Home            transcriptie door: Jos Verkroost - na-kontrole: Andreas Driessen (2010)  http://www.8november.net/Blerick-inv.691.htm


Het Thiensboeck land Kessel 1652 kerspel Kessel.

Algemeen Rijksarchief Brussel. Archief van de Rekenkamer. Inv. nr. 51.691. folio’s 136 - 167
onderaan verklarende woorden/munten-lijst.
 
folio 136r 
                                                Cxxxvj
Thiensboeck der nijeuwer erffven
inden kerspel van Blerick; ende is
vernieuwt in manieren, ende door
beveel als vooren bij den voorss scholtis
Schenck
 
Nota dat inden kerspel van Blerick elken morgen
vande nijen erffven jaerlicx tot thiens op Andreae te
betaelen een oort van eenen alden vlems ofte eene
denier, ofte die weerde daer voor aen anderen goeden
paijement, ende acht entwintich alde vlemsen sijn
gerekent voor eenen Rinschen golde gulden; ende
elcken alden vlems voor vier penninck; ende elcken
penninck voor twee hellinck. Item anderhalff
hondert roijen, maecken eenen morgen. Ende van allen
nijen erven, compt hunne hoocheden beneffens die
voorss. chinsen die thiende ende den twelffden
penninck aen gewin, alst verkoft ende verhantiert
wordt. Ende van versterff.
 
Ende is te weeten dat die erffven inden
jaere 1602 ende volgens aengegraeven sijn
dat die conform het eerste octroij, vanden
morgen eenen halven stuijver moeten betaelen
den welcken alhier oock tegens eenen denier
aengeslaegen sijn, midts die xxviij vlemsche
maecken eenen goltgulden. Ende den goltgulden
tot acht envijftich stuijvers munte naeden
placcate.
 
Nota dat dit thiensboeck is vernieuwt uuijt
beveel van mijne heeren vande Reeckencamere
tot Ruremonde. Ende dat door Hendrick Schenck
 
folio 136v
 
scholtes der ambts Kessell, uuijter seecker
copie van een Thiensboeck inden jaere 1559 inge-
buert, waer van het originael tot Arnhem inde
Rekencamere is berustende. Ende heeft
hij scholtis den ontfanck gehadt tegens acht-
entwintich jaeren, waer van het leste
jaere 1608 incluijs is. Alsoo dat dit thiens-
boeck sijn begin nempt 1609.
 
Hiernae heeft den Rendante man zaliger
Everardt vander Heijden rentm(eeste)r, door ordonan(tie)
van mijne Heeren der voorss. Rekencamere in
dato den 15 januarij 1632 de voorss. thijnssen
ontfangen 't zedert het jaer 1628 tot 1631 beijde
incluijs den alden vlems tot twee stuivers
deniers ende hellingh a l'advenant, alles op
Andreae verschijnende. Ende naede reductie
der stadt Venlo 't zedert den jaere 1637 tot
1650 beijde incluijs, maeckende tijt van
achtijen jaeren.
 
folio 137r 
                                                Cxxxvij
 
Maesblerick
 
Joncker Aret van Dursdael als
ohm ende voormonder van sijnen
zal(ige)r broeders soon Robbert van
Dursdael. Is behandt aen ses morgen
gehoorende onder die hondert
ende is gelegen bij Barloo over
die Beeck, langhs die gemeijnt
bij Egbert van Tisseler sijn erff.
 
[in marge voor Joncker Aret: modo Jan Duickers]
 
Noch heeft denselven anno
1602 aengegraeven twee
morgen bij sijnen hoff genampt
't Genraij, ende is betimmert
met een huijs ende light
smael, langhs die gemeint.
 
Noch aen twee morghen
ende gilt jaerlicx tot
thiens                                        vj c(helling)h vlr en ij st. brab. 
 
Hendrick Verbaesdonck
is behandt aen vijff morgen
 
[in marge voor Hendrick: modo Thijs
Verheiden]
 
folio 137v
 
ende is gelegen beneven Jan de
Groots erff; ende is betimmert
met een huijs.
 
Noch eenen halven morgen
ende is gelegen inden Wassum
beneven Jacob Remers erff
met die een sijde, ende met die
ander benevens Jan Sanders
erff.
 
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1602 eenen morgen
ende is gelegen bij die hoff-
stadt daer die schuir op staet
langs die gemeijnt.
 
Ende noch inden Wassum een
halff vierdeel, ende is gelegen
opden vrij beneven des pastoirs
erff, ende gilt jaerlicx tot
thiens                                        vj c(helling)h ende noch
                                                j st. ende 1/18 vande st.
 
Jan de Groot is behandt
aen eenen morgen ende
 
[in marge voor Jan de Groot: modo Jan
ingen Ael]
 
folio 138r 
                                                Cxxxviij
 
is aengegraeven in anno
1602 ende is gelegen aen die
Gemeijnte nae Bairlo, be-
neven onser Lieven Vrouwen
Autaers landt, daer dat selve
door geweecht moet wordden.
gilt jaerlicx tot thiens                 1 st.
 
Leens Jan ingen Egelbosch
soon is behandt aen twee
morgen, ende is gelegen
int Oeijbroeck bij sijn
ander erff aen die
Gemeijnt.
 
[in marge voor Leens Jan: modo Thijs
Reinders ende
Hendrick Thijssen]
 
Noch daer die halff schuijr
op steedt omtrent iiij roijen.
gilt jaerlicx tot thiens                 ij c(helling)h noch voor daer
                                               de schuir op staedt
                                               sonde wesen omtrent 1/30
 
Egbert van Tisseler ende
 
[in marge voor Egbert: modo Alitien Deckers
ende Meester Mathijs]
 
folio 138v
 
Geertruidt Keetels sijn huijs-
frouwe sijn behandt aen
iiiij morgen xlj roijen, ende
is betimmert met huijs
ende schuijr, ende is
gelegen andie Somp.
 
Noch heeft die selve aen-
gegraeven in anno 1602
eenen morgen, ende is
gelegen bij dat voorschreven
erff lancx die Gemeijnt.
 
Noch een kleijn streecxken
aende Gruisdonck, aen
hunnen bant. gilt jaerlicx
tot thiens                                   4 3/4 c(helling)h
                                                noch 1 st(uver)
 
Leeijns opden Sump is behandt
aen lxj roijen, ende is gelegen
beneven Nelis Meuekens erff
lancx die gemeijnt, ende gilt
jaerlicx tot thiens                       j c(helling)h off compt heller
                                                daer bij
 
[in marge voor Leeijns: modo Thijs
Geurts]
 
folio 139r 
                                                Cxxxix
 
Nelis Meulkens indie Heegh
is behandt aen vj vierdeel, ende
is gelegen beneven den voorss.
Lenssen op den Sump sijn erff
ende is betimmert met sijn
huijs ende schuijr.
 
[in marge voor Nelis: modo Hendrick
Nelis soen: nu
Beelke Martens]
 
Noch aen vj vierdeel, ende is
gelegen int Doetbroeck
aent Doij, ende beneven het
veen
 
[in marge voor Noch aen: modo Jan vanden
Broeck]
 
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1602 bij sijn hoff-
stadt een halff vierdeel.
gildt jaerlicx tot thiens               2 3/4 c(helling)h ende
                                                1/16 van st. b(ra)b(ants) 
 
Peeter Verhaijen Baetskens soon
is behandt aen eenen morgen
ende is gelegen indie Heegh
bij sijn ander erff aen die
gemeijnt.
 
[in marge voor Peeter: modo Hendrick
Cuipers ende
Peeter Janssen]
 
Noch aen eenen morgen, ende is
 
folio 139v
 
gelegen aent Schatbroeck
aen die ander sijdt vande beeck
tegen over het erff vanden
bulten, ende gilt jaerlicx
tot thiens                                   ij c(helling)h vl
 
Scheeper Jan is behandt
aen twee morgen, ende is
gelegen in die Heegh bij sijn
ander erff aen die gemeijnt
ende is betimmert met
huijs ende schuijr
 
[in marge voor Scheeper: modo Dries van
Berchum]
 
Noch aen iij morgen, ende is
gelegen aent veenvalderen
aen die Gemeijnt, beneven
Jan Boumen erff.
 
Noch heeft denselven aenge-
graeven in anno 1602 eenen
morgen, ende is gelegen bij die
Boirlosche beeck, beneven die
Vrouw van Daelheim heur
 
[in marge voor Noch heeft: modo Jan
Duickers]
 
folio 140r 
                                                Cxl
 
erff aen die gemeijnt, ende
is tegenwoordich holtge-
wasch. gilt jaerlicx tot
thiens                                        iiiij c(helling)h vl.
Ende van t nijeuw                     j st(uver)
 
Beel Smits is behandt aen
een vierdel, ende is gelegen aen
die Heegh beneven Scheeper Jans
erff met die eene sijde, ende
met die ander beneven Peterken
Rokis erff.
 
[in marge voor Beel Smits: modo Hermen
Janss.]
 
Noch aen eenen morgen, ende een
halff vierdeel, ende is
gelegen beneven der kercken
bandt van Venlo, ende
Grietgen Luiffs erff int
Doetbroeck
 
Noch heeft deselve aengegrae-
ven in anno 1603 in die Heegh
bij heur ander erff langs die
Gemeint eenen halven morgen
 
folio 140v
 
Noch een vierdeel, ende is ge-
legen beneven Peeterken
Leenssen erff nae die Beeck
ende gilt Jaerlicx tot thiens
                                                iij c(hellingh)
                                                1 2/3 c(helling)h vlr ende
                                                1 ort st. b(ra)b(ants)
 
Peeter Rokus dochter Stintken
is behandt aen een vierdeel
viij roijen, ende is gelegen
aenden Hoenrebeeck beneven
onser Liever Vrouwen Altaers
erff.
 
[in marge voor Peeter Rokus: modo Peter Roukes
d'Jongen, Tijsken
Janimans soen]
 
Noch omtrent eenen halffven
morgen, ende is gelegen
beneven Henrick Klomps
erff met die een sijde: ende
met die ander sijde beneven Peter
Timmermans erff.
 
Noch heeft deselve aenge-
graeven in anno 1602 thien
roijen bij dat voorscreven erff
lancx die Gemeijnt daer
 
folio 141r 
                                                Cxlj
die getimmer op staen, ende
gilt jaerlicx tot thiens                  ij hell. ende
                                                1/16 c(helling)h vl noch
                                                1/15 van j st.
 
Henricxken aengen Eindt
is behandt aen ix roijen
ende is gelegen beneven den
gemeijnen wech.
 
Noch ij vierdeel ende is
betimmert met huijs ende
schuijr, gilt jaerlicx tot
thiens                                        1 c(hellingh)
                                                 1 heller vlr   (vlems renier)
                                     
Geebel Foickaerts onder
die wijen is behandt aen
negen roijen, ende is gelegen
bij heur ander erff.
 
[in marge voor Geebel: modo Lambert
aengen Eijndt
en Derick Janssen]
 
Noch aen anderhalff vierdeel
ende is gelegen beneven die
 
folio 141v
 
gemeijnen wech ende is
betimmert met huijs ende
schuijr.
 
Noch heeft deselve aengegraeven
in anno 1602 anderhalff
vierdeel ende is gelegen op dien
vreeij aenden Waessem beneven
Pouwels den Schuits erff
aen die gemeijnt, ende
is tegenwoordich holtgewasch
 
Noch negen roijen, ende sijn
gelegen aen Pouwels den
Schuts valderen bij heur ander
erff. Ende gilt jaerlicx
tot thiens                                   1 hell 1/15 c(helling)h
                                                ij deut stuvers 1/15
                                                van eenen halven
                                                stuijver
 
Jan Hermans is behandt aen
vijer roijen ende is gelegen onder
die wijen aenden Spoel, beneven
die Gemeijnt, ende beneven
 
[in marge voor Jan Hermans: modo Peter Jan
Hermens soen en
Peter Tijssen]
 
folio 142r 
                                                Cxlij
 
Meerten camp. Ende is be-
timmert met een huijs mits
het parceel soo cleijn is, en heb
ick hier geinen thiens gesat
ende te meer die wijle men
vant huijs Jaerlicx een Roick-
hoen moedt gheven                   1/35 c(helling)h ende 1 roeckhoen
 
Herman Jan Hermans
soen is behandt aen vijff roijen
ende is gelegen onder die
wijen beneven Jan ingen Aels
erff aen die Gemeijnt, ende
is betimmert met een huijs
 
[in marge voor Herman Jan: modo Peter, Jan
Hermens soen]
 
Noch aen j morgen, ende is
gelegen opden Honreberch be-
neven die Gemeijnt. Ende is
oock betimmert met een huijs
gilt Jaerlicx tot thiens                  1 hell.
                                                1/30 c(helling)h vlr
 
Jan ingen Ael is behandt aen
 
[in marge voor Jan: modo Kerst
ingen Ael]
 
folio 142v
 
liiij roijen ende is gelegen bij
sijne ander erff, lancx die
gemeijnt schietende nae
Pouwels den Schuts erff, ende
is betimmert met een huijs.
gilt jaerlicx tot thiens                 1/3 c(helling)h vl
 
Jan op de Hoenreberch is
behandt aen twee morgen
ende sijn aengegraeven in
anno 1602 ende sijn betimmert
met een huijs ende is gelegen
beneven Meeijsen camp lancx
die Gemeijnt nae die
Schuttereij.
 
[in marge voor Jan: modo Lenert
vanden Hoinder-
berch]
 
Noch aen een vierdel, ende is
gelegen opden Honreberch aen
die schutterij aen die gemeijnt
beneven sijnes broeders Alarts
erff. Ende gilt jaerlicx tot
thiens                                        1 stuiver 1 ort
 
folio 143r 
                                                Cxliij
 
Merriken Reiners is behandt
aen hondert viij roijen ende
is gelegen inden Wassem
beneven onser Liever Vrouwen
Altaers bandt, ende daer
den selven door geweeght
wordt.
 
[in marge voor Merriken: modo Gerritien
Reiners]
 
Noch aen xvij roije, ende is
gelegen daer sij woont daer
heur schuir met een eindt
op steedt.
 
Noch heeft die selve een
visscherije geheeten die
Middelriedt, steedt daer van
int Register j hellinck                  1 hell.
 
Noch heeft dieselve aenge-
graeven in anno 1602 lxv
roijen, ende is gelegen inden
Waessem bij heur ander erff
ende beneven Jan Sanders erff.
Gilt jaerlicx tot thiens                 ij c(helling)h vl
            ende vant nijen              j oirt bb.
 
Sijcken Backhuijs is behandt
 
[in marge voor Sijcken: modo Lenert
Pemans]
 
folio 143v
 
aen vijff roijen, ende is gelegen
onder die wijen bij heur ander
erff beneven Marriken
Reiners erff, met der ander
sijden beneven Jan Hermans
erff. Mits het parceel soo
cleijn is, en heb ick geinen
thiens geset, voor                      memorie
                                                1/30 c(helling)h vl
 
Meester Jacob Timmermans
is behandt aen eenen morgen
ende is gelegen opden Honre-
berch aende schutterie, beneven
Jan Sanders erff. Ende dit
is aengegraeven in anno
1602. Gildt jaerlicx tot
thiens                                        1 stuiver
 
[in marge voor Meester: modo Willem
Jacobs]
 
Deselve noch vj roijen gelegen
aen Leenen Valderen onder die
wijen, beneven Peeter van
Broecks erff.
 
folio 144r 
                                                Cxliiij
 
Noch in anno 1602 aenge-
graeven j morgen gelegen
beneven den hoff 't geen hoff
aent sant te Holt Blerick.
gilt jaerlicx                                j oirt stuijvers bb
                                                1/24 c(helling)h vl
 
Anna Weindellen is behandt
aen vj roijen, ende is gelegen
aen Leenen Valderen onder
die wijen beneven Peter
van Bracht sijn erff
 
Noch heeft dieselve aenge-
graeven in anno 1602 eenen
halven morgen, ende is
gelegen beneven den hoff
't geenhoff aent Sandt te
Holt Blerick, gilt jaerlicx
tot thiens                                   j hell.
                                                j ort st bb.ende
                                                1/24 c(helling)h vl 
 
Dierick Jan de Ketelbuiters
soen, Burger binnen Venlo
 
folio 144v
 
Is behandt aen eenen morgen, ende
is gelegen beneven sijn ander erff
aenden Langert, beneven Hendrick
Berchmans erff. gilt Jaerlicx
tot thiens                                   1 c(helling)h vl
 
Jan Sanders is behandt
aen eenen halven morgen
ende is gelegen aenden Hoenre-
berch bij die Schutterie
schietende op Jacob den Timmer-
mans erff.
 
[in marge voor Jan Sanders: modo Peter Sanders]
 
Noch aen twee morgen ij vierdeel
ende is gelegen toe Holt Blerick
int Doetbroeck beneven
Peeterken Lenssen erff met
die een sijde, ende met die
ander beneven Gerardt van
Eeijcken sijn erff.
 
Noch heefft hij daerbij
aengegraeven in anno
 
folio 145r 
                                                Cxlv
 
1602 thiendehalff roije
 
Noch heeft hij aengegraeven
anno 1602 een vierdeel ses
roijen, ende is gelegen op den
Vreeij beneven Henrick Ver-
basdoncx erff, ende aende
Gemeijnt, ende is tegen-
woordich holt gewasch.
 
Noch heeft denselven aen-
gegraeven in anno 1602 een
halff vierdeel, ende is gelegen
aen die Windt moelen bij sijnen
Bosch lancx den gemeijnen
wech.
 
Noch heeft denselven aenge-
graeven in anno 1602 acht-
dehalff roije, ende is gelegen
in halffs weij bij sijn ander erff
gielt jaerlicx tot thiens                iij c(helling)h vl ....
                                                j ort st. bb
 
Noch is den voorscreven Jan Sanders
 
[in marge voor Noch: modo Jan Heldens]
 
folio 145v
 
behandt voor hem ende met in
behoeff van sijne metconsorten
aen anderhalven morgen, ende
is gelegen ofte geheijten die
Leemputten, ende is tegenwoordich
cleijn holtgewasch, ende is
gelegen beneven het gemeijn
straetgen, ende aent veldt in
die Leemputten. Gilt jaerlicx
tot thiens                                   ij c(helling)h
 
Geeff van Hoeff is behandt
aen xiiij roijen, ende is gelegen
aen sinte Niclaes dijck aen
die gemeijn herstraet.
 
[in marge voor Geeff: modo Peeter
vanden Broeck]
 
Noch aen xxviij roijen ende is
gelegen int Doetbroeck beneven
Hoverbandt. Gilt jaerlicx
tot thiens                                   i hell.
 
Henrick Berchmans, ende
 
[in marge voor Henrick: modo Dries
Sanders]
 
folio 146r 
                                                Cxlvj
 
Ott Meeijs ende Jan Sanders
sijn behandt aen eenen halven morgen
ende is van Hagensweij, ende
is gelegen bij heur ander erff:
beneven die gemeijndt schietende
met den eenen eijndt op Peter
Leenssen erff.
 
Noch heeft den voorschreven
Henrick Berchmans inden
Waessem beneven die Vrouw
van Daelheijms erff, hondert
xxx roijen.
 
Noch heefft hij aengegraeven
in anno 1602 een vierdeel
ende is gelegen inden Waessem
bij sijn ander erff, beneven
den Vreeij, daer den processij
wech door gaet. Gilt jaerlicx
tot thiens                                   ij c(helling)h
                                    ende j ort stuivers
 
Gerardt aent Leenen Valderen
 
[in marge voor Gerardt: modo Jacob
Bom]
 
folio 146v
 
is behandt aen negen roijen, ende
is gelegen aen dat voorschreven
Valderen beneven Ott Meijes
erff ende die gemeijnt, ende is
betimmert ende mits het
parceel soo cleijn is, en heb ick
genen thiens gesat. Ende te
meer hij vande getimmer
een roeckhoen geven moet
staet 't selve tot discretie
van mijne heeren vande
Reeckencamere.           1/16 c(helling)h vlr ende 1 roeckhoen
 
Peeter van Bracht is behandt
aen xiij roijen, ende is gelegen
beneven An Weindelen erff
met die sijdt, ende met die
ander sijdt beneven Gerardt
Versmissen erff. Ende is
betimmert met een huijs.
 
[in marge voor Peeter van Bracht: modo Jacob Reijnderts
voor 13 roeden]
 
Noch aen eenen morgen, ende is
gelegen inden Langert beneven
Henrick aent Varens sijn erff
ende gilt jaerlicx tot thiens         1 1/9 c(helling)h vl
 
folio 147r 
                                                Cxlvij
 
Gerardt Versmissen is be-
handt aen thien roijen, ende is
gelegen aende paedt beneven
die wijen, ende is betimmert
met sijn huijs, mits dat dit
parceel soo cleijn is. En heb
ick hier geenen thiens gesatt
stelt 't selve tot discretie van
mijn heeren van de Rekencamere
om reden boven verhaelt           1/15 c(helling)h vl
 
[in marge voor Gerardt Versmissen: modo Goris
Versmitsen]
 
Peeter Linssen is behandt
aen ix roijen: ende is gelegen
onder den Wijen, beneven
halffs goet, ende beneven
Willem Verstappen erff. Ende
is betimmert met een huijs.
 
[in marge voor Peeter Linssen: modo Frans
Reijnderts]
 
Noch heeft den selven aengegraven
in anno 1602 drije vierdel, ende
is gelegen opden Vreeij beneven
Geebel Foickans erff. Gelt jaerlix
tot thiens                                               1/16 c(helling)h vl
                                                ende ij oirt stuijf. oft
                                                ..................... 
folio 147v
 
Allart op den Hoenreberch
is behandt aen een vierdeel
ende is gelegen opden Honreberch
beneven sijnes broeders Jans
erff aen die gemeijnt nae die
schuterij. Ende gilt jaerlicx
tot thiens                                   j hell.
 
[in marge voor Allart: modo Lenert
opden Hoenderberch
... Jan]
 
Jan Boijen is behandt
aen x roijen, ende is gelegen
aen Deeckens steeghsken
aenden graff tegen Gaert
Beellien erff, ende aen
sijnes selffs erff.                        1/15 c(helling)h .....
                                                ...
 
[in marge voor Jan Boijen: modo Tijsken
Simons]
 
Meester Peeter Tim-
mermans is behandt
 
[in marge voor Meester Peeter: modo Gaert
Jacobs]
 
folio 148r 
                                                Cxlviij
 
aen eenenhalven morgen ij
roijen, ende is gelegen aent
veevalderen, lancx sijn ander
erff aen die gemeijnt.
 
Noch aen eenen halffven morgen
xiiij roijen, ende is gelegen
aenden Hoenreberch bij
Jans Sanders erff.
 
Noch heeft den selven aen
gegraeven in anno 1602
anderhalff vierdeel, ende
is gelegen bij den bovensten
halffven morgen aent vee-
valderen. Gilt jaerlicx tot
thiens                            1 2/3 c(helling)h
                                    1 1/8 c(helling)h vl ende
                                    ij ort bb
 
Nota int boeck tot Arnhem staet
Jan Meul met eenen halven
morgen xx roijen, tusschen erff
van Schuttelken hoff, ende Dierick
vanden Sump, schietende
op die gemeijnt, betimmert
 
folio 148v
 
belast met een heller. Maer
is nijet te vijnden, dus --- memorie
 
Nota dat dit erff, d'welck dit sijn
soll, is lijffgewin, ende den
alden Bode verclaert dat in
voorigen tijt daerom oock gedis-
puteert is geweest, ende dat
den rentmeester Jan van Dael
geinen ontfanck daer aff
gehadt en heefft.
 
[in marge voor Nota: Den rentm(eeste)r Vander
Heijden sal sich naer dit
informeren van dit
gepasseerde ende den
cantore adviseren]
 
Pouwels den Schuts dochter
Liensken is behandt aen een
vierdeel, ende is gelegen aen
die Smeelen aen Sentgens steegh
lancx die Gemeijnt, ende is
betimmert met een huijsken.
 
[in marge voor Pouwels: wordt dit
om Godts wille
begeert]
 
Noch heeft dieselve aen
gegraeven en in anno 1602
 
folio 149r 
                                                Cxlix
 
omtrent een halff vierdeel
ende is gelegen opden Vreeij
beneven Henrick Verbasdoncxs
erff aende Gemeijnt, ende
is holtgewasch. Gildt jaerlix
tot thiens                                   j hell.
                                                j deut bb.
 
Willemken Cillen heeft
aengegraeven in anno
1602 een halff vierdeel
ende is gelegen bij sijn ander
erff, ende beneven Herman
Hermans erff aen die
gemeijnt                                    j deut bb.
 
[in marge voor Willemken: modo Lenert
Janssen]
 
Sunte Anthonius Broeder-
schap is behandt aen
omtrent een halff vierdeel
daer dat huijs op steedt, ende is
 
folio 149v
 
gelegen aen onser Liever vrouwe
altaers erff, aenden breeijer patt.
 
Noch heeft die voorss Broederschap
van Peeter Cillen dat in anno 1602
aengegraven is xxiij roijen, ende is
gelegen bij dat voorss. erff aenden
Honreberch. Gilt jaerlicx tot
thiens                                        1/3 c(helling)h
                                                1/4 c(helling)h vl
                                                ende j c(helling)h vl
 
Reijner opden Staij een halff
vierdel, ende is gelegen beneven
den breeijer patt, dat tegen onser
liever vrouwen altaers erff
ligt, ende benevens Alart Keijsers
erff. Dit en is noch nijet claer
te vijnden, is vogelweij.             1/4 hellers
 
De post den 21e meert 1640 aengenoemen
bij Peter Schekers voor den Jaerlixen
tijns ins werf te verschijnen.
                                                j c(helling)h en j oort st.
 
folio 150r 
                                                Cl
 
Het Labroeck en Holtblerick
 
Leenaert Lijbelen is behandt aen
eenen halven morgen xv roijen
ende is gelegen beneven Peter op
den Bulten sijn erff met die
een sijde, ende met die ander
beneven Trincken Wolters
erff.
 
Noch aengegraeven anno
1602 eenen halven morgen
ende is gelegen opt Labroeck
daer den wech door gaet
ende wordt genoempt
die Hiertten
 
Noch heeft den selven
aengegraeven in anno
1602 xj roije, ende is ge-
legen aenden gemeijnen
wech. Gilt jaerlicx tot
thiens                            j c(helling)h en j oort st.
                                    2/3 c(helling)h vl 1 ort st. 1 ob artz (samentrekking langer woord)
 
Jan Baecken is behandt
 
[in marge voor Jan: modo Trijn
Baeken]
 
folio 150v
 
aen omtrent vijff roijen
ende is aengegraeven in anno
1602: ende is gelegen be-
neven Wolter den Schreurs
erff ende beneven Lennart
Vermuelen sijn erff ende is
betimmert met een huijs.
gilt Jaerlicx tot thiens     1/30 c(helling)h vl
                                    1/30 c(helling)h j st. b(ra)b(ants)
 
Peeter opten Bulten is
behandt aen een vierdeel
vj roijen, ende is gelegen
opt Labroeck bij Gaert den
Schreur sijn erff: ende is
betimmert met huijs ende
schuijr.
 
[in marge voor Peeter: modo Thijs
opten Bulten]
 
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1602 vier roijen aen
sijnen misten.
 
Noch heeft den selven inden
Broickeder hondtschap eenen
halven morgen vj roijen, ende
is betimmert met huijs
 
folio 151r 
                                                Cli
 
ende schuijr, ende light
rontsom die Gemeijnt
 
Noch bij dat voorschreven erff
eenen morgen iij roijen
 
Noch aen die Boecketter brugh
anderhalffen morgen.
 
Noch heeft hij anno 1602
aengegraeven vijff vierdel
ende is gelegen bij sijn ander
erff, daer die getimmer
op staen, ende gilt Jaerlicx
tot thiens                                   iiij c(helling)h vl
                                    ende iij oirt stuvers
 
Peeter Wolters burger
binnen Venlo met sijnen
broeder Jan, sijn behandt
aen iij morgen, ende sijndt
gelegen opt Labroeck, beneven
Tisken Berchmans erff
ende Wolter den Schreurs
erff.
 
[in marge voor Peeter: modo Wolter van
Bleerick]
 
folio 151v
 
Noch hebben die selve omtrent
vijff roijen, beneven Jan Baeken
erff.
 
Noch hebben die selve opt
Labroeck beneven Gaert den
Schreurs erff, ende aen die
gemeijnt een vierdeel.
 
Noch hebben die selve aen
gegraeven in anno 1602
eenen morgen xxvij roijen
ende is gelegen bij hun
ander erff, lancx die
Gemeijnt, nae het Tangh-
broeck, gelden Jaerlicx tot
thiens                                        iij c(helling)h vl min 1/5
                                    ende iij oirt stuvers
 
Gaert den Schreur is
behandt aen eenen halffven
morgen viij roije, ende
is gelegen beneven Leen
Spanen erff aen die Gemeijnt.
 
[in marge voor Gaert: modo Gerart
Lemmen]
 
folio 152r 
                                                Clij
 
Noch aen eenen vierdeel
ende is gelegen opt Labroeck
aenden achtersten Camp.
 
Noch heeft den selven aenge-
graeven in anno 1602
eenen morgen, ende is
gelegen opt Labroeck aen
die Gemeijnt, daer sijn
huijs ende schuir op staen.
gilt jaerlicx tot thiens                 1 ... vl c(helling)h 1/5 c(helling)h vl
                                    ende j stuiver
 
Beel Vertongen Jacobs
huijsfrouwe is behandt aen
iij vierdel, ende is gelegen
opt Labroeck beneven Lenart
Bietssen erff aen die Ge-
meijnt. Gilt jaerlicx tot
thiens                                        ij hell.
 
[in marge voor Beel: modo Goris
Vertangen]
 
Lenaert Bietssen is
behandt aen eenen morgen
 
[in marge voor Lenaert: modo Simon Gaert
ende Hendrick
Kuenen]
 
folio 152v
 
lj roijen ende is gelegen opt
Labroeck onder den Delsen.
 
Noch opt Labroeck beneven
sijnen bendt iij vierdeel iiij
roijen.
 
Noch onder den selffen beneven
der kercken bandt eenen morgen
iiij roijen.
 
Noch lxvij roijen.
 
Noch eenen halffven morgen
min viij roijen, ende is gelegen
bij sijn selffs erff, ende beneven
Gerardt van Daels hoiff slach
 
Noch heeft hij bij sijn eijgen
erff ende bij Jacob Vertangen
erff xxv roijen.
 
Noch in anno 1602 aengegraven
bij sijn erff onder die elsen, ij
vierdeel iiij roijen: ende int
Doetbroeck aen die Heesbendt
eenen halffven morgen
of daer omtrent holt-
gewasch. gilt Jaerlicx
tot thiens                                   v c(helling)h
                                                4 1/4 c(helling)h vlems
                                                ende 1 st. b(ra)b(ants) ende die
                                                thiende vande holt alst
                                                gecapt wort 
folio 153r 
                                                Cliij
 
Peeterken Leenssen toe
Holt Blerick is behandt aen
twee morgen, ende sijndt
gelegen beneven Jan Sanders
erff, ende beneven Sieger
Pijpers erff: ende hoeff-
ackers bandt.
 
[in marge voor Peeterken: modo Trijn
Linssen]
 
Noch heeft den selven aen-
gegraeven in anno 1602
ij vierdeel xviij roijen aen
sijnen bandt aent doij eendt
ende bij sijnen anderen bandt
tegen Gaertgen Cijkens
erff xvj roijen, ende gilt
tot thiens                                   iij c(helling)h
                                                2 c(helling)h vl ende
                                                j ort s bb.
 
Lennart Lijbelen ende
Jan Bocken sijn behandt aen
eenen morgen, ende is gelegen
beneven die Hiertten, ende
Lennart Vermeulen erff, ende
schiet over den wech, bes aenden
Reeban, gelden jaerlicx tot thiens
                                                j c(helling)h vl
 
[in marge voor Lennart: modo Hendersken
van Hoeff]
 
folio 153v
 
Peter van Geuterlo heeft
aengegraven in anno 1602
viij roijen ende is gelegen
aendt Sandt bij sijnen bandt
aendie Meulenbeeck
                                                1/16 van c(helling)h v
 
[in marge voor Peter: modo
Jacob Schonck]
 
Willem Verbuicken is
behandt in behoeft der
rechter erffven aen xj
roijen ende sijndt gelegen int
Labroick bij sijn ander erff
ende beneven Lennart Bietssen
erff.
 
[in marge voor Willem: modo Michiel
Faessen ende
Jan vanden Broeck]
 
Noch aen eenen morgen, ende
is gelegen achter den grooten
bandt, ende beneven heuren
bandt.
 
Noch dat aengegraven is
in anno 1602 eenen morgen
den Peeter Wellens met aengaet
ende is gelegen int Doet-
broeck achter den Heesbenden.
gilt Jaerlicx tot thiens                 ij c(helling)h
                                                1 1/15 c(helling)h vlr ende
                                                1 st. bb
 
folio 154r 
                                                Cliiij
Lennart Berchmans
Jochums soen is behandt met
in behoeff van sijn suster
ende broeders aen ij morgen
xxvij roijen, ende is gelegen
int Labroick tussen erffven
Willems van Dael, ende
Sebastianus Holtappell.
 
[in marge voor Lennart: modo den jongen
Lenert Berchmans]
 
Noch aen ij morgen xj roijen
oock gelegen int Labroick.
 
Noch onder den Eelsen, beneven
Lennart Smits erf anderhalff
vierdeel hueffslach.
 
Noch tegen Peter Kaelis erff
aen die Gemeijnt eenen halven
morgen.
 
Noch van Claes Berchmans iij
morgen huijslach schietende op
Gaspar van Merwijck erff int
Beerckter bruick, dat nu
Lennart Bietssen in sijn gebruick
heeft.
 
Noch int Labruick beneven
sijn ander erff twee morgen.
gilt Jaerlicx tot thiens                 8 2/3 c(helling)h
 
folio 154v
 
Lennart Arts heeft aen-
gegraeven in anno 1602
een vierdeel xv roijen, ende
is gelegen beneven Geuterlo
dijck aende beeck.
 
[in marge voor Lennart: modo Peeter
vanden Broeck]
 
Noch omtrent eenen halffven
morgen holtgewasch, ende is
gelegen int Doetbroick beneven
Nelijs ingen Heeghs bandt.
gilt Jaerlicx tot thiens                 ij hell.
                                                1 heller ende
                                                2 c(helling)h artz ende die 
                                                thiende van holt
                                                als gecapt wort
 
Die hoff 't geen Haeff
den het Weij klooster tot
Venlo toebehoort, heefft
aengegraeven in anno 1602
iij vierdeel ende is gelegen
opt Sandt.
 
Noch daer die Waeter-
muelen plech te staen
iiij roijen: gilt Jaerlicx
tot thiens                                   ij oirt st.
 
folio 155r 
                                                Clv
 
Bruicker hoff, die nu
Abraham Hecxs toebehoort
iij vierdeel
 
[in marge voor Bruicker: modo Hendrick
Hecxss]
 
Noch den selven aengegraeven
in anno 1602 vijff vierdeel
ende is gelegen int Doet-
broeck achter die Heesbendt
aende Gemeijndt: gielt
Jaerlicx tot thiens                       3/4 c(helling)h vl
                                    ende v oirt stuvers
                                                5 deute bb.
 
Den hoff te Geuterlo
dijen nu Peeter Moijts toe-
behoort, is behandt aen
omtrent eenen halven morgen
ende is gelegen aen Geuterlo
dijck bant nae het broick
 
[in marge voor Den Hoff: den tollener tot
Venlo]
 
Noch aende Eeijckelbandt
aende Gemeijnt omtrent
ij morgen.
 
Noch heeft den selven aengegraven
in anno 1602 xxx roijen, bij dat
 
folio 155v
 
velden ruijtgen, voorhoffs
aen sijn huijs ende gilt
jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h vl. ende j hell.
                                                1/5 c(helling)h vl van j st bb.
 
Henrick Coopmans
is behandt aen j morgen
holtgewasch int Doetbroick
bij Nelijs ingen Heeghs
bampt, gilt jaerlicx tot
thiens                                        j oirt st. bb.
                                                ende de thiende als het
                                                holt gecapt wort
 
Maes Willems ende Lijns
van Haeff sijn behandt aen
ij morgen, ende sijn gelegen aen
den eijckelbampt aende
gemeijnt ende gilt jaerlicx
tot thiens                                   iij oirt st.
                                                ij c(helling)h vl
 
[in marge voor van Haeff: modo voor Lijns
Peter Faes Ottiens]
 
Gaert Cijkens heeft aengegraven
 
[in marge voor Gaert: modo Kerstien
Mans]
 
folio 156r 
                                                Clvj
 
in anno 1602 xxxiiij roijen
ende is gelegen bij Geuterlo
dijck aen die gemeijnt.
Gilt jaerlicx tot thiens                 j oirt st. bb.
 
Jan ende Wolter Oetgens
to Breeij, sijn behandt aen
eenen halven morgen, dijen
aengegraeven is in anno
1602 ende is gelegen achter
die Heesbendt int Doetbroeck
 
[in marge voor to Breeij: modo Jan Oetgens
der soen]
 
Noch aen iij vierdeel, ende
is gelegen opt Labroick
beneven Lennaert Bietssen
erff ende aen die gemeijnt.
Gelden jaerlicx tot thiens
                                                1 oort st.
                                    ende 3/4 c(helling)h vl
 
Seeger Pijpers met
sijn consorten is behandt
 
[in marge voor Seeger: modo Baesken van
Asterberch]
 
folio 156v
 
aen omtrent eenen morgen
ende is gelegen bij sijn selffs
erff aen die gemeijnt bij
Peeter Moijts Guitgen
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1602 iiij roijen
beneven sijn huijs aen die
Weeij, dat dat verckens schott
op steedt
 
Noch aent Heesvaren beneven
der kercken to Venlo heuren
bandt eenen halven morgen.
Gilt jaerlicx tot thiens
                                                ij c(helling)h vl.
                                                ende 1/40 van j st. bb.
 
Gerardt van Eijcken, voor
hem ende in behoeff sijn met-
consorten is behandt aen drije
morgen bants ende is gelegen
aen die voirt bij Hencken
Vassen erff.
 
[in marge voor Gerardt: modo Lijns Lenert
Verbochorst soen]
 
Noch aen eenen morgen xxxij
roijen, gelegen bij den voorss.
 
folio 157r 
                                                Clvij
 
bandt ende beneven Jan
Sanders bandt.
 
Noch het feurtgen bij heur ander
erff ende is omtrent eenen
halven morgen.
 
Noch hebben sij aengegraven
in anno 1602 iij vierdel, ende
is gelegen bij heuren anderen
bandt. Gilt jaerlicx tot
thiens                                        vij c(helling)h
                                                4 1/2 c(helling)h ende 1/5 c(helling)h vl ende
                                                ij ort st. bb
 
Engel den Meuller tot
Venlo is behandt aen ij
morgen ij vierdel ende is
gelegen beneven Grietgen
Luiffs bandt, ende Leen
Spanen erff aen die ge-
meijnt.
 
[in marge voor Engel: modo Jan Engelen
de dochter]
 
Noch beneven Peter Moijts
erff, ende oock bij sijn eijgen
erff een vierdeel twaelff
roijen. Gilt jaerlicx tot
thiens                                        2 2/3 c(helling)h
                                                3 c(helling)h vl. min 1/6 c(helling)h vl.
 
folio 157v
 
Leen Spanen is behandt aen
twee morgen anderhalff
vierdeel, ende is gelegen beneven
Engel den Meullers erff
ende Grietgen Luijffs
erff aen die gemeijnt
 
[in marge voor Leen: modo]
 
Noch heeft dieselve aen-
gegraeven in anno 1602
een halff vierdeel. ende
is gelegen beneven Lennart
Betssen erff aen die ge-
meijnt opt Labroick. Gilt
jaerlicx tot thiens                       iij c(elling)h
 
Faes Rutten is behandt
aen een halff vierdeel
vj roijen, van Engel
Woeskens [sic: Woefkens] Engels soen
hergecomen. Gilt daer van
jaerlicx een halff alt moerken
ende is gelegen beneven
Lennaert Gaert van Dijckens
 
[in marge voor Faes: modo Michel
Faessen]
 
folio 158r 
                                                Clviij
 
soen sijn erff, die het weder-
deel daer van heefft.
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1602 twee morgen
ende is gelegen beneven die
Leemkulen weech inden
Winckel, ende met die een
sijde beneven Engel den
Meullers erff ende Leen
Spanen erff. Gilt jaerlicx
tot thiens                                   ij c(helling)h i st. ende dat halff
                                                alden muerken
 
Hendrick Zeetsen
burger tot Venlo is be-
handt aen iij vierdeel x
roijen ende is gelegen beneven
Faes Rutten erff ende die
gemeijnt drieff [sic: driess] Gilt              
jaerlicx tot thiens                       ij hell. ende
                                                1/15 c(helling)h vl.
 
Lennaert Gaert van
Eeijckens soen is behandt
 
folio 158v
 
aen eenen morgen thien roijen
ende is gelegen bij sijn ander
erff, ende beneven Faes Rutten
erf, lancx die gemeint, ende
is betimmert met huijs ende
schuijr.
 
Noch aen Faes Rutten weeij
j vierdeel vj roijen, daer
Faes Rutten het wederdeel
van heeft, ende daervan
gildt hij een halff alt moerken
 
Noch onder die Leemkuilen
eenen morgen aen sijne
behuijsingh, bij Coen Jacops
erff. Gilt jaerlicx tot
thiens                                        ij c(helling)h j aldt
                                                moerken
 
Lenart Gerardt van Eeijckens
soen, dat nu Henrick van Eicken
ende Jan opden Honreberch hebben
anderhalffen morgen ij roijen
ende is gelegen beneven
Gerrardts van Eeijcken
 
folio 159r 
                                                Clix
 
ende Lenart Verboeckhosters
erff, ende mit een oirt aende
gemeijnt int Doetbroeck. Gilt
jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h vl.
 
Geertgen Kunen is
behandt aen v vierdel xij
roijen, ende is gelegen
bij heur ander erff, ende
beneven Gaert Mans
weijde, ende is betim-
mert met huijs ende
schuijr, ende gilt
jaerlicx tot thiens                       j c(helling)h j hell.
 
Peeterken opgen Haef acker
is behandt aen eenen morgen
ende is gelegen bij sijn
ander erff, schietende
 
[in marge voor Peeterken: modo Peter Wellis
en(de) Peterken Kolis]
 
folio 159v
 
op die Gemeijnt.
 
Noch inden Winckel beneven
Bruickerhoff iij vierdeel iij
roijen, ende bij sijn eijgen erff
ende bij Jan opgen Hoff te
Tiegelen sijn erff.
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1602, ende is gelegen
te Overkeeren bij sijn ander
erff aent broeck ij vierdel
ix roijen.
 
Noch daer den affhanck
vande schuijr op steedt
omtrent drije roijen. Gilt
jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h ende 1/9 c(helling)h
 
Grijtgen Luis is behandt
aen eenen morgen j vierdeel
thijen roijen, ende is gelegen
beneven Peeter Moijts erff
ende met die ander sijde
 
[in marge voor Grijtgen: mode Jenneken
Pouwels]
 
folio 160r 
                                                Clx
 
beneven Engel den Meul-
lers erff.
 
Noch eenen morgen j vierdeel
int Doetbroeck beneven der
Keercken van Venloes erff
ende Beel Smits
 
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1602 eenen morgen
ende is gelegen aen die
Heesbendt, ende den eersten
aen die Gemeijnt nae Blerick
 
Noch aen heur selffs erff
ende bij Peeter Leenssen
bandt een vierdeel. Gilt
jaerlicx tot thiens                       iij c(helling)h vl.
                                    ende ij oirt stuivers bb.
 
Die keerck tot Venlo seven
morgen een vierdeel ende is
gelegen int Doetbroecks
veen, beneven die breetss speeck
aent valderen ende beneven
 
folio 160v
 
Grijetgen Luijffs, ende Hendrick
Klumps kinder erff. Gilt
jaerlicx tot thiens                       vij c(helling)h j hell.
 
Pouwels Lemmens is
behandt aen vj vierdeel
ende is aengegraeven in
anno 1602 ende is gelegen
aen die Leemkuilen in
die Gemeijnt beneven Lennart
van Eeijcken sijn erff. Gilt
jaerlicx tot thiens                       j sts. ende ij deut
 
[in marge voor Pouwels: modo Tilman
Luijs]
 
Gaert Mans is behandt
aen iij vierdeel xiij roijen
ende is gelegen tegen sijn
erff, schietende op die
gemeijnt.
 
[in marge voor Gaert: modo Peeter
Mans]
 
folio 161r 
                                                Clxj
 
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1602 een halff
vierdeel ix roijen ende is
gelegen aen sijn erff nae die
Leemskuijlen aen de Gemeijnt
 
Noch in anno 1602 aenge-
graeven eenen morgen
ende is gelegen int Doet-
broeck.
 
Noch heeft hij int Doetbroeck
eenen morgen, ende is gecomen
van Luijffs hoff.
 
Noch aengegraeven in anno
1602 int Kalbruick beneven
die broeck bij Koeckerslo
ij morgen een vierdeel.
 
Noch in anno 1603 iij vierdeel
ende is gelegen beneven
Nelis Meulkens erff aent
doeij eindt int veen. Gilt
jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h j hell.
                                                2/3 c(helling)h 6 1/30 c(helling)h vl. ende
                                                ij st. iij deuten brab.
 
Peeter Heuffs ende Koin Jacops
 
[in marge voor Peeter: modo Trijn Martens]
 
folio 161v
 
sijn behandt aen twee morgen
ende sijn gelegen int Doetbroeck
beneven Wolter Pijnants erff
lancx die Gemeijnt.
 
Noch int Doetbroeck iij morgen
gelden jaerlicx tot thiens          iiiij c(helling)h vl.
 
Leens Hinssen is behandt
aen ij morgen, ende is
aengegraeven in anno
1602 ende is gelegen int
Doetbroeck aen die Breeijer
Speeck beneven Bruickershoffs
erff. Ende gilt jaerlicx
tot thiens                                   ij c(helling)h
                                                iij ort st. bb.
 
[in marge voor Leens: modo Lenert
vanden Eijckelbos]
 
Peeter Kranen is behandt
aen twee morgen ende
 
folio 162r 
                                                Clxij
 
is gelegen int Doetbroeck
beneven die Sandtberch
aen die Gemeijnt. gilt
jaerlicx tot thiens                       ij c(helling)h vl.
 
Peeter in geenen Leest
is behandt aen iij roijen
ende sijn aengegraeven in
anno 1602 ende sijn gelegen
aen sijn schuijr bij sijn ander
erff lancx die Gemeijnt.
                                                1/50 van j st. bb.
 
[in marge voor Peeter: modo Dries
ingen Leijst]
 
Den hoff 't geen Eeicken-
hoff aengegraeven in
anno 1602 eenen morgen
iij roijen, ende sijn gelegen
voorden hoff lancx die
gemeijnt.
 
[in marge voor Den hoff: modo Jacop van
Wanssum]
 
Noch aen die Rietsmitsen aen die
 
folio 162v
 
gemeijnt eenen morgen.
Gilt jaerlicx tot thiens
                                                ij c(helling)h
                                                j st. bb.
 
Mass aent Lange Veen
is behandt aen een vierdel
ses roijen, ende is gelegen
beneven den hoff tgeen
Eecken, ende beneven Tilman
Guitss erff. Gilt jaerlicx
tot thiens                                   j hell.
 
[in marge voor Mass: modo Peterken
aengen Langhveen
ende Thijs Ver-
heijen]
 
Tilman Guijtssen to
Breeij is behandt aen xxj
roijen, ende sijn gelegen be-
neven den voorschreven Maess
sijn erff ende beneven
Henrick Nelis erff aende
gemeijnt.                                   j c(helling)h ende luttel
                                                            meer
                                                1/7 deel vanden c(helling)h vl.
 
[in marge voor Tilman: modo Marten
Peeters]
 
folio 163r 
                                                Clxiij
 
Henrick Nelis is behandt aen
een vierdeel xvij roijen, ende is
gelegen beneven Alart Verijnen
bandt ende aenden gemeijnen
wech                                        1/3 c(helling)h vl.
 
folio 163v
 
Boicketter Hontschap (=Boekend)
 
Den hoff te Meullens heeft
int Doetbroeck beneven Beel
Smits erff drije morgen
 
[in marge voor Den Hoff: modo den
heer Licentiaet
Stijns]
 
Noch heeft den selven omtrent
eenen morgen, ende is
gelegen beneven den hoff
't geenen bruick ende aen
Geuterlo Dijck
 
Noch eenen bandt aende Wee hov(e)
beneven Henrick Verboeck-
horst bandt omtrent twee
morgen. Gilt jaerlicx tot
thiens                                        vj c(helling)h
                                                4 c(helling)h vl oort
                                                ij st. bb.
 
Maes Cuijpers is behandt
aen ij morgen xv roijen, ende
is gelegen aent Langeveen
bij sijn ander erff.
 
[in marge voor Maes: modo Hendrick
Cuijpers]
 
folio 164r 
                                                Clxiiij
 
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1602 een halff vierdeel
ende is gelegen bij dat
voorschreven erff. Gilt jaerlicx
tot thiens                                   ij c(helling)h 1/4 hell.
                                                3 1/8 van j st. bb.
 
Peeter van Dijck is behandt
aen iij morgen ende is
gelegen beneven sijn ander
erff ende beneven erff
vanden Gasthuijshoff tot
Venlo.
 
[in marge voor Peeter: modo Ruth
aengen Dijck]
 
Noch in anno 1602 aenge-
graeven een vierdeel xxij
roijen, ende is gelegen bij sijn
ander erff, ende is betimmert
met het huijs, ende met een
eindt vande schuijr, ende
light lancx die Gemeijnt.
Gilt jaerlicx tot thiens.                iij c(helling)h vl. ende
                                                1/5 van j st. bb.
 
folio 164v
 
Art Boenen met sijn suster is
behandt aen twee morgen
een vierdeel ende is aengegraven
anno 1602 aent Kalbroeck aen
heuren anderen bandt bij den
hoff opden veursten Koickerslo.
Gilt jaerlicx tot thiens                 ij c(helling)h j hell.
                                                j st. j deut bb.
 
[in marge voor Art Boenen: modo Michel
Berghmans]
 
Metgen Verboickhorst is
behandt aen eenen morgen
ende is gelegen aenden
achtersten Koickerslo kamp
aende Gemeijnt. Gilt
jaerlicx tot thiens                       j c(helling)h vl.
 
[in marge voor Metgen: modo Jan
Cuijpers]
 
Sunte Jacobs Gasthuijs
tot Venlo heeft voorden
aenslach daer sunte
 
folio 165r 
                                                Clxv
 
Antonius Broederschap heuren
thiens in heeft, vijff vierdeel.
 
Noch beneven Wolter Pijnants
erff twee morgen l. roijen.
 
Noch bij het Gasthuijs eijgen
erff twee morgen lxviij roijen.
 
Noch eenen bandt int Kolbroeck
beneven Stockhuis erff twee
morgen ende light lancx
die beeck.
 
Noch dat vant goet 't geen dijck
gecomen is iij morgen, ende
is gelegen beneven Peter
van Dijcks erff aent guet
vanden dijck.
 
Noch aengegraeven in anno
1602 aen heuren hoff lancx die
gemeijnt twee morgen. Gilt
jaerlicx tot thiens                       xiij c(helling)h
                                                8 1/2 c(helling)h vl ende
                                                iij st. bb.
 
Hendrick Verboickhorst is
 
[in marge voor Hendrick: modo Lijns
Verboickhorst]
 
folio 165v
 
behandt aen iij morgen viij roijen
ende is gelegen bij sijn ander erff.
 
Noch heeft hij bij den Egelbos
eenen halven morgen.
 
Noch heeft hij bij den Wee hov(e)
vijff morgen.
 
Noch heeft hij aen die Smeelen
aenden Poil bij sijn ander erff
ende gemeijnt anderhalven
morgen.
 
Noch heeft hij aengegraeven in
anno 1602 bij sijnen bongaert
eenen j morgen.
 
Noch aen die Smeelen
daer Maessen mistwech
hergaedt j morgen.
 
Noch aen Koickerslo bandt
omtrent eenen halff vierdel
beneven die beeck tegen Gaert
Mans bandt
 
Noch bij Eelisken dijck j vierdel.
 
Noch bij Eeliskens dijck bij
sijnen anderen bandt omtrent
 
folio 166r 
                                                Clxvj
 
een halff vierdeel. Gilt jaer-
licx tot thiens.                            xij c(helling)h j hell.
                                                10 c(helling)h s 1/16 c(helling)h vl. ende
                                                iij ort st. bb.
 
Alart Verrijnen is behandt
aen v. vierdeel x roijen, ende
is gelegen bij sijn ander erff
lancx die Gemeijnt.
 
[in marge voor Alart: modo Jan
Verrijnen]
 
Noch bij sijn erff aende
Egelbos eenen morgen.
 
Noch eenen morgen j vierdeel
ij roijen.
 
Noch iij morgen j vierdeel
ende is gelegen lancx die
gemeijnt, ende bij Henrick
Verboickhorsts erff.
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1602 eenen morgen
ende is bij sijn ander erff
gelegen aende Gemeijnt.
 
Noch heeft hij bij Koickerslo aen-
 
folio 166v
 
sijnen bandt een hackschertten
aengegraven omtrent j vierdeel.
Gilt jaerlicx tot thiens                 viij c(helling)h
                                                5 1/5 c(helling)h vl. ende
                                                j st. j deut bb.
 
Jan opder Heijden is behandt
aen omtrent iiij morgen
met huijs ende hoff, ende
is gelegen bij Henrick Ver-
boickhorst erff, ende de
Gemeijnt.
 
[in marge voor Jan opder: modo Gertien
Verheijen]
 
Noch bij Eeliskensdijck aende
brugh iij morgen xxx roijen.
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1602 iij morgen, ende
is gelegen bij sijn hoffstadt
lancx die gemeijnt nae het
Kolbruick. Gilt jaerlicx tot
thiens                                        viiij c(helling)h j hell.
                                                6 1/5 c(helling)h vl. ende
                                                j st. j ort bb.
 
Joest van Stockum is behandt
 
folio 167r 
                                                Clxvij
 
aen twee morgen met die
getimmer gelijck deselve
gelegen sijn.
 
Noch heeft hij aent Kolbroick
beneven die beeck ende desen
Gasthuijs bandt twee morgen.
 
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1602 daer die schuijr
op steedt met alle sijn getimmer
iiij morgen, ende dit erff
streckt sich langs beijde sijn
hoeven aen die Gemeijnt.
 
Noch heeft hij een visscherie
geheijten Massen Vencken daer
van compt hem eenen halven
morgen den gront toe, ende
die rest blijfft gemein den
gront, maer hem compt
die visserije toe.
 
Noch heeft hij een visserije
in die Heeij achter het Kolbruick
geheijten den Roemer. Hier
van compt hem alleen die
visserije, ende die gemeijnt.
 
folio 167v
 
den grondt. Gilt jaerlicx tot
thiens, behalve die twee             4 c(helling)h vl. en ij st. brat. (=brabants)
visscherijen                               viij c(helling)h sonder die
                                                twee visserijen
 
Den hoff te Boickent, den
Lennart te Boickent ende Lennart
Smits toebehoort, sijn behandt
aen ij morgen, ende is gelegen
tegen heur weij lancx die
gemeijn straet.
 
[in marge voor Den hoff: modo Guert
Jacobs ende
Jan Nabben]
 
Noch eenen morgen ende
is gelegen beneven Leens
Verheeijen kinder erff aende
Bulten bij die beeck.
 
Noch aengegraeven in anno
1602 eenen morgen, ende is
gelegen beneven de Basdonck
aende beeck. Gilt jaerlicx
tot thiens                                   ij c(helling)h vl. ende
                                                j st. bb.
 
Noch heeft Wolter
Oetgens alleen inden
 
folio 168r 
                                                Clxviij
 
Waessem beneven die Vrouw
van Daelheems erff jc xxx roijen.
 
Noch heeft hij aengegraeven
anno 1602 j vierdeel, ende is
gelegen inden Waessem bij
Henrick Berchmans erff
beneven den Vreeij, daer den
processij wech door gaet.
Gilt jaerlicx tot thiens                 j c(helling)h vl. min 1/7 c(helling)h vl.
                                                ende noch j deut bb.
 
Den hoff op die Basdonck
den Joncker Buegel ende
Grijtgen Lemmen toebehoort
sijn behandt aen omtrent
anderhalven morgen ende
werdt genoempt den Vreed
daer het huijs op staedt.
 
[in marge voor Den hoff: modo Geertruit vande
Baesdonck ende
Hendrick van Croonen-
berch]
 
Noch eenen morgen lviij roijen
bij die Basdonck beneven
Tisken vanden Bulten sijn
erff aende Gemeijnt.
 
folio 168v
 
Noch eenen morgen voorden hoff
aende gemeijnt, ende plicht een
kuijl te sijn.
 
Noch hebben sij aengegraeven in
anno 1602 eenen halven morgen
bijden Vreel
 
Noch aent schatbruick aende
beeck eenen morgen beneven
den gemeijnen wech, ende
Boickender bandt. Gelden jaerlix
tot thiens                                   v c(helling)h vl. min 1/8 c(helling)h
                                                ende j c(helling)h
                                                ende j ort st. bb.
 
Joncker Adolp Schenck is
behandt aen die Bruickskens
weeijde met dat achterste
nije erff, lancx dat velt
ende lancx die beeck
die nae Gruesdonck loopt
ende met den eenen eijndt
nae dat huijs de Barlo, ende
met den anderen eijndt nae die
 
[in marge voor Joncker: modo Joncker
Hans Willem
van Haren]
 
folio 169r 
                                                Clxix
 
heijde nae Sandtvort, omtrent
vier morgen.
 
Noch aengegraeven bij dat voorss.
erff in anno 1602 twee morgen.
Gilt jaerlicx tot thiens                 vj c(helling)h
                                                4 c(helling)h vl. ende
                                                j st. bb.
 
Verklarende woorden/munten-lijst:
 
aengraeven = door graven van een sloot, eigent men zich toe een stuk grond.
alde vlems of denier = 4 penningen of een halve stuiver.
behandt = bekomen van grond door ontginning of verkrijging.
denier = alde vlems.
heller = oude duitse munt (te vergelijken met een halve pfennig)
misten = mesthoop.
modo = nu, tegenwoordig.
penning = 2 heller
Rijnse gulden of goudengulden = 28 alde vlems of 14 stuivers.
roeckhoen = ws. vrouwtjes roek (kraaiachtige vogel).
valderen = sluitboom.