Jacques Rutten;     Nr 263.  30-07-1766    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 326

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Obligatie en gift van Jenneke Janssen, wede Peters                                           30 juli 1766
 
Op heden den 30 july 1766 compareerde voor mij, ondergess secretaris, Hendrick van den Venn en Thonis Timmermans als getuygen, Jenneke Janssen wede van Hendrick Peters, haer verstandt volcommen machtigh, gaende ter steegen ende straete, verclaerende hoedanig sij zedert den 8e feb deses jaers, tijde des afsterven van haeren man zlgr, door haere kinderen Wilm, Nicolaus en Catharina Peters is geassisteert ende getrouwelijck in d'agriculture als andersints ondersteunt, ende noch verder in haeren aenwassenden ouderdom staet te verwachten. Sonder welckers assistentie haer onmogelijcke soude wesen hunne goederen soodanigh te bestieren dat daer van d'achterstende als loopende lasten connen provenieeren. Soo is 't dat sij uyt goede voorsienige deliberatie, uyt vrijen wille wel beraeden en onbedwongen heeft geordonneert ende gemaeckt, beleden ende bekent het gheene volght:
Eerstelijck heeft de comparante afgedragen versproken te hebben aen haeren soone Wilm Peters, zedert het afsterven van haeren man eene jaerlixe huyre ad ses pattacons, den pattacon ŗ vier guldens Cleefs, welcke huyre sal blijven staen ten tijde van dry jaeren van den 8e feb voorss, ende tot daer aen niet uytgekeert worden, als in vall sij comparante middeler tijdt aflivigh wierde. Reserveerende echter de comparante naer verloop der voorss dry jaeren ten dyen eynde haere vernere dispositie.
Op gelijcken voet heeft de comparante versproken dat haeren soone voorss tot sijne alimentatie sal houden vijff schaepen int voeder mette profijten en baeten der selve. Mitsgaders gundt ende geeft aen haeren voorss soone Wilm naer haer comparante doot de beste koeye als dan op den stal sijnde, wie oock de beste kiste in den huyse, ende een nieuw laken kleet, d'elle ŗ vijff guldens Cleefs. Voorts bekent sij comparante aen haeren soon Wilm schuldigh te sijn van verschoten penningen eene somme van vier en twintigh guldens Cleefs.
2.Item heeft sij comparante beleden aen haeren soone Nicolaus Peters zedert het afsterven van haeren man slgr jaerlijx te geven voor huyre twee pattacons, den pattn ŗ vier guldens Cleefs, wie oock dry schaepen in 't vrije voeder mette profijten en baeten van dyen. Alles op den voeth ende maniere als articulo praecedenti breeder gedesigneert.
Wie mede geeft ende gundt mits desen aen den selven haeren soone Nicolaus naer haere doot eene kiste vooraf uyt den generalen boedel, als oock een nieuw laken kleet ter weirde als articulo praecedenti. Voorts heeft de comparante beleden aen haeren soone Nicolaus schuldigh te sijn van voorgestreckte penningen de somme van achthien guldens Cleefs.
3.Alnoch heeft de comparante verclaert versproken te hebben aen haere dochter Catharina Peters zedert het afsterven van haeren man voor jaerlijxe huyre twee patts, den pattn ŗ vier guldens Cleefs, in maniere art primo gestatueert. Voorts gundt ende geeft naer haere doot aen de voorss Catharina haere dochter een kiste, het beste bedde met toebehoor, de slechste swarte schort en besten blauwen voorschot, en alle het cleyn lijnwaet haer comparante lichaem toebestaende. Mitsgaders een nieuw swart kleet, bestaende in eene chapon en schort, d'elle ŗ 2 guldens 10 stuyvers Cleefs.
Alle welcke voorstaende dispositiŽn ende obligatiŽn sij comparante wilt ende begeirt naer den teneur soo in genere als in specie* haer volcommen effect sullen gewinnen, reserveerende nochtans naer verloop der gestipuleerde dry jaeren, ten aensien der dispositiŽn offte giften t'augmenteeren als haeren raede sal gedragen.
Des t'oirconde heeft sij comparante dese beneffens ons secretaris ende getuygen voornoemt eygenhandigh onderteeckent tot Helden, op dach, maendt ende jaere als boven.
Was onderteeckent:  dit + is 't handtmerckt van Jenneke Janssen, eygenhandigh gestelt, verclaerende in 't schrijven onervaeren;  H. T. Cuijpers, secretaris;  Hendrick van den Veen;  Tonis Timmermans.

                                               Accordeert bij mij,  H.T. Cuijpers,  secretaris

 
 
 

* "in genere als in specie" zou men kunnen vertalen: "in principe en ook in feite". Mogelijk is "genere" een afkorting voor "generale", dan is de betekenis "in het algemeen en in detail". In beide verklaringen blijft de betekenis ongeveer gelijk.