Thientboeck Land van Kessel 1652         Home              door Jacques Spée   jtlspee@freeler.nl.


115.jpg  fol. 117-links

  Thientboeck der nijeuwer erven
inden Kerspel van Kessel: ende is
vernijeuwt in maniere, ende door
beveel als vooren, beginnende ende
als aldaer.eindende
 
     
  Staet te weten dat inden kerspel Kessel gilt elcken
morgen vande nijen erffven jaerlix op Andree tot thiens een oort
van eenen alden vlems ofte die weerde daer voor aen anderen goede
paijement:ende elcken alden vlems is gerekent als vooren op vier
penninck: ende elcken penninck voor twee hellinck: ende 28 alden vlems
voor eenen golden Rinschen gulden; ende anderhalff hondert roijen
voor eenen morgen: ende heeft den scholtus Schenck den alden vlems
ontfangen tegens anderhalven stuiver ’t stuck.
 
     
[depos t den alden
vlems genoomen
ad 2 st. brab.]
Item belangende die nijeuwe erffven aengegraven uuijt cracht
van seecker octroij den 23 october 1617 aen die van Kessel verleent
daer van gilt elcken morgen eenen halven stuijver; die welcke
hier oock mede te boeck gestelt sijn met den jaerlicxen thiens.
 
     
   Item staet oock te letten, dat een deel vande naer volgende
 erffven uuijt crachte van seecker octroij van den 23 october 1617
 aengegraven sijn, wanneer den thijns sijnen loop van betaling
 is nemende, ende staet het jaer mede inde texten
 uuijt gedruckt.
 
     
   Item is te weeten dat dit thientboeck door den voorseiden
 scholtis Schenck is vernuijewt uuijt seecker copie
 van een thientboeck inden jaer 1559 ingeveurt: waervan
 het originael tot Arnhem inde Rekencamer is berustende
 ende heeft hij scholtis door beveel als vooren den Ontfanck
 van de verlopende thiensen gehadt tegens acht ende twintich
 jaeren: waer van het leste jaer is geweest 1608 incluijs
 alsoo dat dit tegenwoordige thiensboeck sijn begin neempt anno
16hondert neghen.
 
     
  Hier nae heefft rendante man zaliger Everart van der Heijden,
 rentmeester, door ordonnantie van mijne Heeren der Reeckencamer in
 dato den 15 januarij 1632 die voorseide thijnssen ontfangen t’zedert het
 jaer 1628 tot 1631 beijde incluijs, den alden vlems tot twee stuijvers,
 denieren ende hellingh a l’advenant; allet op Andree verschijnende
 ende nae de reductie der stadt Venlo t’zedert den jaer 1637 tot 1651
 beijde incluijs: maeckende tijt van achtijen jaeren.
 

115.jpg  fol. 117-rechts.


   Kessell  
     
[modo Willem
van Merwick]

 
Joncker Caspar van Merwick
is behandt aen twee morgen 4
roije, ende sijn gelegen aent broeck
bij sijn ander erff aen Bloitgens
hoff.
 
     
  Noch aen sijn goet int Loo voor
den Bongaert 32 roije.
 
     
[mode Willem Winckens
Cornelis van de Velde
Hermen Coninx ende
Hendrick Nauts]
Noch aen 8 morgen, ende
sijn gelegen aen die heij tegen
den Snaterbeeck aen die slagh
ende sijn aengegraven in anno
1618. gilt jaerlicx tot thiens
5 st 1 oirt
     
  Noch heeft joncker Willem van Merwick
in anno 1640 den 2 julij aengekocht
8 morgen gelegen langst der Masen
van die Gangelschestraet aff, bios tot den
scheitgraeff, eener zijde ten velde warts
ander seijts langs der Maesen: gilt daer
van jaerlicx tot thiens
4 stuiver vl
     
[dit erf is niet
vijndbaer]

 
Joncker Schenck is behandt aen  

116.jpg  fol. 118-links


  twee morgen, van dat vlachsken
bij den Lintcamp gelegen, ende
gilt jaerlicx tot thiens
2 st vl
     
[modo Guert
Engelen]
Derick Gaert Beursken soen is
behandt aen 36 roijen, ende die sijn
gelegen beneven den Lientcamp
op die Lantweer, beneven Joncker
Schencken erff: ende met die
ander sijde beneven Art Wijnens
erff: gilt jaerlicx tot thiens
1 heller
     
  uert Engelen heeft anno 1640
den 2 julij aengegraven eenen
morgen, ende de Landtweer tot
Kesseleijck bij den pass gelegen:
gilt daervan jaerlicx tot thiens
1 stuiver
     
  Noch heeft Geurt Engelen anno
1650 den 26 julij aengegraeven
een stucxken landts groot 45 roijen
boven op de Smeelen tegen sijn landt
aenden gemeijnen wech gelegen,
gilt daervan jaerlicx tot thiens
1 heller
     
[modo Gerrit
Wijnants]
Willem Wijnants is behandt aen  


116.jpg fol. 118- rechts


  2 morgen 43 roije, sijnt gelegen
opt Gasbroeck, met den een sijdt be-
neven Ruth Franssen kinder erff
uuijtschietende opdie heij..
Noch daerbij twee morgen
Noch 6 morgen anno 1599 aenge-
graven ende is gelegen inden Heij-
camp beneven Michiel Gaertgens
erff ende aen die gemeijnt: gilt
jaerlicx tot thiens
5 st vl
     
  Bart Speen alleen met heuren soen
Hendrick is behandt aen 14 roijen
daer haer schaepskoij opsteedt: gilt
daeraff jaerlicx tot thiens
 ¼ hellers
     
  Noch heeft Hendrick Speen anno
1646 den 2 julij aengegraven
2 morgen gelegen int broeck, recht
tegen de Spurckt, lancx Jo. Matthijs
van Kessels hoeven: gilt jaerlicx tot
thiens
1 stuijver vl
     
  Noch heeft denselve Hendrick anno
1650 den 26 julij aengegraven
19 roijen aen die Sandtkuijl bij die
Neerstraet naer de Smijelenwaert aen,
beneven sijn ander erff: gilt jaerlix tot
thiens
¼ hellers
     
  Noch heeft Hendrick Spee met
Michael Gorts ende Willem Quijten
den 8 martij 1647 aengegraven 6
morgen gelegen tot Kesseleijck
 


117.jpg fol. 119-links


  over den Bergh in die heijde naest
Derick opde Schans nijeuw erff:
gilt daervan tot thiens
 3 stuivers vl
     
  Michiel Gaertgens is behandt
aen 1 morgen 10 roijen: sijn gelegen int
Gonsdaell beneven Jan Jennen erff
ende met die ander sijde beneven Jonffrer
Hillens erff uuijtschietende op die Heij.
Noch aen twee morgen d’anno 1599 ende
sijndt gelegen inden Ulants Heijcamp, met
die een sijde benevens Bart Spee erff,
ende met die ander beneven
Gaert Rinckens erff.
 
     
  Noch aen 6 morgen in die Hoven
ende sijn gelegen beneven Willem Wijnants
erff: ende beneven Joncker Hillens erf
ende aen die gemeijn straet: gilt
jaerlicx tot thiens.
8 st vl ende 1/15 st vl
     
  Noch heeft Michell Gaerts anno 1650
den 26 julij aengegraven 19 roijen
gelegen op die Smijellen recht tegen sijn
landt aenden gemeijnen wech: gilt
jaerlicx tot thiens
¼ heller
     
  Die Jongh Schutten erff anno 1599
aengegraven dat Jan Tissen in erfpacht
heeft 2 morgen: ende is gelegen beneven
Piennincks Bosch; ende met die ander sijdt
beneven den gemeijnen wech: ende voorhooffs
aen Art Wijnants erf: gilt jaerlix tot
thiens
2 st vl


117.jpg fol. 119 rechts


  Noch die Jongh Schutten erff
anno 1599 aegegraven 2 morgen
ende is gelegen beneven den voorschreven
Jan Tissen sijn erff: gelden jaerlicx tot thiens
2 st vl
     
[Vogelweij]
Huijb Verhieggen is behandt aen
anderhalven morgen anno 1599
aengegraeven, ende is gelegen
inden Heijcamp, beneven Art
Wijnants erff, aldernaest die
Ulants Cuijl: gilt jaerlicx tot
thiens
 2 st vl
     
[modo Peter Damen] Heincken Damen is behandt
aen 3 morgen, daervan sijn
gelegen twee morgen inde Leem-
kuilen aen die heij: ende den eenen
morgen beneven joncker Hillens erff
ende is betimmert met een huijs: ende
is aengegraven in anno 1618 den 2e
october: gilt jaelicx tot thiens
2 st vl
     
  Noch heeft Heincken Damen anno
1640 den 2 julij aengegraven eenen
morgen, gelegen achter die twee
morgen van Derick opde Schans daer die
loop door gaet de Vischerije: gilt jaerlicx
tot thiens
1 stuiver


118.jpg  fol. 120-links


[modo Heijncken
van Lier]
Peeter den Scheper is behandt
aen eenen morgen gelegen beneven
joncker Hillens erff, ende is
betimmert met een huijs: ende
is anno 1618 aengegraeven:
gilt jaerlicx tot thiens
1 st vl
     
[modo Willem
Cuipers]
Jan Luijten is behandt aen
drije morgen in anno 1599 aen-
gegraeven, ende is gelegen
inden Heijcamp, beneven Jacob
Ceusters erff: voorts ronts-
omme die gemeijnt.
 
     
  Noch aen een verdeel daer
sijn huijs ende schuijr opstaen
daer hij woont; gilt jaerlicx
tot thiens
3 st 1 heller
     
[modo Derick Tijssen
Martin Verstegen ende
meister Steven]
Jacob Ceusters is
behandt aen vijer morgen
anno 1599 aengegraeven
 


118.jpg fol. 120-rechts


  ende sijn gelegen inden Heij-
camp beneven Jan Luijtten
sijn erff; ende met die ander sijde
beneven Peter Schoenmeeckers
erff: gilt jaerlicx tot thiens
4 st vl
     
[modo Zel Heermans ende
Jan Reinkens]
Gaert Reinckens is
behandt aen 3 morgen anno
1599 aengegraeven ende sijnt
gelegen inden Heijcamp beneven
Michiel Gaets erff ende
beneven This Berben erff, ende
met beijde eijnden aen die heijde,
gilt jaerlicx tot thiens
3 st vl
     
[modo Martten
Schoenmeckers]
Peeter Schoenmeeckers
is behandt aen eenen
halven morgen, ende is
 


119.jpg fol. 121- links


  gelegen bij sijn ander erff
aen die Riedt. ende aen
die gemeijn straet.
 
     
  Noch aen 4 morgen viftich
roijen anno 1599 aenge-
graeven, ende sijndt gelegen
in die Heijcamp beneven
Jacob Keusters erff: gilt
jaerlicx tot thiens
5 st 1/3 st
     
[modo Jan Peters] Jan Jennen is behandt aen
eenen halven morgen, daer
huijs ende schuijr opstaen
ende is gelegen bij joncker
Hillens erff aen die gemeijnt.
 
     
  Noch aen eenen halven morgen 10
roijen, ende is gelegen int
Gonsdaell met die een sijde
beneven Michiel Gaets erff ende
met die ander beneven Art
Wijnants erff: gilt jaerlicx
tot thiens
1 st vl 1/15 st vl


119.jpg fol. 121- rechts


[modo Frans
Pampers ende
voor t’derdendeel
Peeter Damen]

 
Gaert Pampers is behandt
aen 5 vierdeel, ende sijnt gelegen
int Gondaell beneven Aret
Wijnnants erff: voort rontsom
in die gemeijnt: gilt jaerlicx
tot thiens
1 st 1 heller
     
[modo Jan Thonis
van Kaldekercke]
Pouwels den Meullers huijs-
vrouwe Henricxsken is behandt
aen anderhalven morgen drije
roijen, ende sijnt gelegen in
die Riedt beneven Thijs Berbben
erff voorhoofts ende met
beijde sijden in die gemeijnt ende
is betimmert met een huijs
gilt jaerlicx tot thiens
2 st vl
     
[modo Thonis
Gijsen]

 
Gijs den Riedtmaecker is
behandt aen een vierdeel twee
roijen, ende is gelegen beneven
Pouwels den Meullers
 


120.jpg  fol. 122-links


  vrouwen erff: ende voorts
rontsom in die gemeijnt, ende
is betimmert met een cleijn
huijsken: gilt jaelicx tot
thiens
1 heller
     
[modo Jan
Peters]
Thies Jennen is behandt
aen eenen halven morghen
anno 1599 aengegraeven
ende is gelegen inden Heijcamp
aende Ulansbech beneven
Peter Schoenmaeckers erff:
gilt jaerlicx tot thiens
1 heller
     
[modo Frans
Alardts]
Alardt den Schreur is
behandt aen omtrent eenen
halven morgen de anno 1599
ende is gelegen inden
Heijcamp beneven Peeter
 

120.jpg  fol. 122-rechts


  Schoenmaeckers erff, ende
die ander sijde beneven Jan
Rencken erff: gilt jearlicx
tot thiens
1 heller vl
  [Noch heeft Frans Alardts ao 1640 den 2 julij
aengegraeven 1 morgen gelegen beneven
meister Stovens morgen eener zeids ende ander seids
aen die heide: gilt jaerlicx tot thient ]
[1 stuiver vl]
  Anna van Greesstrae
met heuren soon Dierick Hillen
sijn behandt aen den hoff
Beterweert, ende aenden
hoff Schinvelt groot 60
morgen ende 48 roije
ende sijndt gelegen tot
Kesseleijck, ende gelden
jaerlicx tot thiens
15 vlems
2 st ende 1 heller
     
  Het goet op die Hoeff dat Ercken
Jennen, ende die partije vanden
Bosch toecompt, ende Willem
Jengen Smits met sijn consorten
toecompt; is een vrij eigen goet,
 


121.jpg fol. 123-links


  gilt jaerlicx twee witte
konijnen.
 
     
  Item noch hebben die vander
Smitsen, tegen dat voorschreven
goet gelegen drije morgen, die
bij dat voorschreven goet nijet
en behooren: gelden daer van
jaerlicx
3 st vl
     
  Ruth van de Veen burger tot
Ruremonde is behandt aen
twee morgen ende sijn gelegen
beneven Art Wijnants erff:
ende aen die gemeijn straet,
ende met den eenen eijndt
aen Thijs Verhegen erff: gilt
jaerlicx tot thiens
 2 st vl
     
[modo Jan van den
Berick]
Bastianus van den Berch is
behandt aen twee morgen
ende is gelegen beneven
 

121.jpg fol. 123-rechts


  den Gasthuijs hoff, ende
langhs die gemeint, ende met
die een eijndt aen Bart Speen
erff.
 
     
  Noch aen 4 morgen een
vierdeel 8 roije: ende is
gelegen beneven Sunte
Catharinen hoff, ende Rocken
kijnder weijde.
 
     
  Noch aen omtrent 2 morgen
ende sijn gelegen bij den voor-
schreven 4 morgen: gilt
jaerlicx tot thiens
7 st 1 heller
     
  Den Gasthuijs hoff tot Venlo
17 morgen min vijff roijen
ende is gelegen met die een sijde
beneven den Hergraff, ende
met die ander beneven Bastianus
vanden Berch sijn erff uuijtschie-
tende op die heijde.
 
     
  Noch twee morgen hergecoemen  

122.jpg folio 124-links


  van Bastianus vanden
Berch: gilt jaerlicx tot
thiens
19 st vl
     
[modo Derick
opde Veerstat]
Den Her Graeff 6 morgen
ende is gelegen beneven den
Gasthuijs voorschreven hoff
met die een sijde: ende met
die ander sijde beneven den
Mussencamp, ende aende
gemeijnt: gilt jaerlicx
tot thiens
6 st vl
     
  Noch is Derick opde Veerstadt
behandt van Goert opde Veerstat
1 morgen 17 roijen anno 1640
den 2 julij aengegraven ende
gelegen langst die Maes, recht
tegen erff naer Kessel waert.
gilt jaerlicx tot thiens
2 st 1 heller
     
  Hendrick Mennen soen Peeter is
behandt aen drije morgen een vierdeel
ende is gelegen naest den Mussencamp
 


122.jpg folio 124-rechts


  ende beneven den voorschreven
Hergraeff lancx die gemeijnt,
gilt jaerlicx tot thiens
3 st 1 heller
     
  Noch heeft Heincken Mennen
anno 1650 den 26 julij aenge-
graven 1 morgen gelegen beneven
Gerrit Sijmons inde heijde,
gilt jaerlicx tot thiens
1 st vl
     
[modo Gijlis
Gromma]
Jacob van klenen Marie is
behandt aen twee morgen min
10 roijen: ende sijn gelegen aent
Broeck bij sijn ander erff, ende is
aengegraeven in anno 1618 den
2e october: gilt jaelicx tot thiens
eenen stuiver
     
[mode Hendrick
Beurskens]
Jan Beurskens is behandt aen           
eenen morgen ende is gelegen
beneven joncker Barrricks erf: ende
met die ander sijde beneven Geerken 
Bonsen erff ende lancx die
gemeijnt: gilt jaerlicx tot
thiens
[om dit goet
wordt noch
gedisputeert
wijen t’hebben sal.]
 
1 st vl


123.jpg fol. 125-links


  Noch is den voorschreven Jan Beurs-
kens behandt aen 3 morgen 10 roijen
ende is gelegen aent broeck tegen
Snaterbecx weijde: ende tegen Weinten goet.
 
     
  Noch aen eenen morgen 49
roijen, ende is gelegen tegen Kloisen
goet, alte saemen aent Broeck.
 
     
  Noch aen sijnen bongaert daer
hij woont 20 roijen. ende is
aengegraeven in anno 1618
den 2e october: gilt jaerlicx
tot thiens.
2 st ende een
derdendeel van een
halven stuiver
     
[modo Jan Martens] Willem Martens is behandt
aen eenhondert ende 13 roijen
gelegen beneven Geerken Bousen erff,
gilt jaerlicx tot thiens
1 st vl
     
  Noch heeft Willem Martens met
sijn consorten anno 1640 den 2 julius
aengegraeven 10 roijen gelegen langs
sijn erff ende den voetpat hoogerwaerts
naar Jan Burskens bijens hutt: gilt
jaerlicx tot thiens
 ¼ heller
     
[modo Merriken
Bousen]
Gaert Bousen Geerckens soen  


123.jpg fol. 125-rechts


  is behandt aen twee morgen
ende sijn gelegen beneven des
voorschreven Jan Beurskens erf
lancx die gemeijnt, ende is
betimmert met een huijs: gilt
jaerlicx tot thiens
2 st vl
     
  Noch heeft den voorschreven Gaert
Bousen daerbij aengegraeven in
anno 1618 den tweeden october
3 morgen een vierdeel: gilt
jaerlicx daer aff tot thiens
een st 2 oert
 brab.
     
[modo Gerrit
ingen Bongart]
Lisken Wijnants is behandt
met heuren soen Jan Winants
aen 2 morgen 5 roijen. ende sijn
gelegen beneven Willem Kuijpers
erff: ende die gemeijn straet,
gilt jaerlicx tot thiens
2 st vl 1/30 st vl
     
[modo Lambert
Cuijpers]
Simon Leeijen is behandt
aen 1 morgen 35 roijen
 

124.jpg fol. 126-links


  ende is gelegen beneven
Joncker Merwick hoff: ende
met die ander sijde beneven
Lisken Wijnants erff aen die
gemeijnt: gilt jaerlicx tot
thiens
2 heller
     
[modo Jan Cuijpers
ende Peter Cuijpers]
Thijs Gielis is behandt
aen vijff vierdeel, ende sijn
gelegen beneven Jacop
Beurskens erff; ende
beneven Jacob Reijnen erff
ende aen die gemeijnt: gilt
jaerlicx tot thiens
1 ¼ st vl
     
[modo Willem
Wijnen]
Jacop Schuts is behandt
aen eenen morgen, ende is
gelegen beneven Jacop
ingen Riedt sijn erff
 

124.jpg fol. 126-rechts


  ende met die ander sijde
beneven den wech ende aen
die gemeijnt.
 
     
  Noch van Jacop ingen Riet
eenen morgen 16 roijen’ende
is gelegen beneven Jan van
Kessels erff, bij die parrick,
gilt jaerlicx tot thien
2 1/9 st vl
     
[modo Jan Cuipers
ende Hermen Conincx]
Jan van Kessels is behandt
aen vijer morgen, ende is
gelegen voorden parrick
lancx die gemeijnt, ende
beneven Rochen kinder erff
ende met die ander sijde beneven
Jacop ingen Riedt sijn erff:
gilt jaerlicx tot thiens
4 st vl
     
  Herman Conincx tollenaer heeft
anno 1646 den 2 julij aengegraeven
vier morgen, sijnde eenen camp int
viercant, tegens Willem Winckens
vier mergen opgegraeven, gilt daervan
tot thiens jaerlicx
2 stuivers vl

125.jpg fol. 127-links


  Noch heeft Hermen Conincx ten
selven jaer aengegraeven hondert
ses roijen achter Pieter Berckhaen
int broeck gelegen, gilt jaerlicx
tot thiens
2 heller
     
  Dierick Rochen met sijn swager
Heincken Damen sijn behant
aen eenen halven morgen, ende is
gelegen beneven den voorschreven
Jan Kessels sijn erff: ende
beneven Bastianus van den
Berch sijn erff: gilt jaerlicx
tot thiens
 1 heller
     
[modo Gerit
Vogelsanck]
Hubert van Lom is behandt
aen vijff morgen, ende is gelegen
beneven die gemeijn herbaen tegen
over Sinte Catharinen hoff
ende met die ander sijde beneven
Thoenis Boemers erff. lancx die
gemeijnt aenden hoff Lakenraij
gilt jaerlicx tot thiens
5 st vl
     
  Noch heeft den voorschreven
Lom daebij aengegraeven in
 

125.jpg fol. 127-rechts


  anno 1618 den 2e october eenen
morgen: gilt jaerlicx tot
thiens
1 st brab.
     
[modo Jan van
Arsen]
Thoenis Boemer is behandt
aen seven vierdeel, ende is be-
timmert met een huijs, ende is
gelegen beneven Hubert van Lom
voorschreven sijn erff: ende lancx
die gemeijnt.
 
     
  Noch aen 2 morgen, ende is
gelegen beneven joncker Holt-
mulens erff; ende met die
ander sijde beneven Lenart ingen
Donck ende sijn met consorten
erff; ende lancx die gemeijnt:
gilt jaerlicx tot thiens
3 st 1 heller
     
  Noch heeft den selven aen-
gegraeven in anno 1618 de
tweede october int Steinbroeck
gelegen, beneven joncker Hovens
erff 3 morgen een vierdeel min een
roije, gelegen beneven Joncker
Hovens erff voorschreven; gilt
jaerlicx tot thiens
2 st 1 oirt

126.jpg fol. 128-links


[modo Derick
Engels aengen
Aenstoot den jongen]
Trijn aengen Aenstoet is be-
handt aen eenen morgen 13
roijen met heur dochter Heesken
ende is gelegen beneven Lennart
ingen Donck sijn erff aen die
gemeijnt: ende is betimmert,
gilt jaerlicx tot thiens
1 st 1/9 st vl
     
  Tot Kessell inde Donck  
     
  Joost Bullens is behandt
aen 13 morgen, ende is
gelegen in die Donck beneven
Hubert van Lom sijn erff
ende beneven het goet Inden
Bandt, uuijtschietende op
die Toemel straet
gilt jaerlicx tot thiens
 13 st vl

126.jpg fol. 128-rechts


  Hubert van Lom is behandt
aen 5 morgen met huijs ende hoff.
Noch aenden bongaert eenen morgen.
Noch beneven Bullens goet
ende sijnen selffs erff 12 morgen.
Noch tegens die voorschreven
12 morgen andere twelff
morgen, gilt jaerlicx tot
thiens
30 st vl
     
  Noch aegegraeven in
anno 1618 den tweeden october
bij sijn ander erff anderhalven
morgen 54 roijen: gilt
jaerlicx daeraff tot thiens
4 oirt st vl
     
[modo Lenart van den
Heijen ten behoefen
van de broederschap
van Sunt Antonis
tot Barlo]
Gerardt Comans ingen
Donck, is behandt aen drije
morgen, met huijs ende
hoff, gelegen beneven
 

127.jpg fol. 129-links


  Hubert van Lom sijn erff
ende beneven Merriken
Reinckens erff, uuijtschietende
aen die gemeijnt, ende aen
Toemelstraet: gilt
jaerlicx tot thiens
3 st vl
     
[modo Peeter
Hennis ingen
Donck]
Leenart ingen Donck is
behandt aen drije morgen
3 vierdeel, ende is gelegen
beneven Peter Dries erff
ende het sandt; uuijtschietende
op die Toemel straedt,
gilt jaerlicx tot thiens
3 st 1 heller
ende 1/8 st vl
     
  Leenaert Hennis
ingen Donck is behandt
aen eenen morgen, ende
is gelegen t’eijndens den
 

127.jpg fol. 129-rechts


  Duivens Camp langhs die
gemeijnt.
 
     
  Noch huijs ende hoffstadt
inde Donck omtrent 4
morgen, ende genoempt
Inden Bongart.
 
 
  Noch 3 morgen gelegen
inden Kerspel van Barlo
over die straedt onder t’goet
Inden Bant gehoorende. ende
is gelegen beneven die
Tomelgroes die Hubert van
Lom toehoirt.
 
     
  Noch aent broeck vijfftich
roijen betimmert met een
huijs, ende is gelegen beneven
Toenis Boeners erff, ende
met die ander sijde beneven
Trijn Quast heur erff.
Noch beneven die selve Trijn
Quast vijftich roijen: gilt
jaerlicx tot thien
 8 st ende 1/6 st
     
[modo
Gerit Naelen
ingen Donck]
 Thijs Naelen ingen Donck is  

128.jpg fol. 130-links


  behandt de anno 1603 aen
68 roijen daer sijn getim-
mer op staet.
Noch aen eenen halven morgen
bij sijn selffs erff aent goet
Van den Bandt genoempt.
Noch eenen halven morgen
bij sijn erff. lancx dat
straetgen, tegen over die
Duiven canp, gilt jaerlicx
tot thiens.
1 st 1 heller
     
[modo Beliken
aengen Harenpost]
 
Pieterken aengen Haren-
post is behandt aen 8
roije; ende is een koelhaessken
ende is gelegen beneven des
Cloosters erff int Oeij
binnen Venlo, aen die Houter-
straedt: gilt jaerlicx
tot thiens
 1/20 st vl

128.jpg fol. 130-rechts


[modo Jan
Luijten]
Joncker Hoven is behandt
aen omtrent eenen halven
morgen, ende is gelegen beneven
het Clooster int Oeij sijn erff:
ende beneven Peterken aenden
Harenpost sijne erff: gilt
jaerlicx tot thiens
1 heller
     
  Het Clooster int Oeij tot
Venlo is behandt aen 2
morgen thien roijen, gelden
jaerlicx tot thiens
2 st ende 1/15 st
     
  Joost indie Donck heeft anno 1646
den 2 julij aengegraven 1 morgen
gelegen in dat doncker broeck naest
den gemeenen wech: gilt jaerlicx tot
thiens
1 stuiver

129.jpg fol. 131-links


  Tot Kessel Oeijen  
     
  Walraven van der Linden, met meester
Abraham Hecke tot Aken eenen halven
morgen bij die grooten Heemraij
gelegen; gilt jaerlicx tot thiens
1 heller
     
[modo Thijs
Buerskens]
Merriken van Dijck, Claessen
dochter’is behant aen
2 morgen 1 vierdel: ende
is gelegen beneven het goet
Aengen Dijck tot Oijen,
gilt jaerlicx tot thiens
3 st ende 1/8 st
     
[modo Hendrick
ingen Rijdt]
Jacob ingen Rijdt is
behandt aen een hondert
roijen met sijnen soen Jan, bij
sijn selffs, langhs die gemeijn
straet.
 

129.jpg fol. 131-rechts


  Noch op die ander sijde aent
broeck beneven Jan van
Kessels erff aenden parrick
eenen morgen sestien roijen,
gilt jaerlicx tot thiens
1 st vl 2 heller vl
     
  Joncker Roffert is behandt aen
2 vierdeeel, ende is gelegen aen
den Praels weeijde, gilt jaerlicx
tot thiens
1 heller
     
  Noch heeft den voorschreven joncker
Roffert anno 1650 den 26 julij
aengegraven vijer morgen
gelegen in de heijde bijden bosch-
acker naer Oijen waert aen,
gilt jaerlicx tot thiens
2 stuiver vl
     
[modo Huibert
Boermans]
Lennart die Laedt is behandt
aen 3 vierdeel, daer die schuir
op staet, beneven die Praels weijde.
Jan Herman die Laedt aenge-
graven anno 73 twee morgen bij
 

130.jpg fol. 132-links


  sijn ander erff, beneven Linssen-
dijck.
Noch boven na der heijden bij
sijn ander erff anderhalven
morgen: gilt jaerlicx tot
thiens
4 st ende noch 1/8 st
     
  Noch den voorschreven Herman
de Laet aengegraeven in
anno 1618 den 2e october drije
morgen 28 roijen op die
heij.
Noch int broeck daerbij 2
morgen, gilt jaerlicx tot
thiens
2 st 2 oirt
     
  Joncker Godefroij van Hardenraedt
is behant aen een vierdel, gelegen
aen die Praelen weijde, gilt jaerlicx
tot thiens
1 heller
     
[Den rentmeester van der
Heijden sal inquireren
waermede dese gemeijnt
beleent is ende dese
curiere adviseren]
Item noch heeft Joncker Hardden-
raedt die gemeijnt aende Maes
tegens sijnen hoff tot Kesseleijck
beleent.
 

130.jpg fol. 132-rechts


[modo jo. Godefroij
van Hardenraet]
Joncker Emont van Harddenrade
heeft anno 1640 aengegraeven
eenen morgen 21 roijen, langs den
stroom der Maesen, uuijtschietende
op Jan Smits nijeuw erff: gilt
jaerlicx tot thiens
1 st 1 h
     
[modo Maria van
Kessel ende
Jan Quitten]
Joncker Mattijs van Kessel ende
joncker Roij sijn behant aen 8
morgen, ende sijn gelegen in die
Oeijntse meer bij Abraham Heckx
sijn erff; gelden jaerlicx tot
thiens
 8 st
     
[modo Jo. Baltus
van Kessel]
Noch is den voorschreven joncker
Mattis van Kessel alleen behant aen
omtrent twee morgen, ende is gelegen
met die een sijde beneven joncker
Merwicks erff; ende met
die ander sijde aen die gemeijnt
ende met den eenen eijndt aen
Sunter Claes erff.
noch aen 54 roijen; gilt
jaerlicx tot thiens
2 1/3 st

131.jpg fol. 133-links


[modo joffrouw
Holtmeulen]

 
Joncker Holtmeulen is be-
handt aen 2 morgen.
noch in die cleijn Loo 2 morgen
Noch inde Loo 3 morgen.
Noch achter die Puttinger straedt
nader heijde opwaerts 2 morgen
min vijff roijen, gilt jaerlicx
tot thiens  
 8 st vl
     
  Noch aengegraeven in anno 1618
den tweeden october int Loon
bij sijn ander erff 4 morgen
een vierdeel 21 roijen, ende die beeck
met gemeten, hier aff gilt hij
jaerlicx tot thiens
2 st 2 oirt
     
[modo jo.
Baltus van
Kessel]
Joncker Johan van Kessel
den jonghen, heeft in anno
1618 den tweeden october
aengegraeven eenen
morgen min thien roijen
ende is gelegen bij sijn ander
erff int Loo, tegen sijn huijs
 


131.jpg fol. 133-rechts


  ende die beeck is met gemeten,
maer dat dijcksken nijet: gilt jaerlicx
tot thiens
1 st
     
[modo Derrick
opden Berch]
Lennart opden Berch is behandt
aen drije morgen min 22 roijen
ende is gelegen onder Oeijen, ende
is geheeten die Keeskamere, ende
ist aengegraeven in anno 1618 den
tweeden october, gilt jaerlicx
tot thiens 
2 stuiver vl
     
[modo Reijnder
Buerskens]
Willem Quijten ende Henrick
Spee sijn behant aen 3 morgen
15 roijen ende sijn gelegen tot Kessel-
eijck aen de Maes, ende wordt
genoempt den Ael.
Willem Quijten heeft tweedeel ende
Henrick Spee een derdedeel: gelden
jaerlicx tot thient
1 st 1 oirt obole
     
  Die geestelijcke susters genaempt
Annonciaten binnen Venlo, hebben anno
1640 den 2 julij aengegraeven eenen
morgen onder Oijen voor aenden bosacker
gelegen, gelden jaerlicx tot thiens
 1 stuiver vl


132.jpg fol. 134-links


  Den custer, off Geurt den Speelman,
heeft anno 1640 den 2 julij aengegraeven
eenen morgen onder Oeijen aenden bos-
acker naest der Annonciaten erff
gelegen: gilt jaerlicx tot thiens
1 stuiver
     
  Den jongen Jan Bormans, burger binnen
Venlo, heeft anno 1640 den 2 julij aen-
gegraeven twee morgen onder Oijen aenden
bosacker naest des custers voorschreven
erff, voorhooffs scietende op de heijde
ende ander op dat Holter velt: gilt
jaerlicx tot thiens    
1 stuiver
     
  Noch hebben Jan Bormans kijnder
anno 1650 den 26 julij aengegraeven
19 roijen 1 vierdeel tot Oeijen, gelegen
recht tegen Jan Beurskens erf, geheijten
het erf aenden gemeijnnen wech; voorhoofs
ende met die ander drije kanten in
Jan Boermans erf: gelden jaerlicx
tot thiens  
 2 duit
     
[modo Jan
Heijnen soen]
Maes Buerskens heeft anno 1640
den 2 julij aengegraeven 1 morgen
gelegen opt Holterbroeck eener sijden naer
Baerlo waert, anderseijts beneven dat
broeck uuijtsciet ende op die Hart:
gilt jaerlicx tot thiens
1 stuiver

132.jpg fol. 134-rechts


  Willem Winckens heeft anno 1640
den 2 julij aengegraeven 2 morgen gelegen
int broeck tegen Kessel bij Berber Bousen
erffen eener zeiden der voors. Berberen,
ander seijts beneven die gemeente:
gilt jaerlicx tot thiens
1 stuiver vl
     
  Noch heeft Willem Winckens anno 1646
den 2 julij aengegraeven 4 morgen
gelegen over den bergh in die heijde daer
men naer Helden gaet, naest Herman
Conincx tollenaers vier morgen: gilt
tot thiens
2 stuivers vl
     
  Claes Timmermans is anno 1640
den 2 julij met Peter Janssen aen-
gegraeven 32 roijen, gelegen beneven
Henderick den Cuijper aen d’eene
ende Willem Martens erf aen d’ander
sijde: gilt jaerlicx tot thiens
1 heller
     
  Derick op die Schans tot Kesseleijck
heeft anno 1640 den 2 julij aenge-
graven 2 morgen achter die Kesseleijcker
schans naerder heiden waert, beneven
joncker D. Hillen erff; gilt jaerlicx.
 
     
  Noch daer naest 1 morgen scietende met
een oort op die voors. 2 morgen, daer die
loop door gaet van die visscherije.
 
     
  Noch 4 morgen gelegen over die berch
in die heijde, ende die Kesseleijcker schans:
gilt jaerlicx tot thiens
 
     
  Noch den 8 martij 1647 aengegraven eenen
morgen gelegen over den berch scietende op sijn
voors. nijeuw erf: gilt jarlicx te samen
4 stuivers vl


133.jpg fol. 135-links


[modo Thijs
Buerskens]
 
Derick Thijssen heeft anno 1640 den 2
julius aengegraven 5 morgen 29 rojen
gelegen langs die Maesstroom boven bij
Kesseleijck, van dat seipken aff, bis op de Haagh-
weijde eener zeide; langs jo. Haettenraets
erf: gilt jaerlicx tot thiens    
2 stuiver 2 heller
     
  Meester Stephanus Aquarius opgen
Maes tot Neer, heeft anno 1640 den 2 julij
aengegraven 1 morgen 25 roijen gelegen
beneven Derick op de Schans twee morgen
die hij bij die schans heeft: gilt jaerlicx
tot thiens
1 stuiver  1 heller
     
[modo Caspar
Smeets]
 
Jan Smeets heeft anno 1640 den 2 julij
aengegraven 19 roijen gelegen langs
den Maestroom, recht tegen sijn erff
tot Kesseleijck naest jo. Emont van
Hardenraets erf gelegen; gilt jaerlicx tot
thiens                   
2 heller
     
[modo Arnt Kessels] Jochem Jennen genamt Trijnnens heeft
anno 1640 den 2 julij aengegraven 89
roijen, naest Jan Smeets langs den Maes-
stroom naer Kessel waerts recht tegen sijn
erf gelegen: gilt jaerlicx tot thiens 
2 heller
     
[modo Arnt
Kessels]
Peter Kessels heeft anno 1690 den 2
julij aengegraven 1 morgen 52 roijen
naest Jochim Jennen ter eenre sijde
langs den Maesstroom, ter andere sijde
beneven Jan Smeets erf; gilt jaerlicx    
1 stuiver 1 heller133.jpg fol. 135-rechts


  Jan Delissen ende Cristoffel Kessels
hebben anno 1640 den 2 julij aengegraven
24 roijen gelegen achter Rut Gerarts en-
de wedue van Philips den Speelman weijde
ende ter ander sijde langs den voetpat:
gelden jaerlicx tot thiens  
1 heller
     
  Noch heeft Cristoffel Kessels alleen
aengegraven anno 1646 den 2 julij twee
morgen recht over den peelwech nechst
lancx den Eijnden poel uuijtscietende op
Willem Martens weijde: gilt jaerlicx
tot thiens
1 stuiver vl
     
  Cornelis van de Velde heeft anno 1646
den 2 julij aengegraeven 2 morgen gelegen
achter den Snatterbeck int broeck, uuijt-
schietende langs Jan Beurskens weide;
gilt jaerlicx tot thiens
1 stuiver vl
     
  Jan Artssen heeft anno 1646 den 2 julij
aengegraven 2 morgen 9 roijen naest
Cornelis van de Velde int broeck achter
den Snatterbeck uuijtschietende opden
Pilwech: gilt jaerlicx tot thiens  
3 oort st ende ten 3
jaeren 1 duit
     
  Leijns den Cuijper heeft anno 1646
den 2 julij aengegraven 208 roijen naest
Herman Conincx int broeck, achter des alde
Jongs erf: gilt jaerlicx tot thiens
3 oort st vl
     
  Joest indie Donck vide folie 130  


134.jpg fol. 136-links


  Gerrit Sijmons heeft anno 1650 den
26 julius aengegraven 1 morgen 1 vierdeel
gelegen beneven Meeus Peter over den berch
onder de visserije inder heijden tegen Kessel-
eijcker schans: gilt jaerlicx tot thiens
1 stuiver 1 heller
 
     
[modo Dries
Peggen]
Heijn opten Pudtt heeft anno 1650 den
26 julij aengegraven 4 morgen
gelegen inde Oeijensder heijde beneven
Ruan op den Peck ende Jan opden Ulant
huer erf, ende voorts rontsom inde heijde:
gilt jaerlicx tot thiens       
2 stuivers