Jacques Rutten;     Nr 99.    28-12-1708    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 36

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
huwelijksvoorwaarden voor Wilm Roosen X Ida Winckens
 
In den name ons Heeren amen. Allen den geenen die desen tegenwordigen sullen sijn ofte hooren leesen sij condt ende kennelicke dat in den jaere ons Heeren Jesu Christi 1708, op den 28 dach des maents Xbris sijn gecompareert in propere persoone Wilm Roosen als toecomende bruidegom geassisteert met sijnen schoonsoon Jan Berren ter ener, ende Ida Winckens als toecomende bruidt geassisteert met haere twee soonen Hendrick ende Peter Heynen ende haeren broeder Hendrick Winckens ter ander sijden.
Hebben te samen ende elck van hen liden begeert te concipiŽeren ende onderlingh te sluiten in den
naem ende ter eeren Godts een toecomende houwelijck tussen de voorss Wilm ende Ida, ende dat naer
't gebodt des Heeren te solemniseeren, ende omme te verheuden alle questie ende geschillen die hier
naermaels tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende den lanxtlevende van heun beyden soude mogen oprijsen ende wtspruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatie wt haerer lider eygen vrijen wille gemaeckt geordoneert ende geslooten, maecken, ordoneeren ende sluiten mits desen, seckere contract ofte houwelixse voorwaerde inder manneere veugen ende onder de condittie hier naer volgende:
Ten eersten soo is besproecken ende vast geconditioneert als dat de toecomende bruidt Ida sal bij den toecomende bruidegom Wilm Roosen intrecken, niedt medebringende als alleen wat haeren live toe staedt ende des soo sullen alle prosperiteyten ende verluis geduirende desen toecomende ehstant bliven aen den candt des bruidegoms, sonder dat de bruydt Ida ofte haere erven itwes daer van sullen proffiteeren, gelick ock den bruidegom van des bruidts cant niet en sal proffitieren als alleen dat de kinderen van de toecomende bruidt Ida sullen gehalden sijn jaerlix aen haere moeder te geven eenen nieuwen jaer, te weeten een ducat ofte twee pattacons in de platse.
Ende soo het gebeurde dat den toecomende bruidegom het eerste quame aeflivigh te worden, soo sal de toecomende bruidt ses weeken naer doodt wt den sterffhuise trecken, alleen met nemende wat haeren live in linen ende weullen toestaedt, ende alles als dan quiteeren.
Ende soo is vorder geaccordeert ende besproecken dat den lanxtlevende van heun beyde soo een van heun beyde quame aeflivigh te worden, dat den selven sal genieten ende proffitieren den intrest van twee hondert gulden, te weeten des jaers acht gulden, soo langh als den lanxtlevende van heun beyde is levende. Ende naer doot van den lanxtlevende van heun beyde soo sal den voorss intrest van de twee hondert gulden niet meer gegeven worden.
Alle welcke voorss puncten ende articulen hebben den voorss bruidegom ende bruidt te samen ende elck int besonder geloft ende geloven mits desen het gene voorss is wettelick stipuleerende te volbringen ende voldoen.
Aldus gedaen ende gepasseert in presentie der voorss vrinden, daer toe geroepen ende gebeden, ende tot tecken der waerheyt soo hebben de selve contrahenten desen hillixse contract eygenhandich onderss. Actum Helden datum als boven. Onderstonde:
 
          W. Roosen                     Ida Winkens
          Jan Berren                      Hendrick Heynen
                                                         Peter Heynen                 Hendrick Winkens
                                                                  WvKnippenbergh subst secris
 
Nota bene siet in margina
daar staat: verclaert ende begeert Wilm Roosen, soo het gebeurde dat hij het eerste quame aeflivigh te worden, dat als dan sijne huisvrou in den hillix contract vermelt soude trecken den intrest van twee
hondert gulden wij voorss. Soo ist als dat hij wildt ende begeert om reden wil als dat sij daerenboven sal genieten den intrest van hondert gulden, makende te samen des jaers twalf gulden. Ende soo het gebeurde datter iemant van mijnen cant sich daer tegens wilde opponeeren, ende den intrest niet en wilde betalen, soo sal sij Ida mijne huisvrou hebben ende genieten hondert gulden erffelick uit de gereede goederen. Dat staet als dan tot believe van mijne eerfgenamen: de hondert gulden uit den gereeden te geven of alleer den intrest voorss soo langh mijn huisvrou Ida sal leeven, ende als dan gene penningen erffelick proffiteeren en sal.
In oircondt der waerheyt soo heb ick dit beneffens den subst secretaris eygenhandich onderss.
Actum Helden den 1 Juny 1709.
Onderstont: Wilm Roosen
                                                         WvKnippenbergh,  subst  secris