Jacques Rutten;     Nr 87 01-02-1704  (RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 14)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
huwelijksvoorwaarden Peter Janssen X  Gaertien Sijen
 
 
 
In den naeme ons Heeren amen.
 
Condt ende kennelicke sij een ieder openbaer als dat op heden dato den eersten feb 1704 sijn gecompareert Peter Janssen als toecomende bruidegom, geasssisteert met sijnen schoonsoon Jan Winckens ter ener, ende Gaertien Sijen als toecomende bruit, geassisteert met haer swaegers Peter Engels ende Willem Wolters ander sijden, om te concipiŽeren ende te sluyten eenen toecomenden houwelick ter eeren Godts ende der Hg Dryveuldicheyt amen.
Soo is besproecken ende gecondittioneert om alle questien ende verschillen voor te comen tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende den lanxtslevende van heun beyden, soo is besprocken ende gecondioneert als dat den bruidegom sal genieten van des toecomende bruidts goedt, soo sij het eerste aefflivigh quaeme te worden, soo sal hij trecken den intrest van hondertvifftigh gulden ende naer doodt sullen de selve retour hebben in den boessen waer uyt de selve sijn gecomen.
Ende de bruit bringht in haer bedt met sijn toebehoor ende wat haeren lijve toestaedt met eene kiste. Ende soo het gebeurde dat den bruidegom het eerste quaem aeflivigh te worden, soo sal de bruidt alsdan genieten den intrest van dryhondert gulden, ende naer doodt sullen de selve retour hebben.
Ende soo het gebeurde datter staende desen toecomende ehstandt eenige goederen quamen te prospereren, dat sal den lanxtlevende gebruicken soo langh als hij leeft, mits gevende aen den eersten aeflivigen sijn vrinden enen inventaris om naer doot van den lanxtlevende onder de vrinden van beyder sijdts te deelen.
Ende soo het gebeurde dat staende desen toecomende ehstandt [ehstandt] merckelick bederf of mael fortune quame, soo sullen de toecomende ehluiden van elcken candt mogen evenveel opnemen ende alsoo naer doot den eenen of den anderen gene restitutie te doen.
Ende soo het gebeurde dat den bruidegom het eerste aeflivigh quame te worden, soo sal de toecomende bruidt wttrecken haer bedt ende met sijn toebehoor, ende wat haere live toestaedt, ende het ander linwat tegens des bruidegoms vrinden deelen, wtgenomen wat den bruidegom tot sijnen live staedt sal naer des bruidegoms sijde staen, met alle de gereede goederen wtgenomen het linwat.
Ende des sal de bruidt haeren vrijen opganck hebben in het huis daer den bruydegom is wonende.
Ende soo het selve worde ingebrocken soo sal of en can sij genen opganck hebben [hebben], ende de vrinden van des bruidegoms, soo hij het erste aeflivigh woordt, sullen een jaer naer doot des bruidegoms den cost geven aen de bruidt.
Ende soo de toecomende bruidt het eerste quame aeflivigh te worden, soo sullen de vrinden van des bruidts candt trecken [trecken] al wat haere live toestaet met het bedt met sijn toebehoor ende kiste met den halve linwat inde kiste. Ende naer doot van den bruidegom als dan genieten de hondertvifftich gulden ende het halve gewyn, te weeten geldt renten ende anders niedt. Ende soo het selve veerteert worde wij boven gespecificeert is, soo en sal den hillixpenningh ten vollen niet gerestitueert worden.
Ende soo den bruidegom het lanxt levende bleve ende sich wederom soude comen te veranderen, soo sal hij de goederen in dese hillixcontrackt vermelt trecken wij voor is gespecificeert ende andere gelderen ende goederen sullen vallen op Jacob Winkens ende Geertien Janssen ehluiden of haere kinderen.
Waerop de voorss attestenten hebben beloft, gelick sij beloven mits desen alle articulen ende puncten, clausulen wij voorss is te onderhalden, te observeeren ende naer te comen soo veel hen liden aengaedt. Aldus geschiet ende gepasseert, ende gecontracteert op de beste forme ende maniere van rechten.
In teken van waerheyt soo heeft den toecomende bruidegom ende bruidt beneffens de contrahenten voorss desen houwelixse contrackt eygenhandich ondertekent.
Actum Helden den ersten feb 1704.
Legerstont: dit ist # merck van Peter Janssen, dit is t @ merck van Gaertien Sijen, dit ist  & merck van Peter Winkens, dit ist + merck van Wilm Wolters.   Peter Engels
                                      WvKnippenbergh  subst   secris