Jacques Rutten;     Nr 223. 17-06-1741   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 98

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Peter Steeghs X Ida Heynen
 
Op heden den 17 Juny 1741 sijn voor mij ondergess secris gecompareert Peter Steeghs als toekomende bruydegom. geassisteert bij sijnen vader Gerardt Steeghs ter eenre, ende Ida Heynen als toekomende bruyt, geassisteert bij haeren vader Peter Heynen. Ende hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten in den naeme des Heren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck, tusschen hem bruydegom ende bruyt, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen, die hier naermaels tusschen de kinderen van den eersten afflijvigen ofte langhstlevende souden mogen voorvallen ofte spruyten, hebben uyt goeder ende voorsieniger deliberatiŽn ende uyt haer lieder vrijen wille gemaeckt, geordineert ende gesloten, maecken, ordineeren ende sluyten dese contract ofte houwelijcksche voorwaerde in voegen en manieren als volght:
Inden eersten alsoo den bruydegom nochmaels in ehestandt is geweest met Leonora Gommans salr, ende daer van noch twee kinderen bij de selve verweckt in leven heeft, ende nu wederom in ehestandt wilt treden met Ida Heynen als toekomende bruyt, ende vermits den toekomende bruydegom in sijnen weduwen standt aengekocht heeft de vierde part van het erff te Coumans aen Biringen, soo is geordineert bij dese contract dat de selve vierde part sal blijven voor sijne twee voorkinderen, verweckt bij Leonora Gommans, mits dese conditie, dat de voorkinderen daer voor sullen uytgeven aen de de kinderen van desen toekomenden houwelijck, eene somme van vijfftigh pattacons, waer voor de toekomenden bruydegom van de schuyr, staende halff opt patrimoniael erff van sijn voorkinderen, ende halff gehoorende bij sijn aengekochte deel, een huys sal bouwen, ten profijte van sijne voorkinderen. 
Dat oock het Hoecker goet aen Biringen aengaende den vader van de bruydegom, sal blijven voor de voorkinderen.
Verders is geordineert ende versprocken, dat de twee voorkinderen met de naerkinderen in hun bruydegomx en bruyts gereede goederen, hebbende ende verkrijgende, kopsgwijse sullen deelen, ende dat de toekomende bruyt daer mede een deel in sal hebben, indien den bruydegom eerst afflijvigh quaeme te worden.
Aengaende de swarte kleederen van Leonora Gommans salr voorss, sullen dessens kinderen profiteeren, mitsgaders een trillen ende een pellen taefellaecken.
Verders is noch geordineert, indien eenige der kinderen tot staet komende eenige uytsettinge gegeven wordt, sal de andere oock gegeven worden.
Welcke puncten ende artyckelen den bruydegom ende bruyt te samen ende elck van hun besonder hebben toegestaen vast te houden. Des ter waerer oirkonde hebben sij toekomende eluyden dese contract, beneffens de vrienden, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 17 Juny 1741. Onderstondt:  Peter Steeghs;  dit ist merckt + van Ida Heynen;  dit ist merckt III van Gerardt Steeghs, beyde schrijvens onervaeren;  Jan Gielen schepen als getuygen.
En was onderteeckent:  P. Jurgens  secris.
                                               T'accordeert bij mij Peter Jurgens secretaris.