Jacques Rutten;     Nr 89.    09-06-1704    RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 261v

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden Hendrick Engels X Dierisken Driessen;
 
In den name ons Heeren amen.
Allen den geenen die desen tegenwordigen sullen sien ofte hooren leesen sij condt ende kennelijcke dat in den jaere desselfs ons Heeren Jesu Christy 1704, den 9 juny, sijn gecompareert in propere persoone Hendrick Engels jongh geselle, geassisteert met sijn oomen Dries Ingels ende Jan Coolen ter eener, ende de wede Dierisken Drissen, geassisteert met haeren soon Jan Zeelen, Peter Gommans haeren swaeger, Joost Smollers haeren cusin ende gecoren momber ter ander sijde. Ende alsoo de voorss comparante Hendrick ende Dierisken te samen sijn getrout ende daer enigh bespreck van hillixse voorwaerde is gemackt geweest in dispuit, soo sijn de selve als nu op heden voorss te samen gecompareert om te concipieeren ende onderlingh te sluiten, in den naem ende ter eeren Godts, desen tegenwordigen houwelick tusschen den voorss Hendrick ende Dierisken, dat nae 't gebodt des heeren te solemniseeren. Ende omme te verheuden alle questie ende geschillen die hier naermaels tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende den lanxtlevenden van hen beyden souden moegen oprisen ende wtspruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatiŽn wt hun lider vrijen eygen wille, gemackt, geordineert ende besloeten, maecken, ordonieren ende sluiten mits desen sekere contract ofte houwelixse voorwaerde inder vuegen ende onder de condittiŽn hiernaer volgende.
In den eersten soo is gecondittioneert ende merckelick ondersproecken als dat den voorss Hendrick Engels voorss sal betaelen den neuwen camp ende de scheure te repareeren, waer voor hij sal genieten viffenseventich gulden. Daerenboven soo sal den voorss Hendrick noch witgeven te weeten aen Chatrin Zeelen, Jan Zeelen, Lins ende Peter Zeelen, aen een jeder van de voorss vier kinder een bedt met sijn toebehoor ende een koey. Ende soo daer jemant van de voorss kinder quaeme te sterven, soo sal den selve voorss Hendrick niet gehalden sijn de selve dote voorss wt te geven.
Ende want saecke waere dat daer gene liefs erve quamen ofte kinderen staende desen ehstandt, soo sullen de goederen de welcke op de wede Dierisken, als nu getrout sijnde met Hendrick voorss, voorstorven sijn genieten tot haeren sterf dagh toe, ende naer doodt van den lanxt levende van hen beyden onder de voor ende naerkinder hoofts gewise gedeelt toe worden. Ende soo sullen de voorss voorkinder die als dan levendich bevonden sullen worden, met de kinderen in den tweeden ehstandt verweckt te samen deelen het eerf patrimoniael verstorven op haer moeder, hoofts gewise. Ende de voorkinder sullen de belofde gifte genieten wt de gereede, ende de overighe voor de naerkinder.
Ende soo daer geen liefs erve en quamen staende desen eh[standt] soo sal den voorss Hendrick alsoo den selve lanxt levende is, soo sal den selven moeten wtgeven de voorss beloefde gifte aen de voorss levende kinderen van den eersten ehstandt, ende daer (e)en boven alle de landerije aen haer gehoerende stoppelblodt te quittieren, wtgenomen dat hij tot sijne sterf dach toe sal gebruicken ende trecken tot sijne behoeve den morgen ongeveer in den Pas, naer den kinder aen. Ende naer doot van den selve voorss Hendrick soo sal den selve retour hebben ende ingaen van den boesem waer van den selve gesproten is.
Ende alsoo de voorss wede lanxt levende bleve, soo sal de selve de goederen genieten van den voorss Hendrick haeren ehman. Ende naer doot van de selve soo sullen die wederom retour hebben want daer gene liefs erven en quamen. Ende alsoo de voorss Hendrick ende Dierisken voorss staender desen tegenwordigen ehstandt enige goederen quamen te prospereeren, ende de selve souden sonder lifs erven comen te sterven, soo sal 't selve naer doodt van den lanxtlevende tussen haer beyder vrinden gedeelt worden volgens landts rechten, om daer naer gene questie ofte dispuit onder de vrinden te hebben.
Alle welcke voorss peuncten den voorss Hendrick ende Dierisken, te samen in ehstant sijnde, te samen ende elck int besonder geloeft ende geloven mits desen het gene voorss is wettelick stipuleerende te volbringen ende voldoen.
Aldus gedaen ende gepasseert in presentie der voorss vrinden daer toe geroepen. Tot tecken der waerheyt soo hebben de selve contrahenten dese eygenhandich onderss. Actum Helden, datum als voor.
Memorie: alsoo het gebeurde dat Dierisken voorss het erste quame aeflivigh te worden, soo sal Catrina haere dochter voorss hebben ende proffitieren de kleder ende linwat haer moeders live toestaende ende gehoerende. Ende bij aldyn datter bederf of merckelicke schade quame, dat de voorss ehluiden souden enige penningen moeten op nemen tot nodtwendicheyt, sullen de selve penningen comen aen de gene die het erf patrimoniael tot haer sullen trecken ende moeten betaelen.
Actum Helden, datum als boven.
Onderstondt: Hendrick Ingels; dit is het hant + merck van Dierisken Drissen; Jan Sellen; Dries Engels; Jan Colen; Jost Smollers; dit is het hant X merck van Peter Gommans
                                                           WvKnippenbergh, secretaris
 
De viffenseventich gulden vermelt in dese hilixvorwaerden heeft Hendrick ontfangen. Die hebben gestaen op 't dorp. Datum, Helden den 4 Xbris 1704
                                                                              WvKnippenbergh secris