Jacques Rutten;     Nr 94.    08-02-1707    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 19

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
huwelijksvoorwaarden voor Jacobus Gielen X Jenniken Janssen
 
In den name ons Heeren. Condt ende kennelick sij enen iegelick openbaer hoe dat op heden dato onderss sijn gecompareert Jacobus Gielen als toecomende bruidegom, geassisteert met sijn vader Peter Gielen ende sijn oem Peter Engels ter ener, ende Jenniken Janssen als toecomende bruidt, geassisteert met haeren vader Faes Janssen ende haeren oem Marten Gommans ter ander sijden, om te concipiŽren ende te besluiten een toecomende houwelick ter eeren Godts ende de helige Dryveuldicheyt amen.
Soo is besprocken als dat den bruidegom tot onderstandt van den toecomende houwelick mede brenght hondert pattacons of den intrest van dien ende een bedt met sijn toebehoor, een koey, een verdel speck, een malder roggen ende een malder boghweyt. Ende soo Peter Gielen meer aen sijn andere kinderen mede gave als voor is gespecificeert, soo sal hij aen desen toecommende bruidegom ock soo veel geven gelick als aen iemant.
Ende de bruidt brenght oek tot onderstandt van desen toecomende houwelick hondert pattacons, een bedt met sijn toebehoor, een kist, een malder rogen, een malder boghweyt, een verdel speck, een koey. Maer Faes Janssen en sal de selve niedt erder uit geven ten ware dat de twee voorss toecomende ehluiden van hem woude trecken. Als dan soo sullen sij den hillix penningh genieten.
Ende soo langh sij bij Faes Jassen sijn wonende soo sullen sij de halve profijten van gewin ende gewerf  trecken als ock de lasten ende den schaden malcanderen helpen vergoeden.
Vorts soo is voor vast ende onwederropelick besproeken ende vastgestelt vermits de vaders ende moeders van den toecomende bruidegom ende bruidt noch in vollen ehstandt sijn, ende dat het gebeurde dat den bruidegom ende bruidt samen kinderen verweckten ende naer de verweckinge van de kinderen den enen of den andere quame te sterven, den bruidegom of de bruidt, ende dat desselfs alders voorss noch in vollen ehstandt weeren, ende dat den lanxtlevende van hen beyde wederom in de tweden ehstandt quamen te treden, soo sullen de kinderen van den ersten ende tweden ehstandt hoofsgewise in haer vaders ofte moeders goederen deelen, sonder enige exceptie.
Vorders soo daer staende desen toe comende ehstandt gene lifserven en quamen tussen den  toecomende bruidegom ende bruidt, soo sullen de voorss hillixgifte genen retoer hebben ofte onderworpen sijn van welcken candt de selve sijn gecomen, maer sal vallen op den lanxtlevende van hen beyden.
Maer soo het gebeurde datter merckelicke prosperyteyte van gewin ende gewerf staende desen toecomende houwelick quamen te proffiteren ende datter gene lifs erven en quamen, soo sullen de ge-
wonnen ende geworve goederen naer doot van den lanxtlevende onder de vrinden van den bruidegom
ende bruidts vrinden gedeelt worden. Ende de goederen die haer staende desen toecomende ehstant
met versterf toe soude comen te vallen, de selve sullen wederom retoer hebben ende keeren wederom in den boessem waer van wat kandt de selve sijn gecomen, te weeten naer doot van den lanxtlevende van heun beyden.
Waerop de voorss contractanten ende attestente hebben belooft, elick sij beloven mits desen alle articulen ende puncten, clausulen wij voorss is te onderhalden, te observeeren ende naer te comen, soo veel hen liden aen gaedt.
Aldus geschiet ende gepasseert, gecontracteert op de beste forme ende manieren van rechten. Ende in teeken van waerheyt soo hebben de voorss bruidegom ende bruidt beneffens haer vaders ende attestente omen desen houwelixse contrackt eygenhandich onderss. Actum Helden den 8 feb. 1707. Onderstondt: Jacobus Gielen,
Jenniken Janssen, Peter Gielen, dit ist III merckt
van Faes Janssen, Marten Gommans, Peter Engels.
 
                                               WvKnippenbergh secris