Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1728
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402.        (foto 9981 e.v.)
 
Datum en plaats:           28 juni 1728 in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Godefridus van Bodinckhuysen
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholijns
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaatsvindt
Bijzonderheden:            Verloopt moeizaam
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    225 malder       dit veld wordt niet afgeteld. Er is waarschijnlijk al een onderhands                      accoord. Zie vervolg.
 
Broekveld      
Inzet 120 malder           wordt niet afgeteld. Vgl Grootveld
 
Vosbergerveld           
Inzet:   125 malder        gemijnd op 97 m
Gemijnd  door              Simon Verhaegh. Zet 1 hoogsel. Dus 100malder. Wordt door de verpachters ingetrokken. Zie vervolg.
 
Beringerveld
Inzet:   120 malder       gemijnd op 80m
Gemijnd door:              Jan Cuypers. Zet 1hoogsel. Dus 83 malder. Wordt ook ingetrokken. Zie vervolg.          
 
Vorderschuttersveld
Inzet:     100 m             Wordt niet afgeteld en geen bieding.
 
Vervolg:
Waarschijnlijk hebben de kloosters en enkele Heldense ondernemers vooraf gepraat over een onderlinge verpachting van alle tienden. Ze zijn er niet helemaal uitgekomen en hebben enkele velden verpacht, om te zien of er veel animo was bij anderen.
Toen dat niet het geval bleek werden de velden waarop al geboden was ingetrokken.
 
Alle velden worden nu voor één jaar verpacht aan Schepen Peter Gommans en Simon Roosen, de pachter van Winckenshoff voor in totaal 600 malder. 400 malder rogge (in oude Roermondse maat) en 200 malder boekweit (in gangbare maat, d.w.z. «Roermondse rouwmaat») Het verschil tussen beide soorten malders is me (nog) niet bekend. De beide pachters tekenen het contract op 28 juni in Keyserbosch.
 
Als borgen treden op Dirick Gommans en Simon Verhaegh. Zij trekken op 15 juli naar Roermond, naar het klooster van de kartuizers, om de akte te tekenen.
 
Naast de geboden pachtprijs hebben de pachters ook andere verplichtingen:
a.       Ze moeten ook turf en schoof (= stro) leveren. Volgens contract per gerf «eene welgelaedene karre goeden ende drooghen torff» en 80 pond stro. N.B. Volgens de aantekeningen op de levering van tal van jaren wordt er per 2 gerven 1 kar turf geleverd. Misschien werd de helft in geld betaald. Iedere niet-geleverde kar turf kost 5 schilling, niet geleverd stro kost 2 schilling per 80 pond.
b.      Ook moet de normale licop (2 schillingen per gerf) en het schrijfgeld (Grootveld 2 schilling, andere velden 1 sch) en armengeld (Grootveld 1 schilling, andere velden 1 blamuser) worden betaald, evenals het «tiendenbier» dat in Helden gedronken wordt. Om uitspattingen te voorkomen wordt er voor bier 7 schilling betaald. Grootveld 2 schillingen, andere velden 1 sch.
 
Deze bijkomende kosten bedragen voor het Grootveld 52½ schilling, voor de andere velden 26¼ schilling. Een schilling is ½ gulden brabants.
 
 
 
N.B. de vreemde gang van zaken hangt misschien samen met onzekerheid over de boekweit, geleden kan hebben door vorst. Afgesproken wordt met de pachters dat, in geval er vorstschade is, 25 malder boekweit minder zal worden geleverd.
                                   
OVERZICHT OPBRENGST: 600 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)