Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M.Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1533 juli 20  
       
  Regest:  
    Kairl, hertog van Gelre etc. verleent aan zijn raad Jacob van Domburg, ridder, stadhouder van het kwartier van Roermond, heer van St. Aighaten, St. Janskerken, Oostrum etc. het recht om een jaarmarkt te houden binnen zijn heerlijkheid “van Oestrom off tot Lulle inden selven kerspell gelegen” op maandag na de kermis met de duur van twee dagen.  
  Foto oorkonde:  
       
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   

Wij Kairll etc. doen kondt ind bekennen dat wij om trouwen dijenst will ons onse lieve Raedt ind stathelder heer Jacop van Domborgen, Ritter, heer van Sent Aighaten ind Johansskercken tot Oestrom etc. gedaen hiefft ind wij ons versien noch meer ind vaicker doen sall gegont ind verleent hebben gonnen ind verlenen mitz desen onsen apenen brie-ve eynen vrijen jairmerckte bynnen sijnre heerlicheijt van Oestrom off to Lulle inden selven kerspell geleghen gelick wij bericht werden van aldtz aldair to wesen plach gehal-den to sullen werden van alreley have beesten guederen ind  komantschapp. Welcke jairmerckt alle jaer wesen ind aengaen sall, dess maenendaeghs naeden kermissdach in den vurg. kerspell duerende twee daeghe dairnae volgende ind sullen die geyne om koipens ind verkoipers wille off anders om oeren pennynck dueghdelick to verteren opten jairmerckt vurs. kommen werden drije daeghen vur ind doyrnae gevrijlicht ind geleydt wesen mitz desen selven bryeff op gewoentlicken Toll ind weerth geldt. Voirt willen wij ind hebn beliefft onse Raedt ind Stathelder vurs. in desen jairmerckt alle guede alde merckrechten ind gewoenten onse hoicheyt onverkort halden ind naegaen laiten sall als men op anderen plaitzen bynnen onsen landen in vrijen jairmerckten gewoentlick ind behoerlick is bevelen hijromme U Johan van Wijtenhorst, Amptman onss Landtz van Kessell ind heer ther Horst, voirt allen anderen onsen amptluijden officieren dieneren ind ondersaeten onss Averquartiers ytzont sijn off naemails werden moighen dat ghij den jair merckt vurs. van onser weghen vrijen ind doen vrijen ind dair geyn gebreck noch ver-suijmmenisse inne laiten vallen wairttet alsoe onse gantze wille ind ernste meijnonge is, sonder argelijst. Datum XX e july.

In de kantlijn: van eyn jairmerckt to Oestrom. 
 
  Bron:  
    Gelders Archief, 0001 Hert. Archief, XIV-Libri, Deel XIII, folio 125 v. –126.  
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: