Register der kerckrenthen terug algemeen Tegelen 07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Getranscribeert door Ferrie Moubis,
     
 
Blad 1
 
Register der kerckrenthen tot Tegelen getrocken
uijt de vorige oude registers. Volgens de
Cheurvorstelijcke generalia de Anno 1753 den
19 januarij. Door de Heer Pastor, regeerders
ende geerffdens deser gemijnde vercosen
ende aengestelt tot kerckmeester Lenert Peters
om in te beuren ende te ontfangen de
jaeren 1767 en 1768
 
 
Theodorus Bourgons geeft van
sijn erven aen de Steijl
Henricus Franssen
Jacque Ronck
hier in betaelen jaerlijx de erffg.
van Jacobus Canoij
H J Ronck jaerlijx
de weduwe van Aerssen jaerlijx
Jan op Heijs
de erffg van Peter Ottenheim
 
 
4 ½ vat roggen
16 strs
1 malder roggen
 
2 guld 8 strs
1 guld 4 strs
1 guld 4 strs
1 cop roggen
1 ½ vat roggen
-----------------
13 guld 1 str
     
 
Blad 2
 
de erffg van der Straeten
de selve eenen haester roggen
selve
de selve
 
Peter Smits kinder
hier in betaelen de erffg van
Wilh. Smiets aen gen Loo
 
Wilhelm op Cleef
Matthijs Nabben
en Derick Cremers
 
de weduwe van Mathias
Jonckmans
Hendrick Vervoort erffg.
 
 
 
 
 
5 ½ guld
 
2 ½ guld
1 guld 6 strs
 
1 vat roggen
 
10 strs
 
2 ½ strs
2 ½ strs
5 strs
 
 
7 vat roggen
1 cop roggen
------------------
17 guld 11 strs
     
 
Blad 3
 
De erffg van Gerardt van Dijck
aen gen Ejndt
Jan op Cleef
NB jeder vader albus is 3 strs Cleefs
Lein op Cleef
Haender Hoff
Eijnder Hoff
Mundt
 
 
 
 
 
 
2 strs 7 deuten
3 ½ vader albus
 
2 ½ vader albus
1 vader albus
10 strs
2 guld 12 ½ strs
-------------------
4 guld 6 strs 1 ½ ort
     
 
Blad 4
 
Kerspel Tegelen jaerlijx
wordt nu betaelt door den armenmeester
Aert Olerts
hier van betaelt jaerlijx
Derick Cremers
jaerlijx Willem Driessen
wegens jaergetijde van Margareta
Houben wordt jaerlijx betaelt
Lenardt Compaens erve achter
den Baackenbosch geeft jaerlijx
op Paschen aen onse parochiale
kerck 2 kannen wijn NB voor
jeder kan wordt betaelt 18 strs f
 
 
 
 
 
3 guld
 
12 strs
4 strs
 
8 strs
 
9 strs 1 ort
 
 
 
 
1 guld 16 strs
-------------------
5 guld 17 strs 1 ort
     
 
Blad 5
 
Peter Abrij van Zeger Smits erven
betaelt
Erffg van Henderix
Vervoort betaelen
tegenwoordigh de erffg van Joannes Engels
De erffg van Lenardt Hendrix
tegenwoordigh Jan Peters erffg
aen gen Cruijs
 
 
 
 
 
8 strs
 
30 strs
 
 
 
 
30 strs
-------------------
3 guld 8 strs
     
 
Blad 6
 
Baacken Bos Hoff
Henricus Franssen
de erffg van Joost Bourgons
Giel Olerts erffg
hier van betaelen nu De Huijsarmen
wegens Peter Hendrix erven de halfscheidt
en de andere halfscheidt de erffg van
Joannes Engels
nogh de erffg van Giel Olerts
nu de erffg van Joannes
Engels
 
 
 
 
 
1 guld 16 strs
12 strs
22 strs 3 ort
11 strs 1 ort
 
 
 
 
 
 
2 strs 7 deuten
---------------------------
4 guld 4 strs 3 ort 1 deut
     
 
Blad 7
 
Agatha Raetmaeckers op de Steijl heeft
gefondeert een pensioen van 6 gulden
aen de capel aldaer, voor misbroodt,
wijn ende was, betaelt Henricus Franssen
     
 
Blad 8
 
Olie renthen
 
Jan op Heijs
Peter Canters
Paulus Houba
Willem Nabben erffg
Andreas Schincken
 
 
 
 
 
 
 
3 kannen olie
3 kannen olie
2 kannen olie
1 kan olie
2 kannen olie
-------------------
5 guld 10 strs
     
 
Blad 9
 
Conraet aen gen Cleenhoif van
Joosten aen gen Broeck
nu Jan Janssen aen gen Loo
De erffg van Jacobus Cruijsbergh
wegens eenen baendt in het bruxgen
betaelt Paulus Houba
Steven en Immel opde Rijdt
erffg.
Wegens jaergetijde gefondeert door
Peter Hendrix en Odilia Gibbelen
betaelen de Huijsarmen jaerlijx
Wegens Jaergetijde van Alardt Mertens
en Peterken van Broeckhuijsen
circa 4 tempera jaerlijx
voor de kerck
Wegens jaergetijde van den
eerw[aard]e H[ee]r Pastor Joes Bongaerts
jaerlijx
 
 
 
 
 
 
1 kan olie
 
 
 
½ kan olie
 
1 kan olie
 
 
1 strs
 
 
 
8 strs
 
 
8 strs 3 ort
-----------------
2 guld 11 strs 3 ort
     
 
Blad 10
 
[in de kantlijn] den 26 julij vervallen
Theis Bolles ende Catharina ders gheluijden
tot Lutterbracht onder Borren volgens gerichte-
lijcken segel ende brief wegens een capitael
van 200 guld debent jaerlijx 6 guld
ten avenante van 3 p[e]r cent als op
gestelden tijdt betaelt wordt alias 4 p[e]r cent
is opgenomen 1755 den 26 julij in festo
S[in]te Anne.
 
 

Blad 11 met ondersteuning van M. Dings, R. Flokstra en T. Huijs

 
 
Blad 11
 
Aentekeninge van het gene de kerck
in dese jaeren 1767 en 1768
geprofiteert van verkoghde erven
pia legata ofte anderszins
Her pastor .........gegeben von die Kirch [?]
Her v[on] Wevelinckhoven debet wegen
gekaufftem hauss die Dyck genant
ad 810 gulden, Kauff[p]ffenning
Henderick Borgondis is debet wegen
ahngekaufftem Systes hooff ad 652½ rsd
1 pro cento, item wegen 20 rsd 36 stuber
... aufge..gen gerichtskösten
welche ich salvo meliori als Kauf[p]fenning
regardire, also in toto von 673 rsd 15 strs
1 procento facit
H. Ronck debet von 1417½ gulden
Kaufs... ad 1 pro cento
H: Borgundis debet wegen ...
Capital auftgenohmen a. 1768
ad 575 gulden Clefts
 
 
 
 
 
 
 
50
 
 
8 - 2
 
 
 
 
 
 
20 - 4.
 
14 - 5¼.
 
 
20 - 2½
     
 
Blad 12
 
Pro memoria
 
Voor het gebruijck van den Lijckdouk wordt
aen de kerck voor een almoes jeders reijs
betaelt 10 strs en ontfangen als volght
Kampp debet wegens Cruijbergh
 
anno 1769 5 meert ontfangen van
Jacobus Dinesen – 5 stuer
 
 
 
 
 
 
 
 
10
     
 
Blad 13
 
NB Den kerkcmeester
Lenaert Peters heeft
mij geseijt dat heer
Steven Driessens heeft
overgetelt 11 guldens
18 strs Cleefs