Jacques Rutten;     Nr   308. 24-06-1783    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 567

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie door Dirck Leysten,
 
Stempel ŗ 6 strs Holl
 
In marge:
Donatie van Dirck Leysten voor levensonderhoud tenbehoeve van Wilm Gommans en Gertrud Verscharen ehel
 
Compareerede voor ons Johan Ernest von Dolkopff substitut scholtis, Peter Korsten en Dirck Knippenbergh schepenen des gerichts ende heerlijckheyt Helden, Dirck Leysten, gesondt en wel te pas naer 't lichaem, gaende ter steegen en straeten ende sijne sienne volcomen machtigh en gebruyckende, verclaerende sonder eenige inductie of persuasie van jemanden, maer wel serieus uyt eygen vrijen en onbedwongen wille instantelijck overgegeven, gecedeert en transporteert te hebben, overgeevende, cedeerende en transporteerende cragte deses aen en ten erffelijcken behoeve van Wilm Gommans en Gertrud Verscharen ehel:
Eerstelijck een obligatie van dry hondert guldens Cleefs staende tot laste der kercke van Baerlo sub dato den 11e july 1777 ŗ prftt.
2dens Een respe halfscheydt in eene gerichtelijcke obligatie sprekende van vierhondert guldens Cleefs ŗ vier pr ct staende tot laste van den secretaris Henricus Thomas Cuijpers sub dato den 3e meert 1700 tachentigh, met alle recht ende aencleven soo tot de voorseyde obligatie sijn specteerende.
3dens Alle sijne gereede mobiliŽn, bestaende in kleagie en huysraet, gheene uytgesondert dan alleen de bijen en alle het geene daer toe specteerende is, edoch een honing ton soo bij dese te gelijck wordt overgegeven, alles vrij, los, lyber en onbeswaert soo comparant naer afvraege voor ons heeft verclaert. Welcken volgens heeft den comparant ten behoeve van voornoemde Wilm Gommans en Gertrud Verscharen ehel voor ons uytgegaen alle recht het geene hij tot de voorgespecificeerde capitaliŽn ende andersints heeft gehadt, verclaerende voortaen daer aen gheen recht meer te hebben, onder conditie nochtans dat de voornoemde ehel sijn verbonden den comparant tijde sijns levens het onderhoudt en alle nootsaeckelijckheyt te versorgen; bovendyen bij afsterven te doen en laeten geschieden een eerlijcke begraeffenisse en uytvaert, op welcke uytvaert aen d'armen alhier sal uytgedeelt worden een malder rogge in broodt gebacken, welck malder rogge sal worden genomen en gefourneert uyt d'overige naerlaetenschap van den comparant. Verclaerende tot dyen den comparant dat, in vall de voorseyde capitaliŽn ende mobiliŽn meerder mogte waerdigh sijn dan sijn onderhoudt, hij de selve cragte deses bij wege van donatie inter vivos liberalijck aen de voornoemde Wilm Gommans en Gertrud Verschaeren ehel is overgevende.
Alle welcke de gemelte ehel eenpaerlijck en elck van hun in 't besonder bij stipulatie in onse handen gedaen hebben geaccepteert onder beloofte van den geŽxprimeerden last in allen deele te voltrekken. Ten effecte van desen heeft den comparant overgever wie oock de acceptanten ehel elck in 't besonder onder eede voor ons afgedraegen dat dese donatie sonder eenige geveinstheyt ofte heymelijck bespreeck ofte geloofte is geschiet van den donateur het gegevene goet in eenige gevallen naer dat de gifte haeren volcomen effect genomen sal hebben wederom te geven.
Derhalven hebben wij substitut scholtis ten overstaen van voornoemde schepenen den comparant donateur van voornoemde capitaliŽn en mobiliŽn ontvest, ontgoet en onterft, daeraen ende inne gevest, gegoet en geŽrft d'acceptanten Wilm Gommans en Gertrud Verscharen ehel en hunne wettige erffgen ende naercomelingen, nu en ten eeuwigen daghe, den heere en een jeders goet recht voorbehouden.
In waerheyts oirconden hebben wij dese cessie, transport en donatie, beneffens onsen secretaris, eygenhandigh onderteeckent tot Helden den 24e juny 1700 dry en tachentigh.
Was onderteeckent: J.E. von Dolkopff;  Peter Korsten;  Dirck Knippenbergh; H.T. Cuijpers secris.
                                               Accordeert bij mij
                                                           H.T. Cuijpers