Jacques Rutten;     Nr 238.   16-10-1745    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 187

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Peter Hendrickx X Christina Verscharen
 
In den naeme der heylige Dryvuldigheydt amen.
Kondt ende kennelijck zij een iegelijck openbaer, dat op heden dato voor mij ondergess secris, den schepen Jan Gielen present, gecompareert sijn Peter Hendrickx als toekomende bruydegom, geassisteert bij sijnen broeder Jan Hendrickx ter eenre, ende Christina Verscharen, geassisteert bij haeren vader Geeff Verscharen ende haeren oom Jacob Verscharen ter andere zijde, welcke hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten in den naeme des Heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck tusschen hun voorss bruydegom ende bruyt.
Ende om te verhoeden alle alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels tusschen de kinderen van den eersten afflijvigen van hun beyde ofte langhstlevende souden mogen voorvallen ofte spruyten, hebben uyt goeder ende voorsieniger deliberatien ende uyt haerlieder vrijen wille, gemaeckt, geordineert ende gesloten, maecken, ordineeren ende sluyten dese contract ende houwelijckse voorwaerde.
In den eersten brenght desen toekomende bruydegom in desen houwelijck eene somme van hondert ducatons, ende bij aldien den toekomenden bruydegom met de bruyt in haeren toekomenden ehestant kinderen comen te verwecken, ende den bruydegom eerst afflijvigh quame te worden, sal de toekomende bruyt in alsulcken vall uyt haere gereede goederen uytgeven aen de kinderen van desen houwelijck, twee hondert guldens Ruremunts geldt.
Ende soo den bruydegom sonder lijffserven eerst quame afflijvigh te worden, sal de bruyt uyt haere gereede mobilien uytkeeren aenden vaeder van den bruydegom vijfftigh guldens Ruremunts geldt. Ende alsoo den vaeder van den voorss bruydegom overleden mochte wesen, sal de selve bruyt niet gehalden sijn de voorss vijfftigh guldens te geven.
Ende bij aldien de bruyt eerst afflijvigh quame te worden, sal den bruydegom gehouden sijn te geven aen de bruyts voorkinderen, verweckt in ehestandt geweest sijnde met Jan Joosten, aen de twee dochters ieder een bedde met sijn toebehoor. Sal effenwel in plaetse vant bedde voorss ieder met thien pattacons konnen volstaen, te weeten aen ieder dochter. Aen de twee soonen ieder vier van de beste schaepen. Sal effenwel met twelff permissie schillingen ieder schaep mogen betaelen, ende daer mede connen volstaen.
Ende soo eenige der voorss voorkinderen comen te sterven sal den voorss bruydegom niet behoeven te geven, als aen de geene die noch int leven mochte wesen, ende verders niet.
En dese gifte moet aen de kinderen gedaen worden, als de selve tot staet comen, anders niet eerder als de moeder afflijvigh mochte comen te worden.
Verders bij aldien den toekomenden bruydegom de hondert guldens welcke de bruyt voorss noch in ehestant wesende met Jan Joosten opgenomen hebbende vande arme gilde alhier, komt te wederleggen, sal hij bruydegom off sijne kinderen die hij met de toekomende bruyt comt te verwecken, hebben ende van de voorkinderen profiteeren.
Welcke puncten ende artyckelen den voorss bruydegom ende bruyt te samen, ende elck van hun besonder hebben toegestaen, 't geene voorss is vast ende onverbreckelijck te houden.
Des ter waerer oirkonde hebben den voorss bruydegom ende bruyt dese hunne hylyckxvoorwaerde ofte contract ante nuptiael, beneffens den schepen Jan Gielen ende haere naeste vrienden eygenhandigh onderteeckendt, tot Helden, den 16 october 1745.
Onderstont:  dit ist hantmerckt + van Peter Hendrickx als bruydegom, eygenhandigh gestelt;  dit ist hantmerckt @ van Christina Verscharen als bruyt, eygenhandigh gestelt, soo als ick ondergess secris attesteere;  Jan Gielen, schepen en getuygen;  Jan Hendrickx;  Geeff Verscharen;  Jacob Verscharen. En was onderteeckent:  P. Jurgens,  secris
                            Concordat cum suo originali,  bij mij P. Jurgens,  secris