Jacques Rutten;     Nr 34.    02-09-1651

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 

Huwelijksvoorwaarden Peter Goemans X Truytgen Roggels

Inden nhaeme der H. Dryvuldicheyt amen. Sey cundt ende kenlick eenen jederen openbaer, dat op huyden den tweeden daech des maents septembris inden jaere ons heeren Jesu Christi een duysent sess hondert ende eenenvijfftich eenen godlycken houwelick is getracteert, beraempt ende gesloten tusschen die eerbaere ende vroeme Peter Goemans, als brudegom ter eender, ende ter ander syden Truytgen Roggels als bruyt, ende dat alles ter eheeren Godes ende hunnder beyder zeelen salicheyt, ende dat ter presentiŽn van vrunden ende maegen ten beyden syden, hyer toe geroepen ende vruntelycken gebeden, ende dat by alle dese naervolgende puntten ende articulen als volght: Inden eersten is claerlycken geconditionnert ende versproicken tusschen den brudegom ende de bruyt voorss in tegenwoordicheyt van beyderzyts vrunden ende partyen onderschreven dat voor eerst die goederen de welcke den brudegom tegenwoordich is hebbende ende gebruyckende, in erffschappen ende gereyde, deselve goederen naer doot van een sullen erven ende vallen op syne tegenwoordige vier kinderen bey wylen Engel Hudders gesproten ende gezilt inden eersten ehestandt. Waerentegens die bruydt voorss alle haere erffelycke ende gereyde goederen die sey tegenwoordich heeft ende gebruyckende is, oyck naer haeren doot sullen succederen ende erven aen haer dry kinderen, die sey in voorgaenden houwelyck by wylen Peter op Deckenhorst geworven ende gezilt heeft, nemlich het goeytgen tot Kessel genampt den Pegh, ende dry morghen lants ongeveerlich aen Biringen, ende vuytstaende penningen staende tot Blerick ahen Henrick Heynens ad hondert gulden. Item tot Barlo hondert gulden op goeyt dat Jan Schencken beseten ende gebruyckt heeft. Item tot Brey ahen Jan Custers hondert gulden. Item aen Willem Peterken Engels soin die somma van tweehondert vyfftich gulden. Item aen Gaerdt van Oyen vyftich daller. Nach tot Brey aen Lennaert Jaerjans veertich gulden. Voorbehalt dat de bruydt aen haere kinder tegenwordich over gyeft dryhondert gulden vande voorss penningen, te weten aen Bernaerden tweehondert gulden, ende vyftich daller ahen Gaerdt van Oyen, ende tweehondert gulden staende aen Bernaerden Truytgens behoren den soin. Ende sael de bruydt daer toe noch aen haere kinderen vuytter hant geven vijffentwintich gulden. Is te weten dat dese dryhondert gulden sullen hebben ende behalden der bruydt soen Peter ende Merrycken syn suster. Ende is te weten dat zy eeluyden die voorschreve goederen toesaemen genieten ende gebruycken sullen tot hunnen schoensten, ende die geconquestierde gewonnen ende geworven goederen die sy met Godes hulpe mochten vercrygen, deselvighe sullen naer lants costumen, int scheyden vanden eheebedde tweesidich vallen, soe well d'eene als d'ander. Ende die goederen van gereyde soe die bruydt tegenwordich by den brudegom is is inbringende als toe weten een bedde met syn toebehoir ende twee stucken lynen doeckx met een kist, een dweel ende taeffelaecken, dit selften sael naer dootlycken aeffganck vande bruydt voorss aen haere voorss kinderen succederen. Item is hy by versproicken dat soo d'eene oft d'ander van hun eeluyden ennige penningen schuldich whaeren, die selften sullen moetten staen tot last van de erffelycke goederen des selften, maer sullen die eheluyden voorss die interesten daer van gelyckelycken betaelen. Item is verners versproicken ende geaccordeert, dat soeít quaem, dat Peters voorss kinderen, sich totten houwelycken metter tyt te begeven, alsdan sullen sy eeluyden den kinderen tot eene vuytsettinge met geven een bedde met syn toebehoor, ende een coye te weten voor ieder kindt, met een kist wel toe. Waerentegens der bruydt soin Peter als hy sich mocht begeven totten houwelycken, oyck sael hebben twe malder roggen, ende die dochter Merrycken een coye. Is verners geaccordeert ende versprocken tusschen hun eheluyden voorss dat den lestlevenden van hun eeluyden vanden aefflyvighen sael erffelycken hebben ende behalden die somme van twee hondert guldens. Ende is hy by versprocken dat in tyden soo die kinderen vanden brudegom sich ten houwelycken begeven, soo sael ieder kint hebben tweehondert gulden; beloipt te saemen acht hondert gulden, alles vandes bruydegoms goederen. Ende dat by aeffsterven van ennige der selviger kinderen die voorss houwelickx penningen succederen sullen opte lestlevende. Waer by sy eeluyden ende partyen hyer by syn concluderende ende beloeven d'eene ende d'ander sy eeluyden ende partyen voorss dit alles ter goeder trouwen toe halden. Alles sonder argelist, in warer oirconde hebben partyen ten beyden syden, beneffens bruydt ende brudegom, onderteeckent. Item ten syden des brudegoms den eerentachtbaeren Gaerdt Hodders, schepen tot Heythuysen, Jan Goemans, Martten Goemans, Dirick Selen, Coen Vande Couckent, Jan Kessels; ende aen zyden der bruydt Thonis op Deckenshorst, Willem van Knippenbergh Rychterboede, Willem en Jaeck Vstappen. Actum op daech ende datum als boeven.  
Ick Peter Goemans van V op der Kerssert(?)
Tonis op Deckenshorst # merck, als voor de bruydt,
Wylm van Knippenborch
Guert Kuypers, alias Hodders  het merckt |
Willem Vstappen
Jan Gommans       
Jan Kessels
Jaecken Vstappen merckt |||
Marten Goemans
Dyrick Syellen ^^   merck
Koen van den Hock
WvanKnippenbergh secretaris
In de marge staat:

Bennart Truytiens schoensoen heeft van Vs dryhondert gulden getelt aen Peteren Truyttens soen ende Jan Cuipers wesende geswagers, aen jeder een getelt ad hondertvijftich gl.