Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra en andere leden studiegroep,   terug


  Oorkonde d.d. 1493 september 14  
       
  Regest:  
    De kapelmeesters van Tienraij beloven dat zij, samen met de andere ingezetenen van Tienraij, een erfpacht van ‘alsulcker maenwer roggen’ als Wouter van Schelborch gewoon was jaarlijks aan de kerspelkerk van Swolgen te betalen, vanaf nu voor hun rekening zullen nemen. Deze verplichting is met 20 gouden rijnse gulden losbaar.  
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
 
  1 Wy Heinric van Molenbrueck ende Gheryt Leyzenzone van Tienroe, alss cappelmeesters ende factoers van
  2  der nyewer cappellen van Tienroe, gesticht ende ghelegen inder carspel ende parochie van Zwolgen,
  3  kennen mits desen scrifturen, dat wy, by consent van Jan Pieter molenaerszone ende Willem Lenzenzone
  4  van Tienroe, metten andere gemenen naeburen aengenomen hebben jairlicx te betalen altijt op Sinte
  5  Andriesdach die carspelkerck van Zwolgen alsulcken maenwer roggen als die kerck voirss: jair-
  6  licx sprekende heeft op een stuck lants van twe mergen, genoemt dat nyenlant, toebehorende Wouter
  7  van Scelborch, gelegen in der carspel ende parochie voirss:, daer die eerste dach van der betalinge off wesen
  8  sall nu tot Sinte Andriesdach naestcomende. Belovende daer off wy cappelmeesters voirnoempt met onsen
  9  gemenen naebueren voer ons selven ende voer onsen naecomelingen Wouteren voirss: ende synen naecomelingen
10  tot allen tijden vrij, los ende scadeloes te houden van der jairlicxer betalinge van den maenwer roggen voirscr:.
11  Behoudelic diess ende uutgesondert indien wij, cappelmeesters ende gemeen naebueren nu inder tijt we-
12  sende, wij off onse nacomelingen by tyden wesende, desen maenwer rogge wouden lossen ende ongehouden wesen
13  desen voirscr: rogge die kerck van Zwolgen jaerlicx uut te reycken. Dat alsdann wij cappelmeesteren metten ghe-
14  menen naebueren, wij off onse nacomelingen by tyden wesende, Wouteren van Scelborch off Gheryt synen zone off hare
15  luyden nacomelingen, voir den maenwer roggen voirss: sullen uutreycken opten dach der betalinge twintich gouden
16  Koervorster Rijnssche gulden, geslegen voer s’datum s’brieffs, off paeyment hoerre waerden daervoer, metten ver-
17  schenen pachte ten dage der betalinge verschenen, metten anderen pachten daer te voren verschenen, indien sij noch res-
18  terende ende onbetaelt waren. Alle dingen sonder arch ende list. In kennisse der waerheit soe siin van desen conventie
19  ende overcoemst twe ffrancinen cedullen, al alleens van woerde tot woerde inhoudende, die een uut die andere
20  met a b c d doersneden, daer wy, Wouter van Scelberch ter eender syde, ende wy, cappelmeesters metten
21  anderen gemenen naburen, elcx een off hebben. Gedaen den xiiijten dach in septembri in t’jaer ons Heren
22  duysent vierhondert drie ende t’negentich.
 
Daaronder staan delen van de hoofdletters A B C en D, welke letters op zigzagwijze zijn doorgeknipt of doorgesneden.
 
 
  Bron:  
    Het bovenste deel van deze chirograaf berust in GA Venraij, archief parochie van de H. Lambertus Swolgen, de aanvullende lijst genummerd 1-25, daarvan nummer 21. De verblijfplaats van het andere deel van de chirograaf is niet bekend.

 

 
  Literatuur:  
   

Een foto en een transcriptie van deze akte is afgedrukt in: T. van de Voort, Grepen uit de geschiedenis van Tienray (onder ander aanwezig in Gemeentearchief Venlo, Overige verzamelingen, collectie nr. OV 10, NBP 27).

 

 
  Opmerkingen:  
   

Van de tekst van deze akte zijn ons geen afschriften bekend.