HOME          Historische Studiegroep "Land van Kessel"  door Toos Hermans

"Chinsboeck van Nijewer erven inden lande van Kessel 1612, vernieuwt door Henrick Schenck scholtis van het land van Kessel,
 uit een thijnsboek van 1559 gelegen te Arnhem.
Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel Archief Rekenkamer inv.nr. 51690.

 

                                   

Chiensboeck der
nieuwer erffven inden
kerspel van Breey ende
is vernieuwt in manieren
ende door beveel als vooren
bij den voorss. Scholtis Schinck.
Dat inden kerspel van Breey gilt elcken
morgen van nijer erffven jaerlicx tot
thiens            eenen denier, ofte een oort van eenen
alden vlems op Andrea te betaelen.
Ende elcken alden vlems is gereckent
op vier penningen, ende elcken penninck
op twee heller ende achtentwintich alde
vlemsen voor eenen golden Reinschen gulden
ende dat ook hierna …. daerbeneffens is
competerende die thienden, ende gewin
ende gewerff als voorss..
 
Item dat alhier oock mede te boeck gesat
sijn, eenige erfven soo die van Breey noch
quam aentegraven  vuijt crachte van zeecker
octroy d’anno 1533 den 16e februarij. Aleerst
te weeten dat hun noch quam  aentegraeven
omtrint achthien morgen, waerentegens
sij aengegraven hebben soe umtrent thienden-
halfven morgen, een vierdendeel, ende 15˝
roye, ende is altesamen hooybandt, ende
sijn dese partijen altesamen in marge geteeckent
met aent einde den thiens gestelt op
jeder morgen eenen halfven stuver.
 
Item staen hiermede oock te boick gestelt
die erven die die van Breey aengegraven
hebben vuyt crachte van het octroy hun
verleent anno 1617 den dartichsten
marty. Ende is den thiens alhier
gestelt conform het octroy, te weeten
op den morgen vant hooylandt eenen
halfven stuver,  ende opt broeck ofte
weijlandt eenen heelen stuver.
Item dat oock dit thinsboeck in manieren als
voorss. door hem Scholtis Schinck is vernijeuwt
vuyt seecker copia van een thiensboeck
waer naer dieselve inden jaere 1559 ingeboekt
sijn geweest, waer van het originael inde
rekencamer tot Arnhem is berustende,
Ende heeft den voorss. Schinck van de ver-
loopene  thiensen en den ontfanck gehadt
tegens achtendetwintch jaeren, waer
het leste jaer is geweest anno
16 honderd acht incluis. Alsoo dat dit  thiensboeck
sijn begin neempt anno 1609, wel verstaend
nochtans die erffven zedert aengegraven
nemen hunnen aenvanck, naer data van
octroyen.
                                                            Breey
                                   
Joncker Johan van Blittersdorp
is behandt aen 5˝ morgen
56 roijen baendts, ende is
gelegen bij Deeckenshorst, opt
Langh Holt. Noch aen eenen
morgen die Driesken Hilkens
plach te hebben, gielt jaerlicx
 tot thiens.
 
 
Joncker Eeijll to der Gassendonck
is behandt aen 33 morgen
ende is sijnen hoff het Hoffken
genoempt. Noch daer die
schuir ende die kooy op staet                                                   
3 morgen. Noch aen 2 morgen
ende sint gelegen achter het
Lairvelt ende schieten aen des
pastoirs weijde. Noch aen
groonenbandt die achter het
hoffken aent broick inne Helden gelegen.
Is 2 morgen een vierdel, gielt
jaerlicx tot thiens
 Ende is te weeten dat die kerck
 tot Breey hiervan pretendiert  hiervan
den halfvenn thiens, uit crachte van
zeeker zegel ende brieff, soo
sij daervan hebben.
 
Brey de Kortte Hey
                       
Joncker Hendrick van Lom Is
behandt aen 6 morgen,  ende sijndt
gelegen  voor Schaerer Hoff, lancx
 den Processiweg, met den eenen
eindt nae den Weesteringh daer
die getimmer op staen,ende
mit den anderen eindt  aende
Veesteegh. Noch  int Laer
veen 2 morgen , noch inder
hoffstadt met den gansschen
getimmer 4 morgen,
                                               
54
 
 
Noch aen die Speeck  3 morgen
7 roijen, noch 4 morgen
45 roijen. Noch aent Weste-
ringh 2 morgen, noch
metter schuiren 3 morghen
Noch derdenhalfven morgen een  
vierdel, Noch van Acht Vinck
6 morgen 20 roijen, noch van
Heijn de Cremer bij sijnnen baendt
aenden Speeck twee morgen.
Noch int Tussenbroeckssen 5
morgen. Noch aen die Speeck
bruegh 2 morgen.  Noch int
Lairveen  3 morgen. Noch voor
 sijnen hoff dair Willem Vassen
nu woendt 2 morgen. Noch
voor sijn huijs aen sijnen slachboom
lancx den gemeijnen weech, eenen
 halfven morgen. Noch is den voors
 Joncker Lom behandt aen
5 morgen 10 royen . Hergekoomen van Karl Speede
en sijn gelegen benevens  Giel Haenen  voorss.  sijn erff
ende met die andere sijdt benevens Joncker  #
#Gelens  erff, noch op den Winckel 2 morgen
25 roijen daer Karl Speede ende Mergriet
sijn suster van staen gilt jaerlix tot thijns.#
 
Noch is den voorss.  Lom behandt
aen 2 morgen heijden ende sint
gelegen  aen Jannis Camp omtrint
die Speeckbrugh nae Helden aen.
Noch heeft Joncker Lom aenge-
graven in anno 1617  in oktobris
3 morgen 21 roijen ende is
heijde ende is gelegen aen sijnen
bosch aende Corte Heijde , geldt
daervan jaerlicx tot thiens.
 
 
Marge: het particulier
cijnsregister heeft
Wolter Oetgens
ende Jacop Reuskens.
Jan Reuskens ende Wolter Oetgens
sijn behandt voor hun ende in
behoeff van hun consorten aen
twee  morgen met die graven
ende sint gelegen bij Breeyer
Tongerlo. Noch voor die deur
3 morgen. Noch aent
Asbroeck 4 morgen. Noch
int Deerssels Campken  4,5
morgen.Noch 2 morgen
 een vierdel. Noch aent Asbroeck
2 morgen 13 roijen.Gelen jaerlicx
tot thiens.
                                   
55
Jacob Vrenck ende Alart Trip-
penmaeckers met sijn consorten
sijn behandt aen 5 morgen 56
roijen,ende sindt gelegen  bij sinen
hoff Tongerlo. Noch aenden
Winckel  lancx sijn benden twee
 morgen. Noch aengegraven
ses roijen,  daer een deel vant
nije huijs op staet, ende gielt
 jaerlicx tot thiens.
 
Jacob Haenen is behandt aen 7
vierdel 12 roijen ende is betim
mert. Noch daerbij eenen halfvenn
morgen 5 roijen  ende is gelegen
 aen de Corte Heijde, met die een
sijdt benevens Jonker Lommen erff
ende met die ander benevens Jacob
Botz erff, gielt jaerlicx tot thiens.
 
Marge: het particulier register
heeft Marten
Botz.
Jacob Botz is behandt aen  eenen
morgen 9 roijen ende is gelegen
beneven  des voorss.  Jacob Haenen erff
ende met die andere sijde neffens
Simon Guitssen erff ende is
betimmert.  Noch heeft hij
met Willemken Stevens  int
Asbroeck bij Tongerlo beneven
Thoenis Baltus bandt, eenen morgen
 bandts, aen die gemeint gelegen
ende gielt jaerlicx tot thiens.
 
Simon Guitssen is behandt
aen anderhalfen morgen  59
 roijen ende is betimmert ende
is gelegen met die een sijde
beneven Jacop Botz erff ende
met die ander sijde beneven
Hendrick van Tongerloes  erff.
Gielt jaerlicx tot thiens.
                                                                       
56
Hendrick van Tongerlo is behandt
aen 2 morgen ende  is gelegen met
die een sijdt benevens Simon Guit-
sen erff en met die andere beneven
Jonker Lommen erff. Noch aen
omtrint een morgen en is
gelegen met die een sijde beneven
Dierick Gijsen erff ende met die
ander beneffens  Jan van Heldens.
Noch heeft hij Reiner Tis afgecocht
1 morgen campts gelegen int Asbroek beneven
Zeger van Tongerlo bempt. Gielt jaerlicx tot thiens.
 Noch is den selven  behandt aen 2
morgen heijden ende  is gelegen
aen Tongerloes  hoff, beneven
Thoenis Baltus, ende  Wolter
 Oetgens erff.Gielt jaerlicx dair
van tot thiens.
 
 
 
Henrick Cijkens is behandt aen
1 morgen 54 roijen ,ende is
gelegen met die een sijdt beneven
Heeijn Jeucken erff, en met die
ander beneven Lijsken Koppers
erff. Gielt jaerlicx tot thiens.
Heeijn Juecken is behandt aen
2 morgen 36 roijen, ende  is
gelegen met die een sijdt beneven
Henrick Cijkens erff ende met
die ander Dierick Gijsen
erff,  gielt jaerlicx tot thiens.
 
Derick Giesen is behandt aen 3
morgen ende is betimmert
ende  is gelegen beneven Heeijn
Jaecken erff ende met die ander
sijdt beneven Henrick van Tonger
loes  erff. Noch aen omtrint
vier  morgen, ende sijn ook betim
mert, ende sint gelegen beneven
                                               
57
 
Jan van Heldens erff ende met die
ander sijdt beneven  Zeger van
Tongerloes erff. Noch aen enen
morgen, ende  is gelegen beneven
Thoenis Baltus erff ende met die
ander sijdt  Jonker Lommen
erff,  bij Lommen Bosch. Noch
heeft hij met Lijsken Koppers
eenen halfven morgen 45 roijen
ende  is gelegen beneven Jonker  Lommen
erff, ende met die ander sijdt
beneven Lijsken Koppers erff
gielt jaerlicx tot thiens.
Goossen Hermans is behandt aen
7 vierdel met sijn consorten ende
is betimmert ende sijndt gelegen
beneven Lijsken Koppers erff
ende met die andere andere sijdt beneven
 
Jan van Heldens erff. Noch
bij Tongerloo zo landt als bendt 3
morgen.Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan en Wolter Otgens sijn behandt
aen 2 morgen landts, ende sijndt
gelegen  bij Tongerlo,  bij en beneven
des voorss. Gossen Hermans sijn erff
ende is ackerlandt. Gelden jaerlicx
tot  thiens.
 
Noch hebben deselven aengegraven
in  anno 1617 in october twee
morgen heijden, ende sijndt gelegen
aen Tongerlo hoff, beneven die
gemeijn baen die van Helden op
Sevenum gaet. Noch hebben
aengegraven int selve jaer
beneven Dries  Tsaeijen  baendt
aent Lang Holt bij Deckenshorst
twee  morgen baent.Ende
gelden jaerlicx van die twee parcelen
tot thiens.
                                                            58
 
Liesken Koppers is behandt aen
omtrint 3 morgen 43 roijen ende
is gelegen in 2 percelen, het een
is betimmert ende liet benevens
Jan van Heldens goet ende het ander
is gelegen beneven Hanen hoff den
Jonker Lommen toe compt, met die
een sijde,ende met die ander beneven
Dierick Giesen erff. Noch enen
halven morgen bants ende is gelegen
aen die Saersbendt,  beneven Dries
Tsaeijen, ende Guert Jans bandt.
Gielt jaerlicx tot thiens.
Noch is den selven behandt met
Gerard Wolters, ende anderen aen
eenen morgen bandts, ende is  gelegen
aenden Winckel beneven Giel Ver-
hees bandt. Gielt jaerlicx tot thiens.
Jan van Helden is behandt aen
2 morgen 54 roijen daer hij woondt
ende is betimmert. Noch daer
bij 4 morgen 51 roijen ende is
gelegen met die een sijde beneven
Lisken Koppers erff ende met die
ander beneven Dierick Giesen erff.
Noch aen omtrint 3 morgen ende
 sint gelegen beneven Henrick van
Tongerloes  erff, ende met die andere
sijde beneven Willemken Hermans
kinder haer erff. Noch aen om-
trint twee  morgen en sindt
 gelegen aen die Langh Heij beneven
Jonker Hardenraedts  erff, ende
 met die ander  sijde beneven der
 Armen erff. Ende gielt jaerlicx
tot thiens.
Noch is den selven behandt aen 73
roijen heijden ende is  gelegen tegens
sijn erff,  dat genoempt wordt
Ketelbuijters goet. Noch heeft
hij aengegraven in anno 1617 in
october drie vierdel heijden, ende is
 gelegen aenden Nederslach tegens
sijnen bandt.
                                                            59
Noch heeft hij
aengegraven int selve jaer enen
morgen baendt, ende is gelegen
in die Sairbende beneven Gaert
Jans bandt.Gielt jaerlicx tot
thiens.
 
Noch Hencken en Jan van Helden omtrint
vijff vierdel gelegen aende Vaeser… het 
broixsken. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Zeeger van Tongerlo is behandt
aen 3 morgen, noch aen omtrint
2 morgen dairbij ende is betim
mert.Ende is gelegen met
die een sijdt beneven Dierick Gijsen
erff, ende met die ander sijde
beneven Jan Smeits erff.
Noch aen enen morgen baendts
ende is gelegen int Asbroick
beneven Thoenis Baltus bandt
ende met die ander sijdt beneven
Reiner Tis bandt.
Gekomen van Heijncken sijnen broeder
1 morgen 24 roijen heijde ende
 is in anno 1617 aengegraven gelegen
aende Lang Heij tegen die aermen heur
velt. Gielt jaerlicx tot thijns.
 
Maes Verert Bruijnen is behandt aen 40 roijen
die hij van Geretgen van Nijmegen heeft becoomen
ende is int Raed gelegen . Gielt jaerlicx tot thiens
 
Jan Erkens is behandt aen 80 roijen
ende sijn gelegen neven Derick Pubben
ende sijn betimmert ende is hergecomen
van Jacob Verheijen. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan Smeets is behandt aen 5
morgen  36 roijen ende is
gelegen  beneven Zeger van Tongerlo
sijn erff  ende met die ander
sijdt  beneven die gemeijn herstraet.
Ende gielt jaerlicx tot thiens.
                                                                       
60
 
Breey die Langh Heeij.
Marge: het particulier register heeft Willem Vassen anders vercocht….)
Jonker Hardenraedt is behandt
aen 9 morgen met die getim-
mer ende is gelegen beneven die
gemeijn heerstraedt. Noch
aen geene Westringh 5 vierdel.
Noch 2 morgen baendts. Noch
van Peter van Barlo, van Jan van
Broeckhuijsen van wegen Zeetzen van
Breey 6 morgen 45 roijen.
Noch van Willem van Barlo 2 morgen
min ses roijen. Noch daer die
hoffstadt nu op staet twee morgen. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Die  Armen tot Breey 3 morgen
55 roijen, ende sijn gelegen beneven
Jan van Heldens erff, ende met
die ander sijdt beneven Giell
Heijnen erff. Noch aen die
alde bend beneven den Vorterdick
derdenhalven morgen  gelden
 jaerlicx tot thiens.
 
Giel Heinen Oetgens soen tot
Sevenum alias Giel Metten is
behandt aen 3 morgen 19 roijen
ende is betimmert ende is gelegen
beneven der Armen erff, ende met
die ander sijdt beneven Kaerl
 Speede erff. Noch aen die nije
bende naast den Winckel 3 morgen
baendts ende gielt jaerlicx tot
thiens.
 
Kaerl Speede is behandt aen
vijff  morgen 10 roijen en sijn
gelegen beneven Giel Heijnen voorss.
sijn erff,  ende met die ander
sijdt beneven Jonker Galen
                                     
                                                61
sijn erff.  Noch Op den Winckel
2 morgen  25 roijen gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Jonker Gaelen is behandt aen 5
morgen 44 roijen en sindt
gelegen beneven den voorss. Kaerll
Spee sijn erff, ende met die ander
sijdt beneven Gaert Jans erff
ende Kopmans kinderen erff gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Willem Sijmons is behandt voir
hem en mede in behoeff van
sijn broeders, ende susters aen
64 roijen,  ende is gelegen
beneven Geertruidt Putten erff
ende met die andere sijdt beneven
Gerardt vander Herstraeten sijn erff.
Noch int Eerssel omtrint  enen
morgen baendts, ende  light tussen
het Eerssel, ende die alde bendt.
 Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft den voorss. Willem Simons
voir hem alleen aengegraven in
anno 1617 in october 2 morgen
heijden ende is gelegen aenden
Vort dijck  teinden Jaecxken Zeegers
bandt. Gielt daervan jaerlicx
tot thiens.
 
Noch is Willem Simons met Giel
Verhees  ende Gerardt Cuijpers
behandt aen 7 morgen en sijn
gelegen beneven Het Creijel.
Gelden jaerlicx tot thiens.
                                                            62
 
Gerardt van der Herstraeten is
behandt aen 3 morgen heijden
ende sindt gelegen beneven Geert-
truijdt Putten erff, ende aenden
Kreijel, ende tegens Giel Verhees
erff over. Noch enen morgen
heijden ende is gelegen teinden
Simon Duisinx erff schietende
beneven Peter Wolters hoff, ende dit
is al tesamen in anno 1617 aengegraven
Noch den voorss. Gerard becomen van Derick Hilkens een
morgen heijen die is gelegen aen Creijel beneven Giel Verhees
en Willem Sijmons erff en is oock int voorss. jaer aenge-
graven, noch heeft hij van Heijn Juecken bekomen 2 morgen
36 roijen ende is gelegen benevens Dirick Cijkens erff,
 noch heeft  hij becoemen van Geertuijt Putten 2 morgen 15 roijen
is gelegen beneven Weerdts goed. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Gertuijt Putten is behandt aen
4 morgen 30 roijen ende is
gelegen in 2 parcelen, het een
beneven Willem Simons erff, het
ander beneven Weerdts goedt
 ende dit is betimmert met
huijs en schuir. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan Vogelsanck borger tot Venlo is behandt
aen 2 morgen 15 roijen ende is gelegen beneven Weerdts
goet en is betimmmert met huijs ende schuijr.
 Gilt jaerlicx tot thijns.
 
Giel Verhees met sijn consorten
is behandt aen een morgen 24
roijen, ende is gelegen in twee par-
celen beneven die voorss. Gertruijt
Putten heur erff. Ende het kleinste
parceel is betimmert met huijs
ende schuir. Noch inden
Winckel enen morgen baendts
beneven Lisken Koppers baendt
aent broeck. Gielt jaerlicx tot thiens.
                                                63
Breey het Raedt   
 
Der kerken hoff tot Venlo 3
morgen een roije. Noch den
camp binnen sijn paelen 7 morgen
5 roijen. Noch achter die
schepen bendt 60 roijen bendts.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Frans Willemsen met Henrick
Wolters burgers binnen Venlo
sijn  behandt aen 3 morgen 23
roijen, ende sindt gelegen in ver-
scheijden parceelen beneven Ingel
Oetgens erff, ende oick beneven
Grietgen van Nijmmegens erff
ende oick eenich aen die heijden.
Noch int Dootbroeck aent Valderen
daer men doir vardt int Doetbroeck
ende met die andere sijdt beneven
Engel Oetgens bandt twee morgen.
Ingevoegd:Noch oft dese
2 morgen gans bampt is.
Gelden jaerlicx tot thiens.
 
Noch aengegraven in anno
1617 in october enen morgen
baendts, ende is gelegen int Doet-
broeck, aen de Heesbendt beneven
Engel Oetgens baendt. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Gaerdt Mans,  alias van Helden
is behandt aen 3 morgen ende
is betimmert met een huijs.
Noch tegen Peter Leeijtgens
erff een halfven morgen 25
roijen . Noch voor sijnen camp
een vierdel. Gielt jaerlicx tot
thiens.
 
Jan Lijbkens heeft aengegraven
in anno 1617 in october enen
 
                                                64
halfven morgen baendts  ende is gelegen
int Doetbroeck beneven Jan Hendricks
baendt. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan Heindricks alias Grieten
genoempt is behandt aen 53
roijen gelegen benevens Weuten goedt
ende met die andere sijdt beneven
Jan Verheijen erff. Noch met
sijn consorten  aen een halven
morgen 20 roijen beneven Gaerdt
Mans  voorss. erff aen die gemeijn
straet, ende aen de beeck, ende is
betimmert met huijs ende schuir .
Gielt jaerlicx tot thiens.
Noch aengegraven in anno 1617
beneven Jacob Tilmans erff
1 vierdel camp int Doitbroeck .
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Engel Oetgens is behandt aen
enen morgen 13 roijen ende is
gelegen aent Zwarte Water.
Noch aen die Veltse Huijsen 22
roijen, ende is betimmert met een
huijs, ende is gelegen beneven Huijs
kinder erff, en met die andere
sijdt beneven Gerardt den meullers
erff. Noch beneven der kerken
hoff van Venlo 42 roijen.
Noch daer hij woendt ende aen die
heijde  in verscheijden parcelen 5
morgen. Noch int Doetbroeck
enen morgen baendts, beneven
Schreres baendt. Noch beneven
Huijs kinder erff int Doetbroeck
enen morgen bants. Noch 3 morgen
20 roijen, ende is gelegen beneven
Frans Willems, ende Henrick
Wolters erff. Gielt jaerlicx tot
thiens.
Noch heeft hij aengegraven in
anno 1617 in october een halven
morgen bants beneven  Jan                               
 
65
Scheres bant int Doetbroeck.
Noch tegen sins Veldschen bandt 
eenen halfven morgen heijden .
Noch heeft Jan Oetgens aenge-
graven in anno 1617 een vierdel
bants bij sins vaders  Engel
Oetgens bandt  int Doetbroeck.
Gelden jaerlicx daeraff tot thiens.
 
Rut  Weuten  is behandt aen 20 roijen
ende is gelegen voir sijn huijs
beneven Engel Otgens erff, ende
met die andere sijdt beneven Jan
Grieten erff. Noch aent Doet-
broeck enen morgen bants, beneven
Engel Oetgens bant, ende met die
ander sijdt beneven Jacop Mevis-
 kinder erff. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jacob Verheijen is behandt aen
80 roijen, ende sijn  gelegen beneven
Dierick Pubben erff, ende sint betim
mert. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch aengegraven in anno 1617
in october een morgen bants
ende is gelegen int Doetbroeck 
bij Jonker Hillens bandt. Gielt
daeraff jaerlicx tot thiens.
 
Derick Pubben ofte Nissen genoempt
is behandt aen 25 roijen, ende
is gelegen benevens Jacop Verheijen
erff, ende met die andere sijdt
beneven Jacop Tilmans erff. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Jacop Tilmans is behandt aen
omtrint 7 roijen  daer sijn                                  
 
66
huijs op staet, ende is gelegen
beneven den voorss. Dirick Nijssen
erff. Noch int Doetbroeck een
halven morgen bants beneven
Reiner This bants, ende met die
ander sijde beneven Tilman
Guitssen bant. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft hij aengegraven in
anno 1617 in october een halff
vierdendeel bants  gelegen beneven
Jan Oetgens  bant int Doetbroeck.
 Noch int selve Broeck int selve
jaer aengegraven enen morgen
baents, ende is gelegen achter
Jacop Verheijden bant, tegen Jan
van Oyens  bant . Gielt daeraff jaerlicx tot thiens.
 
Hendrick vanden Donck nu Jonker
Meuter is behandt aen 3 vierdel
3 roijen, ende is gelegen inden
Winckel. Noch aent Overbroeck
met die getimmer benevens Gaert
Jans, ende Gaertgen Jannis erff 
81 roijen. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Lennart Vervoirt  is behandt
met sijn consorten aen een vierdel
ende is gelegen bij heur ander
erff, beneven die Gemeijn
Straet. Noch dat van Meews
Scherers hergecommen is 65
roijen. Noch 1 morgen bants noch int selve broeck.
 Noch int Doetbroeck
beneven Rut Weuiten bant vijf
vierdel 27 roijen, ende met
die ander sijdt beneven Gerardt
den meullers bant. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft der voorss. Lennart 
 
                                                67
ende Jan Willems aengegraven
in anno 1617 in october een
halff  vierdel bants int Doetbroeck
beneven Jan Libkens bant.
Gelden jaerlicx tot thiens.
 
Willem Verstappen met sijn
consorten is behandt aen 57
roijen, ende sijn gelegen inden
Winckel  beneven Engel den
meullers erff. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
 Peter aengen Dick, ende Gerard
Batssen  sijn behandt aen eenen
morgen seven thien roijen ende is
gelegen benevens Teuwen Weuiten
erff, ende is betimmert. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Teuwen Weuiten is behandt aen
47 roijen ende is
gelegen beneven Gerardt Batssen
erff, ende is betimmert. Gielt
jaerlicx tot thiens.
Noch Dierick Thuwen  Weuiten
soen  aengegraven in anno 1617
in october  enen morgen bants
ende  is gelegen tegen sinen
vaders voorss. goet tegens den
huijsdijck. Gielt jaerlicx daeraff
tot thiens.
 
Peterken Oetgens  is behandt
aen 47 roijen daer sijn huijs
op staet, ende is gelegen aen
Veltsche Kamp. Noch aen
die Veltsche benden  enen morgen
bants beneven Huijskinder erff
ende Hencken Hermans kinder
 
                                                68
erff. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft denselven aenge
graven in anno 1617 in october
eenen morgen baents, in die
Veltsche benden, met die een
sijdt aende Gemeijn Beeck ende
beneven Gerardt  Smits bandt.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Breey Het Doitbroick.
 
Willem Pauwen is behandt
aen enen morgen min 10 roijen
ende is gelegen int Doetbroeck
beneven Jan van Oijen sijn erff
ende met die andere sijdt beneven
Jan Schreurs bant van Bairlo.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan Schreurs  van Bairlo is behant
aen vijf vierdel bants, ende
is gelegen beneven Willem Pau-
wen voorss. sijn erff, ende met die
ander sijdt beneven Dierick Oet
gens sijn erff, ende gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Dierick Oetgens is behandt aen 
 
                                                        69
zesdehalfvierdel ende is gelegen
beneven den voorss. Jan Schreurs sijn
erff en met die andere sijdt bene-
ven Dierick Keusters erff. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Dierick Keusters is behandt aen
enen morgen 1 vierdel, ende is
gelegen beneven Dierick Oetgens
voirss. sijn erff, ende met die ander
sijdt beneven Gaertgen Jannis
sijnder huijsfrouwen vaders
erff. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Gaertgen Jannis is behandt aen
drie morgen een vierdel, ende is
gelegen beneven den voorss. Dierick
Keusters erff, noch omtrint
3 vierdel, ende is gelegen beneven
Keerst Guitssen erff. Noch met
Gaert Jansen drie vierdel een roije
ende is gelegen aent Oeverbroeck
te weten. Vande  drie vierdel is
gelegen 1 morgen beneven Palans
Hoeffken, ende Gaert Jans erff ende
het vierdel int Doetbroeck
beneven Gaert Jans erff, ende
oick beneven sins selffs erff.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Keerst Guitssen is behandt aen
omtrint een halfven morgen
ende is gelegen beneven des
voirss.  Gaertgen Jannis erff ende
Gaert Jans sijn erff. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Marge: het particulier
register heeft
Knippenbergh …
ten Nijestadt..
 
Jan Zeetssen is behandt aen
                                                                        70
omtrint twee morgen ende sijn
gelegen beneven die Steegh ende
beneven Gaertgen Jannis erff.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Breey Overbroick
 
Den amptman toe Dalenbroeck
is behandt aen twee morgen, ende
is gelegen int Doetbroeck, beneven
des scholtis te Breijel sijn erff.
 Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch aengegraven in anno 1617
in october int Doetbroeck aen sijn
ander erff drije morgen bants
en is gelegen beneven Herman
Lemmen bandt. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Den scholtis tot Breeyel is behant
aen 3 morgen bants, ende is
gelegen int Doetbroeck  beneven
des voirss. Amptmans bandt, 
ende met die andere sijde beneven
Keerstgen Lijffkens erff. Gielt
jaerlicx tot thiens.
                                                                        71
Keerstgen Lieffkens van Venlo
is behandt aen 3 morgen 66
roijen, ende is gelegen int Doet-
broeck beneven des voorss. scholtissen
erff, ende met die andere sijdt
beneven den hoiffslach. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Den alden Jan Hilkens is behandt
aen omtrint 6 vierdel ende is
gelegen beneven Heincken Hermes
kinders erff, ende met die ander
sijdt beneven Trincken van Heldens
kinders erff, ende is betimmert.
Noch daer hij woont aent Spuell-
staertgen omtrint 3 morgen
ende is betimmert, beneven Tsaien
soens erff, ende met die ander
sijdt beneven Gertgen Haenen
voirkinder erff. Noch enen
morgen en is gelegen achter 
Encken toren bant, aen de Gemeijnt
aen die Steegh, tegen Willemken
Leeisten bant. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Gerardt Kerstgens is behandt
aen 2 morgen heijden, ende is
gelegen aent Overbroeck benevens
Meister Siberts erff, ende Dries
Tzaien , ende Dierick Hilkens sijn
erff.
Noch enen morgen heijden ende
is gelegen aen die Derper bent 
benevens Gairt Jans bent, ende
benevens Sibert Hilkens sijn erff
ende wordt genoempt Den
Verlooren Kost, ende is aengegra-
ven in anno 1617 in october.
Gielt jaerlicx tot thiens voor
dese twee voorss. partijen.
                                                            72
 
Trincken van Helden is behandt
aen eenen morgen min vijff
roijen, met heur consorten ende
sint gelegen aent Oeverbroeck
beneven Jan Hilkens erff, ende
met die ander sijdt beneven
Dierick Hilkens erff, ende is
betimmert. Noch aent broeck
bij het dorp beneven Gaerdt Jans
ende Gaertgen Leijsten erff
negen roijen. Gielt jaerlicx tot
thiens.
Noch daerbij eenen halfven morgen
heijden.Gielt daeraff  tot thiens.
 
Dierick Hilkens is behandt aen
omtrint 3 vierdel, ende is
gelegen benevens Trincken van
Helden heur erff, ende met die
ander sijdt beneven Dries
Tsaeijen erff . Noch heeft
hij  aengegraven in anno 1617 in
october een morgen heijden ende
is gelegen aen den Creijel benevens
Giel Verhees, ende Willem Simons
erff. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan en Drieck Hilkens sijn behandt aen  1 morgen 2 vierdel
ende sijn  gelegen aen benevens Jan ende Peter Schreurs hoff ende
een deel ligt hieraff inden Vincken  beneven Willem
Verstappers  erff. Gelden jaerlicx tot thiens.
 
Dries Tsayen met Willem Vassen
ende Tilman Smets sijn behandt
aen 50 roijen, ende is gelegen beneven
des voorss. Dierick Hilkens sijn erff
ende met de andere sijdt beneven 
Jan Teuwen  erff, noch sijn den voorss.
Dries, Willem ende Thielman behant
aen 3 morgen, daer Dries woont,
en is betimmert ende is gelegen
beneven Willem Meullers erff 
ende van den voorss. 3 morgen compt
Dries 3 vierdel, en die rest
sijn met consorten. Gelden daervan
jaerlicx  tot thiens.
 
Noch heeft Willem Vaessen alleen
                                                            73
op Renckensvoirt tegen sijn ander
erff 2 morgen heijden. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
 
Marge: het particulier register
fol. 23 heeft Dries Tsayen
is behandt aen 1 morgen
13 roijen daer hij woent
op Renckensfort ende is
betimmert #noch
Noch is Dries Tsaijen voorss. alleen
behandt # aen 3 morgen bandts
ende is van Sinte Aldegonde bent
ende is gelegen beneven Kopmans
kinder, ende Gaert Jans bandt.
Noch Dries alleen behandt aen twee
morgen  70 roijen, ende sijn
gelegen aen die Langh Heijde, noch daer bij in anno 1617
aengegraven 70 roijen gelegen
beneven Jonker Hardenraedt
sijnnen hoff. Noch is den voorss.
Dries alleen behandt aen twee
morgen bandts, ende is gelegen int
Langh Holt bij Deckenshorst.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft den voorss. Dries Tsaijen
3 vierdel 15 roijen heijden ende
sint  gelegen op Renckensvort
bij sijn ander erff ende gielt
daeraff jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft Willem Dries Tsaijen
soen  aengegraven in anno 1617
in october enen morgen bants
ende is gelegen opt Langh Holt
teinden die Bolten bend nae
Deckenshorst  aen, ende gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan Teuwen alias Meullers
genoempt is behandt aen omtrint
50 roijen, ende is gelegen beneven
Dries Tsaijen voorss. sijn erff, ende
met die andere sijdt beneven Meester
Siberts Speijen erff gielt jaerlicx tot thiens.
Noch heeft hij aengegraven in
anno 1617 in october enen
                                                            74
morgen bants, ende is gelegen
aen die Barlosche Quijstsbeecke 
schietende aen die Heldensche
bend,  gielt daeraff jaerlicx tot thiens.
 
Meester Sibert Spee is behandt
aen een halfven morgen 38
roijen en is gelegen in twee
parcelen, beneven den voorss.
Jan Teuwen, ofte Meullers sijn
erff, ende benevens Thielman
Guitssen sijn erff, gielt jaerlicx tot thiens.
 
Tilman Guijtsen is behandt
aen 2 morgen 49 roijen, ende
is gelegen met beide sijden
beneven den voorss. Meester
Sibert Spee sijn erff. Noch
aen enen halven morgen 25
roijen, ende is gelegen int Doot-
broeck beneven Hencken Hermans
kinder erff, ende met die ander
sijdt beneven Jacop Tilmans erff.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft hij aengegraven in
anno 1617 twee morgen heijden
ende is gelegen aent Swarte
Water beneven Reiner This erff.
Noch int selve jaer aengegraven
twee morgen bants opt Langh
Holt beneven die Bolten benden
uijtschietende op die hei met
den eenen eijndt. Gielt daeraff
jaerlicx tot thiens.
 
Peter en Jan Schreurs sijn
behandt aen twee morgen 3
vierdel, ende is gelegen beneven
Meester Sibert Spee sijn erff
                                                            75
ende met die andere sijdt beneven
Engel den meuller sijn erff.
Noch aen 2 morgen 1 vierdel 9
roijen, ende is gelegen in die
achterste hoeve, achter Dries
Tsaijen erff, ende gelden jaerlicx tot thiens.
 
Noch hebben ze een halfven
morgen heijden, gelegen achter
die Schepen benden naer der Speecken
wart, ende gelden daeraff jaerlicx tot thiens.
 
 Engel den meuller met sijn
consorten  tot Venlo sijn behandt
aen enen morgen anderhalff
vierdel, en sindt gelegen
beneven den voorss. Peter ende
Jan Schreurs erff, ende een
deel lieght hier aff inden
Winckel beneven Willem Verstap-
pen erff, ende gielt jaerlicx tot thiens.
 
Willem Peter Meullers soen is
behandt aen omtrint 3 vierdel
ende sijn betimmert ende is
gelegen beneven Dries Tsaijen erff
gielt daer van 2 heller.
Noch heeft hij 1 morgen heijden
gelegen bij sijn ander erff gielt jaerlicx tot thiens.
 
Den meulen hoff die bij den
wintmeulen hoert  omtrint
3 vierdel, is gelegen beneven
Willem Meullers erff ende gielt jaerlicx tot thiens.
 
 
Breey het Derp
 
Geerart den meuller is behandt
aen 28 roijen betimmert ende
sijnt  gelegen bij sijn ander erff  ende
beneven Gaert Jans erff.
Noch aen 7 vierdel 2 roijen bants
ende is gelegen in die Veldsche bendt
beneven Engel oetgens bandt.
Noch aen eenen halfven morgen
bants, ende is aldaer gelegen
beneven Engel Oetgens bandt.
Noch aen een halfven morgen
bants, ende is gelegen beneven
Kopmans kinder, ende Gaert
Jans erff, ook in die Veldsche
bendt, ende oick bij Hencken Hermans
kinder erff, hieraff gielt hij jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft hij aengegraven in anno
1617 in october  enen morgen bandts
ende is gelegen in die Veldsche
bendt bij sijn ander erff  ende gielt hij jaerlicx tot thiens.
 
                                                            77
Gijs van Veld is behand aen
eenen halven morgen 27
roijen, ende  is gelegen beneven
den voorss. Gerardt den meuller
sijn erff, ende met die ander  
sijdt beneven Heincken Hermans
kinder erff . Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jacob Hermans met sijn met-
consorten sijn behandt aen 36
roijen, sijn betimmert met die
halff schuir. Noch daer
tegen 54 roijen, ende is gelegen
beneven, ende bij den voorss. Gies van
Velde sijn erff . Noch int
Doetbroeck vijftich roijen baents
ende is gelegen beneven Tilman
Guitssen erff  ende die Gemeint,
noch aen 77 roijen ende
sijndt  gelegen aent Overbroeck
bij Jan Hilkens erff ende aenden
gemeijnen weg. Noch eenen
morgen bants, ende is gelegen
aen die Veldsche benden. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Noch hebben sij aengegraven in
anno 1617 in october eenen halfven
morgen heijden, ende is gelegen
aent Swarte Water tegen Tilman
Guitssen erff. Gielt tot thiens.
 
Peter van Borbroick is behandt
aen eenen halfven morgen 24
roijen, ende is gelegen bij Heincken
Hermans kinder erff, ende met
die andere sijdt beneven Jan Diericks
erff. Gielt daeraff jaerlicx tot
thiens.
Noch heeft hij Peter met sijn
metconsorten achter het Weeste
ringh 7 morgen ende wordt genoempt Jannis Camp ende
                                                            78
gelden jaerlicx tot thiens.
 
 
Jan Teuwen is behandt aen twee
morgen heijden, ende sint gelegen
aen Jannis camp voorss. Daeraff
gielt hij jaerlicx tot thiens.
 
Jan Diericks is behandt aen omtrint
een vierdel daer sijn huis op staet
ende is gelegen beneven Peter van
Borbroick sijn erff, ende met die
ander sijdt beneven Frans  inder
Herstraten sijn erff. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Frans inder Herstraeten is behandt
aen 79  roije  met sijn met
consorten en is gelegen beneven
Jan Diericks voorss. sijn erff, ende
met die andere sijdt beneven die
Herstraedt. Noch bij Tongerlo
Opden Winckel 2 morgen 24
roijen. Noch aen die Veldsche
Huijsen beneven Engel Oetgens
ende Wolter Klass erff 80
roijen. Noch aen die Veldsche
benden eenen morgen elf roijen
ende is gelegen beneven Engel
Oetgens, ende Reijner Tis erff.
Noch over die Speeck beneven
Jonker Lommen, ende Jan Bolten
benden twee morgen bents.
Noch beneven Jan Toemels ende
Jan Wolters benden eenen morgen
baents. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch  aengegraven in anno 1617
in october een morgen heijden, ende
 is gelegen aent Overbroeck lancx
den Meulen hoff. Noch int
selve jaer aengegraven eenen
                                                            79
morgen bants, ende is gelegen
op den Langen Holt benevens Gaert
Jans bant. Gielt daervan
jaerlicx tot thiens.
 
 
Heincken van Tongerlo is behandt
aen omtrint vijff vierdel, ende
is gelegen beneven die Heerstraedt
aent Broeck, ende met die ander
sijdt beneven den jongen Jan
Hilkens erff, ende is betimmert
met een schuir. Noch eenen
halfven morgen bents int Doetbroeck
beneven Gaertgen Jannis erff, ende
met die andere sijdt beneven die
Heerstraet. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft hij dat dat hem selven voir
die naerkinder  toe compt eenen
halfven morgen 23 roijen heijden
ende is gelegen aen die Langh
Heijde tegen den Armen goet.
 Noch 70 roijen en is oock gelegen
aen die Langh Heijde tegen Dries
Tsaijen goed. Gielt jaerlicx tot
thiens.
 
Den jongen Jan Hilkens is behandt
aen eenen morgen 56 roije, ende
is gelegen beneven den voorss.
Hencken van Tongerlo sijn erff, ende
met die andere sijde beneven
Gairtgen Hanen voorkinder erff.
 Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Sibert Hilkens is behandt aen
eenen morgen  heijden, ende is
aengegraven in anno 1617 in
october, ende is gelegen aen die
Derper bandt, beneven Gairt
Jans bandt, ende wordt geheijten
                                                80
den Verlooren Hoft. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Gairtgen Hanen voorkinder sijn 
behandt aen 2 morgen 35
roijen, ende is gelegen beneven Jan
Hilkens den Jongen erff, ende
met die ander sijdt beneven des
alden Jan Hilkens erff.
Noch over die straat achter sijn
schuir 12 voet. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Leens van Tongerlo ende Gerardt
Kerstgens sijn behandt aen vijff
roijen, daer Leensen halff huis
op staedt, ende Gerardts halff
schuir, ende is gelegen beneven
Maes Verert Bruijnen is behandt aen 40 roijen
dat hij van Gritgen van Nemegen heeft becoomen
ende is int Radt gelegen. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
 
Jan Erkens is behandt aen 80 roijen
ende sijn gelegen beneven Derick Pubben
ende sijn betimmert en is hergecomen 
van Jacob Verheijen. Gielt jaerlicx tot
thiens.
 
Geertgen Hanen voorkinderen heur
erff, over dat Spill Straetgen.
Gelden jaerlicx tot thiens.
Geritgen Cuijpers ende Jacop Tilmans sijn  behant
aen 2 morgen bants hergekomen van Reijner
Thijs ende is gelegen beneven Huijs  kinder bant
int Doitbroeck. Gelden jaerlicx tot thiens.
 
Peter This Schreurs soen is behandt
aen omtrint eenen morgen een
vierdel betimmert met huis
ende schuir, ende is gelegen langs
den dijck vant derp kommende
naer die schuttereij. Ende gielt
jaerlicx tot thiens.
 
 
 
Jan Bietssen is behandt aen omtrint
eenen morgen, ende is betimmert
met huis ende schuir, ende is
gelegen beneven Peter Schreurs
voorss. sijn erff , ende beneven dat
Speel Straetgen, ende langs den
Gemeijnen Wegh. Gielt jaerlicx tot thiens.
                                                                        81
Noch heeft den voorss. Jan Bietssen
met Dierick Hilkens, ende Jan
Hilkens ende Jan Wolters aengegraven in anno
1617 in october 4 morgen bants
ende is gelegen Op den Winckel
beneven Frans Siberts bandt.
Gelden daeraff jaerlicx tot thiens.
 
Reiner This is behandt aen 17
roijen, ende is betimmert met
een schuir, ende is gelegen beneven
Kopmans kinder erff. Noch
heeft hij aen die Veldsche bendt
beneven dat Swarte Water twee
morgen. Noch in die Derper
bendt beneven Kleijn Jans bandt 
drie morgen. Noch int Asbroeck
beneven Zeeger van Tongerlo sinen
bandt eenen morgen. Noch beneven
Huiskinder bandt omtrint 2
morgen ende gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft den voorss. Reiner aen-
gegraven in anno 1617 in october
eenen halfven morgen heijden,
gelegen tegen sinen bant aent
Swarte Water. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Michel Coopmans is behandt aen 17 roijen ende
is betimmert met een schuir en is hergekomen van
Reijner This gelegen beneven Koopmans kinder
erff. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Dierick Koopmans is behandt
voir hem ende sijn met consorten
aen 39 roijen, ende sijndt
gelegen beneven Reijner This voorss.
sijn erff, ende daer staedt een
eindt vant huijs op.
Nochaen omtrint 2 morgen bants
ende is gelegen aen den band bij den
Wouder  Dick. Gielt daeraff jaerlicx
tot thiens.
 
Noch is den voorss. Dierick Koopmans
in qualiteyt als vooren behandt
                                                            82
met Gaerdt Jans aen eenen
morgen 2 vierdel, ende is betim-
mert, ende is gelegen aen die Langh
Heijde, met die een sijde benevens
Jonker Baeckx hoff, ende met
die andere sijde beneven Jonker
Gaelens hoff, noch aen twee
morgen, ende sindt  gelegen Op den
Winckel. Noch aen drie morgen
ende sindt gelegen in die Zairs-
bendt, beneven Drieck Tsaijen bandt.
Gelden daervoir jaerlicx tot thiens.
 
Dirick Koopmans ende Jacop Verheijen kinder sijn  behant
aen 2 morgen bants dat sij van Reijner This becoomen hebben
ende is gelegen beneven het Zwart Water aen Veldtsche bendt,
noch  daerbij aengegraven in anno 1612, 1 morgen heijden.
Gelden jaerlicx tot thiens.
 
Gairt Jans is behandt aen
negen roijen, ende is gelegen
beneven Koopmans kinder erff,
daer des voorss. Koopmans kinder
heur getimmer staen.
Noch 23 roijen ende is
gelegen beneven Brandts goet
ende met die andere sijdt beneven 
Trincken van Helden heur erff.
Noch aen 2 vierdel 1 roije ende
is gelegen aent Overbroeck in
twee parcelen beneven Gaertgen
Jannis erff, te weten den halfven
morgen aent Overbroeck, ende
het vierdel aent Doetbroeck.
Noch drie morgen beneven Reiner
This bandt, aen de gemeint. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft Gairt Jans  aen-
gegraven in anno 1617 in
october eenen morgen bants, ende
is gelegen aen die Sairbroeck
beneven Thoenis Baltus, ende
Jan van Helden heur erff.
Noch 3 morgen bants, ende is
gelegen beneven Dekenshorster
bend opt Langh Holt. Gielt
daeraff jaerlicx tot thiens.
 
                                                                                    83
Jan Gairt Jans soen is behandt aen 3 morgen bants 
en is hergekomen van Reiner This en is
gelegen inde Derper bendt, noch 
aengegraven in anno 1617 in october,
5 vierdel bants, ende is gelegen
achter Kremers, ende Jaecksken van
Tongerloos bandt, ende achter
Sint Aldegonde bendt. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Reijner Daniels Gairt Jans schoen-
soen heeft  aengegraven in anno
1617 in october twee morgen bants
ende is gelegen in den bandt
beneven de jonge Jan van
Helden sinen bandt. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Jacob Jan Wolters soen is behandt
aen eenen morgen bants, ende
is gelegen achter de Luijsbandt
voorhoff aen Koopmans kinder
bandt, ende beneven Frans in der
Herstraten bant. Gielt jaerlicx
tot thiens.
Erken Timmermans is behandt
aen ses roijen beneven Henrick
Cuipers erff. Noch een wee-
nich daer het huis op steedt.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Henrick Cuipers is behandt aen
21 roijen, ende is gelegen
beneven Erken Timmermans
erff, ende met die ander sijdt
beneven Keerst Keusters erff.
Gielt jaerlicx tot thiens.
                                                84
Keerst Keusters is behandt aen
4 roijen, ende is betimmert
ende is gelegen beneven Henrick
Cuipers erff, ende met die ander
sijdt beneven Echtgen Leisten erff.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Willem Jan Tomels soen is behandt
aen 20 roijen, ende is gelegen
beneven Keerst Keusters erff
ende met die andere sijdt beneven
Jan Bolten erff. Noch aen
eenen morgen bants, ende is
gelegen beneven des keusters
Art Bolten bandt ,ende Jan
Hilkens bandt. Gielt jaerlicx tot
thiens.
 
Noch  heeft Jan Tomels aenge-
graven in anno 1617 in october
eenen morgen bants, ende is
gelegen opt Langh Holt beneven
dij Bolten bendt beneven Willem
Tsaijen bandt. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Jan Jan Tomels voirdochter is
behandt aen eenen morgen bants
ende  is gelegen beneven Huijs-
kinder bandt, achter Wolter van
Hasenhorst, ende Sieger van
Tongerloos bandt, ende met een
oirtgen aen Luijsbandt. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Jan Bolten is behandt aen
6 roijen, ende is gelegen
beneven Dries den Kremer sijn erff.
                                                            85
Dries den Kremer is behandt aen
16 roijen, ende is gelegen
beneven Geertgen Leeisten
erff, ende beneven den voorss.
Jan Bolten sijn erff, ende dit
erffken komt der alde Hein? niet
toe. Gelden jaerlicx tot thiens.
 
Gaertgen Leeisten is behandt
aen 23 roijen, ende is gelegen
beneven Jaecksken van Tongerlo
sijn erff, ende met die ander
sijdt beneven Mericken van
Helden heur erff. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Gerardt vangen Labroick ofte
Snellen genoempt is behandt
aen 80 roijen en dat voir
hem en met in behooff van
Jan Verheijen, Thoenis Baltus
ende Dierick Gijsen, ende
sint  gelegen aent Broeck daer
dat hoog huis met den eenen
eindt op plach te staen. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft Gerrardt Snellen 
aengegraven in anno 1617
in october eenen morgen bants
ende is gelegen achter Jan
Coopmans bandt.Gielt daeraff
jaerlicx tot thiens.
 
Willem Jan Verheijen soen is
                                                86
behandt aen 2 morgen bants
ende is gelegen beneven Brants
bant aent Derp. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Peter Verheijen sijn kinderen sijn 
behandt aen 2 morgen bants
ende is gelegen bij Willem
Verheijen bant. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Mericken van Helden is behandt
met heur consorten aen 2 morgen
bants, ende sindt gelegen aen die
Schairbend, beneven den brant
nae Hulsdoick. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Klein Jan is behandt aen ander
halve morgen bants, ende is
gelegen int Doetbroeck, beneven
Engel Oetgens bant, ende Jacop
Meuwis kinder bant. Gielt
jaerlicx tot thiens.
 
Heincken Weerten is behandt aen
3 morgen 1 vierdel, ende is
gelegen beneven Jannis Camp
achter die Speeck.Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Noch heeft den voorss. Henken ende Willem
Stevens  aengegraven in anno 1617  twee
morgen heijden bij Thunis cemp gelegen.
Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Thoenisken op de Spicker met
sinen swager Willem Truijtgens
sijn  behandt aen vijf vierdel 13
roijen, ende sint  gelegen aent
                                                87
Swarte Water beneven Jonker
Lommen bant. Gielt jaerlicx
tot thiens.
 
Art Bolten keuster is behandt
aen 12 roije, ende is gelegen
beneven Brants goed. Noch
int Raet bij Gretgen van Nijm-
megens erff 40 roijen. Noch
achter Sint Aldegondens bant een
vierdel. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch heeft desen voorss. Art Bolten
sijnen schoensoen Peterken Henrick
van Tongerlois  soen aengegraven
in anno 1617 in october eenen
morgen heijden, ende is gelegen
aenden Nederslach, teinden Jan
Bolten bant ende Willem Simons
bant. Gielt daeraff jaerlicx
tot thiens.
 
Thoenis Baltus is behand met
Jan Koopmans kinderen aen eenen
morgen bants, ende is gelegen
achter die Schepen bendt, beneven
der kercken tot Venlo bandt. Ende
gelden daeraff jaerlicx tot thiens.
 
Noch is den voorss. Thoenis Baltus
alleen behandt aen eenen morgen
bants, ende is gelegen int Asbroeck
beneven Zeger van Tongerlos, ende
Jacop Boots bandt. Noch aen
eenen halfven morgen, beneven
deser keusters erff, ende beneven
die gemeindt. Noch aen
eenen morgen, ende is gelegen
bij  Jonker Lommen bos beneven
Dierick Gijsen erff.Noch heeft hij van Willem Vasen
becoemen 2 morgen een vierdel
en is gelegen op
Deckenshorst bij
Dries Tsaijen erff. Gielt jaerlicx tot thiens.
 
Noch  heeft den voorss. Thoenis
aengegraven in anno 1617
in october eenen morgen heijden 
ende is gelegen bij Tongerlo daer
die Heerbaen lancx gaet van
Sevenum na  Helden.
                                                88
Noch eenen morgen bants en is
gelegen aen die Zairbend beneven
Jan van Heldens bandt . Noch heeft hij 2 morgen
heijden hergecoomen
van Willem Vaessen
op Renckensfort
bij sijn ander erff en is
aengegraven in anno 1617.
Noch heeft de voorss. Thoenis Baltus
met die weedvrouw van zaliger
Dierick Gijsen Loifken genampt
aengegraven in anno 1617 in
october een halfven
morgen 53 roijen heijden, ende is gelegen
aen die Kortte Heij achter Jonker
Lommen Bosch, gelden daeraff
 jaerlicx tot thiens.