Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1451 december 12  
       
  Regest:  
    Akte waarbij de schepenen van Oesterham [Oostrum] verklaren dat Gaedert van Harff en Adriaan van Broekhuizen, ridders afstand hebben gedaan van een wijer bij Gaederts moelen gelegen vlak langs de beek met een kamp bij de kapel van Oostrum gelegen, ten gunste van kanunniken regulieren tot Oostrum. Hendrik van Merwijck, richter en Borchsaet te Geysteren zegeld op verzoek van de schepenen die geen eigen schependomszegel hebben.  
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
 1. Wij Gaedert van der Moelen, Lambrecht Swevers, Gaedert Baeten, Arnt Tymmerman, Gijse van der Gate, Jacop Koninck,
 2. ind Gijse Beerten scepenen tot Oesterham tugen ind bekennen avermyds desen aepene brieff als scepenen dat voir ons
 3. comen sijn heren Gaedert van Harve ind heren Adriaen van Broichusen, ridder onse lieve heren ind hebben bekant voir oen ind
 4. voir oeren erven ind nacomelingen dat sij voirdaen nae datum dis brieffs geenreley recht noch aenspraeck hebbe noch
 5. behalden en soelen aen den wijer tot Oesterham baeven Gaederts moelen myt der Beeck wes aen die Straete
 6. noch aen alsulken rechten ind gulden als sij hebben off crigen mogen aen den erve inden camp tot Oesterham bij
 7. der Capellen gelegen strijkende vander Capellen die straet langs wes tot der moelen toe, ind soe voirt langs die
 8. Beeck die straet op wes tegen Dericks huys van Haeren ind soe voirt umme wes aen die Capelle. Beheltelick
 9. oen oeren erven ind nacomelingen oirre hoeger heerlicheit hier aen als dat geboirt. Voirt soe hebben sij beide
 10. myt gesamender hant den rechter in behueff des gaetshuis der Canoniken Regulieren tot Oesterham dese
 11. voirgenoemde guede ind erffenissen opgedragen in hebben nae daer op vertegen myt hande myt monde ind myt
 12. halme gelijck als lantrecht daer van gelegen is, ind die richter heefft dese voir genoem­de guede ind erffenissen den
 13. gaetshuse der Canoniken Regulieren voirs. voirt aver gegeven ind heefft sij daer aen geerfft ind geguedt nae
 14. den lantrecht alsoe dat heren Gaedert ind heren Adriaen Ridders voirs. in oir erven ind nacomelingen daer van
 15. onterfft ind ontguedt sijn, ind dat gaetshuis der Canoniken Regulieren tot Oesterham daer aen geerfft
 16. ind geguedt sijn ten ewigen daegen toe, sonder all argelist in orkonde des ind want wij scepene voirgenoemd
 17. hijr bij aver ind aen sijn geweest als scepenen ind beide parthijen voirgenoemd van ons als scepenen hijr aff be-
 18. tuicht willen sijn ind selver ghene scependoms segell en hebben, soe hebben wij gebeden Henrick van
 19. Merwick onsen richter ind Borchsaet tot Geysteren dat hij desen brieff voir ons scepenen voirg. besegele
 20. will myt sinen segell dat ick Henrick voirs. geerne gedaen hebbe umme beden wille der scepenen voirg. ind
 21. hebbe mijn segell in getuichenis der waerheit alre punten voirs. an desen apenen brieff gehangen. Gegeven
 22. int jaer ons heren dusent vijrhondert een ind vijfftich op sente Lucijen avont virg. 
 
  Bron:  
    RHCL, Archief klooster Bethlehem te Oostrum, inv.nr. 11  
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
   

Zegel beschadigd.