Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M.Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 17 april 1375  
       
  Regest:  
    Daniel van Apelteren, ridder en vrouwe Willem, zijn wettige echtgenote oorkonden dat zij tot een vergelijk gekomen zijn met de Abdis en het convent van Roermond van de CisterciŽnser orde, in die zin dat noch zij of hun erfgenamen enig recht ofaanspraak kunnen maken op de tienden van Oostrum.  
     
  Foto oorkonde:  
     
       
     
  Tekst:  
   
Kont sij allen luden die desen brieff suelen sijen off hoeren lesen,
dat ich Daniel van Apelteren Ritter ende vrouwe Willem mijn wetlich
wijff bekennen mit desen apenen brieve vur ons ende onse erven dat wi
gesckicht ende versuent sijn mit der Abdissen ende ghemeyne convent van
Ruremonde der orden van Cisterciensers als dat ich heere Daniel ende vrouwe
Willem vurscreven noch onse erven gheyn recht noch aenspraecke en hebben
noch en behalden aender ganser teende van Oesterem so wie
dat die ghelegen is ende waer dat die geleghen is na inhalt
derre principale brieve in orkonde ende in ghetuigenisse der
waerheit so hebbe ich Daniel van Apelteren vurs. ende vrouwe
Willem van Apeleteren mijn wetlich wijff onse zegele aen
desen brieff gehanghen. Inden jaeren onss heren duysent dry-
hondert ende vijffende tseventich des dinsdaechs na Palmdach.
 
 
  Bron:  
   

Afschrift in HCL, Archief Munsterabdij te Roermond, inv.nr. 2 folio 65, regest 150

 
     
  Literatuur:  
       
     
  Opmerkingen: