Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door M. Flokstra    terug


  Oorkonde d.d.  23 augustus 1454  
       
  Regest:  
    Arnold hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen verklaart dat zijne onderdanen van Oostrum tot de klokkenslag, schattingen en beden tot het kerspel van Venray toebehoort.  
  Foto oorkonde:  
          
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   

Copije

Wij Arnolt van der genaeden gaitz hertoge van Gelre ende van Gulich ende Greve van Zutphen, doin kont alsoe als onse ondersaeten van Oestrum tot onse Clockenslage, schattingen, beden ende anders tot onsen kerspel van Raede in onsen lande van Kessel gelegen altijt van aldtz gehoirt, ende gestain hebn, ende want wij dan die selve onse ondersaeten noide van ijemant verburt  segen ende veronrecht hedden. Soe bekenne wij voir ons onse erven ende nakomelingen mit desen openen brieve, dat wij die selve onse ondersaten van Oestrum oich voirt aen in hoenen alden rechten ende gueden gewointen halden soilen als sij van altz gehadt hebn, beheltlich doch ons onsen heerlicheit ende sij aen onsen kerspel van Raide vurs. te laeten blijven als sij oich van alds dairan gehoirt ende geweest sijn, ende bevelens dairomme Derich vander Horst onsen rait ende Amptman teser tijt onss lantz van Kessel ende voirt allen den ghenen die onse Amptlude desselve onss lantz van Kessel hijr namails werden soilen, die selve onse ondersaten van Oestrum vurs. te halden, ende te doin halden in hoenen alden rechten ende gueden gewointen als sij bij onsen voir amptluijden aldair van alds gehalden sijn, ende hoin daerinne nijet te verkurtten, noch van  nijemande te doin, off te laeten verkurtten, in enigerwijss, want wij dat alsoe gedaen ende gehalden willen hebn, ende alls sonder argelist. Orkonde onss segels an desen apenen brieff gehangen inden jair onss heeren dusent vierhondert vierentvijfftich op Sente Bartholomeus avont Apostel.

Onder was:

vuijthangende eenen segel gedruckt in rooden wasse aen eenen parquementen stert.

Gecollationeert tegens den originelen brieff bij die van Venraedt bij hunne requeste civile den 4e febr. 1648 in sake tegens den heere tot Geisterne overgegeven, is daerjmede van woordt tot woordt bevonden te accorderen bij mij hieronder gheschreven Raedt ordinaris in sijne Mrs. Raede in Gelderlandt.

B. Poeijn.

 
 
  Bron:  
    GA-Venray, Archief Schepenbank Venray, inv.nr. 5001  
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: