Jacques Rutten;     Nr 96.    24-02-1707        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 18

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Hendrick Gommans X Jenneken Sijen
 
In den name ons Heeren amen. Condt ende kennelicke sij een iegelick openbaer, hoe dat op heden dato onderss sijn gecompareert Hendrick Gommans als toecomende bruidegom, geassisteert met sijn schoonvader Gerart Jaken ende sijn broeder Peter Gommans ter ener, ende Jenneke Sijen als toecomende bruidt, geassisteert met haeren swaeger Peter Engels ter ander sijde, om te concipieeren ende te besluiten enen toecomende houwelick ter eren Godts ende der heilige Dryveuldicheyt amen. Soo is besprocken ende gecondittioneert als dat den toecomende bruidegom is stellende twee hondert gulden waer van de toecomende bruidt soo sij het lanxtlevende blift den intrest sal optrecken soo langh sij leeft, ende naer doodt soo sullen de twee hondert gulden retour hebben.
Alsoo set de toecomende bruidt ock twee hondert gulden, waer van den toecomende bruidegom ock sal proffiteeren den intrest wij voor is gespecificeert, soo hij het lanxtlevende blift.
Vorts soo is besproecken als dat het kindt van den toecomende bruidegom, verweckt met Maria Jaken
in ehstandt sijnde geweest, sal hebben alle mobilien dewelcke van haer moeder saliger sijn her comen. Ende soo het gebeurde dat tselve kindt compt te trouwen, soo sal den vader als nu toecomenden bruidegom tot ene hillixe gifte mede geven hondert pattacons, twee malder roggen, een malder bogweyt, twee verdel speck. Ende soo het kindt sonder lifs erve compt te sterven, soo sullen de voorss mobilien ende hillix gifte wedeom vallen op sijn vader.
Item de toecomende bruidt sal inbrengen een kiste, een bedt met sijn toebehoor ende wat haeren live toestaedt.
Ende soo staende desen toecomende ehstandt gene lifs erven en quamen soo sal de toecomende bruidt, soo sij het lanxtlevende blift, uit den huise wederom trecken haere kiste, bedt ende alles wat haeren live toestaedt ende een malder roggen ende een verdel speck, ende als dan het halve geprospereerde linen ende weullen in kist ende cast, ende den intrest trecken van het geprospereerde geldt, renten soo sij de selve quamen te prospereeren.
Ende soo de toecomende bruidt het eerste aeflivigh worde soo sullen de vrinden van des bruidts candt de voorss kiste, bedt, ende wat haeren live toe staedt, wederom trecken met de halve gewonne ende geworvene linen ende weullen.
Ende naer doodt van den bruidegom soo sullen de partijen van beyder sijdts de geprospereerde goederen deelen, soo sij staende desen toecomende ehstandt enige soude comen te prospereeren. Waerop de voorss contractanten ende attestenten hebben belooft gelick sij beloven mits desen, alle articulen ende puncten, clausulen wij voorss is te onderhalden, te observeeren ende naer te comen,
soo veel heur liden aengaedt.
Aldus geschiet ende gepasseert, gecontracteert op de beste forme ende maniere van rechten. In teken van waerheyt soo hebben den voorss bruidegom ende bruidt beneffens de attestenten voorss desen hillixse contrackt eygenhandich onderss. Actum Helden, den 24 feb. 1707.
Onderstondt
Hendrick Gommans, dit is # merck van Jenneken Sijen,
Gerit Jeucken, Peter Gommans, Peter Ingels
 
                                                                  WvKnippenbergh secris