Jacques Rutten;     Nr 241.  26-02-1746   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 196

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Godefridus Claes X Gertruy van de Schoor
 
In den naeme des Heeren Amen.
Kondt ende kennelijck zij een ieder openbaer, dat op heden dato onderss voor ons Michiel Smolders in plaetse ende absentie des heeren scholtis Carel Joseph van der Keelen, Geeff Verscharen ende Gerardt Crommentuyn, schepenen, sijn erschenen ende gecompareert Godefridus Claes als toekomenden bruydegom, geassisteert bij sijne naeste onderss vrienden, ende Gertruy van de Schoor als toekomende bruyt, oock geassisteert bij haere onderss naeste vrienden.
Ende hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren, ende onderlinge te sluyten in den naem des Heeren ende ter eeren Godts, een toekomende houwelijck tusschen den voorss bruydegom ende bruyt.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels tusschen de kinderen van den eersten afflijvigen ende langhstlevende van hun beyde, soude mogen voorvallen ende spruyten, hebben uyt goeder ende voorsieniger deliberatiŽn, ende uyt haer lieder vrijen wille, met consent van haere naeste vrienden, gemaeckt, geordineert ende gesloten, maecken, ordineeren ende sluyten, dese contract ende houwelijckse voorwaerde, in voegen ende manieren hier naer volgende.
Alsoo de toekomende bruyt in ehestandt is geweest met Mathijs Engels salr ende daer mede verweckt twee kinderen noch int leven sijnde, ende nu wederom in ehestandt komt te treden met Godefridus Claes, ende bij aldien sij toekomende bruydegom ende bruyt, in hunnen toekomenden ehestandt, kinderen komen te verwecken, soo is hier bij geordineert ende gesloten, dat de voorkinderen ende naerkinderen een ende gelijcke kinderen sullen wesen, in de erffgoederen ende gereede goederen, welcke den bruydegom van wegens sijne ouders sal comen te beŽrven, alsoo oock in de gereede ende ongereede goederen, die de toekomende bruyt van haere ouders sal comen te erven, ende mitsgaders in de goederen soo gereede als ongereede, ende schulden welcke de toekomende bruyt alhier tot Helden ofte elders heeft, oock in alle goederen die sij in hunnen toekomenden ehestandt mochte comen te prospereren.
Ende sulx uyt groote reden, dat den toekomenden bruydegom, in dese houwelijck komt in te brengen, eene somme van seventhien hondert guldens, Ruremunts geldt, waer mede soo ver mogelijck, de schulden welcke de bruyt tot laste van haere goederen heeft, connen affgelacht worden, alsoo dat de ondergess naeste vrienden volgens hunne conscientie van beyde sijden sulx voor goet houden, ende beter gedaen dan gelaten.
Ende bij aldien de toecomende bruyt eerst afflijvigh quame te worden, sonder kinderen in desen toekomenden houwelijck verweckt te hebben, sal den bruydegom mede een kindt wesen met de voorkinderen in de goederen voor gespecificeert.
Ende bij aldien den bruydegom eerst afflijvigh quame te worden, sonder lijfserven van desen toekomenden houwelijck, sullen dessens erffgenamen oock een kintsgedeelte met de voorkinderen hebben.
Bij aldien op de kinderen eenige sijdtvallen quaemen te versterven, sullen alsulcke sijdtvallen blijven op die kinderen waer die van komen, te weeten komt eenigen sijdtval op de voorkinderen, sullen sulx profiteeren; soo oock het selve komt eenigen sijdtval op de naerkinderen, sullen sulx oock profiteeren.
Ende bij aldien de voorkinderen aflijvigh quamen te worden, ende bij desen toekomenden houwelijck geen kinderen en quamen te verwecken, soo sal de langhstlevende van de toekomende eheluyden de voorss goederen blijven besitten, soo lange hem Godt het leven verleent. Ende sullen in sulcken vall de voorss goederen twee sijden hebben, de hellifte op de sijde van de bruydegom, de andere helliffte naer de sijde van de bruyt.
Welke punten ende artyckelen den bruydegom ende bruyt te samen, ende elck van hun besonder, hebben toegestaen, 't geene voorss vast ende onverbrekelijck te houden.
Aldus gedaen ende gepasseert ten overstaen van ons ondergess gerichtspersoonen ende naeste vrienden.
Des ter waerer oirkonde, hebben dese eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 4den Mert 1746. Onderstont:  Hendrick van den Buycken;  Wilm van de Schoor;  Peter Hulskens naemens Lenardt Hulskens;  Sil Gommans;  Joannes van Wis,
en waeren onderteeckent:  M. Smolders;  Geeff Verscharen;  Gerart Crommentuyn;
Peter Jurgens, secris.
                                   T'accordeert bij mij P. Jurgens, secris.