Jacques Rutten;     Nr   300. 19-09-1781    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 524

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
donatie aan innocente dochter                  (4351)             onder stempel 6strs holl
 
In marge:
Donatie van Matthis Wetemans en Catrina Boomen ehel ten behoeve van haere innocente dochter Maria Wetemans
 
Compareerde voor ons Joannes Verscharen en Joannes Keiren schepenen des gerichts Helden, secretaris present, Matthis Wetemans en Catharina Boomen ehel, de welcke verclaerende uyt goede voorsienige deliberatie en onbedwongen van jemanden, dan wel serieus uyt eygen wille en aengemerckte verplichte consideratie, cragte deses gegundt en gegeven te hebben aen haere innocente legitime dochter Maria Wetemans, ter oorsaecke de selve niet in staeth haere noodige subsistentie soo in de tegenwoordige als toecomende tijden te connen gewinnen, eens naer haere comparante doot een stuck bouwlandt groot ongeveer een en dryvierdel morgen, geleegen aen de Heuvelhoecker straet, eensijde den gemeenen kerck padt ander sijde 's comparantens eygen erven, hergecommen van d'erfgen Wilm Lenssen, t'een voorhooft de wede Michiel van Wis t'ander de voorseyde straet, reserveerende nochtans dat de daer tegen staende boomkens verblijven ten behoeve en dispositie van onse semptelijcke kinderen. Voorts vergunnen wij comparanten ende willen dat onse voornoemde innocente dochter tijde haers levens sal hebben de vrije wooninge in de groote kamer in ons huys aen de capelle gelegen, wie mede een bedde met toebehoor ende de kleederen haer moeders lichaem toe bestaende, exclusive het oorijser blijvende ten behoeve der dochter van Catrina Wetemans.
Alle welcke donaties de comparanten absolute willen en begeeren dat alle haere verdere kinderen voor af aen de voorseyde innocente dochter voor de scheydinge en deylinge sullen laeten afvolgen om tijde haers levens het gebruyck en opcomsten te genieten.
Willende verners dat dese onse innocente dochter in alle onse verdere naerlaetenschap sal mede partageeren sonder eenigh decourt aen de selve donatie, committeerende en requireerende desen eers[aemen] gerichte onse donatie en verdere scheyd- en deylinge ten behoeve van onse voornoemde innocente dochter als eene pupille te handt haven.
In waerheyts oironde hebben de comparanten dese beneffens ons gerichts persoonen eygenhandigh onderteeckent tot Helden den 19e 7bre 1781.
Onderstondt en was onderteeckent:  dit + ist handtmerckt van Matthis Wetemans selfs gestelt; Cataryna Boomen;  Joannes Verscharen;  Joannes Keiren;  H.T. Cuijpers secris.
                                                           Accordeert bij mij
                                                                       H.T. Cuijpers secris