Jacques Rutten;     Nr 260.  15-05-1765    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 311

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie door Isabella Jeuken
 
Compareerde voor ons Gerard Crommentuijn en Theodor Gommans schepenen des gerichts ende heerlijckheyt Helden, secris present, Isabella Jeuken, gesondt van lichaem, gaende ter stegen en straeten, haer sinnen en verstandt volcommen maghtigh; en heeft voor ons verclaert uyt eygen vrijen wille, wel beraeden en onbedwongen ofte verleydt van iemanden, gegundt en gegeven te hebben, gundt ende geeft craghte deses, aen Joannes Janssen, wettigen soone van Wilm Janssen en Petronella Jeuken gewesene eheluyden, eene somme van dryhondert guldens Ruremundts ganckbaer.
Welcke somme van dryhondert guldens Ruremundts sij donatrice wilt ende begeert dat uyt haere naer te laetene gereede penningen ofte handtschriften aenstonts naer haere doodt, door haere erffgen, voor en alleer de selve sullen treden tot scheydinge en deylinge, aen den voorss Joannes Janssen promptelijck sullen worden uytgekeert ende respective aengewesen.
Aldus verclaert sij donatrice dit te sijn haeren absoluten wille, welcke sij begeert dat naer haeren doot sal achtervolgt worden. Des t'oirconde heeft sij donatrice dit haer instrument van donatie, beneffens ons voorss schepenen, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 15 mey 1765.
Onderstondt:  Dit + ist handtmerckt van Isabella Jeuken, eygenhandigh gestelt schrijvens onervaeren.
Sign:  Geraert Crommentuyn;  Theodor Gommans;   H.T. Cuijpers,  secris

                                                           Accordeert bij mij,  H.T. Cuijpers, secris