Jacques Rutten;     Nr 283.  26-11-1774    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 429

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Dirck Verscharen en Henrina Colen         
(Onder stempel 6 strs Holl.)
 
Alsoo wij ondergess. Dirck Verscharen, weduwenaer van Gertruy Leijsten, als bruydegom ter eenre, ende de eerentrijke Henrina Colen, wede van Engel Cuypers, als bruydt ter andere sijde, uyt voorsienige deliberatie hadden beraemt voor 't aentreden onses houwelijcks te sluyten eenen positiven houwelijcks contract, den welcke eventwel moetende achterblijven ter cause des bruydegoms moeder noch in leven. De welcke nu onlangs overleden ende des bruydegoms legitime portie daer door toe gevallen, isset soo dat wij voornoembde ehel met voorsienige deliberatie aenmerckende de dificulteyten soo naermaels tusschen onse beydersijdtsche kinderen in d'eerste ehen verweckt, mochten comen t'ontstaen, met interventie van beydersijdts naeste vrienden hebben ingegaen den naervolgende contract post nuptial.
Eerstlijck is besproken dat beydersijdts ehel kinderen uyt d'eerste ehen capite pro capite sullen deelen d'aengebrachte mitsgaders in desen ehestandt te verwervene gereede goederen, naer afsterven onser beyde ehel., mits dat ingevolgh begeirte van 's bruydegoms moeder Wilhelmina Brummans uyt de gereede goederen vooraf aen 's bruydegoms kinderen sullen uytgekeert worden eens de somme van sestigh croonstucken, blijvende den overreste te verdeelen als boven.
Tweedens is geconditioneert datte sijdtvallen soo van den eenen of anderen kant, 't zie gereede of ongereeden, sullen toevallen in den selven stam waervan die voortscommen, sonder aen eenige divisie onderworpen te sijn. Gelijck oock alle het geene d'een of ander bij wettige successie hier naer van ouderlijcke sijde mochte aensterven, sal accresseeren en berft worden in den stam waervan die voortscommen.
Derdens, terwijlen de bruydt van wegens haeren man slgrs moeder heeft ingebracht aengaende dessens kinderen, in haer eerste houwelijck met Engel Kuijpers verweckt, omtrent de elf pondt tinn, sal den selven tinn oock int geheel aen dese kinderen vr de verdere deylinge uytgekeert worden, waer tegens
Vierdens 's bruydegoms kinderen oock geheel sullen profyteeren een vierde part van vijftigh guldens Ruremundts uytstaende gereede penningen, staende mogelijck in dit houwelijck mysschijn erleydt te worden, sal dese erlegginge aen 's bruydegoms kinderen moeten geschieden.
Vijfdens hebben de voornoemde ehel bij desen vast gestelt datte langhstlevende sal hebben het gebruyck der tegenwoordige en te winnene gereede goederen tijde haers levens, sonder dat alvorens eenige verdeylinge van dyen tusschen de kinderen sal plaetse hebben, onder expressie datten langhstlevende gheen het minste deser goederen tot een ander ehe sullen mogen vertrouwen, alles getrouwelijck en sonder geveerde.
Sesdens sullen de patrimoniale naer afsterven van d'een of ander deser ehel devolveeren in conformiteyt der landtrechtelijcke disposite.
Aldus gecontraheert onder beydersijdsche ratificatie hebben wij voornoembde ehel dese, beneffens d'aenwesende beydersijdtsche naeste vrienden eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 26 novemb. 1774.
Was onderteeckent:  Dierck Verscharen;  dit + ist handtmerckt van Henrina Colen eygenhandigh gestelt;  Derick Leijsten;  Thomas Engels;  Joannes Kolen;  mij praesent,  H.T. Cuijpers, secris.

                                                           Accordeert bij mij, H.T. Cuijpers, secris.