ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Faessen(Janssen) - Otten    [ 160 - 161 ]    stam A

Faessen, Wilhelmusgedoopt    
(Janssen) op de Rijdtoverlijdt02-11-1755Tegelen S1755-005
 trouwt na 1710   
Otten, Beatrixgedoopt__-05-1679Tegelen D1679-007
[huw 1]overlijdt24-10-1729Tegelen S1729-015

hebben 1731 grond onder nr 50

Kinderen:

 Jois [Backses]gedoopt06-04-1712TegelenPWD1712-009
   overlijdt    
 Bartholomeus (Janssen)gedoopt25-08-1713Tegelen D1713-014
  trouwt05-02-1758Tegelen H1758-002
  overlijdt05-02-1778Tegelen S1778-002
 Godefridus [80]gedoopt15-07-1715Tegelen D1715-013
  trouwt08-05-1740Tegelen H1740-001
  overlijdt06-02-1780Tegelen S1780-004
 Arnoldusgedoopt15-02-1717Tegelen D1717-004
  trouwt    
  overlijdt    
 Gertrudisgedoopt30-04-1719Tegelen D1719-008
   trouwt 117-04-1742Venlo  H1742-022
  trouwt 220-10-1789Venlo  H1789-029
  overlijdt27-02-1793Venlo  S1793-033!

Gevonden bij Loe Giesen:

25 november 1737
BELFELD - Verpanding hoeve de Pas en helft van Hof aan Schelkensbeek.
Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en
landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt Heijnen en Jan Gerets,
schepenen van Besel en Belfelt, draagt Jacobus Cannoij, met
toestemming van zijn echtgenote Windelina Franssen blijkens volmacht
d.d. 25 november 1737, een jaarlijkse rente van 20 permissie
rijksdaalders 3 gulden 4 stuiver gerekend, doch te volstaan met 16
gelijke rijksdaalders indien de betaling plaatsvindt binnen drie
maanden na de vervaldatum, eerstmaals te vervallen op 16 juni 1738,
- gevestigd op een huis, schuur en stallingen met moeshof,
boomgaard, ongeveer 15 morgen land en ongeveer 3 morgen bemd, 'genoemt
den Pas, gelegen onder Belfelt, aen de Tegelsche Beecke, mit ;
ende dependentien van dyen, soo ende gelijck door de voorschreven
eheluyden wordt beseten', van welke landerijen ongeveer 3 vierdel
morgen is belast met 3 kop rogge jaarlijks aan de pastorie van Besel
en 3 vierdel morgen 'mit een half ey ofte eenen ledigen dop aen St.
Pantaleon tot Collen';
- alsmede op de helft van het goed en bouwhof aan Schelkens Beecke
gelegen met landerijen, houtgewas en verdere toebehoren, in het geheel
belast met jaarlijks 7 vat rogge aan de kapelanie te Besel,
voor een bedrag van 400 rijksdaalders vermeld in de obligatie van 16
juni 1735, over aan Gerardus Faessen, jonkman. Hiermee komen de
arresten door genoemde Faessen respektievelijk Wilhelmus Franssen voor
het Hof afgedwongen, te vervallen. Tevens heeft Faessen blijkens akte
van 26 oktober 1737 beloofd uit en van een kapitaal van 100 gulden
oude munt ten laste van de gemeente Belfelt te betalen?
Mede ondertekend door medeschepen Joannes Cruijsbergh, 'overmits
d'afflijvicheydt van onsen landtscrijver'.