Transcriptie Huwelijken:  Maasniel 1782-1796     -        foto's Jos Dirks, transcripties Joep Jacobs, contr ADN  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Liber Secundus Continens nomina
matrimonio junctorum inceptus ab anno 1782
 
aprilis
 
Maasniel H1782-001   -   20-04-1782    -    blz. 95 nr. 1
op heden Saterdagh den 20 april 1782 naer voorgaande
kercke gebooden seijn getrout Joannes Janssen dagh huijrder
woonaghtigh tot Maesniel ende Joanna Janssen dienstmeijt
woonaghtigh tot Maesniel ende gebooren tot Panheel de
getuijgen sein geweest Arnoldus Janssen van Maesniel ende
Gertrudis Smedts van Maesniel ende hebben soo de Contrahenten
als de getuijgen beneffens mij pastor geteekend dit is het x merck
van Joannes Janssen [ondertekening Joanna Janssen] dit is x het merck van
Arnoldus Janssen [ondertekening Gertrudis Smedts] en F. Haex pastor
 
Julius
 
Maasniel H1782-002   -   17-07-1782    -    blz. 95 nr. 2
op heden woensdag den 17 julij des jaers 1782 naer in de
volgende kerk geboden gedispenseert te sijn, sijn getrouwt
Joannes Smeets ackerman, woonende tot Maesniel, en Catharina
Simons dienstmeijt woonende tot Maesniel, de getuijgen
sijn geweest Coenrardus van der Linden woonende tot Maesniel,
ende Petronella Simons woonende tot Swalmen, ende
hebben soo de contractanten als de getuijgen beneffens mij
capellaen getekent [ondertekening Joannes Smeets], dit is x het mark van
Catharina Simons, [ondertekening Coenrardus van der Linden]
dit is x het mark van Petronella Simons schrijvens onervaeren
J. L. Lekens sacellanus loci
 
7ber
 
Maasniel H1782-003   -   08-09-1782    -    blz. 95 nr. 3
op heeden Sondagh den 8e 7ber des jaers 1782
naer dispensatie bekoomen hebbende in de proclamatien
seijn getrouwt Andreas Wackers soone van den schepen Wackers
tot Maesniel ende Catharina Elisabetha Severijns woonende
op de Spiek, de getuijgen sein geweest Theodorus
Wackers ende Anna Barbara Severijns ende hebben
beneffens mij geteekend de Contractanten als de
getuijgen [ondertekening Andreas Wackers] [ondertekening Catharina Elizabeth
Severijns] [ondertekening Theodorus Wackers] [ondertekening Anna Barbara
Severijns]
 
october
 
Maasniel H1782-004   -   13-10-1782    -    blz. 96 nr. 1
op heden Sondag den 13 oct des jaers 1782 naer voorgaende
kerkgeboden sijn getrouwt Joannes Lucas cuijper woonende
tot Maesniel ende Anna Willems dienstmeijd woonende alhier
de getuijgen sijn geweest Joannes Jansen woonende tot
Maesniel ende Maria Willems woonende tot Ruremonde
ende hebben beneffens mij capaellaen getekent soo de contrac=
=tanten als de getuijgen  dit is x het mark van Joannes Lucas
dit is x het mark van Anna Willems [ondertekening Joannes Jansen]
[ondertekening Anna Willems] Joan. L. Lekens Sacellanus loci
 
op heden Donderdag den 17 oct des jaers 1782 est is gedoopt Maria Anna
 
1783
april
 
Maasniel H1783-001   -   29-04-1783    -    blz. 96 nr. 2
op heden deijnsdag den 29 april des jaers 1783 naer in
voorgaende kerkgeboden gedispenseert te sijn sijn getrouwt
Thomas Versteegen woonende op Muggenbroek ende Catharina
Maria Schrijvers woonende tot Leeuwen pachters docter,
de getuijgen sijn geweest Henricus Versteegen woonende op
Muggenbroek ende Maria Gertrudis Schrijvers woonende
tot Leeuwen, ende hebben beneffens mij capellaen getekent
soo de contrahenten als de getuijgen [ondertekening Thomas Versteegen]
Dit x  is het mark van Maria Schrijvers [ondertekening Henricus Versteegen]
[ondertekening Maria Gertrudis Schrijvers] J. L. Lekens Sacellanus
 
Maasniel H1783-002   -   05-08-1783    -    blz. 96 nr. 3
op heden dijnsdagh den 5 augustus des jaers 1783
naer voorgaende kerkgebooden sijn getrouwt Joannes
Daemen woonende tot Maesniel en Maria van Uffelt woonende
tot Maesniel, de getuijgen sijn gewest Henricus van Dael
ende Sophia Sillen beijde woonachtigh tot Maesniel en
hebben beneffens mij getekent soo de contrahenten als
getuijgen dit het x mark van Joannes Daemen dit is x
het mark van Maria van Uffelt [ondertekening Henricus van Dael] [ondertekening Sophia Sillen]
Joannes Gerardts Sac. de licentia pastoris
 
Maasniel H1783-003   -   10-08-1783    -    blz. 96 nr. 4
op heden sondagh den 10 augustus des jaers 1783 naer voorgaende
kerkgeboden sijn getrouwt Joannes Cox woonende tot Maesniel en
Joanna Petingh woonende tot Ruremonde, de getuijge sijn geweest
Wilhelmus Rijnboom woonende tot Maesniel en Aldegondis Hommen
woonende tot Vlodroph en hebben beneffens mij getekent den
bruijdegom [ondertekening Joannes Cox] dit is het markteken van de bruijt x
dit van de getuijgen x : +                      Joes Gerardts
 
7ber
 
Maasniel H1783-004   -   08-09-1783    -    blz. 97 nr. 1
op heden den 8sten 7ber des jaers 1783 sein met dispensatie in de
kerkgebooden gegeeven van den bischop van Ruremonde den 6de deses
ende uijt Commissie van den heere pastoir van Ruremonde van den 7den deses
getrouwt Jo(ann)es Bernardus Jochams secretarius van de stadt Ruremonde
gebortigh ende woonagtigh aldaer, ende Maria Catharina Cox
gebortigh ende woonagtigh tot Ruremonde de getuijgen seijn geweest
Jo(ann)es Theodorus Timmermans advocaet voor dem G: D: hoove van
Gelderlandt ende de Jouffrouw Helena Clara Clout beijde van Ruremonde
ende hebben de Contractanten ende getuijgen dese beneffens mij pastor
geteekent
[ondertekening J: B: Jochams M C Cox J T Timmermans en H C Clout en F Haex]
 
Maasniel H1783-005   -   28-10-1783    -    blz. 97 nr. 2
op heden dinsdagh den 28 8ber 1783 naer voorgaende kercke
gebooden sijn getrouwt Petrus Haenen gebortigh tot Venlo ende
Joanna Elisabetha Janssen van Merem, de getuijgen sijn geweest
Mathias Linssen van Venlo ende Catharina Janssen van Merem ende
hebben beneffens mij geteekent ende Contractanten als getuijgen
dit is x het merck van den bruidegom [ondertekening Joanna Elijsabeth Janssen]
dit is x het merck van Mathias Linssen [ondertekening Cath Janssen F Haex]
 
Maasniel H1784-001   -   08-02-1784    -    blz. 97 nr. 3
1784 op heden Sondagh den 8 feb: 1784 naer voorgaende kercke
geboden seijn getrout Petrus Giesbers ende Cornelia Hilwegen
gebortigh tot Bergh, de getuijgen seijn geweest Jacobus Meers
van Assel ende Maria Stox van Leuwen ende hebben beneffens mij
geteekent de contrahenten als getuijgen, dit is het x merck van den
bruijdegom dit is x het merk van de bruijt, dit is x het merck van Jacobus
Meers dit is x het merk van Maria Stox F. Haex pastor
 
Maasniel H1784-002   -   25-04-1784    -    blz. 97 nr. 4
op heden Sondagh den 25 april 1784 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Henricus Thomassen ex Asenraij ende Maria Donée ex Herkenbosch
de getuijgen seijn geweest Carolus Donée ex Herkenbosch ende Maria Thomassen
van Asenraij ende hebben beneffens mij geteekend de Contrahenten als
getuijgen                                              dit is het x merck van Maria Donée
dit is x het merck van Carolus Donée, dit x is het merck van Maria Thomassen
                                                                                              F Haex
 
Maasniel H1784-003   -   27-04-1784    -    blz. 97 nr. 5
op heden dinsdagh den 27 april 1784 naer voorgaende kerckegebooden
seijn getrout Henricus Breemers ex Maesniel ende Sophia Sillen ex Maesniel
de getuijgen seijn geweest Joes Janssen ende Sophia Sillen beijde van Niel
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
 
Maasniel H1784-004   -   28-04-1784    -    blz. 97 nr. 6
Op heden woensdagh den 28 april 1784 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrouwt Jo(ann)es Gerardts ende Gertrudis Bremmers beijde van Maesniel
de getuijgen seijn geweest Paulus Gerardts ende Petronilla Bremmers
beijde van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten ge
tuijgen dit is het x merk van Joes Gerardt dit is x merk van Gertrudis F: Haex
 
Maasniel H1784-005   -   28-04-1784    -    blz. 98 nr. 1
Op heden woensdagh den 28 april 1784 naer voorgaende kerkgeboden sijn
getrouwt Joannes Tulmanus Mevessen van Swalmen en Anna Maria Gerardts
van Maesniel. de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Kessels van Swalmen en
Anna Catharina Gerardts van Maesniel en hebben beneffens mij getekent
soo de contrahenten als getuijgen [ondertekening Joannes Tulmanus Mevessen]
[ondertekening Anna Maria Gerardts, Wilhelmus Kessels, Anna Catharina Gerardts]
J: Gerardts de licentia pastoris
 
Maasniel H1784-006   -   06-05-1784    -    blz. 98 nr. 2
Op heden donderdagh den 6 meij 1784 naer voorgaende kerkegebooden
seijn getrout Petrus Thelen van Swalmen ende Catharina Verboken ex Leuwen
de getuijgen seijn geweest Gerardus Houx ex Maesniel ende Anna Wulms ex Leuwen
ende hebben beneffens mij geteekent soo de contrahenten als getuijgen
[ondertekening Peeter Theelen] dit is x het merck van de bruijt [ondertekening Gerardus Houex]
[ondertekening Joanna Wulms] F: Haex
 
1785
Maasniel H1785-001   -   16-01-1785    -    blz. 98 nr. 3
Op heden Sondagh den 16 ja(n)u(a)ri 1785 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrouwt Sebastianus Coenen gebortigh tot Asselt ende Joanna Janssen
gebortigh tot Maesniel de getuijgen seijn geweest Joes Coenen uijt Asselt
ende Hendrina Janssen uijt Maesniel ende hebben beneffens mij
geteekent de Contrahenten als getuijgen [ondertekening Sebastianus Koenen]
dit x is het merck van de bruijt, dit x is het merck van Joes Koenen
dit x is het merck van Hendrina Janssen           F: Haex
 
Maasniel H1785-002   -   06-02-1785    -    blz. 98 nr. 4
Op heden Sondagh den 6den fbr 1785 naer voorgaende kercke gebooden
zijn getrouwt Hubertus Techelbeekers gebortigh tot Swalmen ende Sophia
Aelin gebortigh tot Maesniel de getuijgen zijn geweest Mathias Aelen
van Maesniel ende Cath: Techelbeekers van Swalmen ende hebben beneffens
mij geteekent de Contrahenten als getuijgen dit x is het merck van den
bruijdegom dit x is het merck van de bruijt dit zijn de x x mercken van de
getuijgen F: Haex pastor
 
Maasniel H1785-003   -   17-04-1785    -    blz. 98 nr. 5
Op heden sondagh den 17 april 1785 naer voorgaende kercke gebooden seijn
getrouwt Leonardus Henderix daghuijrder gebortigh van Odilienbergh ende Jo(a)nna
Leijendeckers gebortigh tot Maesniel de getuijgen zijn geweest Arnoldus Henderix
van Odilienbergh ende Elisabetha Leijendeckers van Maesniel ende hebben beneffens mij
geteekent de Contrahenten als getuijgen [ondertekening Leonardus Heindrijcks], dit is x het
merck van de bruijt dit is x het merck van Arnoldus Henderix dit x is het merck
van Elisabetha Henderix F: Haex pastor
 
Maasniel H 1785-004   -   17-04-1785    -    blz. 98 nr. 6
Op heden Sond: den 17 april 1785 naer voorgaende kercke gebooden seijn getrout Jacobus Leijendeckers
daghurder van Maesniel ende Gertrudis Cremers van Maesbraght de getuijgen zijn geweest
Bastinus Janissen van Swalmen ende Jo(an)na Leijendeckers van Maesniel ende hebben
beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen dit x is het merck van den
bridegom dit x is het merck van de bruijt dit zijn x x de mercken van de getuijgen F: Haex
 
Maasniel H1785-005   -   27-04-1785    -    blz. 98 nr. 7
Op heden woensdagh den 27 april 1785 naer voorgaende kerckegeboden
zijn getrouwt Joannes Niessen van Maesniel ende Joanna Wienen
van Swalmen halfmans doghter, de getuijgen zijn geweest Daniel Niessen
ende Anna Catharina Wienen
[vervolg op bladzijde 99]
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
[ondertekening Joannes Niessen] [ondertekening Jacomina Wijnen] F Haex pastor
 
Maasniel H1785-006   -   08-09-1785    -    blz. 99 nr. 1
Op heden donderdagh den 8ste 7ber 1785 naer voorgaende
kercke gebooden zijn getrouwt Cornelius Wijnen van Swalmen
ende Cornelia Mevissen van Merum de getuijgen zijn
geweest Petrus Wijnen van Swalmen ende Maria Agnes
van Swalmen ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen dit x is het merck van den
bruijdegom. dit x is het merck van de bruijt dit zijn de xx mercken
van de getuijgen F Haex pastor
 
Maasniel H1785-007   -   13-10-1785    -    blz. 99 nr. 2
Op heden den 13 8ber 1785 naer voorgaende kercke gebooden seijn
getrouwt Henricus Vandael van Maesniel ende Anna Meurs van
Beesel, de getuijgen seijn geweest Arnoldus Vanuffelt van Maesniel
ende Anna Catharina Nijssen van Maesniel ende hebben beneffens
mij geteekent de Contrahenten als getuijgen [ondertekening Hendricus Vandael]
dit x is het merck van de bruijt [ondertekening Aernoldus van Uffelt]
[ondertekening Catharina Nijssen] F: Haex pastor
 
1786
 
Maasniel H1786-001   -   24-01-1786    -    blz. 99 nr. 3
Op heden dinsdagh den 24 jan(ua)ri 1786 naer voorgaende kercke
gebooden seijn getrouwt Joannes Janssen halfman op den Thoven ende
Catharina Slangen van Linne ende de getuijgen seijn geweest
Aegidius Sillen van Maesniel ende Jo(a)nna Maria Slangen van Linne
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
[ondertekening Joannes Janssen] [ondertekening Cath Slangen]
[ondertekening Egidius Sillen] dit is x het merck van Joanna Maria Slangen
F: Haex pastor
 
Maasniel H1786-002   -   14-02-1786    -    blz. 99 nr. 4
Op heden den 14 februarii des jaers 1786 naer voorgaende
kerkgeboden sijn getrouwt Joannes Fredericus Schomers landmeter
van Ruremonde en Anna Gertrudis Smeedts van Maesniel, de getuijgen
sijn geweest Arnoldus Smeedts en Maria Agnes Smeedts beijde van
Maesniel, en hebben beneffens mij getekent soo contrahenten
als getuijgen, [ondertekening Joes Fredericus Schomers, Gertrudijs Smeedts]
[ondertekening Arnoldus Smeedts Maria Agnes Smeedts]
J: Gerardts presb de licentia pastoris
 
Maasniel H1786-003   -   19-02-1786    -    blz. 100 nr. 1
Op heden Sondagh den 19 feb 1786 naer voorgaende kercke gebooden
zijn getrout Jo(ann)es Ambrosius Wackers schepens soone van Maesniel ende
Maria Joanna Leenen schepens doghter van Ool, ende de getuijgen seijn gewe[est]
Henricus Leenen van Merum ende Maria Cath: Wackers van Maesniel
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
[ondertekening Joannes Ambrosius Wackers] [ondertekening Maria Johanna Leenen]
[ondertekening Maria Catharina Wackers] F: Haex pastor
 
Maasniel H1786-004   -   04-05-1786    -    blz. 100 nr. 2
Op heden donderdagh den 4 meij 1786 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Michael Paussers van Swalmen ende Joanna Cuijpers van Linnen
de getuijgen seijn geweest Hermanus Paussers ende Gertrudis Cuijpers ende hebben
beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen dit is x het merck
van den bruijdegom [ondertekening Joanna Cuijpers] dit is x het merck van Hermanus
Paussers [ondertekening Getrudis Cuijpers] F: Haex pastor
 
Maasniel H1786-005   -   11-06-1786    -    blz. 100 nr. 3
Op heden Sondagh den elfden juniij 1786 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrouwt Joannes Cox van Asenraij ende Catharina Heldens van Asenraij
de getuijgen seijn geweest Daniel Cox van Asenraij ende Francisca Smedts van Asenraij
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
[ondertekening Joannes Cox] dit is x het merck van de bruijt [ondertekening Danijel Koex]
Joannes Cox dit is [ondertekening Francisca Smedts] F: Haex pastor
 
Maasniel H1786-006   -   12-10-1786    -    blz. 100 nr. 4
Op heden donderdagh den 12 octob: des jaers 1786 naervoorgaende
kerkgebooden sijn getrouwt Wilhelmus Kessels van Swalmen en Anna
Catharina Gerardts van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Franciscus
Gerardts van Maesniel en Maria Johanna Kessels van Ruremonde
en hebbe beneffens mij getekent soo contrahente als getuige
[ondertekeing W Kessels] [ondertekening Anna Cathrijna Gerardts] [ondertekening F Gerardts]
[ondertekening M Iohanna Kessels] J: Gerardts praesb ex commiss past
 
1787
 
Maasniel H 1787-001   -   31-01-1787    -    blz. 100 nr. 5
Op heden Woensdagh den 31 ja(n)u(a)ri 1787 naer voorgaende kercke
gebooden seijn getrout Jacobus Gubbels van Horne ende Ida Nijssen
van Maesniel de getuigen seijn geweest Daniel Nijssen ende
Gertrudis Gubbels ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen [ondertekening Jacobus Gubbels] [ondertekening Ida Nijssen]
[ondertekening Daniel Nissen] [ondertekening Gertruijd Gebbels] F: Haex pastor
 
Maasniel H1787-002   -   07-02-1787    -    blz. 101 nr. 1
op heden woensdagh den 7 februari 1787 naer voorgaende kerkgebode
sijn getrouwt Christianus Bemont van Swalmen en Mechtildis Haes
van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Joannes Beurskens en Ida
Haes, en hebbe getekent soo contrahente als getuijge, dit is het merk
van den bruijdegom x schrijvens onervaren [ondertekening Mechtildis Haes]
[ondertekening Joannes Beurskens] [ondertekening Ida Haes]
                                                           J: Gerardts praesb ex commiss: pastoris
 
Maasniel H1787-003   -   22-04-1787    -    blz. 101 nr. 2
op heden Sondagh den 22 april 1787 naer voorgaende kerkgeboden
sijn getrouwt Joannes Stox van Asenraeij en Catharina Sillen van Asenraeij
de getuijgen sijn geweest Reijnerus Smeedts van Asenraeij in Joanna Laemers
van Maesniel en hebbe beneffens mij getekent soo contrahente als getuijge
dit is het merk x van den bruijdegom, van de bruijt x getuijge x x
schrijvens onervaren                J: Gerardts praesb: ex commiss: past:
 
Maasniel H1787-004   -   29-04-1787    -    blz. 101 nr. 3
op heden Sondagh den 29 april 1787 naer voorgaende kercke gebooden zeijn
getrout Gerardus Slabbers van Swalmen ende Petronella Joosten van Asenraij
de getuijgen seijn geweest Jacobus Slabbers ende Dorothea Slabber van Besel
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
dit is x het merck van den bruijdegom dit is x het merck van de bruijt
dit seijn de xx mercken van de getuijgen F Haex pastor
 
Maasniel H1787-005   -   15-07-1787    -    blz. 101 nr. 4
op heden Sondagh den 15 Julii 1787 sijn getrouwt naer voorgaende kerk-
-gebooden, Jacobus Obers van Swalmen, en Maria Smeets van Asenraeij
de getuijge sijn geweest Mathijs Peters en Catharina Obers beijde van Swalmen
en hebbe beneffens mij getekent den ...  soo contrahente als getuijgen
dit het merk x van den bruijdegom van de bruijt x dit van de getuijgen
x x  J: Gerardts praesb ex commiss: past:
 
Maasniel H1787-006   -   19-07-1787    -    blz. 101 nr. 5
op heden donderdagh den 19 Julii 1787 naer voorgaende kerkgeboode
sijn getrouwt Theodorus Derks van Asenraeij en Joanna Beurskens van
Haelen, de getuijge sijn geweest Reijnerus Smets van Asenraeij en Francisca
Smedts van Asenraeij, en hebbe getekent soo contrahente als getuijge
dit is het merk van den bruijdegom x dit van de bruijt x dit van den
getuijge x [ondertekening Francisca Smedts]
 
Maasniel H1787-007   -   05-08-1787    -    blz. 101 nr. 6
op heden Sondagh den 5den aug: 1787 naer voorgaende kerckegebooden
sijn getrouwt Reijnerus Smedts van Asenraij ende Mari Liesbeth van
't Jonckbloet van Herkenbosch de getuijgen seijn geweest Daniel Nijssen
ende Cath: Nijssen ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen dit is x het merck van den bruijdegom dit is x het
merck van de bruijt [ondertekening Daniel Nijssen] [ondertekening Catharina Nijssen]
F: Haex pastor
 
Maasniel H1787-008   -   23-09-1787    -    blz. 102 nr. 1
op heden Sondagh den 23 September 1787 naer voorgaende kerkgeboode
sijn getrouwt Laurentius Peeters van Maesniel en Maria Agnes Linssen
van Leuwen, de getuijge sijn geweest Caspar Linssen van  ex Leuwen
en Anna Peeters van Maesniel, en hebbe getekent de contrahenten
[ondertekening Laurentius Peeters] [ondertekening Angenes Linssen] de getuijge
[ondertekening Caspar Linssen] [ondertekening Anna Peters]: J Gerardts ex com past
 
Maasniel H1787-009   -   30-10-1787    -    blz. 102 nr. 2
op heden dinsdagh den 30 8ber 1787 naer voorgaende kercke
gebooden seijn getrouwt Joannes Bremmers dagh huijrder van
Maesniel ende Maria Gerardts van Maesniel, de getuigen seijn
geweest Henricus Claessen van Swalmen ende Maria Timmermans
van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen
ende de Contrahenten dit is x het merck van den bruijdegom
dit is x het merck van de bruijt dit is x het merck van
Henricus Claessen, dit is x het merck van Maria Timmermans
F: Haex pastor
 
1788
 
Maasniel H1788-001   -   29-01-1788    -    blz. 102 nr. 3
op heden dijnsdagh den 29 Januarii 1788 sijn
getrouwt naer voorgaende kerkgeboden, Caspar
Brabander bakker van Ruremonde en Maria Agnes
Smeedts van Maesniel, de getuijge sijn geweest Wulm
-helmus Brabande van Ruremonde en Catharina
Smeedts van Maesniel, en hebbe geteekent soo
contrahente als getuijge [ondertekening Caspar Brabander]
[ondertekening Maria Agnes Smeedts] [ondertekening Wilhelmus Brabander]
[ondertekening Catharina Smeets] J: Gerardts praesb ex com pas
 
Maasniel H1788-002   -   20-07-1788    -    blz. 103 nr. 1
op heden Sondagh den 20 Julii 1788 naer voorgaende kerkgeboode
sijn getrouwt Thomas van Kessel, uijt Melick en Catharina Leijendeckkers
van Gebroek, de getuijgen sijn geweest Theodorus van Kessel, uijt Melick
en Anna Kukkelhove van Vlodrop, en hebbe getekent soo contrahente
als getuijge den bruijdegom x de bruijd x de contrahente x x
J: Gerardts praesb ex commiss: past:
 
Maasniel H1788-003   -   22-07-1788    -    blz. 103 nr. 2
op heden dinsdagh den 22 julij 1788 naer voorgaende kercke
gebooden sijn getrouwt Reijnerus Versteegen paghters soone ende
Christina Lintjens pachtersse doghter de getuijgen seijn geweest
Fransciscus Lintjens ende Maria Gertrudis Schrijvers ende
hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
[ondertekening Reijner Versteegen] [ondertekening Christina Lintiens] [ondertekening Franciscus
Lientiens] [ondertekening Maria Gertrudis Schrijvers] F: Haex pastor
 
Maasniel H1788-004   -   21-09-1788    -    blz. 103 nr. 3
op heden den 21 7ber 1788 Sondaghs naer voorgaende
kercke gebooden seijn getrout Daniel Cox van Asenraij ende
Elisabetha Maessen schepens doghter uijt de Brouckhenne de
getuijgen seijn geweest Gerardus Maessen ende Elisabetha
Neelen ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen [ondertekening Daniel Cox] [ondertekening Elisabeth Maessen]
[ondertekening Gerardus Maessen] [ondertekening Elisabeth Neelen] F: Haex pastor
 
Maasniel H1788-005   -   05-10-1788    -    blz. 103 nr. 4
op heden Sondagh den 5 8ber 1788 naer voorgaende
kercke gebooden seijn getrout Bartholomeus Wouters
daghuijrder tot Leuwen ende Cornelia Mevissen van
Odilienbergh de getuijgen seijn geweest Andreas Custers
van Maesniel ende Anna Maria Mevissen ende
hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
[ondertekening Bartholomeus Wolters] dit is x het merck van
de bruijt [ondertekening Andreas Custers] dit is x het merck van
Anna Maria Mevissen F Haex pastor
 
Maasniel H1788-006   -   14-10-1788    -    blz. 103 nr. 5
op heden dinsdagh den 14 8ber 1788 naer voorgaende kercke
geboode seijn getrout Jo(ann)es Putz van Postert ende Maria Cuijpers
van .....  Lenarts van Elmpt de getuijgen seijn geweest Jacobus
van de Vorst ende Maria Cuijpers ende hebben beneffens mij geteekent
de contrahenten als getuijgen dit seijn de mercken x x van
den brudegom als bruijt, dit seijn de mercken x x der getuijgen
                                                                                  F Haex
 
Maasniel H1788-007   -   26-10-1788    -    blz. 104 nr. 1
op heeden Sondagh den 26 8ber 1788 naer voorgaende
kercke gebooden seijn getrout Cornelius Geurts van Linne ende
Elisabeth Stox van Leuwen, de getuijgen seijn geweest Hermanus Geurts
ende Gertrudis Stox, ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen dit is x het merck van den brudegom dit is x het merck
van de bruijt dit seijn de xx mercken der getuijgen F Haex
 
Maasniel H1788-008   -   26-10-1788    -    blz. 104 nr. 2
op heden Sondagh den 26 8ber 1788 naer voorgaende kercke
gebooden seijn getrout Jacobus Naus van Kessel ende Elisabeth
Breemers van Leuwen, de getuijgen seijn geweest Leonardus
Grooters van Neer ende Wilhelmina Naus dit is x het merck van
den brudegom dit is x het merck van de bruijt dit seijn x x de mercken
der getuijgen F: Haex pastor
 
Maasniel H1788-009   -   09-11-1788    -    blz. 104 nr. 3
op heeden Sondagh den 9 9ber 1788 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Arnoldus Henderix van Odilienbergh ende Mechtildis Peters
de getuijgen seijn geweest Christianus Peters ende Anna Maria Henderix
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen dit is x
het merck van den bruijdegom dit is x het merck van den bruijt [ondertekening Christianus
Peters] Dit is het x merck van Anna Maria Peters F Haex
 
Maasniel H1788-010   -   16-11-1788    -    blz. 104 nr. 4
op heden Sondagh den 16 9ber 1788 naer voorgaende kercke gebooden seijn
getrouwt Wilhelmus Hierop daghuijrder ende Joanna Smedts diestmeijt de
getuijgen seijn geweest Wilhelmus Custers ende Maria Anna van den Oudenhuijsen
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen dit is x het merck
van den bruijdegom dit is x het merck van de bruijt [ondertekening W Custers]
[ondertekening Marijaanna van den Ouden Huijsen] F Haex pastor
 
Maasniel H1788-011   -   19-11-1788    -    blz. 104 nr. 5
op heden woensdagh den 19 november 1788 naer voorgaende kerkgeboode
sijn getrouwt Joannes Daemen daghhuijrder geboortigh alhier, en Agnes Frenken
van Melick dienstmeijd, de getuijge sijn geweest Mathijs Daemen van Asenraeij
en Maria Beurskens van Melick en hebbe getekent den bruijdegom x
de bruijd x de getuijge x x schrijvens onervaren J: Gerardts ex commiss
 
Maasniel H1788-012   -   19-11-1788    -     blz. 104 nr. 6
op heden woensdagh den 19 november 1788 naer voorgaende
kerkgebode sijn getrouwt Philippus Stox akkerman van Leuwen
en Gertrudis Ravée van Buggenum, de getuijgen sijn geweest
Joannes Stox van Leuwen en Petronella Ravée van Buggenum
en hebbe getekent soo contrahente als getuijge [ondertekening P Stockx] bruijdegom
[ondertekening Anna Gertrudis Ravee] de bruijd x [ondertekening Petronella Ravée]
J: Gerardts ex commiss:  past:
 
Maasniel H1788-013   -   26-11-1788    -    blz. 105 nr. 1
op heden woensdagh den 28 9bris naer voorgaende kerkgeboden sijn
getrouwt Gerardus Houcks akkerman van Maesniel en Aldegonda Huts
akkermans dochter van Aphoven, de getuijgen sijn geweest Jacobus
van der Linde van Maesniel en Elisabet Huts van Aphoven; en hebbe getekent soo contrahente
als getuijge [ondertekening Gerardus Hoeckx] dit is het merk x van de bruijd
[ondertekening Jacobus van der Linden] x       J: Gerardts ex commiss: past:
 
1789
 
Maasniel H1789-001   -   05-02-1789    -    blz. 105 nr. 2
op heden donderdagh den 5 februarii naer voorgaende kerkgeboden sijn getrouwt
Andreas Kusters dienstknecht en Petronella Bremmers dienstmeijd
beijde van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Caspar Peters
en Anna Kusters beijde van Maesniel, en hebbe getekent
soo contrahente als getuijge [ondertekening Andreas Custers] [ondertekening Petronella Bremmers]
[ondertekening Caspar Peters] x                      J: Gerardts praesb: ex commiss: past:
 
Maasniel H1789-002   -   22-02-1789    -    blz. 105 nr. 3
op heden Sondagh den 22 februarii naer voorgaende kerkgeboden sijn
getrouwt Marcelus Sille dienstknecht van Maesniel, en Catharina
Beek dienstmeijd van Asselt, de getuijge sijn geweest Thomas Beek
van Asselt en Helena Sille van Masniel, en hebbe getekent soo
contrahenten als getuijge den bruijdegom x de bruijd x de
contrahenten x x                                  J: Gerardts ex com: past:
 
Maasniel H1789-003   -   28-04-1789    -    blz. 105 nr. 4
op heden dinsdagh den 28 april 1789 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Jo(ann)es Canters van Ool ende Cornelia Linssen van Leuwen
de getuijgen seijn geweest Lambertus Canters ende Elisabetha Canters
ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen als Contrahenten
[ondertekening Joannes Canters] [ondertekening Corlia Linssen] [ondertekening Lambertus Canters]
dit x is het merck van Eli: Canters F Haex pastor
 
Maasniel H1789-004   -   03-05-1789    -    blz. 105 nr. 5
op heden Sondagh den 3den meij 1789 naer voorgaende
kercke gebooden seijn getrout Henricus Thomassen daghuijrder
tot Asenraij ende Margaretha Smedts van Asenraij de getuijgen
sein geweest Henricus Sillen van Asenraij ende Agnes Smedts
van Asenraij ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen [ondertekening Henricus Thomassen]
dit is x het merck van de bruijt dit is x het merck van
Henricus Sillen dit is x het merck van Agnes Smedts
F Haex pastor
 
Maasniel H1789-005   -   03-05-1789    -    blz. 106 nr. 1
op heden Sondagh den 3den meij 1789 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Martinus Rulkens uijt Besel ende Margaretha van Uffelt
van Maesniel de getuijgen seijn geweest Godefridus Rulkens van Besel
ende Maria Hansen van Maesniel ende hebben beneffens mij getekent
de Contrahenten als getuijgen dit is x het merck van de bruijdegom
[ondertekening Margret van Uffelt] dit is x het merck van Godefridus
Rulkens [ondertekening M Hansen] F Haex pastor
 
Maasniel H1789-006   -   18-06-1789    -    blz. 106 nr. 2
op heden donderdagh den 18 junius 1789 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Arnoldus Lammers ex Asselt ende Maria Timmermans van
Maesniel, de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es van Keeken ende Aldegonda
Timmermans, ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen dit is x het merck van den bruijdegom dit is x het merck
van de bruijt [ondertekening Joannes van Keeken] dit is x het merck
van Aldegonda Timmermans F Haex pastor
 
Maasniel H1789-007   -   02-08-1789    -    blz. 106 nr. 3
op heden Sondagh den 2de augusti 1789 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrouwt Jacobus Janssen van Vlodrop ende Maria Ingenhut van
Maesbraght, de getuijgen seijn geweest Gerardus Janssen ende Jo(an)na
Heijnen, ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
dit is x het merck van den bruijdegom dit is het x merck van de bruijt
dit seijn x x de mercken der getuijgen F Haex pastor
 
Maasniel H1789-008   -   23-08-1789    -    blz. 106 nr. 4
op heden Sondagh den 23 augusti naer voorgaende kerkgebode
sijn getrouwt Joannes Bremmers en Cornelia Korsten beijde van
Asenraij de getuijge sijn geweest Gerardus Korsten en Joanna
Bremmers beijde van Asenraeij, en hebbe getekent soo contrahente
als getuijge den bruijdegom [ondertekening J Bremmers] de bruijt x
de getuijge x x              J: Gerardts ex commiss: past:
 
Maasniel H1789-009   -   29-09-1789    -    blz. 106 nr. 5
op heden dijnsdagh den 29 September naer voorgaende kerkgeboden
sijn getrouwt den heer Henricus Janssen van Ruremonde en
Juffrouw Maria Haex van Ruremonde, de getuijge sijn
geweest Severijnus Haex van Ruremonde en Maria Helena
Haex van Ruremonde en hebbe beneffens mij pastor getekent
soo contrahenten als getuijge [ondertekening Henricus Janssens]
[ondertekening Maria Anna Haex] [ondertekening Severinus Haex] [ondertekening Maria Helena Haex]
F: Haex pastor uijt commissie van den Ew heere
pastor tot Ruremonde
 
Maasniel H1789-010   -   04-10-1789    -    blz. 107 nr. 1
op heden Sondagh den 4 october naer voorgaende kerkgebode
sijn getrouwt Adrianus Cox van Maesniel en Maria Agnes Smeets
van Asenraeij de getuijge sijn geweest Joannes Cox van Maesniel
en Catharina Smeets van Bergh en hebbe getekent soo contrahen[ten]
als getuijge [ondertekening Adrianus Cox] de bruijt x de getuijge x
+ [ondertekening Catarina Smets]                    J: Gerardts ex commiss: past:
 
Maasniel H1789-011   -   15-11-1789    -    blz. 107 nr. 2
op heden Sondagh den 15 9ber 1789 naer voorgaende kercke gebooden
sein getrouwt Dominicus Vandervorst van Asenraij ende Maria
Sillen van Maesniel de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es Klercks
ende Maria Sillen ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen dit is x het merck van den bruijdegom
dit is x het merck van de bruijt dit seijn de x x mercken der
getuijgen      F Haex
 
Maasniel H1789-012   -   19-11-1789    -    blz. 107 nr. 3
Op donderdag den 19 9bris 1789 naer voorgaende kerkegeboden
sijn getrouwt Petrus Sporen woonagtig tot Maesniel ende Maria
Wolfs ende hebben beneffens getekent de getuijgen sijn geweest
Christianus Cox en Getrudis Wolfs dit is het x [ondertekening Peter Sporen]
[ondertekening Merija Wolff] [ondertekening Chrijstiian Cox] Dit is het x teken van Gertru
dis Wolfs                     J B Leenen praesb
 
Maasniel H1789-013   -   26-11-1789    -    blz. 107 nr. 4
op heden donderdagh den 26 november naer voorgaende kerk-
-geboden sijn getrouwt Wulmhelmus Clerks van Maesniel en
Maria Pijls van Buggenum de getuijgen sijn geweest Jacobus
Bremmers van Maesniel en Maria van Uffelt van Maesniel, en hebbe
getekent soo contrahenten als getuijge den bruijdegom x de bruijd
x de getuijg x x             J: Gerardts ex commiss: past
 
1790
 
Maasniel H1790-001   -   27-01-1790    -    blz. 107 nr. 5
factis tribus eclesiae proclamationibus matrimonio
juncti sunt Franciscus Lintjens et Ida Nelen testibus
Petro Lintjens et Elisabetha Nelen ---- hac 27 jan:
 
Maasniel H1790-002   -   31-01-1790    -    blz. 107 nr. 6
factis tribus ecclesiae proclamationibus matrimonio juncti
sunt Jo(ann)es Hendricks et Ida Gerardts testibus Michaele
Hendricks et Elisabetha van Melick 31 Jan
 
aprilis 1790
 
Maasniel H1790-003   -   18-04-1790    -    blz. 108 nr. 1
18 aprilis factis tribus proclamationibus matrimonio juncti
sunt Gerardus Geurts ex Asenraij et Cornelia Roemen ex Merum
testibus Joan(nes) Roemen et Maria Geurtz
 
Maasniel H1790-004   -   18-04-1790    -    blz. 108 nr. 2
18 tribus proclamationibus factis matrimonio juncti sunt
Gerardus Daemen ex Kessel et Anna Margaretha Willems
ex Maesniel testibus Michaele Claessen et Cath: Willems
 
junius
 
Maasniel H1790-005   -   10-06-1790    -    blz. 108 nr. 3
10 tribus proclamationibus factis matrimonio juncti sunt
Henricus Reulen et Joanna Laemers testibus Henric
Moors et Catharina Smedts
 
augustus
 
Maasniel H1790-006   -   08-08-1790    -    blz. 108 nr. 4
8va factis tribus proclamationibus matrimonio juncti
sunt Jo(ann)es Eijckelenbergh ex Maesniel et Anna Gertrudis
Hemels ex Herkenbosch testes fuerunt Franciscus
Eijckelenbergh et Petronella Hemels
 
october
 
Maasniel H1790-007   -   31-10-1790    -    blz. 108 nr. 5
31 factis tribus proclamationibus matrimonio juncti sunt
Jacobus Poelmans ex Asenraij et Maria Sillen ex Asenraij
testibus Martino Poelmans et Mechtildis Sillen
 
Maasniel H1790-008   -   31-10-1790    -    blz. 108 nr. 6
31 tribus proclamationibus factis matrimonio juncti sunt
Joannes Slabbers van Gebroeck et Maria Agnes Fieter
ex Leuwen testibus Petro Slabbers et Cornelia Fieter
 
1791
 
Maasniel H1791-001   -   27-02-1791    -    blz. 108 nr. 7
27 februari
praemissis tribus ecclesiae proclamationibus matrimonio juncti
sunt Joannes Janissen et Maria Slabbaers testibus Gerardo
Tillers et Mechtilde Slabbaers
 
Maasniel H1791-002   -   29-05-1791    -    blz. 108 nr. 8
op heden Sondagh den 29 meij 1791 naer voorgaende kercke
gebooden seijn getrout Godefridus Crompvoets van Buggenum
ende Wilhelmina Polen van Leuwen, de getuijgen seijn geweest
Thomas Ingenhut van Melick ende Gertrudis Cuijpers van
Leuwen ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen  dit is x het merck van den brudigom
dit is x het merck van de bruijt dit seijn x x de mercken
der getuijgen F Haex pastor
 
Maasniel H1791-003   -   14-06-1791    -    blz. 109 nr. 1
op heeden den 14 junii 1791 naer voorgaende kercke gebooden
sein getrout Jo(ann)es Smeedts van Maesniel ende Frederica Dousens
van Swalmmen  de getuijgen seijn geweest Arnoldus Smeedts ende
Catharina Smeedt ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen [ondertekening Joannes Gerardus Smeedts]
[ondertekening Frederica Dousens] [ondertekening Arnoldus Smeedts] [ondertekening Catharina Smeedts]
F: Haex pastor
 
Maasniel H1791-004   -   29-06-1791    -    blz. 109 nr. 2
op heden woensdagh den 29 Junii 1791 naer voorgaende
kerk geboden sijn getrouwt Wulhelmus Linssen van Herten
et Maria Janssen van Herkenbosch, de getuijgen sijn geweest
Godefridus Beckers van Swalmen en Gertrudis Janssen van
Maesniel, en hebben getekent den bruidegom x de bruijd x
de getuijgen x  x                                  J: Gerardts praesb ex commiss: past:
 
Maasniel H1791-005   -   24-07-1791    -    blz. 109 nr. 3
op heden Sondagh den 24 julij 1791 naer voorgaende kercke gebooden
sijn getrout Arnoldus Joris van Kerreke ende Maria Anna
van Oudenhuijsen van Maesniel de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es
Martinus Scheeren van Kercke ende Maria Agnes van Oudenhuijsen
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
dit is x het merck van den bruijdegom [ondertekening Marijoanna van Ouijsen]
[ondertekening Joannes Martinus Scheeren] dit is x het merck van
Maria Agnes van Oudenhuijsen F Haex pastor
 
Maasniel H1791-006   -   24-08-1791    -    blz. 109 nr. 4
op heden woensdagh den 24 augusti 1791 naer voorgaende
kerkgeboden sijn getrouwt Joannes Nelen en Maria
Catharina Wackers woonende alhier, de getuijgen sijn
geweest Henricus Nelen woonende alhier, en Anna Gertrudes
Crompvoets woonende tot Buggenum, en hebben getekent
soo contrahent. als getuijge [ondertekening Joannes Neelen] [ondertekening Maria
Catharina Wackers] [ondertekening Henricus Neelen] [ondertekening Anna Getrudus Crompvoets]
                                                                       J: Gerardts praesb ex com: past:
 
Maasniel H1791-007   -   15-08-1791    -    blz. 109 nr. 5
op heden Maendagh den 15 augusti
naer voorgaende kercke gebooden sein getrouwt Henricus Sillen
van Asenraij ende Getrudis Bongars alias Wolfs van Asenraij de
getuijgen seijn geweest Jacobus Pulmans van Asenraij ende Jo(an)na Beurskens
van Haelen ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen als
contrahenten dit sein de # # mercken der getuijgen dit seijn de mercken
der contrahenten F Haex pastor
 
Maasniel H1791-008   -   30-08-1791    -    blz. 110 nr. 1
op heden dijnsdagh den 30 augusti 1791 naer voorgaende
kerkgeboden sijn getrouwt Joannes Muller en Helena
Dirx woonende alhier, de getuijge sijn geweest Antonius
Daemen woonende tot Ruremonde en Helena Peters, woonende
alhier en hebbe getekent de contrahente [ondertekening Johannes Müller]
[ondertekening Heijlena Derckx] de getuijge x [ondertekening Helena Peters]
J: Gerardts ex commiss: past:
 
1792
 
Maasniel H1792-001   -   22-01-1792    -    blz. 110 nr. 2
op heden Sondagh den 22 ja(n)u(a)ri 1792 naer voorgaende kerke gebooden
sijn getrouwt Hermanus Brentjens van Melick ende Maria Cath: van Kruchten
van Kercke, de getuijgen sijn geweest Godefridus Beekers van Swalmen
ende Catharina Litz van Odilienbergh ende hebben beneffens mij
geteekent de Contrahenten als getuijgen dit sijn de x # mercken
van bruijt en brudegom dit sijn de x # mercken der getuijgen F Haex
 
Maasniel H1792-002   -   22-04-1792    -    blz. 110 nr. 3
op heden Sondagh den 22 april naer voorgaende kerkgeboden sijn getrout
getrouwt Petrus Slabbers en Catharina Lutters beijde
van Maesniel de getuijgen sijn geweest Henricus Lütters
ende Mechtildis Slabbers bijde van Maesniel ende
hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
dit is het x merck van den bruijdegom dit is het x merck van
de bruijt dit sijn de x x mercken der getuijgen F Haex
 
Maasniel H1792-003   -   06-05-1792    -    blz. 110 nr. 4
op heden Sondagh den 6den meij 1792 naer voorgaende kercke gebooden sijn
getrout Arnoldus Laemers van Swalmen ende Maria Agnes Hanssen van Leuwen
de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Peters van Maesniel ende Gertrudis Hanssen
ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen als Contrahenten dit sijn
de x x teekenen der getrouden [ondertekening Wilhelmus Peters] dit x is het
merck van Gertrudis Hanssen F Haex pastor
 
Maasniel H1792-004   -   21-10-1792    -    blz. 110 nr. 5
op heden Sondag den 21 8bris 1792 naer voorgaende kerck
geboden sijn getrouwt Hubertus Gerards ende Maria Pacht=
land bijde woonachtig tot Maesniel de getuijgen sijn geweest
Christianus Peters woonachtig tot Roer en Maria Slabbers
woonachtig op Gebroek en hebben beneffens mij geteekent
de contrahenten en getuijgen
dit is x het merkteeken van den bruijdegom schrijvens onervaeren
dit is x het teeken van de bruijt schrijvens onervaeren
dit sijn x x de teekenen van de getuijgen schrijvens onervaeren
                                   J: B: Leenen Caplaen
 
1793 Vacat
 
Maasniel H1794-001   -   09-02-1794    -    blz. 111 nr. 1
op heden Sondagh den negenden feb: 1794 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Chrijstophorus Aelen ende Elisabetha Stox van Haelen, de getuijgen
seijn Mathias Aelen ende Ida Haes ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen [ondertekening Christophorus Aelen] dit is x het merck
van de bruijt dit is x merck van den tuijgen [ondertekening Ida Haes] F: Haex pastor
 
Maasniel H1794-002   -   11-02-1794    -    blz. 111 nr. 2
op heden dinsdagh den elfden feb: 1794 naer voorgaende kercke gebooden
sijn getrout Jo(ann)es Beijsen van Lommel ende Ida Maessen van Maesniel
de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es Francken van Lommel ende Catharina
Maessen van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen [ondertekening Jan Beijsen] [ondertekening Ida Maessen] [ondertekening Johannes Franken]
[ondertekening Anna Catharina Maessen] F: Haex pastor
 
Maasniel H1794-003   -   03-03-1794    -    blz. 111 nr. 3
Op heden maendag den 3 meert 1794 naer voorgaende kerkgeboden
sijn getrouwt Wolter Lutters van Maesniel en Maria van der Beek van
Vlodrop de getuijgen sijn geweest Hendricus Lutters woonachtig tot
Horne en Joannes Claesens woonachtig tot Ruremonde ende
hebben beneffens mij caplaen geteekent
dit is x het teeken van Wolter Lutters dit is x het teeken van
Maria van der Beek dit is x het teeken van Hendricus Lutters
[ondertekening Johanna Claessens] J: B: Leenen
 
Maasniel H1794-004   -   04-05-1794    -    blz. 111 nr. 4
op heden Sondagh den 4 meij 1794 naer voorgaende kercke gebooden
sein getrout Jacobus Tobben van Buggenum ende Gertrudis Sillen van Maesniel
de getuijgen sein geweest Jo(ann)es Sillen van Maesniel ende Maria Anna
Pereu van Ruremonde ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen, dit sein de x x mercken van de bruijt ende
brudegom [ondertekening Joannes Sijllen] [ondertekening Anna Maria Pereij]
F: Haex pastor
 
Maasniel H1794-005   -   08-05-1794    -    blz. 111 nr. 5
op heden donderdagh den 8 meij 1794 naer voorgaende kercke
gebooden sein getrout Petrus Engels van Elmpt ende Maria
Geurts van Asenraij de getuijgen seijn geweest Petrus Geurtz
van Asenraij ende Maria Mechtildis Engels van Elmpt ende
hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
dit seijn de x x x x mercken van de Contrahenten als getuijgen
alle schrijvens onervaeren F Haex pastor
 
Maasniel H1794-006   -   18-05-1794    -    blz. 111 nr.6
op heden Sondagh den 18 meij 1794 naer voorgaende kercke gebooden
seijn getrout Leonardus Roncken van Neer ende
Catharina Wulms van Maesniel de getuijgen seijn geweest
Wilhelmus Roncken van Neer ende Gertrudis Thijssen van Maesniel
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
dit is het x merck van den brudegom [ondertekening Cat Wulms] dit seijn
de x x mercken der getuijgen F Haex pastor
 
Maasniel H1794-007   -   18-05-1794    -    blz. 112 nr. 1
op heden Sondagh den 18 meij 1794 naer voorgaende kercke gebooden, seijn getrout
Henricus Moors van Maesniel ende Jacomina Gerardts van Maesniel
de getuijgen seijn geweest Mathias Moors van Maesniel ende Maria Gerardts
van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als
getuijgen dit seijn de x x mercken der Contrahenten
dit seijn de x x mercken der getuijgen F Haex pastor
 
Maasniel H1794-008   -   06-07-1794    -    blz. 112 nr. 2
op heden Sondag den 6 julii 1794 naer voorgaende kerkgeboden sijn ge=
trouwt Petrus van Crugten van Odilienberg en Anna Joosten van Swalmen
de getuijgen sijn geweest Jacobus Joosten woonachtig tot Swalmen en
Cornelia van Crugten woonachtig tot Berg en hebben beneffens mij
caplaen geteekent [ondertekening Petrus van Crugten] dit is het x x x
van de bruijt en getuijgen schrijvens onervaeren J B Leenen cap:
 
Maasniel H1794-009   -   06-07-1794    -    blz. 112 nr. 3
op heden Sondag den 6 julii 1794 naer voorgaende kerkgeboden sijn ge=
trouwt Cornelius Tissen van Maesniel en Catharina Sillen weduwe
van Joannes Stox van Asenraij de getuijgen sijn geweest Everrardus
Tissen woonachtig tot Maesniel en Catharina van Beek woonachtig
op het Maelbroek en hebben soo de contrahenten en getuijgen beneffens mij
caplaen geteekent dit is het x x van de contrahenten schrijvens oner
vaeren [ondertekening Everaruds Tijssen] dit is het x teeken van Catharina
van Beek schrijvens onervaeren J B Leenen Caplaen
 
1795
 
Maasniel H1795-001   -   03-05-1795    -    blz. 112 nr. 4
op heden Sondagh den 3dn meij 1795 naer voorgaende
kercke gebooden sijn getrout Christianus Bremmers ende
Maria Delissen van Asenraij, de getuijgen sijn geweest Daniel Bremmers
van Asenraij ende Elisabeth Delissen van Asenraij ende
hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
F Haex pastor dit sijn de mercken x x x x van alle
 
Maasniel H1795-002   -   26-05-1795    -    blz. 112 nr. 5
op heden dinsdagh den 26 meij 1795 naer voorgaende
kercke gebooden seijn getrout Andreas Bremmers van Gebroeck
ende Helena Smedts van Maesniel de getuijgen sijn geweest
Aegidius Bremmers van Leuwen ende Maria Smedts van
Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen dit sij de mercken van alle x x x x F Haex
 
Maasniel H1795-003   -   04-06-1795    -    blz. 112 nr. 6
op heden donderdagh den 4de junij, naer voorgaende kercke
gebooden sijn getrout Jo(ann)es Lucas van Maesniel ende Helena
Mooren van Asselt de getuijgen sijn geweest Jacobus Lucas
van Ruremonde ende Hendrina Mooren van Asselt
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen dit sijn de x x x x mercken van alle
F Haex
 
Maasniel H1795-004   -   29-06-1795    -    blz. 113 nr. 1
op heden maendag den 29 junij 1795 naer voorgaende kercke
gebooden sijn getrout Jo(ann)es Fredericus van Helden van Ruremonde
ende Maria Bongarts van Asenraij, de getuijgen sijn geweest
Gerardus van Helden ende Christina Bongarts ende hebben beneffens
mij geteekent de Contrahenten als getuijgen dit sijn de x x x x mercken
van alle F Haex pastor
 
Maasniel H1795-005   -   19-07-1795    -    blz. 113 nr. 2
op heden Sondagh den 19 julij 1795 naer voorgaende kercke
gebooden sijn getrout Franciscus Cox van Asenraij ende
Catharina Oobers van Swalmen de getuijgen sijn geweest
Jo(ann)es Cox van Maesniel ende Sophia Stroeken van Asenraij
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als
getuijgen dit sijn de mercken van alle x x x x F: Haex pastor
 
1796
 
Maasniel H1796-001   -   07-02-1796    -    blz. 113 nr. 3
op heden den 7den feb: 1796 naer voorgaende kercke gebooden sijn getrout
Mathias Smedts van Melijck ende Catharina van der Meulen van Swalmen
de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Smeets van Gebroeck ende Agnes
Vermeulen van Swalmen ende hebben beneffens mij geteekent de
Contrahenten als getuijgen dit sijn de mercken x x x x der Contrahenten
als getuijgen F Haex pastor
 
Maasniel H1796-002   -   05-04-1796    -   blz. 113 nr. 4
op heden den 5 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden
sijn getrout Gerardus Simons van Melijck ende Catharina Timmermans
van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Hubertus Simons van Melijck
ende Maria Peters van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent
de Contrahenten als getuijgen dit sijn de mercken x x x x der Contrahenten
als getuijgen F Haex
 
Maasniel H1796-003   -   06-04-1796    -    blz. 113 nr. 5
op heden woensdagh den 6den april 1796 naer voorgaende kercke gebooden seijn
getrout Mathias Giesen uijt Roggel ende Maria Smedts van Maesniel, de
getuijgen sijn geweest Henricus Giesen van Roggel ende Gertrudis Smedts van Maesniel
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
dit sijn x x x x de mercken alls schrijvens onervaeren F Haex pastor
 
Maasniel H1796-004   -   10-04-1796    -    blz. 113 nr. 6
op heden Sondagh den 10 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden
sijn getrout Daniel Bremmers van Asenraij ende Margaretha Janssens
de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Bremmers van Asenraij ende Helena
Janssens van Asenraij ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten
als getuijgen dit sijn de x x x x mercken alle schrijvens onervaeren F Haex pastor
 
Maasniel H1796-005   -   10-04-1796    -    blz. 113 nr. 7
Op heden Sondagh den 10 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden sijn
getrout Pe Petrus Lom van Tegelen ende Elisabetha Dupont van
Maesniel de getuijgen sijn geweest Lambertus Scheupkens van Tegelen
ende Helena Janssen van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent
de Contrahenten als getuijgen [ondertekening Petrus Lom] [ondertekening Elizabet du Pont]
[ondertekening L. Schaepkens] dit is het merck x van Helena Janssen
                                                           F Haex pastor
 
1796
 
Maasniel H1796-006   -   22-04-1796    -    blz. 114 nr. 1
op heden dinsdagh den 22 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden sijn getrout
Henricus Mooren van Leuwen ende Gertrude van Melick gebortigh van Melick
de getuijgen sijn geweest Henricus Mooren van Maesniel ende Cath: van Melick
van Melick ende hebben beneffens mij getekent de Contrahenten als
getuijgen [ondertekening Hendricus Mooen] dit is het x merck van de bruijt
[ondertekening Henricus Mooren] dit is x het merck van Cath: van Melick F Haex pastor
 
Maasniel H1796-007   -   17-07-1796    -    blz. 114 nr. 2
op heden Sondagh den 17 julius 1796 naer voorgaende kercke gebooden
sijn getrout Gerardus Frencken van Maesniel ende ende M: Agnes [Haes zie ondertekening]
van Maesniel de getuijgen sijn geweest Christiaen Frencken ende Ida Haes
ende hebben beneffens mij geteekent de Contrahenten als getuijgen
[ondertekening Gerardus Frencken] [ondertekening Maria Agnes Haes]
[ondertekening Christiaen Frencken] [ondertekening Ida Haes] F Haex pastor