ini AHS/LDW:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin:  Engels  -  Knippenberg - Schoren    

Huwelijk 1.

Engels, Mathiasgedoopt Zemtsvader willem engels 
 overlijdt23-12-1743Helden  
2-3de graads bloedtrouwt18-11-1729Helden  
Knippenberg, Joannagedoopt10-02-1692Helden  
 overlijdt13-06-1740Helden  

Kinderen:

Huwelijk 2.

Engels, Mathiasgedoopt Zemts  
 overlijdt23-12-1743Helden  
 trouwtvoor 1742   
Schoor van den, Gertrudisgedoopt    
[huw 2]overlijdt10-01-1759Helden  

SAH‑Secretarisprotocol‑Regestenlijst 1735‑1747=191,192

19‑11‑1745: Accordt

Gertruijdis van der Schoor x Matthijs Engels* sal. ten desen geassisteert van Wilm van de Schoor haeren broeder ende Peter Meijsmans, als naestbestaende vrienden, welcke comparante, om haeren overleden man gecontracteert, verklaert soo hij doet bij desen, aen Jan Engels haeren swaeger alhier mede comparerende ende het selven accepterende over te geven ende te transporteeren, soo sij doet bij deser de helfte van sekere hoffstede met den huijse schuijre, stallinge ende hoff met het blocklandt daeraen gelegen, groot int geheel vijff daghwanden en half salvo justo, gelegen onder de prochie van Sempt, waer van de tweede comp., aen den voorss. tweeden comparant komende in het geheel tegens de Peperstraete de selve ter 1e Amandus van Thiele, ter 2e de erfgen. Carel van Thiele, ter 3e s Heeren straete, ter 4e sijden, waer van drij wanden leenroerigh sijn onder den leenhove van Antwerpen alias Boutersom, ende 1 daghwandt leen onder den leenhove van den Edelen Heere Grave van ter Nath, mitsgaders daer van een daghwandt Thijnsroerigh aen het godtshuijs vn St.-Peters en Pauwels alhier met 2 oorden en een negenmenken siaers, ende het resterende halff daghwandt salvo Justo vrij suijver ende allodiaal goet aan wijlent den voorss. Mathijs Engels, Competerende uijt den hoofden van sijn ouders bij testament gepasseert voor den Notaris Anthonius van der Haegen ende sekere getuijgen in date 14-4-1742, sijnde dese cessie ende Transport geschiet voor ende mits de somme van 1812 gulden 6 stuivers 2 oorden Courant ende alsoo den tweeden comparant tot laste van sijnen voorss. broeder Matthijs Engels ende voorss. eerste comparante was goetvindende een somme van 1532 6 st. 2 oorden, de welcke als nu aen dese coop somme moet conten, sulckx dat dese daer over is dienende voor volle quitantie, soo datter maer en blijft resteren de somme van 288 guldens courant, de welcke den voorgen. twee comparant, aen de voorss. eerste comparante belooft op te leggen ende te betaelen, tusschen heden ende prima februarij eerstcomende.

*klapper Peeters 3327

SAH‑Secretarisprotocol‑Regestenlijst 1735‑1747=192,193:

29‑1‑1746: Requeste

Verthoont met behoorlijcke reverrentie Gertruij van de Schoor x Matthijs Engels sal., geassisteert bij haeren broeder Wilm van de Schoor, hoedanigh sij met haere broeder voorss. naer Semst is geweest alwaer haeren overledene eheman Mathijs Engels van was gebortigh om aldaer naer te sien de goederen van haeren man sal. gedevolveert op haer kinderen, ende overmits de selve goederen met differente schulden waeren belaeden ende haer seer moeijlijck quame te vallen, om de verre affgelegenheijdt daer veele en groote onkosten aen te hebben, ende met haeren swager veraccordeert (Jan Engels), ingevolgh van Notariale acte hier van op gericht, hier neffens comende, om vrede en gerustigheijt te hebben ende vrientschap te houden, dat sij afstandt hebben gedaan, dat Jan Engels aen haer moet uijtgeven eens somme van 288 gulden.

Kinderen:

 Joanna Wilhelminagedoopt20-06-1742Helden D1742-033
  trouwt17-10-1782Helden  
  overlijdtleeft 1786   
 Mathiasgedoopt04-07-1744Helden D1744-034
   leeft 1784 woont Brussel 
            
Helden D1742-033                                        20-06-1742 
Baptizata est Joanna Wilhelmina filia Matthias Engels et Gertrudis van de Schor coniugum
susceptores Wilhelmus van Knippenbergh et Maria Kessels
Helden D1744-034                                        04-07-1744 
Baptizatus est Matthias filius Matthias Engels et Gertrudis van den Schoor coniugum
susceptores Joannes Engels cuius loco astitit Joannes van Wiss et Elisabeth van den Schoor

Kwartierstaat/verwantschap

 Partners huwelijk
2-3Mathias EngelsJoanna Knippenberg 
 1ste graads indien hieronder verwantschap  
4-5willem Engels  
6-7wilhelm Knippenberggodefrida timmermans 
 2de graads indien hieronder verwantschap  
8-9   
10-11   
12-13thomas knippenberghaesen 
14-15   
 3de graads indien hieronder verwantschap  
16-17   
18-19   
20-21   
22-23   
24-25   
26-27   
28-29   
30-31