HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Helden

De oudste akte van schepenen van Helden dateert van 1 november 1353, maar Helden bezat eigenlijk geen gerecht.1 Helden vormde samen met Kessel één schepenbank. De schepenen werden, zoals gebruikelijk, uit beide plaatsen gerecruteerd. In 1617 ver­klaarde het Hof van Gelder te Roermond op verzoek van die van Helden, dat voor de Heldense schepenen processen over Heldense personen en goederen konden worden aangespannen en dat alleen het vaststellen van het vonnis als vanouds nog door de schepenen van Kessel en Helden gezamenlijk  geschieden zou. Uitdrukkelijk werd bepaald dat te Helden geen nieuwe schepenbank werd opgericht. Het voortbestaan van de gecombineerde gerichtsbank Kessel en Helden, waarbij de Heldense sche­pen­en een grote mate van zelfstandigheid bezaten en eigen gerechtsdagen hielden, duurde tot de verkoop van de heerlijke rechten van Helden in 1674. Nadien werd door de nieuwe heer een geheel eigen schepenbank ingesteld.2 De gewonnen onafhankelijke positie ten opzichte van Kessel blijkt ook uit het bezit van een schepenbankszegel, voor het eerst aangetroffen aan een akte van 13 juni 1623. Het was op 22 mei 1753 nog in gebruik.3

Het zegel vertoont de H. Lambertus, kerkpatroon, gekleed in een bisschoppelijk gewaad met een mijter, naar rechts gewend. Hij houdt in zijn linkerhand een buiten-waarts gekeerde kromstaf. In zijn rechterhand houdt hij via een lint of touw een schild vast. Op het schild bevindt zich een staande persoon met in zijn linkerhand een opgeheven zwaard.

Omschrift: S(IGILLUM) SCABI(NORUM) S(ANCTI) LAMBER(TI) EPISC(OPI)

PATRON(I) HELDENSI(S)

Diameter: 35 mm.

Noten:
1.        RAL, Archief klooster Keizersbos te Neer, Cartularium folio 140-141v.
2.        J. van Hall, Inventaris van de schepenbank Kessel, Maastricht (1980), 12-13.
3.        Charter in particulier bezit, welke is afgebeeld; RAL, Archief parochie Helden, inv.nr. 9.