Jacques Rutten;     Nr 225. 11-09-1741   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 103

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Michiel Droesen X Geertruy Gommans
 
In den naeme der heylige Dryvuldigheyt amen.
Condt ende kennelijck sij een ieder openbaer, hoe dat op heden dato onderss voor mij onderss secris sijn gecompareert Michiel Droesen als toekomende bruydegom, geassisteert bij Caspar van der Velden als getuygen, ende Geertruy Gommans als toekomende bruyt, geassisteert bij haeren vader Marten Gommans ende haer moeder Helena Smolders als naeste bloet en getuygen. Welcke hebben begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten in den naeme des Heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck, tusschen hem bruydegom ende bruyt voorss, ende sulx naer het gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questien ende geschillen die hier naermaels bij afflijvigheydt van bruydegom ofte bruyt ofte dessens kinderen mochten voorvallen ofte spruyten, hebben uyt goeder ende voorsieniger deliberatiŽn, gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maecken, ordonneeren ende sluyten dese contract ende houwelijckxse voorwaerden, inder voegen ende manieren als volght:
Ten eersten dat de toekomenden bruydegom ende bruyt willen ende begeeren dat het kindt dat de toekomende bruyt nu heeft, ende in ehestandt verworven heeft met Jan Brokx, ende de kinderen die sij in desen toekomenden met Michiel Droesen mochte komen te verwecken, egaele ende gelijcke kinderen sullen sijn in de goederen van de bruyts vader ende moeder voorss. Reden bij versterff somtijdts anders mochte comen te vallen.
Verders is versprocken, dat bij aldien de toekomende bruyt eerst afflijvigh quame te worden, dat den bruydegom het voorss kindt van de bruyt, indien het selve niet bequaem en mochte wesen om sijnen kost te gewinnen, noch een jaer en sess weecken sal moeten onderhouden.
Verders is versproocken bij aldien den toekomenden bruydegom ende bruyt iet quaemen te geven aen Jan Droesen, soone van den bruydegom voorss, want hij tot staet mochte komen, dat sulx het voorkindt van de bruydt oock sal hebben.
Welcke puncten en artyckelen den voorss bruydegom ende bruyt te samen ende elck van hun besonder hebben toegestaen hetgeene voorss is vast te houden.
Des ter oirkonde hebben de voorss bruydegom ende bruyt, mitsgaders vader en moeder van de bruyt, en getuygen dese eygenhandigh, beneffens mij secris, onderteeckent tot Helden, den elffden september 1741.
Onderstont:  Michiel Droesen;  Gertruy Gommans;  Marten Gommans;  Helken Smolders;  Kasper van der Velden.
en was onderteeckent:  P. Jurgens  Secris
            T'accordeert  P. Jurgens secris