Tijnsboek domeinen ambt Kessel, [Samenvatting] Sevenum 1482, 1531-1558     29-03-2009   Terug     door Piet van Enckevort


 

Bron: Algemeen Rijksarchief te Brussel, Chambres des Comptes, inv.nr. 51689

 

nr behandigde ligging/herkomst grootte oud     groote nieuw den hel vl nr behandigde ligging groot te den hel vl    
      Morg roede morg roede             morg roe          
  beginnende 1482                   1531-1558                
blz 86-folio 51v                                    
  S E V E N H E M   D I E   S T H E G H E.                                    
                                     
                                     
                                     
101 Jacob vanden Start Peters soen   1,00       1,0                        
noch lesten nijhes     2,50   2,5                        
noch       4,00 60,00 4,0                        
                                     
102 Derick die Smyt  van Franck vanden Voert 1,00       1,0                        
                                     
103 Gelde Geerkens und Trijn Gaert Geerkens vr     112,50                              
neven Lens Nyers guet                                    
noch voir Trijnen doer  neffens Rykens guet       50,00 1,0                        
                                     
104 Lyesbeth Schepers off Rutgen voir oer doer     7,00                              
noch van van alre lesten nijhes       40,00   1,0                      
                                     
105 Geryt en Staick Rijskens kinder neven Ruth Heynen     24,00       0,5                      
                                     
106 Hans vanden Broyck     42,50       0,5                      
                                     
107 Henrick vanden Voerst van Jans Verheyden nijhes       60,00                          
neven Rijckens guet                                    
noch van lesten nijhes daer neven       37,50                          
noch van van alre lesten nijhes       110,00   2,5                      
                                     
108 Wylhem Verfoert gelegen inde Steeg 1,50 60,50                              
noch  lesten nijhes       53,00 2,0 1,0                      
                                     
109 Trijn Gordtsen Goers uxor voer Rijken kamp       50,00   1,0                      
                                     
                                     
blz 87-folio 52                                    
                                     
                                     
110 Geryt Smyt van alre lesten nijhes in 2 stukken     1,00 28,00                          
  voer sijn huyss, tesamen                                  
noch van ander nijen voer desen tesamen            1,00 0,5                      
                                     
                                     
111 Theus Koppers voir sijnen huyss   50,00       1,0                      
                                     
                  45 Lenert Pauwels betimmert anden Heyster 0,25 -4,00     0,5    
                                     
                                     
112 Lyesbeth van Hyeselborch betimmert       112,50                          
noch nijhes       32,00 1,0                        
                                     
113 Maes ayngen Horryck metten huyse betimmert     3,00         30 Maes angen Hoirick mette huys 1,00   1,00        
  nijhes voer die doer       16,00         noch     33,00   0,50      
noch van alre lesten nijhes     1,00 19,00                          
noch van alre lesten nijhes tesamen       10,00 2,0 1,0                      
                                     
                  28 Lem vanden Bergen     44,00   1,00      
                  nu Peter van Bamelraey                
                                     
114 Lem vanden Berchen van wegen Geryt Reycskens               29 Lem vanden Bergen van Gerit Reinghenswege              
  noch  van alre lesten nijhes tesamen       37,50   1,5     nocheinweynich  betimmert           dair hy in sedo latere vander Stegen  toe boeck plach toe staen
noch nyhes tusschen Geryt Gorys end       56,00 1,0       nocheinweynich      55,00   1,00      
  Alard van den bergen               nu Peter van Bamelraey                
nu dit laatste perceel Arnt vanden Berhgen                                    
                                     
115 Jan Theus Smytsz soen betimmert     1,00         31 Jan Theus Smytssoen   2,50   2,00 1,00      
  noch nyhes       37,50       nu This Lenartzsoen Verhees                
noch lesten nijhes       46,50                          
noch van alre lesten nijhes       53,00 2,0 1,0                      
  nevensMaes yngen Heryck                                  
                                     
116 Geryt Gorys van Hyselborch van Geryt Reynkensz guet     112,50     1,0                        
  bij Gebel van Gelre                                  
                                     
117 Sijbert Steynkens dat Jan van Zevenhem toe plach       21,00                          
  te horen                                  
noch       1,00 9,00 1,0 1,0                      
                    32 Derick Messemaecker di Smyt     50,00   1,00      
                    nochden selven betimmert 0,75   1,00        
                    noch denselven    0,50 26,00          
                      noch van syn Kuyppersgoey     22,00   1,50      
                    noch van Geritje? Van .. 1,25   1,00 1,00      
blz 88-folio 52a                   noch bants by de Vorst     1,00        
                    nu Jan Wolter Kuinen unde Deriske .                
                                     
118 Peter van Bamelraey ut Francken guet, dair Seger van 1,00 66,00     1,5                        
    den Broick aff to boeck plach te staen                                  
  betimmert doorgestreept                                  
                                     
119 Wylhem Poauwels van Francken guet,                33 Wyllem Pauwels Zeger van den Broeck 3,00 -18,00 2,50        
    dair Seger vanden 2,00 132,00     2,5       van Franckengoy dae  aff te boeck plach te staen              
  Broick aff te boyck plach te staen                 noch betimmert 4,50   4,50        
                    noch   0,75 -1,50   1,50      
                    noch     54,00   0,00      
                  nu Pauwel Willemssoen                
                                     
120 Sijbert Steynkens die Johan van Zevenhem ? 21,00     1,0 1,0                      
  toe hebben plach                                  
                                     
121 Wylhem Pouwels betimmrt 1,00       4,0 1,0                      
                                     
122 Geryt Jennyskens soen van Bamelraey  ewenych             1,0                      
                                     
123 Gaerdt Ruysen  ewenych betimmert               34 Goessen Ruyssen betimmert 1,50   1,50        
noch nijhes       49,00         noch     17,00          
noch nijhes     0,50 3,00       nu Gerith van Aerd ..                
noch van alre lesten nijhes     0,50 3,50 1,0 1,0                      
                                     
124 Geryt Gorys  van Reyner Koesdonck betimmert 0,50             35 Gerit Goris van Reyner Koesdonck wegen              
noch nijhes       28,00           betimmert 3,00   3,00        
noch nijhes     1,00           noch denselve by sein huys              
  noch van alre lesten nijhes       56,00         en 2 stucken by sein huys en van de Heyster 7,00   7,00        
  Erken vande Bergen te boick                                   
  ynden cedulen to boick stonde                 noch   1,25 14,00 1,00 0,50      
noch van alre lesten nijhes       53,50         noch van Sybert Steynckens 1,50   1,00 1,00      
  neft Geryt Gorys tesamen         3,0       noch   1,25 8,00 1,00 0,50      
noch Geryt vurscr. 2 stukken bij sijn huys en 2,00                                
  inden Heyster                                   
noch van     50,00                              
noch nijhes       40,00                          
noch van Lem Geerkens guet 1,00                                
noch van lesten nijhes     1,00 12,00                          
noch         29,00                          
noch van alre lesten nijhes tesamen     1,00 143,00 7,0                        
                                     
                                     
blz 89-folio 53                                    
                                     
125 Lysbeth van Hyselborch van Gebels guet van Gelre  1,00 37,50     1,0 1,0   36 Goris van Hysselberch   0,50 14,00 0,50        
    by de heyster                 noch     97,75   1,00     2,5 verd + 4 r
noch van alre lesten nijhes op 2   22,00                              
  platsen neffen Wylhem Verfoert                                  
noch neven Pouwels ingen Herick   41,00       1,0                      
                                     
                    37 Aerd van den BergenLemmensoen     56,00          
                    tussen Gerrit Ghorus       1,00        
                                     
                                     
126 Alert vanden Bergen betimmert bij sijne huyss     1,50         38 Aellert vanden Berg betimmert by syne huyse 1,50            
noch nijhes       62,00 2,0       noch neyhes   62,00          
noch van lesten nijhes       128,00         noch   1,00 -32,00          
noch van alre lesten nijhes     1,00 42,50 2,0       noch   1,25 5,00 4,00        
                  nu Hueb Heyackers                
                                     
                  39 Seger van Beel Aellertsguet 1,00 -10,00 1,00        
                    noch   0,75     1,50      
127 Geryt vanden berch by sijne huyss 2,00             nu Hueb Heyackers                
noch nijhes by syne guedt 1,00       3,0                        
                                     
128 Geryt van Hyselborch betimmert 2,00       2,0     42 Gerit van Hyselberg betimmert 2,00   2,00        
nu Aellart van Hyselborch                 nu Aellart van Hyselberg                
                                     
129 Jan Alertz Groeten soen by den Heyster 1,50                                
noch van sijns vaders guet     0,50                            
noch baintz achter Tongerloe     2,00                            
noch nijhes       7,00 4,0 1,0                      
                                     
130 Derick vanden Stert Peters soen     30,00         3,0                    
  nijhes genamt den Hasenhorst                                  
  na inhalt eines brief eine                                   
  Engelschen stoeter                                  
                                     
blz 90-folio 53a                                    
                                     
                                     
131 Derick vanden Stert Jacobs soen   2,00 22,00           40 Derick vanden Start Jacopsoen van gerit vanden Bergengegolden 2,00 22,00 2,00        
    van Geryt vanden Berchgen gegolden                 noch denselve   5,00   5,00        
noch van alre lesten nijhes gelegen aen                 noch denselve   3,00 -30,00 2,50        
  Bergerhoeck     5,00   7,0       noch     1,25 3,00 1,00        
                                     
                                     
                                     
132 Claesken van den Bergen voir sijnen hoeff   32,00       0,5   41 Claes vanden Berg