Jacques Rutten;     Nr 233. 26-09-1744   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 158

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Marten Tulmans X Maria Claes
 
In den naeme der heylige Dryvuldigheyt amen. Kondt ende kennelijck zij een ieder openbaer, hoe dat op dato onderss voor ons onderss gerichtspersoonen, secris present, mitsgaders de onderss naeste vrienden, sijn gecompareert Marten Tulmans als toekomende bruydegom ende Maria Claes als toekomende bruyt, welcke hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten in den naem des Heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck tusschen den voorss bruydegom ende bruyt.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen, die hier naer naermaels tusschen de kinderen van den eersten aflijvigen ofte langhstlevenden soude mogen voorvallen, hebben uyt goeder ende voorsieniger deliberatiŽn ende uyt haer lieder vrijen wille gemaeckt, geordineert ende gesloten, maecken, ordineeren ende sluyten dese houwelijckse voorwaerde inder voegen ende manieren als volght:
Alsoo de toekomende bruyt noch eens getrout is geweest met Jan Haenen ende daer mede verworven heeft eenen soone genaemt Derick Haenen, ende de selve bruyt nu weder in ehestant komt te treden met Marten Tulmans, dat de moeder van de voorss bruyt noch int leven is, ende haere erven nu in slechten staet begonden te komen, ende dat het noodtsackelijck was dat haere dochter quaeme te trouwen, dat sij een manspersoon in haer huys krege, om haere goederen te beackeren, ende overmits sij Cornelia Wilms, moeder van de bruyt voorss nu tot hoogen ouderdom is gekomen, ende haeren kost niet meer en kan gewinnen, soo versoeckt ende begeert sij, met consent van de ondergess schepenen ende de naeste ondergess bloetvrienden, geassisteert bij haere neven Hendrick Wilms ende Wilm van Knippenbergh, dat soo wanneer de voorss toekomende eheluyden in hunnen ehestandt kinderen komen te verwecken, dat het voorkindt naer sijn bestemoeder ende moeders doodt van sijne goederen geven ende uytreycken sal aen de naerkinderen eene somme van hondert en vijffentwintigh guldens Ruremunts geldt.
Dat oock Cornelia Wilms alle haere gereede goederen ende mobiliŽn aen haer bruydegom ende bruyt komt te cederen ende te geven. De reden dat sij Cornelia Wilms sulx doet, dat de toekomende eheluyden haer moeten onderhouden in kost ende kleederen, ende noodigh onderhoudt besorgen, mitsgaders het voorkindt oock onderhouden in kost ende kleederen tot der tijdt dat het selve bequaem is om sijnen kost te gewinnen.
Dat oock de toekomende eheluyden het gebruyck sullen hebben ende de preferentz om de erven van de erfftochtersse Cornelia Wilms te mogen bouwen ende te beackeren, om haeren kost daer op te gewinnen, mits betaelende schadt ende lasten wie mede de huysinge in noodigh dack ende reparatie te houden.
Welcke puncten ende artyckelen hebben den voorss bruydegom en bruyt te samen ende elck van hun besonder toegestaen 'tgeene voorss vast ende onverbreckelijck te houden.
Des ter waerer oirkonde hebben wij toekomende bruydegom ende bruyt dese contract, mitsgaders de naeste vrienden ende schepenen, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 26 september 1744. Onderstont:  dit is het hantmerckt III van Marten Tulmans als bruydegom;  Marij Claes bruyt;  Wilm van Knippenbergh;  dit ist merckt + van Gerart Hanen;  Hendrick Willems;  dit ist merckt + van Jan Joosten;  Wilm Tulmans;  dit ist hantmerckt + van Cornelia Wilms;  Jan Gielen als schepen;  J. Beiren als schepen;  P. Hulskens als schepen.
En was onderteeckent:  P. Jurgens secris.
                                      T'accordeert bij mij P. Jurgens  secris