Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Transcriptie
Kart 402, foto 9850/51/52
 
achterkant: “minute der pachtcedule van Helden, 1 july 1694”
 
in de tekst staan veel doorhalingen en nieuwe woorden boven andere. In de kantlijn staan ook nog elementen die in de tekst thuishoren. Gemarkeerd met italique en #
 
Foto 9850:
openbaer ende kennelijck sij hiermede dat die heeren paters vant carthuys der stadt Ruremonde hebben verpacht #gelijck sij verpachten mits desen hunne koren thiende respective vant Grootveldt, Broeckveldt, Vosbergerveldt, Byringerveldt ende Feurderschot, gelegen tot Helden, #den tijdt van vier steedige jaeren, naementlijck 1694, 1695, 1696 ende 1697. Ende sulcks op conditien dat alle jaers #den pacht los ende vrij in suyver, droogen ende welgewant coren sal worden gelevert tot Ruremonde int voorschreven cartuys, te weeten #qq den rogge voor het feest van sainct Remijs ende  den boeckweydt voor het hooghfst van Allerheylighen #ten waere in criechstijden # als wanneer die leveringh sal geschieden soo  haest die sal konnen mogelijck sijn.
Ende dat in aenvanck van de voorss vier jaeren tot drogen lycop #van ieder gerf eens voor al aen die gemelte heeren verpachters sal worden betaelt los ende vrij eenen rixdaler.
Ende bij soo verre, daer Godt #nochtans voor behouden wilt, eenighen merckelijcken schaede door windt, hagelslagh, heerenkracht, misgewasch #of ander dergelijcks geviele inde voorss cornvruchten quaeme te geschieden, alsdan sullen de pachters gehouden binnen dry dagen daerna sulcks die heeren verpachters aen te condighen, om daervan oculaire inspectie te worden genomen, ende naer advenant van soodaenighen schaede #aende pachters redelijcken quytslach gedaen offt andersints # aen de selve pachters worden gepermitteert  de voorsschreve corenthiende voor kaeff ende strooy op te vaeren ende te dorssen …..... ende te leveren sonder aen de (blz 2)
verpachters daerdoor (#….??) eenigen den minste schaede te doen.
Ende is op dese conditien het voorschreve Grootveldt in pachtinghe uytgegeven aen den schepen Willem Roosen, voor ieder jaer hondert malder roggen ende tweeendertgh malder boeckweydt. Mitsgaeders te leveren acht karren welgeladen goeden droogen torff.ontrent kersmis ende vijffentseventigh pondt goede harde schooven van ieder garff ontrent paesschen. Daervoor sich tot borge heeft gestelt# Gommis.
Het voorschreven Broeckveldt aen Peter # Gommis genaemt Brouwer(?) ieder jaer voor achtenveertigh malder rogge ende sesthien malder boeckwyt mitsgaders te leveren sess karren welgeladen goeden droogen torff ontrent kersmis ende vijffentseventigh pond goede van scoof ppgarff ontrent paesschen, daervoor sich tot borge heeft gestelt …...(niet genoemd)  
Het voorschreven Vosbergerveldt aen schepen Simon Verhaegh, ieder jaer voor achtenviertigh malder rogge ende sesthien malder boeckweydt. mitsgaders te leveren ses karren welgeladen goeden droogen torff ontrent Xmis ende vijffenseventigh pondt goede harde schooven van ieder gerff ontrent paesschen. Daervoor sich tot borge heeft gestelt Hendrick Heijnen
Het voorschreven Byringerveldt aen Jan Gommis nae dit jaer voor vierenviertich malder rogge ende sestigh(!!) malder boeckweydt, mitsgaders te leveren vier karren welgeladen goeden droogen torff ontrent kersmis ende vijffenseventigh pondt goede harde schooven ontrent paesschen, daervoor sich tot borge heeft gewstelt Willem van Heuchten
Het voorschreven Feurderschutterveldt aen Jan Gommis Ratmaecker ieder jaer voor vierendertigh malder rogge en derthien malder boeckweyt mitsgaeders te leveren vier karren welgeladen goeden droogen torff ende vijffenseventigh pondt goede harde schooven ontrent paesschen. Blz 3
voor sich tot borghe gestelt nnnnnnn. Ende hebben dienvolgens tot naercominge van de gemelte conditien de voorschreven pachters met hunne borgen verbonden hunne personen ende goederen mit submissie derselve in cas van een ieder manquement ter parate executie aen alle hoven ende gerichten ende signantelijck aen den Edele hove van Gelderlandt ende onder renunciatie als naer recht.
In oircondt van waerheydt dese #mitte gelijckluydende dobbel van dese eygenhandigh onderteckent.
Actum Helden den 9e july 1694.  
 
op de achterzijde staat:
“minute der pachtcedule van Helden, 9 july 1694”
 
JAAR 1694
SHCL, kartuis Roermond, inv nr 402     (9850 e.v.)
 
Datum en plaats:                       9 juli 1694. Te Helden.
Namens kartuis:                        « die heeren patres vant carthuys der stadt Ruremonde»
Bijzonderheden:                        (klad)contract voor 4 jaar, t/m 1697.
                                                Geen bieding bekend. Zie ook transcriptie.
 
Grootveld
Verpacht aan                            schepen Willem Roosen
Prijs                                         100 malder rogge en 32 m boekweit.
Ook 8 karren turf en per gerf 75 pond stro
Borg                                         Gommis (=Gommans)
 
Broekveld
Verpacht aan                            Peter Gommis genant Brouwer
Prijs                                         48 m rogge en 16 m boekw.
Ook 6 karren turf en per gerf 75 pond stro.
Borg                                         niet genoemd
 
Vosbergerveld
Verpacht aan                            schepen Simon Verhaegh
Prijs                                         48 m rogge en 16 m boekw.
                                                Ook 6 karren turf en per gerf 75 pond stro.
Borg                                         Hendrick Heynen
 
Beringerveld
Verpacht aan                            Jan Gommis (=Gommans)
Prijs                                         44 m rogge en 16 m boekw.
                                                Ook 4 karren turf en per gerf 75 pond stro.
Borg:                                        Willem van Heughten
 
Vurderschuttersveld 
Verpacht aan                            Jan Gommis (Gommans) Ratmaecker
Prijs                                         34 m rogge en 13 m boekw.
                                                Ook 4 karren turf en per gerf 75 pond stro
Borg :                                       naam doorgehaald
 
Lycop is een daalder per gerf, voor de vier jaren, meteen te betalen bij ondertekening.
 
Het contract betreft een kladexemplaar en is niet ondertekend. Zie foto’s.
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 132 m (100  - 32)
Broekveld                                  64 m  ( 48  - 16)
Vosbergerveld                            64 m  ( 48  - 16)
Beringerveld                               60 m  ( 44  - 16)
Vurderschuttersveld                    47 m  ( 34  - 13)
 
            T O T A A L               367m  (274  - 93) voor kartuis