Jacques Rutten;     Nr 93. 01-02-1707        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 17

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
huwelijksvoorwaarden voor Frans Verlinden X Wilmken Fijen  

In den name ons Heeren amen. Kondt ende kennelicke sij een ieder openbaer als dat op heden dato den ersten feb 1707 sijn gecompareert Frans Verlinden toecomende bruidegom, geassisteert met sijn om Peter Verlinden ende Letgen Simons ter ener ende Wilmken Fijen als toecomende bruidt geassisteert met haeren vader Peter Fijen ter ander sijde, om te concipiŽeren ende te sluiten enen toecomende houwelick ter eeren Godts ende der heylige Dryveuldicheyt amen. Soo is besprocken ende gecondittioneert om alle questie ende verschillen voor te comen tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende den lanxtlevende van heun beyde, soo is besprocken ende gecondittioneert als dat den bruidegom tot onderstandt van desen toecomende houwelick medebrenght tot enen hillixpenningh twee hondert gulden ende de toecomende bruidt brenght in tot enen hillixpenningh hondertvifftich gulden. Ende soo het gebeurde datter gene liefserven staende desen toecomende ehstandt en quamen, soo sullen de voorss hillixpenningen genen retoer hebben maer sullen erffelick bliven aen den lanxtlevende van heun beyde. Ende soo het gebeurde dat de voorss toecomende bruidt het eerste aeflivigh quame te worden soo sal den voornomde bruidegom ock genieten ende proffiteeren twee hondert gulden al soo wel als de bruidt van hem soude proffiteeren. Vorts soo daer gene liefserve en quame staende desen ehstandt ende dat de voornomde bruidt ende bruidegom merckelicke prosperiteyt quamen te gewinnen soo sullen de selve twee sijdich staen naer doot van de lanxtlevende ende als dan onder de vrinden van van widersijdts ieder de helfte gedeelt werden ende de patrimoniale goederen sullen retoer hebben van welcken candt de selve sijn hergecomen. Verders is besprocken overmits des bruidts vader ende moeder noch beyde int leven ende vollen bedde sijn soo is geaccordeert bij dese soo het gebeurde dat den toecomende bruidegom het eerste aeflivigh worde voor des bruidts vader ende moeder ende datter kinderen bij haer beyde verweckt weeren ende dat de bruidt Wilmken als dan wederom soude comen te hertrouwen ende oock in den tweeden ehstandt kinderen quamen te verwecken, soo sullen als dan de kinderen van den eersten ehstandt ende tweeden ehstandt hoofsgewijs in haer moeders erfgoederen, de welcke haer naer doot van vader ende moeder sullen comen toe te vallen, alle gelickelick deelen. Waer op de voorss attestenten hebben belooft gelick sij beloven mits desen alle articulen ende puncten clausulen wij voorss is te onderhalden ende observeeren ende naer te comen soo veel hen liden aen gaedt. Aldus geschiet ende gepasseert ende gecontracteert op de beste forme ende maniere van rechten. In teken van waerheyt soo heeft den toecomende bruidegom ende bruidt beneffens de contrahenten voorss desen houwelixse contrackt eygenhandich ondertekent. Actum Helden den 1n feb 1707. Onderstont:

          dit is 't merck ## van Frans Verlinden
          dit is 't merck +  van Wilmken Fijen
          Peter Fijen, peter Verlinden, Lenart Sijmes,
                                               WvKnippenbergh
                                                                  Secris