Jacques Rutten;     Nr 255.  24-01-1763    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 270

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Obligatie van Jacob Verscharen aan schoonzoon Hendrick Heijnen
 
Wij ondergess Jacob Verscharen bekennen mits desen, in praesentie van Meuwis Zelen en Jan Gommans als getuygen, oprecht en deughdelijck schuldigh te sijn aen Hendrick Heijnen en Maria Verscharen ehel[uyden], mijne respe[ctive] kinderen, eene somme van twee hondert guldens Ruremunts, hebbende bestaen in vier en sestigh patts ganckbaer, ende sulcx hercommende van voorgestreckte penningen tot betaelinge van gereede schulden.
Alle welcke penningen de semptelijcke kinderen voor aff aen Hendrick Heijnen offte dessens wettige erffgen sullen betaelen, eer de selve sullen mogen treden tot scheydinge en deylinge der bij mij ondergess naer gelaetene gereede goederen. Mitsgaders aen geseyde Hendrick Heijnen te laeten affvolgen seven en een half schaep uytte generale coppel, offte de somme van vijffenveertigh guldens Cleefs, ten ceuse der erffgen, daer voor te voldoen.
Ende vermits ick ondergess Jacob Verscharen aen mijnen soone slgr Dirck Verscharen ende Yda van de Cruys ehel voor eenige jaeren hebbe voorgestreckt eene somme van hondert guldens Ruremundts, de welcke noch niet sijn restitueert, ende dessens wede met haere kinderen in armoede geraeckt sijnde, wordt mits desen, met goet vinden en interventie van mijne andere kinderen, gestipuleert datte gemelte hondert guldens door de dry noch in leven sijnde kinderen sullen worden gemist; waer teghens den jonghsten soone van Dirck Verscharen met name Theodorus door de voorss mijne dry kinderen sal worden gealimenteert in koste en kleederen, tot datte selvige hondert guldens sullen sijn geconsumeert. Onder conditie nochtans datte semptelijcke kinderen van Dirck Verscharen ende Yda van de Cruys de gemelte hondert guldens Ruremunts naer doot van mij Jacob Verscharen aen hunne legitime portie ten behoeve van den gheene die d'alimentatie van Theodorus Verscharen heeft gedaen sullen moeten missen, voor ende aleer de selve sullen mogen treden tot scheydinge en deylinge der naergelaetene goederen.
Aldus gestipuleert ende gecontracteert in presentie van mijne kinderen ende getuygen voorss.
Des t'oirconde hebben wij dese beneffens de selve eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 24 january 1763.
Was onderteeckent:  Jacob Verscharen;  dit + is 't handtmerckt van Petronel Verscharen selfs gestelt;  Hendrick Heijnen;  Wilm Verscharen;  dit III is 't handtmerckt van Meuwis Zelen selfs gestelt, als getuygen;  Jan Gommans;  H.T. Cuijpers testes
                                               Accordeert bij mij H.T. Cuijpers, secris