HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1587

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1441/1442  
 

 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1  voorzijde]
 
Kessell de (14)41 ad (14)42
 
KESSEL
 
 
     
 

[Blad 2 voorzijde).
 
Dit is rekenynge ende bewisinge mijns Johans van Broichusen, here tot Loe
ende to Geijsteren, erffhaeffmeister etcetera, amptman tslants van Kessell
ende ter Horst, van allen upboeren ende uijtgeven dat ic van wegen myns
lieven gnedigen heren van Gelre ende van Gulich ende greve van Zutphen
upgeboirt ende uytgegheven hebbe, angaende op sente Margarietendach inden
jaeren ons Heren dusent vijrhondert ende een en veertich ende uytgaende op
sente Margarietendach in den jaeren ons Heren dusent vyrhondert twee ende
veertich.
 
Primo van den renthen van der Horst.
 
Item van pacht van der joffre van der Horst geboirt 5 vaet rogghen.
Item van Eygemans kynderen 3˝ malder rogghen.
Item van den baedeampt 3 malder rogghen.
Item van Jacop Niessen een malder rogghen.
Item van den pacht to Berchem 10 malder rogghen.
Item van den molener ter Horst geboirt 81 malder rogghen.
 
Summa 99 malder twee vaet.
 
Item van bevele mijns gnedigen heren Johan Block gedaen sess malder
rogghen, soe blijfft des rogghen noch 93 malder 2 vaet.
 
Item desen voirgemelten rogge hebbe ick doin vercoepen tot tweeen stonden
ende hebbe voir ellich malder geboirt 32 clymmer.
 
Summa an gelde van roggen geboirt 74 rijns gulden 26 clymmer 9
groiten, den gulden gerekent ad 40 clymmer ende den clymmer ad 13
groiten, ende soe voirt dese rekenynge uyt.
 
 
     
 

[Blad 2  rugzijde]
Upboeren van malt ende van evenen
Item van den molenen geboirt 25 malder malts ende hebben voir ellich
malder geboirt 20 clymmer, maect 12 rijns gulden 20 clymmer
Item van pacht geboirt 1 malder 5 vaet evenen
Item tot Oerle van wey evenen geboirt 2 malder 5 vaet evenen,
tsamen 4 malder 4 vaet ende hebbe voir ellich malder geboirt 12
clymmer, maect 1 rijns gulden 16 clymmer
Summa van malt ende van evenen geboirt
13 rijns gulden 36 clymmer
 
Summa per se
Item van der olymoelen geboirt 1 rijns gulden
Item van tynse geboirt 20 rijns gulden
Item van den huerketell ende van assysen te samen geboirt 7 rijns
gulden 29 clymmer
Item van enen ponde vlasch geboirt 2 clymmer
Item 52˝ capoen, dat paer gerekent ad 4˝ clymmer, maect
2 rijns gulden 38 clymmer 1˝ groet
Item 42 hoenre ende van Zwolgen 12 weyhoenre te samen
54 hoenre, die 4 gerekent ad 4˝ clymmer, maect 1 rijns
gulden 20 clymmer 10 groet
Summa 33 rijns gulden 9 clymmer 11˝ groeten
 
     
 

[Blad 3  voorzijde]
Upboeren van gewynne ende van hoeghen broecken
Item van Jacop Mommen van gewynne geboirt 10 rijns gulden
Item van Jencken van Loyt van gewynne geboirt 3 rijns gulden
Item van Derick Smeet van gewynne geboirt 20 clymmer
Item van Gerit Smeets soin van gewynne geboirt 1 rijns gulden
Item van Eygemans kynderen van gewynne geboirt 2 rijns gulden
7 clymmer
Item noch van Derick Eygemans van gewynne geboirt 3 rijns gulden
32 clymmer
Item van Symon van Casterloe ende van Rutken Roeyels van gewynne
geboirt 7 rijns gulden
Summa 27 rijns gulden 19 clymmer
 
Upboeren in den lande van Kessell
Primo Kessell ende Helden
Item van Peter van Ynckevoirt van gewynne geboirt 1 rijns gulden
25 clymmer
Item van Cilken van Loen van gewynne geboirt 15 rijns gulden 20 clymmer
Item van Willemken Goerts soin van Laeck van gewynne geboirt
7 rijns gulden
Item van Willemken van Everloe van gewynne geboirt 4 rijns
gulden
Item van Gaedert van der Braecken ende van sinen brueder van vecht
licken saecken bij raet der schepenen geboirt 50 rijns gulden
Item van enen knecht die tegen Coppen gevochten hadde geboirt
enen broeck, maect 1 rijns gulden 5 clymmer
Summa 79 rijns gulden 10 clymmer
 
     
 

[Blad 3  rugzijde]
Baerle ende Blederick
Item van Heytgen die tot Blederick voir der banck gelt van hem keerde,
geboirt 18 rijns gulden
Item van enen knecht geheiten Lenart Wellens die myt Elyaes gevochten
hadde van yffenyngen bij raet der schepenen geboirt 40 rijns gulden
Item van den alden Wellen van yffenyngen bij raet der schepenen
geboirt 10 rijns gulden
Item van Willem van Daell van dingtalen geboirt twe broecken,
maecken 2 rijns gulden 10 clymmer
Item Smeetken van gevechte enen broeck; maect 1 rijns gulden 5 clymmer
Summa 71 rijns gulden 15 clymmer
 
Brede ende Zevenhem
Item van Derick van der Stegen van gewynne geboirt 15 rijns gulden
Item van enen knecht die tegen Heyncken Nabben gevochten hadde geboirt
enen broeck, maect 1 rijns gulden 5 clymmer
Item van dingtalen van drye mannen die tegen Arnt van Blitterswijck
gedingt hadden geboirt 3 broecken, maecken 3 rijns gulden 15 clymmer
Item van Jans broeder van Rynkensvoirt van gevechte enen broeck,
maect 1 rijns gulden 5 clymmer
Item van enen geheiten Neve van gevechte enen broeck, maect 1
rijns gulden 5 clymmer
Item van Thijs Cluyten van gevechte enen broeck ad 1 rijns
gulden 5 clymmer
Summa 22 rijns gulden 35 clymmer
 
     
 

[Blad 4  voorzijde]
Wanssem
Item van Willem Beltgen van yffenyngen bij raet der schepenen geboirt
20 rijns gulden
Item van Jenken des Veren soin van gevechte geboirt 1 rijns gulden
Summa 21 rijns gulden
 
Zwolgen ende Lotthem
Item van twe knechten die myt Derick Luytgens ende myt den herde van
Zwolgen gevochten hadden geboirt twe broecken ad 2 rijns gulden 10 clymmer
Item tot Lotthem van der Abdissen renthen van Nuys geboirt 22
clymmer
Summa 2 rijns gulden 32 clymmer
 
Raede
Item van Peter van der Heiden geboirt 7 malder rogghen
Item van Heynen van der Heiden ende Aelbert Bants 7 malder rogghen
Item van Schay geboirt 1 malder rogghen
Item van Goertken ende Ceelken Bants 2 malder roggen
Item van Jacop Schepers ende Henneken Bants 5 malder roggen, tsamen
22 malder roggen ende hebbe voir ellick malder geboirt 30 clymmer,
maect 16 ryns gulden 20 clymmer
Item van Gerit Boshuys kynderen van enen doetslach geboirt 400 ryns gulden
Item van enen peerde dat een kynt doet sloech geboirt 6 ryns gulden
Item van erffhuys ende gewynne geboirt 8 ryns gulden
Summa 430 ryns gulden 20 clymmer
 
Summa omnia receptoris 777 ryns gulden 3 clymmer 7˝ groet
 
     
 

[Blad 4  rugzijde]
 
Dit is uytgheven mijns Johans van Broichusen here tot Loe ende tho
Gheysteren, erffhaefmeister etc. dat ick van weghen mijns lieven
genedighen heren van Gelre ende van Gulich etc. uytgegheven hebbe
bynnen desen voirs. tijt
 
Item beheltelijck mij mijns amptsbrieffs bleeff mij mijn gnedige
here yn mijnre lester rekenyngen schuldich 1889 rijns
gulden 17 clymmer 5 groet
Summa per se
Item soe gheefft mij mijn genedige here jaerlijcks van mijnen
ampt te verwaeren ende van des huisgehalts wegen ter Horst 290
rijns gulden 16 alde tuyne
 
Item voir mijnen brant 7 rijns gulden
Item den porter voir sijn loen 3 rijns gulden
Item den molner voir sijn loen 3 rijns gulden 20 clymmer
Item 23 ellen zeylduecks, die elle ad 2 clymmer, maect enen
rijns gulden 6 clymmer
Item voir lijnen totten zeylen gegheven 25 clymmer
Item voir myspelboemenholt totten kammen ende staven op ten
molenen ende voir twe schijven yn dat rutsell gegheven 1 rijns gulden
3 clymmer
 
Item 4 graever die an den archen groeven 4 dage in den werck,
hadden elck des dages an kost 2 vleemsch, maect 32
vleemsch, die drye gerekent ad 5 clymmer, maect 1 rijns gulden
13 clymmer 4 groet
Summa 308 rijns gulden 14 clymmer
 
     
 

[Blad 5  voorzijde]
 
Item hadden mij mijns heren gnaden doin schrijven des goensdages nae
Onser Lieven Vrouwendach Assumptio tot Arnhem ter dachvaert te
wesen, reet aldaer. Was uyt 3 nacht myt 8 peerden. Verteerde
myt der avervaert tsamen 9 rijns gulden 7 clymmer
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schrijven des dinsdages nae
Sente Remeysdach ten avonde tot Lobede te wesen myt mijnen rekenyngen,
reet aldaer ende was uyt 2 nacht myt 9 peerden Verteerde myt der
avervaert tsamen 6 rijns gulden 5 clymmer
 
Item des donresdages nae Pinxten hadde mij mijn gnedige here doin
schriven tot Arnhem umme des Roemschen coninx will te komen. Reet aldaer
ende was uyt 4 nacht myt sess peerden. Verteerde mytter avervaert
tsamen 10 rijns gulden 4 clymmer
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des maenendages nae
Sente Vitusdach tot Arnhem ter dachvaert te komen ende was doe
die uytspraeck van Goch geschach. Reet aldaer ende was uyt 3 nacht
myt 9 peerden. Verteerde mytter avervaert tsamen 10 rijns gulden
23 clymmer
 
Item ten selven maell sande mij mijn gnedige Here van Arnhem tot
Cleve tot mijns heren gnaden van Cleve ende quam wederumme ten
Roesendaell tot mijnen gnedigen heren. Verteerde mytter avervaert tsamen 2 rijns gulden 27 clymmer
 
Item soe hebbe ick Johan Budell van den sesshondert Arnhemse gulden
daer die mairschalck myt voir gelaefft heefft to hantgelde gegheven
22 rijns gulden
Summa 60 rijns gulden 26 clymmer
 
     

 

[Blad 5  rugzijde]
Uytgeven an bouwe ende tymmeringen
Item twe tymmerlude 15 dage in den werck een nye camprat ende
een rutsell verkampt ende verstaefft hebben, een nye ruyr yn die oly
moelen ende nye backe daer die oly ynne loept ende die olybanck ghe
stopt ende clotse daer onder gedreven. Hebben een stellinge aver
den grave daer men water op put dat in den bachuys dient
gemaect, die archen gestopt ende ander cleyn werck gemaect
hebben. Hadden ellick des dages te loen 4 clymmer ende ellick des
dages an kost 3 clymmer 4 groet, maect 5 rijns gulden 19 clymmer
3 groet
 
Item umme holt daer die rynck van den camprade aff gesneden
is gegheven 20 clymmer
 
Item hyr toe verdaen an ijserenwerck In den yrsten vijff bande
umme dat camprat, costen 10 clymmer
Item die spille baeven ende beneden ende dat spoir gesteelt, cost
9 clymmer
Item een nye bylle ende twe billen gesteelt, cost 7 clymmer
Item die laeye in der olymoelen gebreydt, cost 1 clymmer
Item 100 spijkernagell, ˝ veerdell lasnagell, 50 spondnagell, costen
9 clymmer
Item ˝ veerdell dobbelre lasnagell in der moelen, costen 3 clymmer
Item totten stalle 1 veerdel spijkernagell, cost 1˝ clymmer
Item twe gehenge tot enen vensteren baeven die koecken ende 1 veerdell
spondnagell, costen 3 clymmer
Item totten put acht dobbell lasnagell, costen 2 clymmer
Item 1 haeck ende 1 veerdell spijkernagell tot enen valderen, costen
3 clymmer
Summa 7 rijns gulden 7 clymmer 9˝ groet
 
     

 

[Blad 6  voorzijde]   
 
Item enen steenmetser 7 dage in den werck, die koecken geëstrict, enen
cleynen aeven yn die koecken gemaect, heefft den backaeven ver
maect ende enen nyen brou aeven gemaect. Heefft hem des dages
te loen gegheven 4 clymmer ende an kost sdages 2 vleemsch, maect enen
rijns gulden 11 clymmer 4 groet
Item enen operknecht die hem totten voirgemelten werck operde gegheven
des dages te loen 2 clymmer ende an kost sdages 2 vleemsch, maect 37
clymmer 4 groet
Item hyr toe verdaen 2500 steens, costen 2 rijns gulden 2 clymmer
Item an kalck verdaen 18 clymmer
Item een leyendecker enen dach op ten huyse gestopt, hem te loen gegheven
5 clymmer ende an kost 2 vleemsch, maect 8 clymmer 4 groet
Item voir leynagell gegheven 2 clymmer
Item twe holtsnider 7 dage in den werck, plancken totten archen ende
ander cleyn werck gesneden hebben. Hadden ellick des dages te loene
4 clymmer ende ellick des dages an kost 2 vleemsch, maect 2 rijns
gulden 22 clymmer 8˝ groet
Summa 7 rijns gulden 39 klymmer 7˝ groet
 
Summa omnia expositoris 2273 rijns gulden 24 klymmer 8 groet
Omnibus compensationibus manet dominus dux debens Johanni secumdum computationem prescriptam
1496 ryns gulden 21 klymmer ˝ groet. Et hec computatio fuit audita in Rosendael
in presentia domini ducis anno Domini 1442 ipso die Symonis et Jude Apostolorum sed
non hunc compensatorem presentia tamen anno domini 1443 Feria tertia post Pontiani
admisit dominus compensatorem prescriptam et precepit magistro Henrico Roede ista sequentia ad magistri
 
Ten irsten heeft Johan vurs. van mijns genedigen heren wegen betaelt an Jan Budel
600 Arnhemse gulden, die maken 325 rijns gulden
Item heeft he an Gadert van Wijlake betaelt 665 rijns gulden
Item heeft Johan verschreven omme des gelts wille dat he tot Colne voerde vertegen 77 ryns gulden 19 witpenninghe
Item des donresdaches na Victoris anno (14)42 was mijn genedige here ter Horst ende verdede na
inhalt des rekenbuex 165 rijns gulden 23 klymmer 1 ortken
Item heeft he Willem Kelner verricht van teringen iussu domini 22 rijns gulden
So coompt dese alinge summe mitter compensatien dat mijn genedige here
Johan vurs. schuldich blijft op 2751 rijns gulden 35 klymmer
Et hoc est conclusum anno et die prescripto in Arnhem missu domini ducis presentibus
de consilio Henrico filio de Mer, Johanne de Boytberg, marscalco, Gotfrido de Wylake
et Arnoldo de Goer redditario suprimo Gelrensis
 
Scriptum per me Henricum Roede
(hier onder staat in miniscript:)
 
--- 1496? ryns gulden -- klymmer ˝ groet
 
     

 

[Laatste Blad  rugzijde]  
 
(Bij de rekening over 1441/1442 werden nog twee bladen aangetroffen die het inventarisnummer 1588 hebben gekregen.
Zij staan in deze site onder de groep ‘Documenten inzake het optreden van Johan van Broekhuizen als amptman in het land van Kessel.)