Jacques Rutten;     Nr 95.    19-02-1707        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 16

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
huwelijksvoorwaarden voor Aert van Dijck X Joanna Drissen  

In den name ons Heeren amen. Kondt ende kennelicke sij een iegelick openbaer als dat op heden dato onderss sijn gecompareert Arnoldt van Dijck als toecomende bruidegom geassisteert met sijn broeder Lins van Dijck ende sijn swaeger Peter Gommans ter eender ende ter andere sijde Joanna Drissens als toecomende bruidt, geassisteert bij den secris Knippenbergh ter ander sijde, om te concipieeren ende te sluiten enen toecomende houwelick, teereeren Godts ende der Heylige Dryveuldicheyt amen. Soo is besprocken ende gecondittioneert, om alle questien ende verschillen voor te comen tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende den lanxtlevende van heun beyden, soo is besprocken ende geaccordeert als dat de kinderen van den toecomende bruidegom, verweckt in den eersten ehstandt met Joanna Gommans, aenstonts sullen hebben eene kiste ende alles wat haer moeders live toestont, soo in linen ende weullen, ende daer en boven haere doop gifte sullen de kinderen oock proffiteeren, alsock den mantel van haeren vader te weeten naer doot van hem, (in de marge: "ende soo de voorkinderen tot staet comen soo sal ieder kindt enen morgen landts tot Lottum hebben, niet van de beste noch van de slechste".) Ende alsoo daer gene kinderen staende desen ehstandt en comen, soo sullen sij noch gehalden sijn een bedt te geven aen de dochter. Ende soo daer enige goederen staende desen toecomende ehstant worde geprospereert, dat sal naer doot van den lanxtlevende van hen beyde gedeelt worden onder de vrinden van widersijdts de helfte ende 't patrimoniael goet sal retoer hebben van welcken cant de selve sijn gecomen. Waerop de voorss attestenten  hebben beloft gelick sij beloven mits desen, alle articulen ende puncten te observeren ende naer te comen soo veel heun liden aengaedt. Aldus geschiet ende gepassert op de beste forme ende manieren van rechten. In tecken van waerheyt soo heeft den toecomende bruidegom ende bruidt beneffens de contrahenten voorss desen houwelixse contract eygenhandich ondertekent. Actum Helden den 19 feb 1707.

Aert van Dijck; dit is ## het merck van Joanna Drissen
          Lins van Dijck       Peter Gommans
                                               WvKnippenbergh secris