Jacques Rutten;     Nr 258.  02-03-1763    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 281

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie door Sibilla Jeuken                                                     
 
Op heden den 2 meert 1763 compareerde voor mij ondersschreven secretaris, Thomas Wynckens ende Dirck Engels als getuygen, de persoon van Sibilla Jeuken, wede van Dries Comans, gesont van lichaem, gaende ter stegen en straeten, haer verstandt wel machtigh wesende ende gebruyckende. Heeft der halve uyt vrijen wille, wel beraeden ende onbedwongen offte verleydt van iemanden, bij titul van donatie, gegundt ende gegeven, gundt ende geefft mits dese aen haere nichte Elisabeth Jeuken, dochter van Jan Jeuken ende Elisabeth Engels gewesene eheluyden saligher, en sulcx naer haer donatrisse doot:
1.       haer bedde met het toebehoor, soo ende gelijck sij van het selve sal gedragen worden.
2.       Haer beste falie, mitsgaders haer beste swarte kleederen.
Aldus verclaert sij donatrisse dit te wesen haeren uyttersten wille, den welcken sij begeert dat naer haere doot sal achtervolght worden en onderhouden worden. Nochtans reserveerende hierinne te veranderen, minderen ende meerderen soo dickwils haer donatrisse sal gelieven.
Des t'oirconde heeft sij dit haer instrument van donatie eygenhandigh beneffens de voorss getuygen onderteeckent, tot Helden, datum ut supra.
Onderstondt:  dit ist X handtmerckt van Sibilla Jeuken eygenhandigh gestelt;  Thomas Wynckens;  D. Engels
En was onderteeckent: quod attestor H.T. Cuijpers  secris
                                                           Accordeert bij mij,  H.T. Cuijpers secris