Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1634 en 1635 
RHCL, Kart 402     (Foto 9810 t/m 9815)
 
Op 22  mei 1634 verpachten de kartuizers “hoeres godtshuys tweedeyll der groeter coorenthienden” van het Grootveld voor 3 jr (met opzegtermijn tussendoor van ½jr), aan Henrick Piggen, Leenardt van Loeyn, Peeterken Coemans, Jan Verhaeghen, Dierick Kessels, Jan Paters, Hienersken Coemans, Willemken Haesen, Meewis Huyberts, Willem Knippenberch, Lenardt Smollers en Engel Smollers, die samen met Peter Joesten één aandeel neemt.
 
De voorwaarden:
  1. Elk jr tegen St Andries 90m roggen en 24m boekweit, droog, zuiver welgewand, vrij op de zolder in kartuis leveren. Opmerking in marge: voor zover het mogelijk is, anders zullen de kartuizers voor vrijgeleide moeten zorgen. (het zijn onzekere tijden)
  2. Ook leveren 4 vimmen schoof en 6 karren turf.
  3. Bij in gebreke blijven mogen de pachters gepand worden “gelijck voer schuldt die mett allen rechten vervolgt ende opgewonnen is”. Ook voor kosten en interesten.
  4. Verpachters “bevrijden” de tienden t/m 30 sept. Als er schade is meteen melden, voordat iets opgeladen wordt. Gecommitteerde en 2 schepenen zullen dan visiteren om schade vast te stellen, “op costen van beyder sijden”. Geen kwijtslag als ze eerder vruchten opladen.
  5. Geen andere pachters erbij laten.
 
Ondertekend door:
Voor kartuis Josephus Raymundus, prior; Rutgerus Spee, procurator
Namens de pachters: Paetgen Koemans, Wylm van Knippenborch der boede, Dierick Kessels; Lenardt Smollers tekent mede namens alle afwezigen.
 
 
Op dezelfde voorwaarden worden ook de andere velden verpacht.
 
BROEKVELD
Aan Marten Goemans, Bastiaen aen gen Endt, Bastiaen Inckevort, Willem Engels, Henrick Smollers, Michiel Roefs en Peter Goemans.
Voor 45m rogge, 2 vimmen schoof en 3 karren turf.
Er wordt bij het Broekveld geen boekweit vermeld!! (dit is waarschijnlijk onbedoelde omissie. Bijna zeker is er ook 12 malder boekweit geleverd. Vgl andere jaren en dit jaar het Vosbergerveld)
Namens kartuis dezelfde ondertekenaars als boven; namens de pachters ondertekend door Martin Goemans, Mr Mychiel Roefs, Bastyanus van Inckenfort, die mede namens Henrick Smollers tekent.
 
VOSBERGERVELD
Aan Trincken, weduwe op Loenerhof met haar stiefzoon Jan, Maes Nenis (=Ninhuys) en Jan Nijssen.
Voor 45m rogge, 12m boekweit. En  vimmen schoof en 2 karren turf.
Ondertekend door kartuis als boven; namens pachters Trincken Wynckens, Jan Neessen.
 
VORDERSCHOT
Aan Jan der Cuyper, Derick Zeelen, Joffer Hillen ende zijnen halfman Zeell. Voor 36m rogge en 9m boekw. Ook 2 vimmen schoof en 2 karren turf.
Ondertening door kartuis als boven; namens de pachters door Jan der Cuyper en Dereck Zelen.
 
BERINGERVELD
aan Marten Gomans, Ercken Sterck, Peter Coulen de halfman op Groot en op Klein Maris, en aan Wincken op Maris. Voor 40m rogge, 12m boekw en 2 vimmen en 2 karren.
Ondertekend door kartuis als boven; door de pachters Martin Goemans, Peter Coulen, Ercken Stercken en door Wincken op Maris.
 
 
 
Op achterzijde staat vermeld: “elocatio decimae maioris in Helden ad tres annos. Ao 1634”
 
 
Opmerking:
a.      Groot aantal pachters. Duidt waarschijnlijk op de moeilijke tijd. Het risico spreiden
b.      Er wordt weinig turf gevraagd. Ongeveer de helft van andere jaren.
 
 
 
 
JAAR 1635
RHCL, Kart 402.    (foto 9810/9811)
 
Verklaring betreffende het GROOTVELD
 
anno 1635 den 23 september
 
bekennen wij Hencken Piggen ende Lenaert Koemans
ende vorts alle thienders dat wij beloeven
te ontslaen die thiende (sijn hiende ) int geheel ofte
volcomelijck aff te staen van den pacht den
welcke wij geaccordiert hebben offte aengenomen
hebben van den werdighe heer pater prior
der carthuyser Joseph Raeymundy ende om
dat die pacht cedel niet bij die hant en is
beloven die selven met die erste gelegentheyt
te handen te stellen. Oerkundt onse eygen handt.
Dit nochtans wel verstaende
allein vant 'tGroet velt.
 
Sic  sentio loco patris Martinus
            Comans.
 
Ich Heinrich Piggen
ick Hendrick Hasen
ich Jan Verhage
ick Lenaert Smullers