Jacques Rutten;     Nr 278.  27-03-1773    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 404

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie door Gisbert Beurskens                                               (Stempel 6 strs Holl.)
 
Compareerde voor ons ondergess Peter Janssen ende Joannes Keiren, schepenen des gerichts Helden, secris praesent, den persoone van Gisbert Beurskens den welcken, sijn memorie volcomentlijck machtigh, sijn verstandt gebruyckende, gaende en staende ter stegen en straeten, voor ons heeft verclaert hoedat hij lange jaeren herwaerts veele getrouwe diensten heeft genoten van sijnen soone Michael beurskens, ende noch verders is verwachtende in sijnen hoogen aenwassenden ouderdom. Derhalven uyt voorsienige deliberatie, eygen onbedwongen noch verleyden wille, hij comparant heeft gegundt ende gegeven, gundt ende geeft craghte deses aen sijnen voorss. soone Michael Beurskens, peirt, karre, ploegh, eghde ende alle het gheene 't peirt naer coustume is volgende, wie mede 't gewasch op den velde, voorts alle de schaapen, soo ende gelijck sich het een ende ander voorss. naer doot van den comparant sal bevinden.
Voorts geeft aen de dry kinderen van Michael, verweckt bij Mechteld Hesen, ieder twee tinne schotelen.
Alle welcke voornoemde saecken den comparant wilt ende begeirt dat naer sijnen doodt sullen uytgekeert worden voor en aleer de verdere sijne kinderen en erfgenaemen sullen treden tot scheyd en deylinge van d'overreste sijner naer te laetene gereede goederen. Boven alwelcke wilt en begeirt den comparant dat den kast, staende in 't huys, daerinne sonder eenige deelinge ofte recompensatie sal verblijven tot gebruyck van den gheenen die 't selve huys bij successie sal bewoonen.
Aldus verclaert den comparant dit te wesen sijnen volcommen wille, denwelcken hij begeert dat in allen deele sal achtervolgt worden, hem nochtans reserveerende te doen alsulcke veranderinge soo dickwils hem gelieft en bij raade sal bevinden te behooren.
Des t'oirconde heeft den comparant dese beneffens ons voorss schepenen, eygenhandigh onderteeckent, tot Helden, den 27e martii 1700 dryenseventigh.
Was onderteeckent: Gis Beurskens;  Peter Janssen;  Joannes Keiren;  mij praesent, H.T. Cuijpers, secris.

                                                           Accordeert bij mij,  H.T. Cuijpers, secris