van Zutphen geseten, daervan sij ende hoeren erfven, ons, onsen erven ende nakomelinghen voortaen doen sullen, als dat van ander onse dienstluijden gewoonte(lijck) is. Aller sonder argelist, oorconde ons segees hieraen gehangen. Gegeven inde jaere ons heeren duijsent vierhondert ende dartich des sonnedaeghs nae onser L. Vrouwen dach Assumptio.

Ende was besegelt: mit roden onderwthangende zegel van rooden wassche.

Op de rugghe des briefs stont in latijn geschreven; aldus , N P dm ducem presentibus de Consilio Henrico domino de Wisch et Johanne dominus de Ghemen.

 

Concordat attestor

J. van Hoeck

 
  Bron:  
   
GA-Venray, Archief Schepenbank Venray, inv.nr. 3900
 
     
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: