Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1665
RHCL, Kart 402     (foto 9881/82)
 
Betreft alleen VOSBERGERVELD
 
Datum, plaats               9 juli 1665, Helden??
Namens kartuis Frater Huigo, namens prior
Pachters                       Peter Heijnen, Gaert van Oijen, Gaert Fijen en Jacob Stock
Pachtsom                     54 malder rogge en 14 malder boekweit per jaar. Eerste jaar 50 malder rogge.
                                    En elk jaar vier karren turf en twee vimmen schoof.
Bijzonderheden Contract voor vier jaar
Bij wanbetaling of nalatigheid wordt de pachter er uit gezet en een ander aangesteld.
 
 
JAAR 1669
Op 10 juli 1669 wordt het contract verlengd voor weer vier jaar. Dezelfde pachters en dezelfde prijs, 54 malder rogge en 16 malder boekweit. Wel is nu als extra voorwaarde opgenomen dat de pachters, zonodig, bereid moeten zijn in de komende vier jaar één keer een dienst te verrichten in Baarlo of elders.
(in Baarlo is Boekenderhof eigendom van de kartuizers)

JAAR 1665 EN 1669

RHCL, Kart 402     (foto 9930 en 9931)

Betreft alleen GROOTVELD
 
Op 9 juli 1665 verpacht frater Hugo Linden, in opdracht van de prior en de scheffener, de tiende van het Grootveld, voor vier stedige jaren, tegen de volgende prijs: voor het 1e jr 100m rogge en 32m boekweit; voor de volgende jaren 102m rogge en 32m boekweit.
Alle andere voorwaarden volgens de cedule van 1661.  
de pachters zijn:
Henrick Zeelen, Janis Jaecken, Frans van Nienhuys, Hencken Heesen, Jacob Roesen, Gaert Gielen, Janis Hasen, Goert Hasen, Lenardt Alitgens, meester Daniel, Jochum van Lier, Jan Roesen, Peter Engels, Jacob Haenen, Maes Jaecken en Henrick Verschaeren.
Iemand die nalatig is in betaling, of in het bijvaren en dorsen zal worden afgezet als pachter en in zijn plaats komt een ander.
 
Er zijn precies 16 pachters. We kunnen er vanuit gaan dat elk een gerf in pacht nam.
 
Ommezijde:
op 10 juli 1669 wordt dit contract verlengd, weer voor 4 jaar met dezelfde pachters. (weer geen opzegging ten halven)
Nu is ook bepaald dat de pachters bereid moeten zijn om éen keer in die vier jaar een dienst te doen naar Balder, “offte ievers daer de heeren sal believen”.
 
 
NB
In Baarlo (Balder) bezaten de kartuizers de grote hoeve Boekenderhof.