Jacques Rutten;     Nr 276.  13-04-1771    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 384

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Sibilla Jeuken, wede Andries Coumans                           (onder stempel ŗ 6 strs holl)
 
Op heden den 13e april 1700 eenenseventigh hebben wij, Peter Jeuken en Joannes Verscharen, schepenen des gerichts Helden, secris praesent, ons vervoegt ten huyse van Wilm Janssen inwoonder alhier, alwaer wij Sibilla Jeuken, wede van wijlen Andries Coumans, eenighsints kranck naer 't lichaem, nochtans gaende en staende ter stegen en straeten ende in haere sinnen, memorie ende verstandt volcommentlijck machtigh hebben bevonden. De welcke, overdenckende de broosheyt van haere nature, sekerheyt des doodts ende d'onsekere uyre der selve, willende daeromme van dese werelt niet scheyden voor en aleer van haere gewonne, geconquesteerde ende verdere gereede goederen en mobiliŽn gedisponeert te hebben, verclaerende derhalven bij forma van testament of anderen uyttersten wille haere begeirte te wesen als volght:
Ten eersten beveelt sij haere ziele soo wanneer die van 't lichaem sal scheyden, aen Godt almachtigh, haeren schepper, verlosser en zalighmaker, Maria sijne gebenedijde moeder ende alle dat hemelsch geselschap ende het lichaem ter gewijder aerde en christelijcke begraeffenisse.
Ten tweeden, overmits de testatrice voor dato deses eenige donaties heeft gedaen, respective den 2den martii 1763 ten behoeve van Elisabeth Jeuken ende den 15e mey 1765 aen Joannes Janssen, soone van Wilm Janssen en Petronella Jeuken ehel., soo worden de selve bij dese nochmaels gestipuleert in conformiteyt der acten in dat is voorss gededuceert, willende datte selve in tenor sullen achtervolght worden.
Ten derden verclaert de testatrice tot laste der windtmoelen alhier uyt hunne gereede en geconquesteerde penningen te hebben een capital van dryhondert guldens Ruremunts loopents, uyt de welcke sij geeft ende wilt dat naer haere doodt sal worden besteedt:
1mo eenhondert gulden tot een eeuwigh duyrend jaergetijdt in de parochiale kercke alhier tot haer ziele laeffenisse, in gevolgh de deductio voor dato deses aen d'eerw. heere pastor Canoy overgegeven.
2do Willende dat uyt de voorss. dryhondert guldens immediat naer haeren doodt een hondert guldens sullen worden bekeert tot missen tot laeffenisse van haere ziele.
3tio Begeirende daerenboven datte overige eenhondert guldens sullen devolveeren aen Wilm Janssen, nu in ehestandt met Maria Engels, ende aen Elisabeth Jeuken ieder voor de helfte.
Ten vierden declareert de testatrice te besitten een capital van vierhondert guldens Ruremunts loopent, staende tot laste van Helena Schreurs, wede van Henricus Tielen tot Sevenum, semptelijck met haeren man slgr Andries Coumans uytgeseth, voortscommende en bestaende uyt en in gewonne en geconquesteerde penningen, derhalven ingevolg landtrechtelijcke disposities aen haer is competeerende de respective halfscheydt ad tweehondert guldens, welcke tweehondert guldens de testatrice wilt dat sullen devolveeren aen Wilm Janssen en Elisabeth Jeuken, in maniere als art[icul]i praecedenti gedesigneert.
Ten vijffden heeft de testatrice verclaert dat sij in leven van haeren eersten man slgr Mathis Linssen heeft aengecogt een huys, met noch ongeveer dry vierdel morgen erff gelegen in en buyten de stadt Ruremunde, waervan aen haer de halfscheyd, als respective uyt gewonnen en geconquesteerde penningen betaelt, is competeerende, willende en begeerende dat dusdanigh gedeelte van huys en erf sal devolveeren aen Wilm Janssen en Elisabeth Jeuken, op den voeth als art. 3tio gededuceert.
Sesdens wilt ende begeirt de testatrice dat alle haere verdere gereede goederen en penningen, actiŽn en crediten van dyen, gheene uytgesondert, sullen devolveeren op Wilm Janssen en Elisabeth Jeuken, in maniere als bij de 3den art. gedesigneert.                        Waer tegens
Sevendens de selve sullen gehouden wesen de testatrice tijde alle haers levens in alle lichamelijcke nootsaeckelijckheden t'onderhouden, inbegrepen linnen en wollen.   Oock
Achtens sullen de voornoemde Wilm Janssen ende Elisabeth Jeuken gehouden wesen naer doodt van de testatrice de behoorlijcke en fatsoenelijcke uytvaert tot hunnen cost en last te doen, mitsgaders op hunnen (lees haeren) begraef dagh op de dry eerste altaeren te stellen ieder vier keerssen, immers niet minder of lichter als naer ordinair gebruyck. Belastende verders de voorss. Wilm Janssen en Elisabeth Jeuken als geÔnstitueerde erfgen. te versorghen dat alles wat bij desen testament is gestipuleert immediat naer 's testatrice doodt wordt geŽffectueert, mitsgaders de uytspindinge van een malder rogge aen d'armen alhier, daghs naer d'uytvaert.
Negendens begeirt de testatrice dat desen haeren uyttersten wille, 't zie bij forma van testament, codicil, contract, donatie inter vivos vel causa mortis gedaen of andersints sal effect sorteeren, al of schoon alle solemniteyten hier toe gerequireert niet waeren geobserveert, derogeerende de selve wel expresselijck.
Des t'oirconde heeft de testatrice, verclaerende in 't schrijven onervaeren, dit haer instrument eygenhandigh bemerckt, beneffens onderteeckeninge der voorss schepenen. Actum Helden, in dato ut supra.
Onderstondt:  dit ist + handtmerckt van Sibilla Jeuken.
Was onderteeckent:  Peter Jeucken;  Joannes Verscharen;  mij praesent,  H.T. Cuijpers, secris

                                                           Accordeert bij mij: H.T. Cuijpers, secris.