Jacques Rutten;     Nr  294. 11-03-1778  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 484

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
In marge:
Testament van Anthoin en Maria Verdeuseldonck
 
Op heden den 11e martii 1700 achtenseventigh compareerde voor ons Theodor Gommans ende Peter Korsten schepenen des gerichts Helden, secretaris present, Anthonius Vereuseldonck ende Maria Verdeuseldonck respe broeder ende suster, de welcke ons seer wel bekent gesondt naer 't lichaem, sinnen ende verstandt wel machtigh, eenpaerlijck ende elck in 't besonder overdenckende de menschelijcke nature sekerheyt des doodts ende d'onsekere uyre der selve, derhalve eenpaerlijck hebben verclaert bij forma van testament of anderen uyttersten wille hunne begeirte te wesen als volght:
Eerstens bevelen de testateur en testatrice hunne zielen soo wanneer die van de lichaemen sullen scheyden, Godt almachtigh haeren schepper en salighmaker, Maria sijne gebendeijde moeder ende alle den hemelschen geselschappe, de lichaemen ter gewijder aerde ende christelijcke begraeffenisse.
Tweedens commende ter dispositie van hunne tijdelijcke goederen soo willen ende begeiren testateur en testatrice eenpaerlijck ende elck in 't besonder dat hun geheel besit van huysinge, erven, capitaliŽn ende gereede goederen sullen verblijven tot genot ende gebruyck van hunner beyde langhstlevende.
Derdens willen testateur en testatrice dat naer doodt van hunner beyde laetstlevende en alle naerlaetenschap, gheene uytgesondert, instantelijck sullen devolveeren op haere naeste erfgen, nochtans onder restrictie dat Theodora of Dirriske Janssen, dochter van Dirck Janssen verweckt bij Beatrix Smolders, gelijckelijck ende hooft voor hooft in dese onse naerlaetenschap tegens de kinderen van dito Dirck Janssen verweckt bij Geurtie Cuijpers mede sal participeeren en deelen. Wie oock overmits onsen neve Joseph Janssen voor eenige jaeren overleden is, institueeren wij derselver naergelaetene kinderen, verweckt bij Cornelia van Hooghten, in haere vaders plaetse, willende ende begeirende dat selve kinderen in alle onse naerlaetenschap mede sullen deelen als ofte hunne vader noch in leven waere, selfs soude connen of mogen doen, gelijck oock in alsulcken vall, Dirck en Joanna Janssen voor den testateur en testatrice mochten commen te sterven, soo sullen der selver kinderen, met de kinderen van Joseph Janssen te deel gaen stams wijse, wel verstaende in dry deelen al ofte hunne vaders of moeders noch in leven waeren, sonder dat van d'een of ander eenige als naeste erfgen repraesentatie sal hebben of mogen praetendeeren.
Vierdens legateert testateur en testatrice aen de moeder kercke alhier eene somme van tweehondert guldens Cleefs.
Item aen de capelle der seven weŽn van de allerheylighste maget ende moeder Godts Maria alhier dryhondert guldens Cleefs.
Item aen d'algemeene Armen of soogenaemde Arme gilde alhier dryhondert pattacons, den pattacon ŗ vier gul Cleefs.
Alnoch aen missen, voor soo verre mogelijck door de inheimsche geestelijcke tot Helden te lesen, voor tweehondert guldens Cleefs tot onser beyde zielen laeffenisse.
Alle welcke wij testateur en testatrice willen ende begeeren, dat naer doodt van onser beyde langstlevende, instantelijck door onse wettige successeurs ende geinstitueerdens uyt onse naer te laetene gereede en ongereede, geconquesteerde, gewonnen ende geworvene goederen sullen worden betaelt ende absolute afgedragen worden.
Aldus verclaeren wij voornoemde testateur en testatrice dit te wesen onsen eenpaerlijcken uyttersten wille, den welcken wij willen ende begeiren dat, 't zije bij forme van testament of andersints, sal effect sorteeren, niet tegenstaende alle ofte eenige solemniteyten daer toe gerequireert niet waeren geobserveert, derogeerende de selve wel expresselijck, haer nochtans reserveerende hierinne te veranderen, vermeerderen, verminderen, 't zie in 't geleel of ten deele soo dickwils haer gelieven sal.
In waerheyts oirconde hebben wij testateur en testatrice dit os instrument beneffens de voornoemde gerichts persoonen eygenhandigh onderteeckent tot Helden, in dat ut supra.
Was onderteeckent: Anthoni Verdeuseldonck;  Maria Verdeuseldonck;  Theodor Gommans;  Peter Korsten
Leger stondt: mij present H.T. Cuijpers secris
 
 In pede stondt: voorstaende dispositie van Anthoin en Maria Verdeuseldonck ons voorgelesen sijnde ratificeeren en beloven wij de selve, voor soo voor ons als onse naercomelingen naer doodt van onse voornoemde oohm en moeye sonder eenige contradictie te sullen achtervolgen. Des t'oirconde hebben wij dese eygenhandigh onderteeckent tot Helden den 20e mey 1778.  was onderteeckent: Conelia van Hooghten, wede van Joseph Janssen;  Joanna janssen;  Dirick Janssen;  mij present H.T. Cuijpers secris.
                                               Accordeert bij mij
                                                           H.T. Cuijpers secris