Jacques Rutten;     Nr 295. 14-03-1778   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 487

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Onder stempel ŗ 6 strs holl
Donatie door Gisbert Beurskens
in marge:
testamentaire conventie Gisbert Beurskens sijne gereede actiŽn en crediten laetende ten behoeve van Michael Beurskens
 
compareerde voor ons Peter Engels en Dirick Knippenbergh schepenen des gerichts Helden, den secretaris present, den persoone van Gisbert Beurskens, den welcken gaende ter stegen en straeten, sijn verstandt volcommen machtigh ende gebruyckende, voor ons heeft verclaert wederroepen, doot ende te niet gedaen te hebben gelijck is doende mits desen alsulck acte van donatie als hij op den 27 martii 1773 ten behoeve van sijnen sooneMichael Beurskens heeft gepasseert, dyenvolgens op heden den 14e martii 1778 uyt voorsienige onbedwongen noch verleyde deliberatie ende wille, hij comparant verclaert sijnen wille ende begeirte te wesen als volght:
1. dat terstondt naer sijnen doot alle sijne gereede goederen, actiŽn en crediten daer van dependeerende, gheene uytgesondert, sullen devolveeren aen sijnen soone Michael Beurskens. Uyt welcke gereede goederen actiŽn ende crediten, soo haest deselve sijn gedevolveert
2. Michael Beurskens instantelijck sal uytkeeren aen ís comparants dochter Ida Beurskens viertigh pattacons, den pattacon ŗ vijff enseventigh stuyvers Cleefs gerekent, ende daer en boven een middelmaetige koey, niet de beste oock niet de slechste. Voorders ende
3. sal gemelten Michael Heynen op den voeth als vooren uytkeeren aen Catharina Heynen, dochter van Hubert Heynen geprocrŽert in houwelijck met Maria Beurskens des comparants dochter, eens thien pattacons den pattacon gereguleert als art praecedenti. Boven dyen
4. sal Michael Beurskens verplicht sijn den comparant in gesondtheyt en kranckheyt de noodige oppassinge, voorts andere lijfs nootsaeckelijckheydt te versorgen, wie mede naer der selver doodt christelijck en naer maniere te doen begraven en díuytvaert houden, sonder dat de voornoemde Ida ende Catharina iets daer toe sullen behoeven te contribueeren.
Alle welcke conditiŽn ende articulen Michael Beurskens bij stipulatie in onse handen gedaen heeft geaccepteert onverbreckelijck te houden en naer te commen.
In werheyts oirconde heeft de comparant beneffens acceptant ende ons voornoemde schepenen dese eygenhandigh onderteeckent tot Helden, in dat ut supra den 14e martiie 1778.
Was onderteeckent: Gis Beurskens;  Micgel Berskens;  Peter Engels;  Dirick Knippenbergh;  mij present H.T. cCuijpers secris
Accordeert bij mij H.T. Cuijpers secris