Oorkondenboek van het Land van Kessel  aangereikt door Ton Hendricksr     terug


  Oorkonde d.d. 1500 oktober 27  
       
  Regest:  
   
Hertog Karel ontheft de ingezetenen van Kessel en Helden van zekere dienstbaarheid en vergunt hun vijftig morgen gemeentegrond tot bouwland te maken
 
     
  Foto oorkonde:  
       
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   

Wij Kairle, van der gnaden Gaitz hertouge van Gelre etc. ind greve van Zutphen, doen kont. So onse sementlicke ondersaeten ind nabueren onser kerspelen van Kessell ende Helden sich aen ons ny beclaeght ind to kennen gedaen hebben den onwille zij bij tijden onss amptmans Thys van Merwijck zeliger gedachten mit ons hebben gehadt, avermitz die nijhe warande ind van den patonge ind aenwass van kanijnen, hij aldair tot groiten schaden ind merckelicken lasten ind verdernisse etzlicken dairbij to gronde verarmt ind verbistert zijn woirden, van onss dairomme begerende, om Gaitz wille oere gelegentheit to willen aenmercken, ind nyet voirder dan van aldtz, ind bij tijden onser heren ind voirvaederen gewoentlicken is geweest, zij mitten vurscr. waranden to willeen belestigen, ind die nijhe ongewoentlicke paetonge bij tijden ons amptmans vurscr., dat aff to doen stellen ind vernielen; oick vergunnen wolden onsen kerspell van Helden vurgen. vijfftich morgen lantz to moigen affgraeven ind to bouwlanden to maicken van. onser gemeynten in denselven kerspell gelegen.

Bekennen wij hertoch vurscr., dat wij van sunderlingen gnaden, tot beden onser armer ondersaeten vurgen., die ons een gunst dair voir, des wij oen bedancken, gedain denselven bewilliget hebben ind bewilligen noch in crafft dis brieffs, dat zij der ongewoentlicken waranden ind patongen vurscr. van nu voirtain onbelast ind onbesweert gehalden ind deshalven in allen oeren alden gewoenten ind rechten van onss ind den onsen onverkoirt blijven ind to nyet sullen doen naicken, oick die vijfftich morgen lantz van der gemeynten sullen moigen off laeten meten, begraven ind anders tot bouwlande leggen ind gebruycken, beheltelicken onss, onsen erven, ind naekomelingen onsen thienden, thyns, gewijn ind gewerff dairvan, die zij tot handen onss rentmeisters in der tijd schuldich sullen sijn in onsen nut ende besten jairlix dairvan uit to richten ind betaelen.

Bevelen dairomme onsen amptman onss lantz van Kessell in der tijt, onse vurgen. ondersaeten beider kerspelen vurgen. die alinge naebueren dairbij to ewigen daigen toe van onsen wegen to laeten, ind den selven dair ind den selven dair en tegen nyet to doen off laeten geschien, dat hon tot ennigen hynder off schaiden keeren muchte in eniger manieren.                                                                                                     

Dit is alsoe onse wille ind gantz meynonge. Allet sonder argelist.                                

Gegeven onder onsen secreet siegell, in onser stat Waegenyngen, op sent Symon ende Juden avont apostolorum int jair onss Heren dusent ind vyffhondert.

 
     
  Bron:  
    Gelders Archief, Hertogelijk archief, XIV-Libri, Deel VI, folio 4.  
     
  Literatuur:  
    I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, Arnhem (1859), Deel VI, nr. 296  
     
  Opmerkingen: