Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1636
 
DE KWADE JAREN
 
De jaren 1632 tot 1640 zijn voor het hele gebied rond Venlo moeilijke jaren. De mensen durven soms i.v.m. de oorlogstoestand niet op het veld te werken. De problemen beginnen in 1632 met de Maasveldtocht van prins Frederik Hendrik. Daarna wordt er jarenlang in de wijde omgeving rond Venlo gefourageerd, waardoor het  platteland verarmt en zeer onveilig wordt.
 
Vooral het jaar 1636 is voor Helden zwaar, omdat er dan - naast de dreiging van het krijgsvolk - een pestepidemie uitbreekt, die heel wat Heldenaren het leven kost. We zien in dat jaar dat verscheidene Heldenaren hun testament opmaken. Onder hen ook enkele regelmatige pachters van de tienden zoals Sebastiaen Aengen Indt en Hencken Piggen.
 
Voor de tienden heeft de chaotische toestand natuurlijk ook gevolgen. In 1636 wordt bijvoorbeeld de pachtprijs verlaagd, omdat veel akkers i.v.m. het krijgsrumoer niet waren ingezaaid.
Ook is 1636 het jaar waarin de tienden van rogge en van boekweit apart worden verpacht. Dit hangt nauw samen met de dramatische omstandigheden. Er is enorme schade toegebracht aan de velden. Vooral de rogge staat er slecht voor.
 
Veel schade moet zijn toegebracht tussen 20 mei en 19 juli. Op 20 mei verpachten de kartuizers hun tienden van het Broekveld voor vier jaar. Voor het jaar 1636 wordt de pacht tien malder lager gesteld dan gebruikelijk was, i.v.m. de al aangebrachte schade door de soldaten. Verder lijkt alles normaal.
Maar op 19 juni zien we dat de rogge van alle velden, ook die van het Broekveld, wordt verpacht “voor kaaf en stro”. Dit gebeurde alleen als de oogst er belabberd voor stond. Waarschijnlijk is deze verslechtering ook te wijten aan militaire actie.
Uiteindelijk is de opbrengst aan rogge voor alle velden ongeveer een kwart tot een derde van de normale opbrengst. Het Broekveld springt er nog goed uit met 19 malder ipv 45m in normale jaren.
 
De boekweit wordt voor alle velden verpacht op 10 juli. De opbrengst daarvan valt uiteindelijk nog mee: drie kwart van de normale opbrengst aan boekweit.
Maar de rogge was verpest, en rogge vormde altijd het belangrijkste product. Boekweit was een goede aanvulling.
 
Onderstaand vindt u de contracten van het jaar 1636 in chronologische volgorde. Het gaat telkens uitsluitend om het aandeel van de kartuizers.
 
 
JAAR 1636, 20 mei
 
BROEKVELD:
RHCL, Kart 401     (foto 9219/20)
 
Op 20 mei 1636 wordt dit veld voor 4jr verpacht aan Sebastiaen Aengen Indt, Henrick Smullers, Peter Goemans, Sebastiaen Inckevort en Peter Engels.
De voorwaarden:
-De pachtprijs bedraagt voor het eerste jaar: "omdat omme die overvallinge des kriechsvolck ende verhinderinghe der sieckte eenighe platsen weenich off niet gesayt sijn met rogge" slechts 30m rogge en 12m boekweit.
-De drie volgende jaren zal geleverd worden op de zolder van 't kartuis 40 malder rogge en 17m boekweit, "all reyn suyver ende well gewandt coeren".
-Daarnaast moeten de pachters elk jaar leveren 2 "fimmen schauff ende vier karren torffs".
-Als condities niet worden nagekomen mogen de verpachters "penden, een voor all off samentlick".
-De tienden worden door de verpachters bevrijd “voor heerengewalt tot den lesten dach toecommenden maendt september". (hagel)Schade meteen melden. Inspectie op beider kosten. Dan volgt “quytslach naer behoeren". Voordat de inspectie plaatsvindt mogen de pachters niets van het veld halen.
 
Het contract wordt getekend, namens het klooster door prior Josephus Raymund, procurator Henricus Felin en door coadjutor Hermannus a Mulbracht; aan de kant van de pachters door Peter Goemans, Henryck Smollers, Peter van Inckenfort en Peter Engels.
 
NB dit contract wordt voor het jaar 1636 dus vervangen door de twee volgende contracten
 
 
 
Jaar 1636  19 juni       alle velden                  betreft alleen de ROGGE
RHCL, Kart            (foto 3808/3809)
 
GROOTVELD
Aan Lennard Smollers, Jan Inckevordt, Peter Piggen, Maes Mollers, Peter Smollers en Dries van Loon, voor kaaf en stro. Ook 4 vimmen schoof en 6 karren turf.
Opbrengst blijkt 26 malder te bedragen.
Voor kaf en stro betekent dat de pachters de tienden ophalen, dorsen, en de vruchten in het klooster leveren. Hun beloning bestaat erin dat ze kaf en stro mogen houden. Dit gebeurt alleen in zeer slechte jaren.
 
Ook de andere velden worden tegen kaf en stro verpacht. Daarnaast stro en turf voor het klooster.
 
BROECKVELD
Aan Peter Smollers, Bastiaan Aengen indt, Bastiaan Inckevordt, Peter Engels en Peter Goemans. Voor 4 vimmen schoof en 4 karren turf.
Opbrengst blijkt 19 malder te bedragen.
 
 
VOSBERGERVELD
Aan Jan Nijssen, Hendrick Winckens, nnNenis.
Voor 3 vimmen schoof en 5 karren turf.
Opbrengst blijkt 13 malder en 4 vat te bedragen.
 
 
BERINGERVELD.
Aan Peter Maris, Wincken Winckens (is dit Wincken op Maris??), Peter Goemans en Ercken Stercken,  voor 2 vimmen schoof en 4 karren turf.
Opbrengst blijkt 11 malder en 1 kop te bedragen.
 
 
Vorderschot.
“gelijck het Beringer veldt het Vorderschot”.
Ik veronderstel dat de opbrengst ook is geweest 2 vimmen schoof en 4 karren turf. Pachter niet vermeld.
Opbrengst aan rogge blijkt 10½ malder te bedragen.
 
Ondertekening door pastoor Roeffs en frater Hermannus a Mulbracht.
 
 
 
 
 
 
JAAR 1636, 10 juli:               alle velden; betreft alleen BOEKWEIT!!
RHCL, Kart 402     (foto 9806 en 9807)
 
GROOTVELD
Verpacht aan Lenaert Smullers; Peter en Maes Smullers; Jan Inckevordt; Peter Piggen; Andries Coemans.
Voorwaarden:
-De pachtsom bedraagt 25 malder boekweit
-Pachters verbinden zich allen gezamenlijk en één voor allen.
-Risico van herenkracht en hagelslag tot 1 oktober voor de verpachters.
-Komt er schade dan meteen melden en geen vruchten van het veld halen voordat er inspectie is geweest.
 
Namens het klooster ondertekent Hermannus Mulbracht.
De pachters die ondertekenen zijn: Lenaert Smullers; Peter en Maes Smullers; Peter Piggen; Sebastianus van Inckenvort in naam van zijn broer; de ondertekening is net zo chaotisch als de hele tekst.
 
Op dezelfde voorwaarden worden de andere velden verpacht. Dus alleen boekweit.
BROEKVELD
Verpacht aan Henrich Smullers; Peter Goemans; Peter Engels; Sebastiaan Inckenvort; de kinderen van Sebastiaan Aengen Indt zeliger.
Prijs: 12½ malder boekweit.
Ondertekend door: Henrich Smollers; Peter Goemans; Peter Ingels. En Sebastiaan van Inckevort.
 
 
VOSBERGERVELD
Verpacht aan Heyn Wynckens, Jan Nijssen en Dirick van Nienis.
Prijs 12½ malder boekweit.
Alle pachters tekenen met handmerk.
 
 
BERINGERVELD
Verpacht aan Peter Maris(?); Wyncken op Maris; Ercken Stercken en Peter Goermans.
De prijs is 11½ malder.
Geen ondertekening.
 
 
VORDERSCHOT
Verpacht aan Zeel Zeelen; Zeel Joffrouwen halffman (d.w.z. de pachter van Hoof),  Merten Verhagen en Dirick Zeelen.
De pachtsom is 9 malder boekweit.
Ondertekening door Seelken Seelen en door de halfman van Hillen.