HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1588
 
Twee notities aangetroffen in de rekening van de amptman over 1441/1442.
 

 

Notitie 1.

Berekening van de 2752 gulden door de amptman voorgeschoten aan de hertog, 1442

 
 
  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  

 

 
 
Item soe wes ick Johan van Broichusen here tot Loe etc. an mijnen gnedigen heren van Gelre etc. liggende hebbe van scholts
wegen des mijn amptbrieff van den Lande van Kessell nyet en begrijpt, dat steet hyr nae bescreven
Item ic hebbe Johan Budell van wegen mijns gnedigen heren betaelt 600 Arnhems gulden, die maecken 325 rijns gulden
Item an Gaedert van Wijlaeck 800 rijns gulden, der geet aff 75 die die marschalck Henrick van Bellick
betaelt heefft, ende 60 rijns gulden an Arnt van Rijswijck to reys. Soe blijfft dese summe staen op 665
rijns gulden. Soe maecken dese twe sommen 990 rijns gulden
Summa per se
Item des dinsdages nae Sente Petersdach ad Vinculam sande ic Trompken tot Colne umme een geleyde doe ick mijns
gnedigen heren gelt aldaer vueren solde. Hem to teergelde gegheven 1 rijns gulden
Item des anderen dages daernae sande ic Zijbken to Collen nae Trompken dat hij mij weder onder oghen comen solde ende
seggen mij alle gelegentheit van den geleyde, hem to teergelde gegheven 17 witpenninck
Item op Sente Laurentsavont reet ick to Colne waert mytten voirg. gelde myt 32 peerden heren Hermans knaep
van der Horst van dat hij mij in der nacht doir die boemen halp, to drinckgelde gegheven 19 witpenninck
Item voir den boemen to drinckgelde gegheven 9 witpenninck
Item op Sente Laurentsdach quam ic to Colne ende sande Zijbken mijnen baede tot mijnen gnedigen heren tot Arnhem
myt enen brieff, hem to teergelde gegheven 13 witpenninck
Item ter selver tijt verderffde Zijbken sijn peert eer hij weder to Colne quam dat hem costet 19 rijns gulden
Item in der herbergen tot Colne bynnen twe dagen mytten voirs. ruyteren verteert 22 rijns gulden 3 witpenninck
Item Merwijck myt een deel ruter wederomme gesant ende waeren 1 nacht tot Nuys, verteerden 7 rijns gulden
22 witpenninck
Item daer nae bleve ic to Colne 4 nacht myt 9 peerden, verteerde in der herbergen 17 rijns gulden 2 witpenninck
Item der vrouwen te bellesier gegheven 1 rijns gulden 14 witpenninck
Item den knecht ende maeghden in der herbergen to drinckgelde gegheven 10 witpenninck
Item ick reet van daer tot Erclents ende was daer 1 nacht, verteerde 4 rijns gulden 12 witpenninck
Item te bellesier gegheven 10 witpenninck
Item den knecht ende maeghden to drinckgelde gegheven 4 witpenninck
Item van daer reet ic tot Venle ende bracht mijnen gnedigen heren 't ghelt aldaer wederumme. Was
daer 3 nacht, verteerde behalven quytinge mijns gnedigen heren 22 witpenninck
Item doe ic tot Venle quam sande ick Trompken op gheen Haetendonck tot mijnen gnedigen heren myt
enen brieve. Hem to teergelde gegheven 6 witpenninck
Item dese voirs. ruyter hadde ic enen nacht to Wisschen end enen dach tot Loe. Dat laet ic staen tot
mijns gnedigen heren trouwen
Summa van deser reysen 77 rijns gulden 19 witpenninck
 
Doe mijn genedige here aldair was des donresdages na Victoris anno (14)42
Item van der kost ter Horst etc. nae uytwisinge des koeckenbuecks 165 rijns gulden 23 klymmer 1 oertken

 

Summa per se
Item soe helt mijn compensatye van mijnre lester rekenyngen mijns ampts van Kessel 1496
rijns gulden 21 clymmer groet, beheltelijc mij mijns amptbrieffs. Soe comen dese
sommen te samen op twedusent 730 rijns gulden 5 klymmer 12 groet
 
Item noch van Willem Kelners wegen nae inhalt der selver compensatyen 22 rijns gulden
 
Summa totalis 2752 rijns gulden 5 clymmer 12 groet
 
 
  (De rugzijde van de berekening.)  
 

Rekenynge Jans van Broychusen
 
 

Notitie 2.

Dit losse velletje behoort bij blad 6 voorzijde van de rekening over 1441/1442.

 

Item soe heefft Willem Kellener tot 4 reysen dat hij
omme deser gevancgenen will dat sij 't lijff behielden
ende mijn genedige here daervan creech 200 rijns gulden.
Verteert 22 rijns gulden, als dat den mairschalck
ende Elbert van Alphem waell kondich is